Home

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (gezamenlijk ingediend door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie)

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (gezamenlijk ingediend door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie)

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (gezamenlijk ingediend door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie) /* COM/2010/0180 def. - NLE 2010/0099 */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 26.4.2010

COM(2010)180 definitief

2010/0099 (NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING (EU) nr. …/… VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/ Myanmar

(gezamenlijk ingediend door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voorbuitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie)

TOELICHTING

(1) In artikel 2, onder b, van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar is bepaald dat de aankoop in Birma/Myanmar of de invoer uit of het vervoer vanuit Birma/Myanmar van bepaalde gespecificeerde categorieën goederen moet worden verboden.

(2) In artikel 3 van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB is bepaald dat niet-humanitaire hulp of ontwikkelingsprogramma's moeten worden opgeschort, maar dat er voor projecten en programma's ter ondersteuning van bepaalde specifieke doelstellingen uitzonderingen moeten worden gemaakt.

(3) In Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt gevolg gegeven aan het verbod op de aankoop, de invoer en het vervoer van de in artikel 2, lid 2, gespecificeerde categorieën goederen. Er dient evenwel duidelijk te worden gesteld dat het verbod op de aankoop van die goederen in Myanmar niet van toepassing is wanneer die aanschaf onderdeel is van een humanitair hulpproject of -programma ter ondersteuning van de doelstellingen die zijn beschreven in artikel 3, onder a), onder b), en onder c), van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB.

(4) Verordening (EG) nr. 194/2008 dient derhalve te worden gewijzigd om duidelijk te stellen dat de uitzondering van toepassing is op de genoemde activiteiten.

2010/0099 (NLE)

Ontwerpvoorstel voor een

VERORDENING (EU) nr. …/… VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 215, lid 1,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB van 27 april 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar[1],

Gelet op een gezamenlijk voorstel van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

1. In artikel 2, onder b, van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar is bepaald dat de aankoop in Birma/Myanmar of de invoer uit of het vervoer vanuit Birma/Myanmar van bepaalde gespecificeerde categorieën goederen moet worden verboden.

2. In artikel 3 van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB is bepaald dat niet-humanitaire hulp of ontwikkelingsprogramma's moeten worden opgeschort, maar dat er voor projecten en programma's ter ondersteuning van bepaalde specifieke doelstellingen uitzonderingen moeten worden gemaakt.

3. In Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt gevolg gegeven aan het verbod op de aankoop, de invoer en het vervoer van de in artikel 2, lid 2, gespecificeerde categorieën goederen. Er dient evenwel duidelijk te worden gesteld dat het verbod op de aankoop van die goederen in Birma/Myanmar niet van toepassing is wanneer die aanschaf onderdeel is van een humanitair hulpproject of -programma ter ondersteuning van de doelstellingen die zijn beschreven in artikel 3, onder a), onder b), en onder c), van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB.

4. Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt derhalve dienovereenkomstig gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt het volgende lid toegevoegd:

“5. Het verbod op de aankoop van de aan beperkingen onderhevige goederen van lid 2, onder b), is niet van toepassing op projecten of programma's van humanitaire hulp of ontwikkelingsprojecten en –programma's van niet-humanitaire aard die in Birma/Myanmar worden gerealiseerd ter ondersteuning van:

a) mensenrechten, democratie, goed bestuur, conflictpreventie en capaciteitsopbouw van de civiele samenleving;

b) gezondheidszorg en onderwijs, armoedebestrijding, en in het bijzonder het voorzien in de elementaire levensbehoeften van de armsten en meest kwetsbare bevolkingsgroepen; of

c) milieubescherming, met name programma's waarin het probleem van niet-duurzame, buitensporige houtkap resulterend in ontbossing wordt aangepakt.

De desbetreffende bevoegde instantie, zoals aangeduid op de websites die zijn opgesomd in Bijlage IV, moet voorafgaandelijk vergunning tot aankoop van de betrokken aan beperkingen onderhevige goederen verlenen. De desbetreffende lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Artikel 3

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, […]

Voor de Raad

[…]

[1] PB L 116 van 29.4.2006, blz. 77.