Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten /* COM/2010/0591 def. - NLE 2010/0296 */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 22.10.2010

COM(2010) 591 definitief

2010/0296 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

TOELICHTING

1. Achtergrond van het voorstel |

110 | Motivering en doel van het voorstel Naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie[1] (het "horizontale mandaat"). Een dergelijke overeenkomst heeft tot doel alle luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Europese Unie en derde landen te verlenen en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Europese Unie. |

120 | Algemene context De internationale luchtvaartbetrekkingen tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen worden traditiegetrouw vastgelegd in bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen, in bijlagen bij dergelijke overeenkomsten en in aanverwante bilaterale of multilaterale regelingen. Lidstaten overtreden de wetgeving van de Europese Unie wanneer zij traditionele bepalingen betreffende de aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen opnemen in hun bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten. Dergelijke bepalingen verlenen een derde land het recht om de machtigingen en vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten wanneer deze maatschappij door een lidstaat van de Europese Unie is aangewezen, maar wanneer deze lidstaat of onderdanen ervan niet substantieel eigenaar zijn van of zeggenschap uitoefenen over deze maatschappij. Dit wordt beschouwd als discriminatie van luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere lidstaten. Dit is in strijd met artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die hun recht op vrijheid van vestiging uitoefenen, garandeert dat ze in de ontvangende lidstaat dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen van die lidstaat. Ook andere aspecten, zoals belasting op vliegtuigbrandstof of mededinging, moeten in overeenstemming met de EU-wetgeving worden gebracht door bestaande bepalingen in bilaterale luchtdienstovereenkomsten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen te wijzigen of aan te vullen. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied De bepalingen van de Overeenkomst vervangen de bestaande bepalingen in de acht bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië, of vullen deze aan. |

140 | Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU Aangezien de Overeenkomst de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in overeenstemming brengt met de wetgeving van de Europese Unie, dient zij ook een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de Europese Unie. |

2. Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordeling |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Tijdens de volledige duur van de onderhandelingen zijn zowel de lidstaten van de Europese Unie als het bedrijfsleven geraadpleegd. |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Er is rekening gehouden met de opmerkingen van lidstaten van de Europese Unie en het bedrijfsleven. |

3. Juridische elementen van het voorstel |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregel Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het "horizontale mandaat" heeft de Commissie met de Republiek Kaapverdië onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië. Bij artikel 2 van deze Overeenkomst worden de traditionele aanwijzingsbepalingen vervangen door een EU-aanwijzingsbepaling, waardoor alle luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. Artikel 4 heeft betrekking op de belasting op vliegtuigbrandstof, een kwestie die geharmoniseerd is bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, en met name artikel 14, lid 2. Bij artikel 5 worden mogelijke strijdigheden met de mededingingsregels van de Europese Unie opgeheven. |

310 | Rechtsgrondslag Artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel is volledig gebaseerd op het door de Raad verleende "horizontale mandaat", rekening houdend met de kwesties die onder de wetgeving van de Europese Unie en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten vallen. |

Evenredigheidsbeginsel Bij de Overeenkomst worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Europese Unie. |

Keuze van instrumenten |

342 | De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië is het meest efficiënte instrument om alle bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Europese Unie. |

4. Gevolgen voor de begroting |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Europese Unie. |

5. Aanvullende informatie |

510 | Vereenvoudiging |

511 | Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van de wetgeving. |

512 | De desbetreffende bepalingen van bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië worden vervangen of aangevuld door in één enkele EU-overeenkomst ondergebrachte bepalingen. |

570 | Nadere uitleg van het voorstel Overeenkomstig de standaardprocedure voor de ondertekening en sluiting van internationale overeenkomsten wordt de Raad verzocht de besluiten inzake de ondertekening en inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten goed te keuren en de personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de Overeenkomst namens de Europese Unie te ondertekenen. |

2010/0296 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie[2],

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie.

(2) De Commissie heeft namens de Europese Unie met de Republiek Kaapverdië onderhandeld over een Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, volgens de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003.

(3) De overeenkomst is op […] namens de Europese Unie ondertekend, onder voorbehoud van de mogelijke sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit …/…/EG van de Raad van […][4].

(4) De Overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Unie goedgekeurd.

2. De tekst van de Overeenkomst is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd om de persoon aan te duiden die bevoegd is om de in artikel 8, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

ONTWERP

OVEREENKOMST tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE UNIE

enerzijds, en

DE REPUBLIEK KAAPVERDIË

(hierna "Kaapverdië" genoemd)

anderzijds,

(hierna "de partijen" genoemd)

VASTSTELLEND dat verscheidene lidstaten van de Europese Unie met Kaapverdië bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie.

VASTSTELLEND dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die mogelijk zijn opgenomen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen.

VASTSTELLEND dat in een lidstaat van de Europese Unie gevestigde EU-luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen.

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvaartmaatschappijen die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie.

ERKENNENDE dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een solide rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen.

ERKENNENDE dat de regering van de Republiek Kaapverdië, bij het sluiten van overeenkomsten voor luchtdiensten met niet-EU-lidstaten, haar eigen beleid en regels inzake eigendom van en zeggenschap over luchtvaartmaatschappijen toepast.

VASTSTELLEND dat luchtvaartmaatschappijen volgens de wetgeving van de Europese Unie in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen lidstaten van de Europese Unie kunnen beïnvloeden en die tot doel of als gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord.

ERKENNENDE dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en Kaapverdië gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten i) die luchtvaartmaatschappijen verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de relevante routes wordt verhinderd, beperkt of vervalst; of ii) die de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvaartmaatschappijen op de relevante routes verhinderen, beperken of vervalsen, wordt toevertrouwd aan luchtvaartmaatschappijen of andere particuliere economische operatoren, het effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels ongedaan kunnen maken.

OPMERKENDE dat de Europese Unie er in het kader van deze Overeenkomst niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Unie en Kaapverdië te doen toenemen, het evenwicht tussen EU-luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen uit Kaapverdië te wijzigen, of te onderhandelen over wijzigingen in de bepalingen inzake verkeersrechten van bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1

Algemene bepalingen

1. In deze Overeenkomst wordt onder "EU-lidstaten" lidstaten van de Europese Unie verstaan; Onder "EU-Verdragen" wordt verstaan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; onder "partij" wordt een partij bij deze overeenkomst verstaan; onder "luchtvervoerder" wordt ook luchtvaartmaatschappij verstaan; onder "grondgebied van de Europese Unie" wordt verstaan: het grondgebied van de lidstaten waarop de EU-Verdragen van toepassing zijn.

2. Wanneer in de overeenkomsten van bijlage 1 wordt verwezen naar onderdanen van de EU-lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.

3. Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de EU-lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

ARTIKEL 2

Aanwijzing, vergunning en intrekking door een EU-lidstaat

4. De bepalingen van leden 2 tot en met 4 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder a) en b), opgesomde bepalingen met betrekking tot de aanwijzing van een luchtvervoerder en de aan die luchtvervoerder afgegeven vergunningen en machtigingen.

5. Wanneer Kaapverdië een aanwijzing door een lidstaat ontvangt, verleent het zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen mits:

i. de luchtvaartmaatschappij, overeenkomstig de EU-Verdragen, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie; en

ii. de EU-lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operator Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii. de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van EU-lidstaten en/of onderdanen van EU-lidstaten, of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

6. Kaapverdië mag de vergunningen of machtigingen van een door een EU-lidstaat aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, opschorten of beperken mits:

i. de luchtvaartmaatschappij, overeenkomstig de EU-Verdragen, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd of niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie; of

ii. de EU-lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operator Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft, of wanneer de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii. de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van EU-lidstaten en/of onderdanen van EU-lidstaten of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, of deze landen en/of onderdanen niet daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

7. Bij de uitoefening van de rechten die krachtens lid 3 van dit artikel aan Kaapverdië zijn verleend, mag Kaapverdië geen onderscheid maken tussen luchtvervoerders van EU-lidstaten op grond van nationaliteit.

ARTIKEL 3

Veiligheid

8. De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de desbetreffende bepalingen in de in bijlage 2, onder c), vermelde artikelen.

9. Wanneer een EU-lidstaat een luchtvervoerder heeft aangewezen die onder het regelgevend toezicht van een andere EU-lidstaat staat, zijn de rechten van Kaapverdië uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de EU-lidstaat die de luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen en Kaapverdië zowel van toepassing op de vaststelling, toepassing of handhaving van veiligheidsnormen door die andere EU-lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvaartmaatschappij.

ARTIKEL 4

Belasting op vliegtuigbrandstof

10. De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder d), vermelde artikelen.

11. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen beletten de in bijlage 2, onder d), vermelde overeenkomsten geenszins dat de EU-lidstaten op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied wordt geleverd voor gebruik in een vliegtuig van een aangewezen luchtvaartmaatschappij van Kaapverdië dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt met een andere plaats op het grondgebied van die EU-lidstaat of op het grondgebied van een andere EU-lidstaat.

ARTIKEL 5

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

12. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen mag niets in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten (i) vereisen of aanmoedigen dat overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tot stand komen die de mededinging verhinderen of verstoren; of (ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of (iii) de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging verhinderen, verstoren of beperken, toevertrouwen aan particuliere economische operatoren.

13. De bepalingen in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten die niet verenigbaar zijn met lid 1 van dit artikel, worden niet toegepast.

ARTIKEL 6

Bijlagen bij de Overeenkomst

De bijlagen bij deze Overeenkomst maken integrerend deel uit van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7

Herziening of wijziging

De partijen mogen deze Overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming herzien of wijzigen.

ARTIKEL 8

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

14. Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst hebben voltooid.

15. Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze Overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

16. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten en regelingen, inclusief die welke op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast.

ARTIKEL 9

Beëindiging

17. Wanneer een in bijlage 1 vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige Overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage 1 vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

18. Wanneer alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige Overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te [….] in tweevoud, op [../../….] in de Bulgaarse, Tsjechische, Deense, Nederlandse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse en Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

VOOR DE EUROPESE UNIE: VOOR DE REPUBLIEK KAAPVERDIË:

BIJLAGE 1

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze Overeenkomst

a) Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen Kaapverdië en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast

- Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Kaapverdië , ondertekend te Brussel op 22 juni 1998, hierna de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en België" genoemd in bijlage 2;

- Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Republiek Kaapverdië , ondertekend te Berlijn op 19 juni 2001, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en Duitsland" genoemd;

- Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van de Republiek Kaapverdië met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Praia op 7 juli 1998, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en Italië" genoemd;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië , ondertekend te Den Haag op 21 december 1988, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kroatië en Nederland" genoemd;

- Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Portugese Republiek en de Republiek Kaapverdië , opgesteld te Lissabon op 9 maart 2004, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en Portugal" genoemd;

- Overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Republiek Roemenië en de regering van de Republiek Kaapverdië met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Boekarest op 31 augustus 1983, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en Roemenië" genoemd;

- Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Kaapverdië met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Madrid op 19 september 2002, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en Spanje" genoemd;

- Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Republiek Kaapverdië met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Praia op 9 januari 2007, hierna, in bijlage 2, de "Overeenkomst tussen Kaapverdië en het VK" genoemd;

b) Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen Kaapverdië en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst, nog niet zijn van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast

BIJLAGE 2

Lijst van artikelen die zijn opgenomen in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten en waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2, 3 en 4 van deze Overeenkomst

a) Aanwijzing:

- Artikel 3 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en België;

- Artikel 3 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Duitsland;

- Artikel 4 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Italië;

- Artikel 3 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Nederland;

- Artikel 3 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Roemenië;

- Artikel 3 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Spanje;

b) Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen of machtigingen:

- Artikel 5 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en België;

- Artikelen 3 en 4 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Duitsland;

- Artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Italië;

- Artikelen 3 en 4 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Nederland;

- Artikel 4 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Roemenië;

- Artikel 4 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Spanje;

c) Veiligheid:

- Artikel 12 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Duitsland;

- Artikel 10 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Italië;

- Artikel 15 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Portugal;

- Artikel 9 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Roemenië;

- Artikel 13 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Spanje;

d) Belasting op vliegtuigbrandstof:

- Artikel 10 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en België;

- Artikel 6 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Duitsland;

- Artikel 6 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Italië;

- Artikel 6 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Nederland;

- Artikel 11 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Roemenië;

- Artikel 5 van de Overeenkomst tussen Kaapverdië en Spanje.

BIJLAGE 3

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze Overeenkomst

a) De Republiek IJsland (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b) Het Vorstendom Liechtenstein (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c) Het Koninkrijk Noorwegen (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d) De Zwitserse Bondsstaat (krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer).

[1] Besluit 11323/03 van de Raad van 5 juni 2003 (niet publiek toegankelijk).

[2] PB C, blz.

[3] PB C, blz.

[4] PB C, blz.