Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007 /* COM/2010/0037 def. - NLE 2010/0022 */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 9.2.2010

COM(2010)37 definitief

2010/0022 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De Werelddouaneorganisatie (WCO) heeft haar laatste wijziging van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen, het zogenaamde "geharmoniseerd systeem", gepubliceerd. Deze wijziging werd van kracht op 1 januari 2007.

De GS-nomenclatuur is een systeem voor de indeling van goederen dat door meer dan 190 landen, waaronder de Europese Unie en haar lidstaten, als basis voor hun douanetarief en de opstelling van internationale handelsstatistieken wordt gebruikt.

De WCO is verantwoordelijk voor het GS en herziet het om de vijf jaar om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met technische veranderingen of wijzigingen in de internationale handelsstromen.

De lijst die is opgenomen in bijlage II van het protocol betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking (het "protocol inzake de oorsprong") bij de overeenkomsten van de toenmalige EG met derde landen is op het GS gebaseerd.

Voor de thans geldende overeenkomsten is bijlage II gebaseerd op de GS-versie van 2002. Daar sommige wijzigingen die in de versie van 2007 zijn opgenomen gevolgen hebben voor de lijst met oorsprongsregels, is bijlage II bij de protocollen inzake de oorsprong gewijzigd teneinde de status quo op het gebied van de oorsprongsregels te handhaven, daar de herzieningen van de GS nooit ten doel hebben de oorsprongsregels te wijzigen.

De wijzigingen hebben betrekking op zeven hoofdstukken van de GS, namelijk 28 (anorganische chemische producten), 30 (farmaceutische producten), 38 (diverse producten van de chemische industrie), 65 (hoofddeksels), 84 en 85 (machines) en 95 (speelgoed).

Deze wijzigingen zijn besproken door de deskundigen in de pan-Euro-med-werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de lidstaten, de EVA-landen (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland), het EVA-secretariaat, Turkije, de Faeröer, Andorra en San Marino en de landen die deelnemen een het EU-mediterrane partnerschap, gebaseerd op de Verklaring van Barcelona van 1995.

Algemene context

De herziening van de GS van 2007 is van invloed op de preferentiële oorsprongsregels. Dit heeft geleid tot de wijziging van de oorsprongsregels in bijlage II bij het protocol inzake de oorsprong bij de overeenkomsten van de toenmalige EG met de volgende derde landen: IJsland, Noorwegen, Zwitserland, de Faeröer, Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) namens de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Syrië, Tunesië, Turkije (voor landbouwproducten en voor kolen- en staalproducten) en van de Europese Economische Ruimte.

Bijlage II bij elk protocol inzake de oorsprong is voor alle bovenbedoelde overeenkomsten steeds hetzelfde. De ontwerp-besluiten tot wijziging van bijlage II worden goedgekeurd door de betrokken associatieraad of het soortgelijke orgaan waarin de verschillende overeenkomsten voorzien. Daarom gaat één bijlage II hierbij en veertien ontwerp-besluiten.

Wat de overeenkomst van de Gemeenschap met Syrië betreft, zijn de wijzigingen van bijlage II onlangs ingevoerd in het kader van de algemene aanpassing van de associatie-overeenkomst.

Wat de overeenkomst van de Gemeenschap met Libanon betreft, gaat het besluit tot wijziging van bijlage II bij het protocol inzake de oorsprong hierbij, omdat de thans geldende bijlage bij het protocol inzake de oorsprong dezelfde is als bijlage II bij het pan-Euro-med-protocol inzake de oorsprong, hoewel Libanon laatstgenoemd protocol nog niet heeft goedgekeurd.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

De protocollen inzake de oorsprong bij bovengenoemde EG-overeenkomsten werden voor de laatste maal gewijzigd om de pan-Europese cumulatie van de oorsprong uit te breiden tot de mediterrane landen. Libanon heeft het pan-Euro-Med-protocol inzake de oorsprong nog niet goedgekeurd.

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU

De voorgestelde besluiten zijn in overeenstemming met EU-beleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Raadpleging van belanghebbenden

Belanghebbenden werden geraadpleegd in het kader van de pan-Euro-Med-werkgroep en de definitieve tekst van dit voorstel is het resultaat van de besprekingen in deze groep.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling

Er is geen behoefte aan een effectbeoordeling, daar de voorgestelde wijzigingen louter technisch zijn en het thans geldende protocol inzake de oorsprong niet inhoudelijk wijzigen.

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Bijlage II bij het protocol inzake de oorsprong bij de hierboven genoemde overeenkomsten van de EG met derde landen wordt gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007. De gehele tekst gaat hierbij.

Rechtsgrond

Artikel 207, lid 4, eerste alinea, in verbinding met artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Subsidiariteitsbeginsel

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

Er is in onderhavig geval geen andere mogelijkheid. Dit is de meest eenvoudige maatregel die mogelijk is.

Er zijn geen bijkomende financiële en administratieve lasten.

Keuze van instrumenten

Voorgesteld(e) instrument(en): besluit van de Raad.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden(en) ongeschikt zijn.

Door de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007 moet het protocol inzake de oorsprong worden gewijzigd. De oorsprongsregels die zijn opgenomen in het protocol inzake de oorsprong en de bijlagen worden gewijzigd door een besluit van de associatieraad of een soortgelijk orgaan waarin elke overeenkomst voorziet.

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de EU-begroting.

AANVULLENDE INFORMATIE

Er is geen herzienings- of vervalclausule.

2010/0022 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 207, lid 4, eerste alinea, in verbinding met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Protocol 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië[1], anderzijds, betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking bevat een bijlage II waarin de lijst is opgenomen van oorsprongverlenende be- en verwerkingen.

2. Deze bijlage moet worden aangepast als gevolg van de inwerkingtreding, op 1 januari 2007, van wijzigingen in de nomenclatuur die gebaseerd is op het Verdrag over het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen ("geharmoniseerd systeem").

3. Voor de goede werking van de overeenkomst en ter vereenvoudiging van het werk van bedrijven en douane verdient het aanbeveling bijlage II bij protocol 4 dienovereenkomstig te wijzigen.

4. Deze wijzigingen moeten worden ingevoerd bij een besluit van de associatieraad die is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Republiek Tunesië.

5. De Europese Unie moet daarom in de associatieraad het standpunt innemen dat in bijgevoegd ontwerp-besluit is opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad die is opgericht bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 is gebaseerd op het bijgaande ontwerp-besluit van de associatieraad.

Artikel 2

Het besluit van de associatieraad wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-TUNESIË nr.

van …

betreffende de wijziging van bijlage II (lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Republiek Tunesië

De Associatieraad,

Gelet op de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, en met name op artikel 39 van protocol 4,

Overwegende hetgeen volgt:

6. In de nomenclatuur waarop het Verdrag over het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen ("geharmoniseerd systeem") betrekking heeft, werden wijzigingen aangebracht die vanaf 1 januari 2007 geldig zijn.

7. Gezien het aantal wijzigingen dat in bijlage II moet worden aangebracht, verdient het aanbeveling deze, om redenen van duidelijkheid, in haar geheel te vervangen.

8. Daar de wijzigingen in het geharmoniseerd systeem niet ten doel hebben de oorsprongsregels te wijzigen, wordt de bestaande toestand in bijlage II bij protocol 4 gehandhaafd.

9. Daar de wijzigingen in bijlage II bij protocol 4 de bestaande toestand niet wijzigen, moet het gewijzigde protocol 4 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 van toepassing zijn,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage II bij protocol 4 die de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen bevat wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is met ingang van 1 januari 2007 van toepassing.

Gedaan te

Voor de Associatieraad

De Voorzitter

BIJLAGE

BIJLAGE II

LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN

Niet alle in de lijst genoemde producten vallen onder de overeenkomst. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de overeenkomst te worden gelezen.

GS-post | Omschrijving | Oorsprongverlenende be- of verwerkingen |

(1) | (2) | (3) of (4) |

hoofdstuk 1 | Levende dieren | Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten geheel en al verkregen zijn |

hoofdstuk 2 | Vlees en eetbare slachtafvallen | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 geheel en al verkregen zijn |

hoofdstuk 3 | Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn |

ex hoofdstuk 4 | Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkregen zijn |

0403 | Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkregen zijn, - alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) bedoeld bij post 2009 van oorsprong zijn, en - de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 5 | Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 geheel en al verkregen zijn |

ex 0502 | Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen | Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar |

hoofdstuk 6 | Levende planten en producten van de bloementeelt | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 geheel en al verkregen zijn, en - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 7 | Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 geheel en al verkregen zijn |

(1) | (2) | (3) of (4) |

hoofdstuk 8 | Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte vruchten geheel en al verkregen zijn, en - de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 9 | Koffie, thee, maté en specerijen, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 geheel en al verkregen zijn |

0901 | Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post |

0902 | Thee, ook indien gearomatiseerd | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post |

ex 0910 | Kruidenmengsels | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post |

hoofdstuk 10 | Granen | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 geheel en al verkregen zijn |

ex hoofdstuk 11 | Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten en planten voor voedingsdoeleinden, knollen en wortels van post 0714 of vruchten geheel en al verkregen zijn |

ex 1106 | Meel, gries en poeder van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713 | Drogen en malen van peulgroenten van post 0708 |

hoofdstuk 12 | Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 geheel en al verkregen zijn |

1301 | Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems) van natuurlijke oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 1301 niet hoger is 50% van de prijs af fabriek van het product |

1302 | Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd: |

- plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten | Vervaardiging uit niet gewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 14 | Plantaardige grondstoffen; plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 geheel en al verkregen zijn |

ex hoofdstuk 15 | Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

1501 | Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503: |

- beendervet of afvalvet | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen van post 0506 |

- andere | Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van post 0207 |

1502 | Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 |

- beendervet of afvalvet | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen van post 0506 |

- andere | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn |

1504 | Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: |

- vaste fracties | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1504 |

- andere | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn |

ex 1505 | Geraffineerde lanoline | Vervaardiging uit ruw wolvet van post 1505 |

1506 | Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: |

- vaste fracties | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1506 |

- andere | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn |

1507 t/m 1515 | Plantaardige vette oliën en fracties daarvan: |

- sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, aleuritisolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

- vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie | Vervaardiging uit andere materialen van de posten 1507 tot en met 1515 |

- andere | Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn |

1516 | Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn, en - alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt. |

1517 | Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516 | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte materialen van hoofdstukken 2 en 4 geheel en al verkregen zijn, en - alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt. |

hoofdstuk 16 | Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren | Vervaardiging: - uit dieren van hoofdstuk 1, en/of - waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn |

ex hoofdstuk 17 | Suiker en suikerwerk, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 1701 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

1702 | Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel: |

- chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1702 |

- andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van oorsprong zijn |

ex 1703 | Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

1704 | Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 18 | Cacao en bereidingen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

1901 | Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen: |

- moutextract | Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10 |

- andere | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

1902 | Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden), dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; couscous, ook indien bereid: |

- bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren | Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn |

- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en - alle gebruikte materialen van hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn. |

1903 | Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van aardappelzetmeel van post 1108 |

1904 | Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 1806 - waarbij het gebruikte graan of meel (met uitzondering van harde tarwe en maïs van de soort Zea indurata, en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

1905 | Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van hoofdstuk 11 |

ex hoofdstuk 20 | Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten geheel en al verkregen zijn |

ex 2001 | Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 2004 en ex 2005 | Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

2006 | Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

2007 | Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2008 | - Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol | Vervaardiging waarbij de waarde van alle van oorsprong zijnde gebruikte noten en oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1202 tot en met 1207, hoger is dan 60% van de prijs af fabriek van het product |

- pindakaas; mengsels op basis van graan; palmharten; maïs | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

- andere, met uitzondering van vruchten (noten daaronder begrepen), anders gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

2009 | Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 21 | Diverse producten voor menselijke consumptie, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

2101 | Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté, en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij alle gebruikte cichorei geheel en al verkregen is |

2103 | Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd: |

- Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Mosterdmeel en bereide mosterd mogen evenwel worden gebruikt. |

- mosterdmeel en bereide mosterd | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post |

ex 2104 | Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van groenten, bereid of verduurzaamd, van de posten 2002 tot en met 2005 |

2106 | Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 22 | Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij alle gebruikte druiven of van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn |

2202 | Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009 | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) van oorsprong zijn |

2207 | Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80% vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 2207 en 2208, en - waarbij alle druiven of van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak is gebruikt tot ten hoogste 5% vol |

2208 | Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80% vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 2207 en 2208, en - waarbij alle druiven of van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak is gebruikt tot ten hoogste 5% vol |

ex hoofdstuk 23 | Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 2301 | Walvismeel; meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn |

ex 2303 | Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten | Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs geheel en al verkregen is |

ex 2306 | Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3% | Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven geheel en al verkregen zijn |

2309 | Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren | Vervaardiging waarbij: - alle gebruikte granen, suiker of melasse, vlees of melk van oorsprong zijn, en - alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn |

ex hoofdstuk 24 | Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 geheel en al verkregen zijn |

2402 | Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten | Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn |

ex 2403 | Rooktabak | Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn |

ex hoofdstuk 25 | Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 2504 | Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof verrijkt, gezuiverd en gemalen | Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet |

ex 2515 | Marmer, enkel gesneden door zagen, splijten en dergelijke, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, met een dikte van niet meer dan 25 cm | Zagen, splijten of dergelijke van marmer (zelfs indien reeds gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm |

ex 2516 | Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm | Zagen, splijten of dergelijke van natuursteen (zelfs indien reeds gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm |

ex 2518 | Dolomiet, gesinterd of gebrand | Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand dolomiet |

ex 2519 | Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd) | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt |

ex 2520 | Tandtechnisch gips | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2524 | Asbestvezels | Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat) |

ex 2525 | Micapoeder | Malen van mica of van afval van mica |

ex 2530 | Verfaarden, gebrand of fijngemaakt | Branden of malen van verfaarden |

hoofdstuk 26 | Ertsen, slakken en assen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 27 | Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 2707 | Oliën waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke producten als minerale oliën verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die voor 65% of meer van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of minder (mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[2] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2709 | Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen | Droge distillatie van bitumineuze mineralen |

2710 | Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[3] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

2711 | Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[4] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

2712 | Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[5] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

2713 | Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[6] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

2714 | Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[7] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

2715 | Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back")) | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[8] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 28 | Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2805 | Mischmetall | Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2811 | Zwaveltrioxide | Vervaardiging uit zwaveldioxide | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2833 | Aluminiumsulfaat | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2840 | Natriumperboraat | Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2852 | Kwikverbindingen van inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 is evenwel niet hoger dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

Kwikverbindingen van nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2852, 2932, 2933 en 2934 is evenwel niet hoger 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 29 | Organische chemische producten, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2901 | Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[9] of |

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2902 | Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[10] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2905 | Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij deze post en van ethanol | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 2905. Metaalalcoholaten van deze post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

2915 | Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2932 | - Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- Cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

2933 | Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als heteroatoom | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

2934 | Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 2939 | Concentraten van papaverbolkaf met een gehalte aan alkaloïden van 50 gewichtspercenten of meer | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 30 | Farmaceutische producten, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

3002 | Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten: |

- producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of ongemengde producten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of gereed voor de verkoop in het klein | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

- andere |

-- Menselijk bloed | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

-- dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

-- bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

-- hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

-- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002. Materialen met dezelfde omschrijving als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

3003 en 3004 | Geneesmiddelen (andere dan de producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006): |

- verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941 | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3006 | - Farmaceutische afvallen, bedoeld bij aantekening 4 k) op dit hoofdstuk | Het product behoudt de oorspronkelijke indeling |

Steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd |

- van kunststof | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

van weefsels | Vervaardiging uit (7): – natuurlijke vezels, synthetische of kunstmatige stapelvezels, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen, of – chemische materialen of textielmassa |

- hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 31 | Meststoffen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3105 | Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van: - natriumnitraat - calciumcyaanamide (kalkstikstof) - kaliumsulfaat - magnesiumkaliumsulfaat | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 32 | Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3201 | Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan | Vervaardiging uit looi-extracten van plantaardige oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3205 | Verflakken; preparaten op basis van verflakken, bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk [11] | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen van post 3205 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 33 | Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3301 | Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van materialen van een andere "groep"[12] van deze post. Materialen van dezelfde groep als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 34 | Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3403 | Smeermiddelen, minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende | Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen[13] of andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3404 | Kunstwas en bereide was: |

- op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit "slack wax" of uit "scale wax" | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van: - gehydrogeneerde oliën die het karakter hebben van was van post 1516, | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- chemisch niet welbepaalde vetzuren of industriële vetalcoholen met het karakter van was van post 3823, en |

- materialen van post 3404. |

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 35 | Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3505 | Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel: |

- door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3505 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 1108 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3507 | Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 36 | Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 37 | Producten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3701 | Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette: |

- filmpakken voor directklaarfotografie in kleur, in cassette | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 3701 of 3702. Materialen van post 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 3701 of 3702. Materialen van post 3701 of 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3702 | Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor directklaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 3701 en 3702 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3704 | Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 3701 tot en met 3704 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 38 | Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3801 | - Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie, en semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta's voor elektroden | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- Grafiet in de vorm van pasta's, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet en minerale olie | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3803 | Geraffineerde tallolie | Raffineren van ruwe tallolie | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3805 | Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd | Zuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3806 | Gomesters | Vervaardiging uit harszuren | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3807 | Houtteerpek | Distillatie van houtteer | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

3808 | Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3809 | Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3810 | Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3811 | Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie: |

- bereide additieven voor smeerolie, aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3811 niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3812 | Bereide rubbervulcanisatie-versnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3813 | Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3814 | Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3818 | Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3819 | Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3820 | Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

Ex 3821 | Bereide voedingsbodems voor het onderhouden van micro-organismen (waaronder virussen en dergelijke) of van plantaardige, menselijke of dierlijke cellen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3822 | Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3823 | Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acidoils; industriële vetalcoholen: |

- industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acidoils | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

- industriële vetalcoholen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3823 |

3824 | Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: |

- de volgende producten van deze post: -- bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten -- nafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzuren -- sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905 | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

-- petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan -- ionenwisselaars -- gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen. |

-- gealkaliseerd ijzeroxide voor het zuiveren van gas -- ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas -- sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren -- foezelolie en dippelolie -- mengsels van zouten met verschillende anionen -- kopieerpasta's op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

3901 t/m 3915 | Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof, met uitzondering van de producten van de posten ex 3907 en 3912 waarvoor de regels hierna volgen: |

- toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product[14] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product[15] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3907 | - Copolymeer, vervaardigd uit polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS) | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product[16] |

- Polyester | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product en/of vervaardiging uit tetrabroompolycarbonaat (bisfenol A) |

3912 | Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

3916 t/m 3921 | Halffabrikaten en artikelen van kunststof, met uitzondering van de producten van de posten ex 3916, ex 3917, ex 3920 en ex 3921, waarvoor de regels hierna zijn uiteengezet: |

- platte producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

- -andere: |

-- toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product[17] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

-- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product[18] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hogers is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3916 en ex 3917 | Profielen en buizen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3920 | - Ionomeervellen of -foliën | Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hogers is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

- Vellen van geregenereerde cellulose, van polyamiden of van polyethyleen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

ex 3921 | Kunststoffolie, gemetalliseerd | Vervaardiging uit zeer transparant polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron[19] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

3922 t/m 3926 | Artikelen van kunststof | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 40 | Rubber en werken daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 4001 | Gelamineerde platen van crêperubber voor zolen | Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber |

4005 | Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

4012 | Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber: |

- luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak | Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4011 en 4012 |

ex 4017 | Werken van geharde rubber | Vervaardiging uit geharde rubber |

ex hoofdstuk 41 | Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 4102 | Onthaarde huiden en vellen van schapen | Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol |

4104 t/m 4106 | Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet afgewerkt leder ("crust"), alsmede gelooide huiden en vellen en niet afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt | Herlooien van voorgelooid leder of Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

4107, 4112 en 4113 | Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4104 tot en met 4113 |

ex 4114 | Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder | Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en met 4106, 4107, 4112 of 4113 op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 42 | Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 43 | Pelterijen en bontwerk; namaakbont, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 4302 | Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd: |

- banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen | Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen |

- andere | Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen |

4303 | Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont | Vervaardiging uit niet- samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen van post 4302 |

ex hoofdstuk 44 | Hout, houtskool en houtwaren; houtskool, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 4403 | Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd | Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint |

ex 4407 | Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm | Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding |

ex 4408 | Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen) en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding | Aaneenvoegen door verbinding aan de randen, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding |

ex 4409 | Hout waarvan ten minste één zijde of uiteinde is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding: |

- geschuurd of met stuikverbinding | Schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding |

- Staaflijsthout | In profiel frezen of vormen |

ex 4410 t/m ex 4413 | Staaflijst van hout, voor meubelen, voor lijsten, voor binnenhuisversiering, voor het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en voor dergelijke doeleinden | In profiel frezen of vormen |

ex 4415 | Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout | Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken |

ex 4416 | Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout | Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt |

ex 4418 | - Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Panelen met cellenstructuur en dakspanen ("shingles" en "shakes") mogen evenwel worden gebruikt |

- Staaflijsthout | In profiel frezen of vormen |

ex 4421 | Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen | Vervaardiging uit hout van om het even welke post, met uitzondering van houtdraad van post 4409 |

ex hoofdstuk 45 | Kurk en kurkwaren, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

4503 | Werken van natuurkurk | Vervaardiging uit natuurkurk van post 4501 |

hoofdstuk 46 | Vlechtwerk en mandenmakerswerk | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

hoofdstuk 47 | Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval) | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 48 | Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 4811 | Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd of geruit | Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47 |

4816 | Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen | Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47 |

4817 | Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 4818 | Closetpapier | Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47 |

ex 4819 | Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 4820 | Blocnotes | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 4823 | Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden | Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47 |

ex hoofdstuk 49 | Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

4909 | Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4909 en 4911 |

4910 | Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen: |

- kalenders van de "eeuwigdurende" soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van ander materiaal dan papier of karton | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4909 en 4911 |

ex hoofdstuk 50 | Zijde, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 5003 | Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd | Kaarden of kammen van afval van zijde |

5004 t/m ex 5006 | Garens van zijde en garens van afval van zijde | Vervaardiging uit[20]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5007 | Weefsels van zijde of van afval van zijde: |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[21] |

- andere | Vervaardiging uit[22]: |

- kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 51 | Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin), met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

5106 t/m 5110 | Garens van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin) | Vervaardiging uit[23]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5111 t/m 5113 | Weefsels van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin): |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[24] |

- andere | Vervaardiging uit[25]: |

- kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 52 | Katoen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

5204 t/m 5207 | Garens van katoen | Vervaardiging uit[26]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5208 t/m 5212 | Weefsels van katoen: |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[27] |

- andere | Vervaardiging uit[28]: |

- kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 53 | Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

5306 t/m 5308 | Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens | Vervaardiging uit[29]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5309 t/m 5311 | Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens: |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[30] |

- andere | Vervaardiging uit[31]: - kokosgaren, - garens van jute, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5401 t/m 5406 | Garens, monofilamenten en draad van synthetische of kunstmatige filamenten | Vervaardiging uit[32]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5407 en 5408 | Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens: |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[33] |

- andere | Vervaardiging uit[34]: |

- kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5501 t/m 5507 | Synthetische of kunstmatige stapelvezels | Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa |

5508 t/m 5511 | Garens en naaigarens van synthetische of kunstmatige stapelvezels | Vervaardiging uit[35]: - ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5512 t/m 5516 | Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels: |

- voorzien van rubberdraad | Vervaardiging uit eendraadsgaren[36] |

- andere | Vervaardiging uit[37]: - kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - papier, of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 56 | Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit[38]: - kokosgaren, - natuurlijke vezels, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5602 | Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen: |

- naaldgetouwvilt | Vervaardiging uit[39]: - natuurlijke vezels, of - chemische stoffen of textielmassa Echter: |

- polypropyleenfilamentgarens van post 5402, - polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of - polypropyleenkabels van post 5501, waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit[40]: - natuurlijke vezels, - uit caseïnevezels vervaardigde kunstmatige stapelvezels of - chemische stoffen of textielmassa |

5604 | Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof: |

- draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel | Vervaardiging uit niet-omwoelde of -omvlochten draad en koord, van rubber |

- andere | Vervaardiging uit[41]: - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5605 | Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal | Vervaardiging uit[42]: - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

5606 | Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren) | Vervaardiging uit[43]: - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, - chemische stoffen of textielmassa, of - materialen voor het vervaardigen van papier |

hoofdstuk 57 | Tapijten: |

- van naaldgetouwvilt | Vervaardiging uit[44]: - natuurlijke vezels, of - chemische stoffen of textielmassa Echter: |

- polypropyleenfilamentgarens van post 5402, - polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of - polypropyleenkabels van post 5501, waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product Juteweefsel mag als rug worden gebruikt. |

- van ander vilt | Vervaardiging uit[45]: - natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

- andere | Vervaardiging uit[46]: - kokos- of jutegaren, - synthetisch of kunstmatig filamentgaren, - natuurlijke vezels, of - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen Juteweefsel mag als rug worden gebruikt. |

ex hoofdstuk 58 | Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk, met uitzondering van: |

- met rubberdraad gecombineerde stoffen | Vervaardiging uit eendraadsgaren[47] |

- andere | Vervaardiging uit[48]: |

- natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5805 | Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

5810 | Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

5901 | Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden | Vervaardiging uit garen |

5902 | Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon: |

- bevattende niet meer dan 90 gewichtspercenten textielmaterialen | Vervaardiging uit garen |

- andere | Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa |

5903 | Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902 | Vervaardiging uit garen of Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5904 | Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden | Vervaardiging uit garen[49] |

5905 | Wandbekleding van textielstof: |

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, kunststoffen of andere materialen | Vervaardiging uit garen |

- andere | Vervaardiging uit[50]: |

- kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa of |

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5906 | Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902: |

- Brei- en haakwerk aan het stuk | Vervaardiging uit[51]: - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

- andere weefsels, vervaardigd uit synthetische filamentgarens, bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen | Vervaardiging uit chemische materialen |

- andere | Vervaardiging uit garen |

5907 | Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik | Vervaardiging uit garen of Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

5908 | Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd: |

- gloeikousjes, geïmpregneerd | Vervaardiging uit rond gebreide buisjes |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

5909 t/m 5911 | Artikelen voor technisch gebruik, van textielstoffen: |

- polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911 | Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels of lompen en vodden van post 6310 |

- al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor papiermachines of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of bekleed, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag bedoeld bij post 5911 | Vervaardiging uit[52]: - kokosgaren, - de volgende materialen: -- polytetrafluorethyleengaren[53], -- polyamidegaren, getwijnd en bedekt, geïmpregneerd of met fenolhars bedekt, -- aromatisch polyamidegaren verkregen door polycondensatie van metafenyleendiamine en isoftaalzuur, |

-- monofilament van polytetrafluorethyleen[54], -- garen van synthetische textielvezels in poly(p-fenyleentereftalamide), -- garens van glasvezel, met fenoplasthars bedekt en met acrylvezels omwoeld[55], |

-- monofilament van copolyester van een polyester, een tereftaalzuurhars, 1,4-cyclohexaandiëthanol en isoftaalzuur, -- natuurlijke vezels, -- synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of -- chemische stoffen of textielmassa |

- andere | Vervaardiging uit[56]: - kokosgaren, - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

hoofdstuk 60 | Brei- en haakwerk aan het stuk | Vervaardiging uit[57]: - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

hoofdstuk 61 | Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk: |

- verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij in vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen | Vervaardiging uit garen[58] [59] |

- andere | Vervaardiging uit[60] - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

ex hoofdstuk 62 | Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van: | Vervaardiging uit garen[61] [62] |

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 en ex 6211 | Dames-, meisjes- en babykleding, alsmede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren voor baby’s, geborduurd | Vervaardiging uit garen[63] of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product[64] |

ex 6210 en ex 6216 | Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester | Vervaardiging uit garen[65] of Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag met een waarde van niet meer dan 40% van de prijs af fabriek van het product[66] |

6213 en 6214 | Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen: |

- geborduurd | Vervaardiging uit eendraadsgaren[67] [68] of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40% van de prijs af fabriek van het product[69] |

- andere | Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren[70] [71] of |

Confectie gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee voorbereidings- of afwerkingsbehandelingen (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de totale waarde van de gebruikte niet-bedrukte goederen van de posten 6213 en 6214 niet hoger is dan 47,5% van de prijs af fabriek van het product |

6217 | Andere geconfectioneerde kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren: |

- geborduurd | Vervaardiging uit garen[72] of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40% van de prijs af fabriek van het product[73] |

- Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester | Vervaardiging uit garen[74] of Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag met een waarde van niet meer dan 40% van de prijs af fabriek van het product[75] |

- tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit garen[76] |

ex hoofdstuk 63 | Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

6301 t/m 6304 | Dekens, beddenlinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering: |

- van vilt of van gebonden textielvlies | Vervaardiging uit[77]: - natuurlijke vezels, of - chemische stoffen of textielmassa |

- -andere: |

-- geborduurd | Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren[78] [79] of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk) met een waarde van niet meer dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

-- andere | Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren[80] [81] |

6305 | Zakken voor verpakkingsdoeleinden | Vervaardiging uit[82]: - natuurlijke vezels, - synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of - chemische stoffen of textielmassa |

6306 | Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen: |

- van gebonden textielvlies | Vervaardiging uit[83] [84]: - natuurlijke vezels, of - chemische stoffen of textielmassa |

- andere | Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren[85] [86] |

6307 | Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

6308 | Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein | Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 15% van de prijs af fabriek van het assortiment |

ex hoofdstuk 64 | Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen, delen daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen van post 6406 |

6406 | Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 65 | Hoofddeksels en delen daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

6505 | Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd | Vervaardiging uit garen of textielvezels[87] |

ex hoofdstuk 66 | Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

6601 | Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 67 | Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 68 | Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 6803 | Werken van leisteen of van samengekit leigruis | Vervaardiging uit bewerkte leisteen |

ex 6812 | Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post |

ex 6814 | Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen | Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglomereerd of gereconstitueerd mica) |

hoofdstuk 69 | Keramische producten | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 70 | Glas en glaswerk, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 7003, ex 7004 en ex 7005 | Glas met niet-reflecterende lagen | Vervaardiging uit materialen van post 7001 |

7006 | Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden: |

- platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrische metaallaag, halfgeleidend volgens de normen van SEMII[88] | Vervaardiging uit platen van glas (substraten) van post 7006 |

- andere | Vervaardiging uit materialen van post 7001 |

7007 | Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten | Vervaardiging uit materialen van post 7001 |

7008 | Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden | Vervaardiging uit materialen van post 7001 |

7009 | Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen | Vervaardiging uit materialen van post 7001 |

7010 | Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product of Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het gebruikte niet-geslepen glaswerk niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7013 | Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018) | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product of Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het gebruikte niet-geslepen glaswerk niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product of Versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, mits de totale waarde van het gebruikte met de hand geblazen glaswerk niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 7019 | Werken (andere dan garen) van glasvezels | Vervaardiging uit: - ongekleurde lonten, rovings en garens, of - glaswol |

ex hoofdstuk 71 | Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 7101 | Echte of gekweekte parels, in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 7102, ex 7103 en ex 7104 | Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen | Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen |

7106, 7108 en 7110 | Edele metalen: |

- onbewerkt | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 7106, 7108 en 7110 of Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele metalen van post 7106, 7108 of 7110 of Legering van edele metalen van post 7106, 7108 of 7110, onderling of met onedele metalen |

- halfbewerkt of in poedervorm | Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen |

ex 7107, ex 7109 en ex 7111 | Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt | Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt |

7116 | Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7117 | Fancybijouterieën | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product of |

Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, mits de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 72 | Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

7207 | Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal | Vervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 |

7208 t/m 7216 | Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal | Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7206 |

7217 | Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal | Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van post 7207 |

ex 7218, 7219 t/m 7222 | Halffabrikaten, gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal | Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7218 |

7223 | Draad van roestvrij staal | Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van post 7218 |

ex 7224, 7225 t/m 7228 | Halffabricaten, gewalste platte producten, warmgewalste massieve producten, onregelmatig opgerold; profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal | Vervaardiging uit staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7206, 7218 of 7224 |

7229 | Draad van ander gelegeerd staal | Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van post 7224 |

ex hoofdstuk 73 | Werken van gietijzer, van ijzer en van staal, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 7301 | Damwandprofielen | Vervaardiging uit materialen van post 7206 |

7302 | Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails | Vervaardiging uit materialen van post 7206 |

7304, 7305 en 7306 | Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal | Vervaardiging uit materialen van post 7206, 7207, 7218 of 7224 |

ex 7307 | Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verschillende delen | Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken waarvan de waarde niet hoger is dan 35% van de prijs af fabriek van het product |

7308 | Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Gelaste profielen van post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt |

ex 7315 | Sneeuwkettingen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 74 | Koper en werken van koper, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7401 | Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

7402 | Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

7403 | Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw: |

- geraffineerd koper | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

- koperlegeringen en geraffineerd koper dat andere elementen bevat | Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper |

7404 | Resten en afval, van koper | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

7405 | Toeslaglegeringen van koper | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 75 | Nikkel en werken van nikkel, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7501 t/m 7503 | Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 76 | Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7601 | Ruw aluminium | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product of Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium |

7602 | Resten en afval, van aluminium | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 7616 | Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium mogen echter worden gebruikt; en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 77 | Gereserveerd voor een eventueel toekomstig gebruik in het geharmoniseerde systeem |

ex hoofdstuk 78 | Lood en werken van lood, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7801 | Ruw lood: |

- geraffineerd lood | Vervaardiging uit werklood |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt |

7802 | Resten en afval, van lood | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 79 | Zink en werken van zink, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

7901 | Ruw zink | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt |

7902 | Resten en afval, van zink | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 80 | Tin en werken van tin, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

8001 | Ruw tin | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt |

8002 en 8007 | Resten en afval, van tin; andere werken van tin | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

hoofdstuk 81 | Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen: |

- andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex hoofdstuk 82 | Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

8206 | Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 8202 tot en met 8205. Gereedschap van de posten 8202 tot en met 8205 mag evenwel in het stel worden opgenomen, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 15% van de prijs af fabriek van het stel |

8207 | Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8208 | Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8211 | Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Lemmeten en handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt |

8214 | Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt |

8215 | Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt |

ex hoofdstuk 83 | Allerlei werken van onedele metalen, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 8302 | Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen, en automatische deursluiters | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. De andere materialen van post 8302 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hogers is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8306 | Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van onedel metaal | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Andere materialen van post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 84 | Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product |

ex 8401 | Splijtstofelementen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van die van het product[89] | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8402 | Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8403 en ex 8404 | Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoestellen voor ketels voor centrale verwarming | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 8403 en 8404 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8406 | Stoomturbines en andere dampturbines | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8407 | Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8408 | Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8409 | Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8411 | Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8412 | Andere motoren en andere krachtmachines | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8413 | Roterende verdringerpompen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8414 | Ventilatoren voor industriële of dergelijke doeleinden | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8415 | Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8418 | Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415 | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8419 | Machines voor de hout-, papierstof-, papier en kartonindustrieën | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8420 | Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8423 | Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8425 t/m 8428 | Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8429 | Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht: |

- Wegwalsen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8430 | Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8431 | Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor wegwalsen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8439 | Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8441 | Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

Ex 8443 | Afdrukkers, voor kantoormachines (bijvoorbeeld automatische gegevensverwerkende machines, tekstverwerkende machines, enz.) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8444 t/m 8447 | Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8448 | Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8452 | Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines: |

- naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, - de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong, en - de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen van oorsprong zijn |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8456 t/m 8466 | Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8469 t/m 8472 | Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators, hechtmachines) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8480 | Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

8482 | Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8484 | Metalloplastische pakkingen; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8486 | - gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, ultrasone trillingen, elektro-erosie (vonkerosie), elektrochemische procédés, elektronenstralen, ionenstralen of plasmastralen, alsmede delen en toebehoren daarvan - gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken of vlakken van metaal, alsmede delen en toebehoren daarvan - gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas, alsmede delen en toebehoren daarvan - aftekeninstrumenten zijnde patroongeneratoren van de soort gebruikt voor het vervaardigen van maskers of systeemrasters („reticles”) op substraten voorzien van een lichtgevoelige laag; delen en toebehoren daarvan | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- vormen, voor het spuitgieten of persgieten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

- hijs-, hef- en transportwerktuigen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8487 | Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 85 | Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8501 | Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8503 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8502 | Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8501 en 8503 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8504 | Elektrische voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8517 | Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528 | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van alle materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8518 | Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8519 | Geluidsopname- en geluidsweergaveapparaten | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8521 | Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8522 | Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8523 | - niet-opgenomen grammofoonplaten, banden en niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid en voor dergelijke doeleinden, andere dan de goederen van hoofdstuk 37; | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- opgenomen grammofoonplaten, banden en niet-vluchtige geheugens en andere dragers voor het opnemen van geluid en voor dergelijke doeleinden, andere dan de goederen van hoofdstuk 37 | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8523 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- matrijzen en zogenaamde "masters" voor het maken van schijven, andere dan de goederen van hoofdstuk 37 | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8523 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- naderingskaarten en “smart cards” met twee of meer elektronisch geïntegreerde schakelingen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- "smartcards" met een elektronisch geïntegreerde schakeling | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product of de diffusie (waar geïntegreerde schakelingen worden gevormd op een halfgeleidersubstraat door de selectieve inbrenging van een geschikt doteringsmateriaal), al of niet geassembleerd en/of getest in een ander land dan een van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product |

8525 | Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale camera's en videocameraopnametoestellen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8526 | Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8527 | Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8528 | - monitors en projectietoestellen, zonder ingebouwd ontvangtoestel voor televisie en niet hoofdzakelijk gebruikt in een systeem voor automatische gegevensverwerking van post 8471 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere monitors en projectietoestellen, niet voorzien van een ontvangtoestel voor televisie; Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8529 | Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528: |

- uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- geschikt voor gebruik uitsluitend of hoofdzakelijk met monitors en projectietoestellen, zonder ingebouwd ontvangtoestel voor televisie en niet hoofdzakelijk gebruikt in een systeem voor automatische gegevensverwerking van post 8471 | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8535 | Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van meer dan 1000 V | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8538 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8536 | - toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom van niet meer dan 1000 V | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8538 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

- connectoren voor optische vezels, optischevezelbundels of -kabels |

- - van kunststof | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

-- van keramiek | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

-- van koper | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

8537 | Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517 | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8538 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8541 | Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8542 | Elektronische geïntegreerde schakelingen |

- monolithische geïntegreerde schakelingen | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product of diffusie (waar geïntegreerde schakelingen worden gevormd op een halfgeleidersubstraat door de selectieve inbrenging van een geschikt doteringsmateriaal), al of niet geassembleerd en/of getest in een ander land dan een van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

- multichips die deel uitmaken van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij: de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

8544 | Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8545 | Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8546 | Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8547 | Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8548 | - Resten en afval van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- elektronische micro-assemblages | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 86 | Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8608 | Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 87 | Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8709 | Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8710 | Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen en onderdelen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8711 | Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens: |

- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van: |

-- van niet meer dan 50 cm³ | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 20% van de prijs af fabriek van het product |

-- van meer dan 50 cm3 | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8712 | Rijwielen zonder kogellagers | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 8714 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8715 | Kinderwagens en delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

8716 | Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 88 | Luchtvaart en ruimtevaart, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 8804 | Rotochutes | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 8804 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

8805 | Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 89 | Scheepvaart | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Scheepsrompen van post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 90 | Instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9001 | Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9002 | Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9004 | Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9005 | Binocles, verrekijkers, alsmede onderstellen daarvoor, met uitzondering van astronomische refractietelescopen en onderstellen daarvoor | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9006 | Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen met elektrische ontsteking | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9007 | Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9011 | Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9014 | Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9015 | Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9016 | Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9017 | Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9018 | Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen: |

- tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 9018 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

9019 | Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie; toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

9020 | Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product |

9024 | Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof) | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9025 | Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9026 | Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromings-meters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiks-meters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032 | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9027 | Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlakte-spanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9028 | Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen: |

- delen en toebehoren | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9029 | Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9030 | Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, met uitzondering van meters bedoeld bij post 9028; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9031 | Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9032 | Automatische regelaars | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9033 | Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 91 | Uurwerken, met uitzondering van: | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

9105 | Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9109 | Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9110 | Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches") | Vervaardiging waarbij: - de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product, en - binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 9114 niet hoger is dan 10% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9111 | Kasten voor horloges, alsmede delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9112 | Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

9113 | Horlogebanden en delen daarvan: |

- van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van metaal geplateerd met edel metaal | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- andere | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 92 | Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

hoofdstuk 93 | Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 94 | Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9401 en ex 9403 | Meubelen van onedele metalen met delen van niet-opgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 gram per m2 | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product of vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof van post 9401 of 9403, op voorwaarde dat: | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40% van de prijs af fabriek van het product |

- de waarde ervan niet hoger is dan 25% van de prijs af fabriek van het product, en - alle andere gebruikte materialen van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 zijn ingedeeld |

9405 | Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

9406 | Geprefabriceerde bouwwerken | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex hoofdstuk 95 | Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 9503 | Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9506 | Golfstokken en delen van golfstokken | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Ruw gevormde blokken voor het maken van golfstokken mogen evenwel worden gebruikt |

ex hoofdstuk 96 | Diverse werken, met uitzondering van: | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

ex 9601 en ex 9602 | Werken van dierlijke, plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesneden | Vervaardiging uit "bewerkte" materialen van dezelfde post als het product |

ex 9603 | Bezems en borstels (met uitzondering van bezems, heiboenders en dergelijk borstelwerk, bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd uit marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber en zwabbers | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

9605 | Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren | Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 15% van de prijs af fabriek van het assortiment |

9606 | Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

9608 | Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen doorschrijfpennen; vulpotloden; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609 | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Pennen en penpunten van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt |

9612 | Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos | Vervaardiging: - uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en - waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9613 | Aanstekers met piëzo-ontstekingsmechanisme | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 9613 niet hoger is dan 30% van de prijs af fabriek van het product |

ex 9614 | Tabakspijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen | Vervaardiging uit ébauchons |

hoofdstuk 97 | Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten | Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product |

.

[1] Besluit nr. 1/2006 van de Associatieraad EU-Tunesië van 28 juli 2006 (PB L 260 van 21.9.2006).

[2] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[3] Zie aantekening 7.2.

[4] Zie aantekening 7.2.

[5] Zie aantekening 7.2.

[6] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[7] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[8] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[9] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[10] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[11] Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij het vervaardigen van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld.

[12] Als "groep" wordt beschouwd ieder deel van de omschrijving van de post die van de rest door een puntkomma is gescheiden.

[13] Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.

[14] Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

[15] Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

[16] Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

[17] Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

[18] Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

[19] Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2% bedraagt.

[20] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[21] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[22] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[23] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[24] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[25] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[26] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[27] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[28] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[29] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[30] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[31] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[32] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[33] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[34] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[35] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[36] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[37] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[38] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[39] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[40] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[41] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[42] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[43] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[44] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[45] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[46] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[47] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[48] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[49] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[50] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[51] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[52] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[53] Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.

[54] Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.

[55] Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.

[56] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[57] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[58] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[59] Zie aantekening 6.

[60] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[61] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[62] Zie aantekening 6.

[63] Zie aantekening 6.

[64] Zie aantekening 6.

[65] Zie aantekening 6.

[66] Zie aantekening 6.

[67] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[68] Zie aantekening 6.

[69] Zie aantekening 6.

[70] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[71] Zie aantekening 6.

[72] Zie aantekening 6.

[73] Zie aantekening 6.

[74] Zie aantekening 6.

[75] Zie aantekening 6.

[76] Zie aantekening 6.

[77] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[78] Zie aantekening 6.

[79] Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).

[80] Zie aantekening 6.

[81] Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).

[82] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[83] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[84] Zie aantekening 6.

[85] Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

[86] Zie aantekening 6.

[87] Zie aantekening 6.

[88] SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

[89] Deze regel is van toepassing tot en met 31.12.2005.