Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 3e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2009

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 3e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2009

/* COM/2010/0497 def.*/ VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 3e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2009


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 23.9.2010

COM(2010) 497 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

3e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2009

SEC(2010) 1091

INHOUDSOPGAVE

1. Begrotingsprocedure 3

1.1. Voorontwerp van begroting (VOB) 2009 3

1.2. Ontwerp-begroting 2009 3

1.3. Nota van wijzigingen 2009 3

1.4. Tweede lezing van de Raad 3

1.5. Vaststelling van de begroting 2009 3

2. Beheer van de kredieten 4

2.1. Beheer van de vastleggingskredieten 4

2.1.1. Operationele programma's van het ELFPO 4

2.1.2. Technische ondersteuning 4

2.2. Beheer van de betalingskredieten 5

2.2.1. Operationele programma's van het ELFPO 5

2.2.2. Technische ondersteuning 5

3. Uitvoering van de ELFPO-begroting 2009 5

3.1. Inleiding 5

3.2. Wijziging van de ELFPO-programma's 6

3.3. Besteding van vastleggingskredieten 6

3.3.1. Operationele programma's van het ELFPO 6

3.3.2. Technische ondersteuning 7

3.4. Besteding van vastleggingskredieten 8

3.4.1. Operationele programma's van het ELFPO 8

3.4.2. Technische ondersteuning 9

3.5. Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel 9

3.6. Uitvoeringspercentage van de ELFPO-programma's 9

BEGROTINGSPROCEDURE

Voorontwerp van begroting (VOB) 2009

Het voorontwerp van begroting (VOB) 2009 is op 6 mei 2008 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd. In het kader van rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013 zijn voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in totaal 13 395 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 9 842 miljoen euro aan betalingskredieten voorgesteld.

Begrotingspost | Vastleggingskredieten (in EUR) | Betalingskredieten (in EUR) |

05 04 05 01 Programma’s voor plattelandsontwikkeling | 13 373 504 584 | 9 832 000 000 |

05 04 05 02 Technische ondersteuning | 21 913 625 | 9 900 000 |

Ontwerp-begroting 2009

De Raad heeft de ontwerp-begroting 2009 in juli 2008 vastgesteld. De betalingskredieten voor ELFPO-programma's waren daarin met 115,0 miljoen euro verlaagd ten opzichte van het VOB.

Nota van wijzigingen 2009

In oktober 2008 heeft de Commissie nota van wijzigingen nr. 2 bij het VOB 2009 vastgesteld. Hoewel de nota van wijziging voornamelijk betrekking had op het ELGF, werden de kredieten voor ELFPO-programma's verhoogd via een extra overschrijving vanuit de eerste pijler van 0,16 miljoen euro in verband met de hervorming van de wijnsector. De verhoging betrof zowel de vastleggings- als de betalingskredieten.

Tweede lezing van de Raad

De tweede lezing van de Raad van 12 november 2008 bracht geen wijzigingen in de ELFPO-kredieten die in de nota van wijzigingen waren voorgesteld.

Vaststelling van de begroting 2009

Het Europees Parlement heeft de begroting 2009 tijdens zijn plenaire vergadering van december 2008 goedgekeurd. Daarin waren de in de tweede lezing van de Raad voorgestelde vastleggingskredieten en betalingskredieten voor de ELFPO-programma's met respectievelijk 249,8 miljoen euro verhoogd en 696,8 miljoen euro verlaagd.

Begrotingspost | Vastleggingskredieten (in EUR) | Betalingskredieten (in EUR) |

05 04 05 01 Programma’s voor plattelandsontwikkeling | 13 623 504 584 | 9 135 331 205 |

05 04 05 02 Technische ondersteuning | 21 913 625 | 9 900 000 |

BEHEER VAN DE KREDIETEN

Beheer van de vastleggingskredieten

Operationele programma's van het ELFPO

In 2009 bedroegen de vastleggingskredieten van de initiële begroting 13,62 miljard euro. Dit bedrag werd (bij gewijzigde begroting nr. 4) met 0,6 miljard euro verhoogd in verband met het eerste deel van het herstelplan. Daarna werd het (bij gewijzigde begroting nr. 10) door de begrotingsautoriteit met 0,25 miljard euro neerwaarts bijgesteld omdat de desbetreffende kredieten vanwege een ontoereikende rechtsgrondslag niet mochten worden gebruikt. Uiteindelijk was voor het begrotingsjaar 2009 dus een bedrag van 13,97 miljard euro beschikbaar.

In totaal werd voor de ELFPO-programma's in 2009 een bedrag van 13,72 miljard euro vastgelegd. 252 miljoen euro is overgedragen naar 2010.

Beheer van de vastleggingskredieten in 2009 - ELFPO | Begrotingspost 05 04 05 01 (in EUR) |

Kredieten begin 2009 | 13 623 504 584 |

Gewijzigde begroting nr. 4 – Extra toewijzing in het kader van het Europees economisch herstelplan | 600 000 000 |

Gewijzigde begroting nr. 10 – Annulering van niet-besteedbare kredieten | -249 840 000 |

In 2009 beschikbare kredieten | 13 973 664 584 |

In 2009 gebruikte kredieten | 13 721 634 827 |

Niet-gebruikte bedragen eind 2009 – Overgedragen naar 2010 | 252 029 757 |

Technische ondersteuning

In artikel 69, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad is bepaald dat 0,25% van het totale bedrag aan communautaire steun voor plattelandsontwikkeling moet worden gebruikt voor de verlening van technische bijstand voor de Commissie. In de begroting 2009 was daarvoor 21,9 miljoen euro beschikbaar. Eind 2009 was daarvan in totaal 5,1 miljoen euro vastgelegd.

Beheer van de betalingskredieten

Operationele programma's van het ELFPO

De initiële betalingskredieten bedroegen in 2009 9,91 miljard euro, waarvan 9,1 miljard euro was goedgekeurd en 775 miljoen euro was overgedragen uit 2008. In december is het bedrag in verband met de herziene betalingsprognoses die de lidstaten in september hadden ingediend, bij gewijzigde begroting nr. 10 verlaagd met 1,65 miljard euro. Derhalve was voor begrotingsjaar 2009 een bedrag van 8,26 miljard euro aan betalingskredieten beschikbaar.

In 2009 is voor de ELFPO-programma's in totaal 8,21 miljard euro aan de lidstaten uitgekeerd.

Beheer van de betalingskredieten in 2009 - ELFPO | Begrotingspost 05 04 05 01 (in EUR) |

Kredieten begin 2009 | 9 135 331 205 |

Van 2008 overgedragen kredieten | 774 864 326 |

Gewijzigde begroting 2010 – Verlaging van de betalingskredieten in verband met een herziening van de prognoses door de lidstaten | -1 650 000 000 |

In 2009 beschikbare kredieten | 8 260 195 531 |

In 2009 gebruikte kredieten | 8 209 373 256 |

Niet-gebruikte bedragen eind 2009 | 50 822 275 |

Technische ondersteuning

In de begroting 2009 was voor technische ondersteuning een bedrag van 9,9 miljoen euro aan betalingskredieten beschikbaar. Eind 2009 was daarvan in totaal 3,7 miljoen euro gebruikt.

UITVOERING VAN DE ELFPO-BEGROTING 2009

Inleiding

Begrotingsjaar 2009 was voor het grootste deel een overgangsjaar: de programma's voor plattelandsontwikkeling waren al goedgekeurd en opgestart (en de voorschotten waren al betaald), maar de meeste ervan moesten hun kruissnelheid nog bereiken. Wel werd enige vertraging ondervonden vanwege de economische crisis - die haar weerslag had op de medefinancieringsmogelijkheden van de lidstaten, maar ook leidde tot terughoudendheid bij de begunstigden wat betreft het aangaan van verplichtingen - vanwege de late goedkeuring van bepaalde programma's en vanwege een gebrek aan ervaring van een aantal lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de programma's voor plattelandsontwikkeling.

Ook heeft het herprogrammeringsproces na de goedkeuring van de "gezondheidscontrole" (GC) en het Europees economisch herstelplan (EEH) een belangrijke stempel gedrukt op begrotingsjaar 2009.

Wijziging van de ELFPO-programma's

In 2009 zijn in totaal 132 wijzigingen in de programma's voor plattelandsontwikkeling (PPO's) voor de programmeringsperiode 2007-2013 doorgevoerd: 76 middels de kennisgevingsprocedure en 56 bij besluit van de Commissie na een gunstig advies van het Comité voor plattelandsontwikkeling. Van deze 56 wijzigingen zijn er 49 goedgekeurd in het kader van de GC en het EEH. Vanwege het grote aantal te wijzigen programma's (88 in totaal) en de complexiteit van de voorbereidende werkzaamheden en onderhandelingen bleek het niet mogelijk om alle GC- en EEH-wijzigingen in 2009 door te voeren. Begin 2010 heeft de Commissie de besluiten voor de resterende programma's vastgesteld. Om die reden is 252 miljoen euro aan vastleggingskredieten overgedragen van 2009 naar 2010.

Besteding van vastleggingskredieten

Operationele programma's van het ELFPO

De tabel hieronder geeft een overzicht van de bedragen die in 2009 per lidstaat zijn vastgelegd, en de toewijzing die is vastgesteld bij Beschikking 636/2006 van de Commissie (gewijzigde versie van oktober 2009, die eind van het jaar nog van kracht was).

In 2009 was voor de ELFPO-programma's 13,97 miljard euro aan vastleggingskredieten beschikbaar. Daarvan is 13,72 miljard euro vastgelegd. De resterende 252 miljoen euro behoorde bij programma's waarvoor de GC- en EEH-wijzigingen aan het eind van het jaar nog niet waren goedgekeurd. Deze kredieten zijn overgedragen naar 2010 en zijn volledig vóór het verstrijken van de termijn op 31 maart 2010 vastgelegd. Er zijn dus geen PPO-middelen verloren gegaan.

[pic]

Technische ondersteuning

In de tabel hieronder is te zien waarvoor de vastleggingskredieten voor technische ondersteuning in 2009 zijn gebruikt. Het grootste deel ervan is gegaan naar het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

[pic]

Besteding van vastleggingskredieten

Operationele programma's van het ELFPO

De begroting 2009 bevatte 9,91 miljard euro aan betalingskredieten. Dit was inclusief de overdracht uit 2008. Dit bedrag is in december bij gewijzigde begroting nr. 10 met 1,65 miljard euro verlaagd, zodat de kredieten voor dat jaar uiteindelijk 8,26 miljard euro bedroegen.

Eind 2009 was voor de ELFPO-programma's in totaal 8,21 miljard euro uitbetaald. Het verschil tussen de jaarkredieten (8,26 miljard euro) en het uitgekeerde bedrag was dus 51,2 miljoen euro. Daarmee kwam de onderbesteding uit op 0,6%.

In de onderstaande tabel is dit bedrag naar declaratieperiode uitgesplitst.

[pic]

Eind van het jaar zijn de betalingen over het derde kwartaal van 2009 voor zes ELFPO-programma's geheel of gedeeltelijk opgeschort, omdat de vastleggingskredieten voor deze programma's waren opgebruikt. In de volgende tabel is te zien om welke programma's en bedragen het gaat. Met de betalingen moest worden gewacht tot de nieuwe vastleggingskredieten voor 2010 beschikbaar waren.

[pic]

De grafiek hieronder bevat een overzicht van de maandelijkse besteding van de betalingskredieten over het jaar (januari tot en met december 2009). Het bestedingstempo hangt samen met het tijdschema voor de toezending van de vier betalingsdeclaraties (31 januari, 30 april, 31 juli en 10 november voor de betalingsaanvragen voor respectievelijk K4 2008, K1 2009, K2 2009 en K3 2009).

[pic]

In de volgende tabel worden de bedragen die de Commissie in begrotingsjaar 2009 heeft betaald, uitgesplitst naar lidstaat en naar declaratieperiode. De betrokken declaratieperioden lopen van 16 oktober tot en met 31 december 2008 (K4 2008), van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 (K1 2009), van 1 april 2009 tot en met 30 juni 2009 (K2 2009) en van 1 juli 2009 tot en met 15 oktober 2009 (K3 2009).

De bedragen in de kolommen K2 2008 en K3 2008 hebben betrekking op ELFPO-programma's waarvan de vastleggingskredieten voor 2007 en 2008 waren opgebruikt. Bij deze programma's moest worden gewacht tot 2009: toen konden de bedragen worden vergoed uit nieuwe kredieten voor 2009.

[pic]

Het in 2009 uitgekeerde bedrag (8,21 miljard euro) had alleen betrekking op de vergoeding van werkelijke onkosten; alle verwachte voorfinanciering was al betaald in 2007 en 2008.

In de tabel op de volgende bladzijde worden per lidstaat de ELFPO-betalingen in 2009 vergeleken met die van 2008. Terwijl de tussentijdse betalingen in 2009 35,4% hoger lagen dan in 2008 (8,21 miljard tegen 6,06 miljard euro), is het uiteindelijke bedrag met 3,9% teruggelopen (8,21 miljard tegen 8,54 miljard euro). Dit kwam doordat het laatste deel van de voorfinanciering al in 2008 was betaald.

[pic]

Technische ondersteuning

In de begroting 2009 was voor technische ondersteuning 9,9 miljoen euro aan betalingskredieten uitgetrokken. Uit de tabel hieronder blijkt dat aan technische ondersteuning in totaal 3,7 miljoen euro is betaald. Het grootste deel ervan is gegaan naar het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

[pic]

Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betalingsdeclaraties van de lidstaten per as/maatregel voor plattelandsontwikkeling in 2009 (K4 2008 tot en met K3 2009), in de periode 2007 tot en met 2009 (K4 2006 tot en met K3 2009), alsmede de financieringsplannen van de ELFPO-programma's (2007-2013 voor EU27).

In 2009 is het meeste geld nog naar as 2 gevloeid (57,8%), gevolgd door as 1 met 32%, as 3 met 4,4% en as 4 met 1,1%. Deze verdeling van de uitgaven wijkt nog duidelijk af van de financieringsplannen voor de programmeringsperiode 2007-2013 (33,6%, 44,4%, 13,3% en 5,9% voor respectievelijk as 1 tot en met as 4).

As 2-maatregelen leiden voornamelijk tot jaarlijkse betalingen (bijvoorbeeld voor milieumaatregelen in de landbouw), terwijl de assen 1 en 3 vooral uit meerjarige maatregelen bestaan, waarvoor langere goedkeurings- en uitvoeringstrajecten gelden (bijv. investeringsprojecten).

In vergelijking met het gemiddelde over de eerste drie jaar (2007-2009) zijn de uitgaven in 2009 al evenwichtiger over de assen verdeeld en sluit het uitgavenniveau per as nauwer aan bij de financieringsplannen. Zo loopt as 2 terug van 75,0% in 2008 naar 57,8% in 2009 en stijgt as 1 van 21,3% in 2008 naar 32,0% in 2009.

[pic]

Uitvoeringspercentage van de ELFPO-programma's

De grafiek op de volgende bladzijde geeft een overzicht van het financiële uitvoeringspercentage van de programma's voor plattelandsontwikkeling (vanaf het begin tot en met 2009, inclusief K4 2009) in vergelijking met de kredieten voor 2007-2009. Het gemiddelde financiële uitvoeringspercentage voor alle ELFPO-programma's bedroeg 68,4%.

De grafiek laat zien dat de meeste lidstaten meer dan 50% van de kredieten voor 2007-2009 hebben opgenomen.

Voorts hebben drie lidstaten meer uitgaven gedeclareerd dan de kredieten voor 2007-2009. Het verschil moest worden betaald uit verse vastleggingen voor 2010.

[pic]