Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

/* COM/2010/0628 def. - NLE 2010/0308 */ Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 10.11.2010

COM(2010) 628 definitief

2010/0308 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

TOELICHTING

Bijgaand voorstel voor een besluit van de Raad vormt het rechtsinstrument voor de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra dat ertoe strekt het toepassingsgebied van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra van 28 juni 1990[1] uit te breiden tot douaneveiligheidsmaatregelen.

Het communautair douanewetboek[2] en de uitvoeringsbepalingen[3] ervan, waarin de regels zijn vastgelegd voor de douanebehandeling van goederen die worden ingevoerd of uitgevoerd, zijn respectievelijk in 2005[4] en 2006[5] gewijzigd en uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen. Dit veiligheidsmechanisme houdt met name onder meer in dat marktdeelnemers een aantal gegevens moeten verstrekken, voorafgaand aan de invoer dan wel de uitvoer van goederen, zodat de daaraan verbonden risico’s kunnen worden geanalyseerd voordat de betrokken zendingen het grondgebied van de Unie binnenkomen of verlaten.

In principe zijn deze veiligheidsmaatregelen van toepassing op het goederenverkeer met alle derde landen. Het communautair douanewetboek bepaalt evenwel dat andere regels kunnen worden vastgesteld wat betreft de verplichte verstrekking van gegevens vóór aankomst en vóór vertrek wanneer in een internationale overeenkomst specifieke bepalingen op veiligheidsgebied zijn opgenomen. In dit kader beschouwen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra het als onontbeerlijk en in het belang van beide partijen om voor hun bilaterale goederenverkeer een specifieke regeling betreffende douaneveiligheidsvoorschriften vast te stellen. Gelet op de ligging van het Vorstendom Andorra en de bijzondere betrekkingen die het land met de Europese Unie onderhoudt in de vorm van een douane-unie, is een dergelijke regeling noodzakelijk, met name om het goederenverkeer vlot te laten verlopen en tegelijk een hoog veiligheidsniveau te handhaven.

De overeengekomen regeling bestaat erin dat de verplichting tot voorafgaande aangifte voor het goederenverkeer tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra wordt afgeschaft. Als voorwaarde voor die afschaffing geldt dat de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe verbinden in hun respectieve douanegebieden een gelijkwaardig veiligheidsniveau te handhaven door middel van maatregelen die gebaseerd zijn op de in de EU geldende wetgeving.

Naast de bepalingen over de douaneveiligheidsmaatregelen is ook een reeks bepalingen opgenomen die enerzijds garanderen dat de regeling kan meegroeien met het acquis communautaire en die anderzijds aan elke partij de mogelijkheid bieden om, indien de gelijkwaardigheid van de respectieve veiligheidsmaatregelen niet meer gewaarborgd is, evenwichtsherstellende maatregelen te treffen, inclusief de schorsing van de toepassing van de desbetreffende titel van de Overeenkomst.

Ten slotte is een nieuw artikel 12 nonies betreffende de bescherming van het beroepsgeheim en van persoonsgegevens ingevoegd. De uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de vastgestelde maatregelen valt immers onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001[6] wat betreft de verwerking ervan door de Europese Commissie en van Richtlijn 95/46/EG[7] wat betreft de verwerking ervan door de lidstaten. Op de verwerking van deze gegevens door het Vorstendom Andorra is de gegevensbeschermingswetgeving van dat land van toepassing. Het Vorstendom heeft Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa tot bescherming van personen ter zake van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens geratificeerd en biedt een beschermingsniveau dat overeenstemt met het niveau dat door de in de Europese Unie geldende wetgeving wordt gegarandeerd.

Deze regeling is, in tegenstelling tot de douane-unie, ook van toepassing op landbouwproducten.

Kort samengevat strekt dit voorstel tot sluiting van een protocol waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra van 28 juni 1990 wordt gewijzigd om het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot douaneveiligheidsmaatregelen. Daartoe wordt een nieuwe titel II bis "Regeling betreffende douaneveiligheidsmaatregelen" aan de Overeenkomst van 1990 toegevoegd. Tegelijkertijd wordt, separaat van dit voorstel, een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van voornoemd protocol ingediend.

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de Europese Unie.

2010/0308 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en artikel 218, lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

1. De Raad heeft de Commissie op 16 februari 2009 gemachtigd onderhandelingen te openen met het Vorstendom Andorra met het oog op de totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra van 28 juni 1990 wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen.

2. De Commissie en het Vorstendom Andorra hebben deze onderhandelingen afgerond.

3. Overeenkomstig Besluit […/…]/ van de Raad van … , en onder voorbehoud van goedkeuring op een latere datum, werd het protocol namens de Europese Unie ondertekend op … .

4. Het protocol dient derhalve te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het protocol waarbij het toepassingsgebied van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen, wordt goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) het Vorstendom Andorra namens de Europese Unie kennisgeving te doen van de akten van aanvaarding van het protocol.

Artikel 3

Het door de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité wordt vastgesteld door de Europese Commissie, wanneer dit betrekking heeft op kwesties die onder titel II bis van de Overeenkomst vallen.

Artikel 4

Met het oog op de toepassing van artikel 12 decies, lid 1, van de Overeenkomst stelt de Europese Commissie het Vorstendom Andorra in kennis van ontwerpen van besluiten van de Unie die een ontwikkeling behelzen van het recht van de Unie op het gebied van de in artikel 12 ter van de Overeenkomst bedoelde douaneveiligheidsmaatregelen.

De Commissie is gemachtigd de in artikel 12 duodecies van de Overeenkomst bedoelde maatregelen te nemen die nodig zijn om de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen van de overeenkomstsluitende partijen te garanderen.

Indien het Vorstendom Andorra op de datum waarop de betrokken wetgeving van de Unie van toepassing wordt, de nieuwe bepalingen niet heeft aangenomen en indien de voorlopige toepassing van deze bepalingen niet mogelijk is, kan de Europese Commissie het Vorstendom Andorra overeenkomstig artikel 12 duodecies, lid 2, van de Overeenkomst in kennis stellen van de schorsing van titel II bis.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

DE EUROPESE UNIE

enerzijds, en

HET VORSTENDOM ANDORRA

anderzijds,

hierna respectievelijk "de Unie" en "het Vorstendom Andorra" en, gezamenlijk, "de overeenkomstsluitende partijen" genoemd,

Gezien de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra, ondertekend op 28 juni 1990 te Luxemburg (hierna "de Overeenkomst" genoemd);

Overwegende dat het noodzakelijk is de bestaande vereenvoudiging van controles en formaliteiten bij de grensoverschrijdende overbrenging van goederen tussen de Unie en het Vorstendom Andorra te handhaven en aldus het vlotte verloop van het handelsverkeer tussen beide partijen te garanderen;

Overwegende dat de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe verbinden op hun respectieve grondgebied een gelijkwaardig veiligheidsniveau te handhaven door middel van maatregelen die gebaseerd zijn op de in de Unie geldende wetgeving;

Overwegende dat het wenselijk is dat Andorra wordt geraadpleegd over de ontwikkeling van de regelgeving van de Unie op het gebied van douaneveiligheidsmaatregelen, dat het deelneemt aan de desbetreffende werkzaamheden van het Comité douanewetboek en dat het over de tenuitvoerlegging van die regelgeving wordt geïnformeerd;

Overwegende dat de overeenkomstsluitende partijen vastbesloten zijn de veiligheid van het goederenverkeer dat hun grondgebied binnenkomt of verlaat, te verbeteren zonder het vlotte verloop van dat verkeer te belemmeren;

Overwegende dat het, in het belang van de overeenkomstsluitende partijen, dienstig is gelijkwaardige douaneveiligheidsmaatregelen vast te stellen voor het vervoer van goederen naar en vanuit derde landen;

Overwegende dat het territoriale toepassingsgebied van de douaneveiligheidsmaatregelen, in tegenstelling tot met de Overeenkomst zelf, moet worden vastgesteld op basis van het respectieve douanegebied van de overeenkomstsluitende partijen;

Overwegende dat de douaneveiligheidsmaatregelen ook van toepassing moeten zijn op landbouwproducten (hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem), die van de douane-unie tussen de overeenkomstsluitende partijen zijn uitgesloten;

Overwegende dat de douaneveiligheidsmaatregelen betrekking hebben op het overleggen van veiligheidsgegevens betreffende goederen alvorens deze het douanegebied binnenkomen of verlaten, op het veiligheidsrisicobeheer en de douanecontroles in dat verband, alsook op de toekenning van een door beide partijen erkende status van op veiligheidsgebied geautoriseerde marktdeelnemer;

Overwegende dat in het Vorstendom Andorra een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bestaat;

Overwegende dat het met betrekking tot douaneveiligheidsmaatregelen dienstig is te voorzien in passende evenwichtsherstellende maatregelen, met inbegrip van de schorsing van de betrokken bepalingen, in situaties waarin de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen niet meer gewaarborgd is,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

Met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Overeenkomst tot douaneveiligheidsmaatregelen wordt een nieuwe titel II bis ingevoegd:

"Titel II bis

REGELING BETREFFENDE DOUANEVEILIGHEIDSMAATREGELEN

HOOFDSTUK I

Douaneveiligheidsmaatregelen en toezicht op de toepassing ervan

Artikel 12 bis

Grondgebied

Deze titel is van toepassing, enerzijds, op het douanegebied van de Gemeenschap en, anderzijds, op het douanegebied van het Vorstendom Andorra.

Artikel 12 ter

Aanneming van het acquis communautaire

1. Het Vorstendom Andorra neemt de door de Unie toegepaste douaneveiligheidsmaatregelen aan. Onder "douaneveiligheidsmaatregelen" wordt verstaan de bepalingen die betrekking hebben op de aangifte van goederen voordat deze het douanegebied binnenkomen of verlaten, op de geautoriseerde marktdeelnemers alsook op de douaneveiligheidscontroles en het veiligheidsrisicobeheer, en die krachtens de toepasselijke douanewetgeving in de Unie gelden. De gedetailleerde lijst van de bepalingen in kwestie wordt vastgesteld door het in artikel 17 bedoelde Gemengd Comité.

2. De douaneveiligheidsmaatregelen zijn ook van toepassing op de landbouwproducten die onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem vallen, ondanks het feit dat deze producten krachtens artikel 2 zijn uitgesloten van de douane-unie tussen de Unie en het Vorstendom Andorra.

Artikel 12 quater

Algemene beginselen

1. De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe met betrekking tot het vervoer van goederen naar en vanuit derde landen, de in artikel 12 ter, lid 1, omschreven douaneveiligheidsmaatregelen toe te passen en zodoende aan hun buitengrenzen een gelijkwaardig veiligheidsniveau te garanderen.

2. De overeenkomstsluitende partijen passen de in artikel 12 ter, lid 1, omschreven douaneveiligheidsmaatregelen niet toe op het goederenvervoer tussen hun douanegebieden.

3. De overeenkomstsluitende partijen plegen onderling overleg alvorens zij met een derde land een overeenkomst op het gebied van douaneveiligheidsmaatregelen sluiten, teneinde ervoor te zorgen dat de beoogde overeenkomst in overeenstemming is met onderhavige regeling, met name indien zij bepalingen bevat waarbij van de in deze titel omschreven douaneveiligheidsmaatregelen wordt afgeweken.

Artikel 12 quinquies

Plaats van indiening van de aangifte vóór aankomst ofvóór vertrek van de goederen

1. De aangifte vóór aankomst van de goederen wordt ingediend bij de bevoegde instantie van de overeenkomstsluitende partij in welker douanegebied de goederen vanuit een derde land worden binnengebracht. Die instantie voert de risicoanalyse uit op basis van de in die aangifte vermelde gegevens, alsmede de douanecontroles die vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk worden geacht, óók indien de goederen voor de andere overeenkomstsluitende partij zijn bestemd.

2. De aangifte vóór vertrek van de goederen wordt ingediend bij de bevoegde instantie van de overeenkomstsluitende partij in welker douanegebied de formaliteiten ten uitvoer dan wel, bij ontstentenis daarvan, bij uitgang naar een derde land worden vervuld. De bevoegde instantie voert de risicoanalyse uit op basis van de in die aangifte vermelde gegevens en de douanecontroles die vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk worden geacht.

3. Wanneer voor een derde land bestemde goederen het douanegebied van de ene overeenkomstsluitende partij verlaten via het douanegebied van de andere overeenkomstsluitende partij, wordt de aangifte vóór vertrek van de goederen uitsluitend ingediend bij de bevoegde instantie van laatstgenoemde overeenkomstsluitende partij.

Artikel 12 sexies

Douaneveiligheidscontroles en veiligheidsrisicobeheer

1. Met het oog op douaneveiligheidscontroles omschrijft elke overeenkomstsluitende partij een kader voor risicobeheer, risicocriteria en prioritaire gebieden voor douanecontroles met betrekking tot veiligheid.

2. De overeenkomstsluitende partijen erkennen de gelijkwaardigheid van elkaars systemen voor veiligheidsrisicobeheer.

3. De overeenkomstsluitende partijen werken samen om:

- gegevens uit te wisselen die het mogelijk maken om hun risicoanalyse en de doeltreffendheid van hun douaneveiligheidscontroles te verbeteren en te versterken, en om

- binnen een passende termijn een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer, gemeenschappelijke risicocriteria en gemeenschappelijke prioritaire gebieden voor controles vast te stellen en een elektronisch systeem op te zetten ter implementatie van dit gemeenschappelijke risicobeheer.

4. Het Gemengd Comité neemt de voor de toepassing van dit artikel noodzakelijke bepalingen aan.

Artikel 12 septies

Toezicht op de uitvoering van de douaneveiligheidsmaatregelen

1. Het Gemengd Comité omschrijft op welke wijze de overeenkomstsluitende partijen op de uitvoering van deze titel en de inachtneming van de douaneveiligheidsmaatregelen zullen toezien.

2. Dit toezicht kan met name plaatsvinden via:

- een periodieke evaluatie van de uitvoering van deze titel, en met name van de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen,

- een onderzoek met het oog op een betere toepassing of een wijziging van de bepalingen van deze titel zodat beter wordt tegemoetgekomen aan de doelstellingen,

- de organisatie van themavergaderingen van deskundigen van beide overeenkomstsluitende partijen en audits van de administratieve procedures, ook door middel van bezoeken ter plaatse.

3. Het Gemengd Comité ziet erop toe dat de ter uitvoering van dit artikel genomen maatregelen de rechten van de betrokken marktdeelnemers eerbiedigen.

Artikel 12 octies

Uitwisseling van informatie over geautoriseerde marktdeelnemers

De Europese Commissie en de bevoegde instantie van Andorra wisselen periodiek de volgende gegevens uit over de door hen op veiligheidsgebied geautoriseerde marktdeelnemers:

a) het identificatienummer van de marktdeelnemer (TIN – Trader Identification Number) in een formaat dat in overeenstemming is met de EORI-wetgeving (Economic Operator Registration and Identification);

b) de naam en het adres van de geautoriseerde marktdeelnemer;

c) het nummer van het document waarbij hem de status van geautoriseerde marktdeelnemer is verleend;

d) zijn huidige status (van kracht, geschorst, ingetrokken);

e) de periodes gedurende welke zijn status is gewijzigd;

f) de datum van ingang van de geldigheid van het certificaat;

g) de instantie die het certificaat heeft afgegeven.

Artikel 12 nonies

Bescherming van het beroepsgeheim en van persoonsgegevens

De gegevens die door de overeenkomstsluitende partijen worden uitgewisseld in het kader van de maatregelen waarin deze titel voorziet, vallen onder de bescherming van het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving ter zake op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partij die deze gegevens ontvangt.

Met name mogen deze gegevens niet worden doorgegeven aan andere personen dan de bevoegde instanties van de betrokken overeenkomstsluitende partij, noch door de instanties van die partij worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin deze Overeenkomst voorziet.

HOOFDSTUK II

Beheer van de regeling

Artikel 12 decies

Ontwikkeling van het recht

1. Wanneer de Unie nieuwe wetgeving opstelt op het gebied van douaneveiligheidsmaatregelen, wint zij op informele basis het advies in van Andorrese deskundigen.

2. De Unie zorgt ervoor dat de Andorrese deskundigen als waarnemer en voor de punten die hen aanbelangen, kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Comité douanewetboek dat de Europese Commissie bijstaat bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden inzake onder titel II bis vallende aangelegenheden. De bepalingen van de artikelen 66 tot en met 68 van Besluit nr. 1/2003 van het Gemengd Comité EG-Andorra[8] zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Wanneer de Europese Commissie haar voorstel voor een besluit aan het Europees Parlement en/of de Raad van de Europese Unie dan wel haar ontwerp van uitvoeringsmaatregelen aan de lidstaten voorlegt, doet zij het Vorstendom Andorra een afschrift daarvan toekomen.

Op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen vindt in het Gemengd Comité een voorbereidende gedachtewisseling plaats.

4. Op verzoek van een hunner plegen de overeenkomstsluitende partijen tijdens de fase voorafgaand aan de aanneming van de nieuwe wetgeving van de Unie opnieuw overleg met elkaar in het Gemengd Comité, in het kader van een voortdurend informatie- en overlegproces.

5. De overeenkomstsluitende partijen werken in de informatie- en overlegfase samen met het uiteindelijke oogmerk de gelijktijdige toepassing van de in lid 1 bedoelde nieuwe wetgeving door de overeenkomstsluitende partijen te vergemakkelijken.

Artikel 12 undecies

Overeenkomsten met derde landen

De overeenkomstsluitende partijen spreken af dat door een van hen met een derde land gesloten overeenkomsten op een onder titel II bis vallend gebied geen verplichtingen doen ontstaan voor de andere overeenkomstsluitende partij, tenzij het Gemengd Comité anders besluit.

Artikel 12 duodecies

Evenwichtsherstellende maatregelen

1. Een overeenkomstsluitende partij kan, na overleg in het Gemengd Comité, passende evenwichtsherstellende maatregelen treffen, inclusief de schorsing van de toepassing van bepalingen van titel II bis, indien zij vaststelt dat de andere overeenkomstsluitende partij de voorwaarden daarvan niet naleeft of wanneer de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen van de overeenkomstsluitende partijen niet langer gewaarborgd is.

Wanneer uitstel de doeltreffendheid van de douaneveiligheidsmaatregelen in gevaar dreigt te brengen, mogen zonder voorafgaand overleg voorlopige conservatoire maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat er onmiddellijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

2. Indien de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen van de overeenkomstsluitende partijen niet langer gewaarborgd is omdat het Vorstendom Andorra de in artikel 12 decies bedoelde nieuwe wetgeving niet heeft aangenomen, kan de Unie de toepassing van bepalingen van titel II bis schorsen, tenzij het Gemengd Comité, na onderzoek van de mogelijkheden om die toepassing te handhaven, anders besluit.

3. De reikwijdte en de duur van bovenbedoelde maatregelen moeten beperkt blijven tot wat nodig is om de situatie te regelen en een juist evenwicht tussen de uit deze titel voortvloeiende rechten en verplichtingen te garanderen. Een overeenkomstsluitende partij kan het Gemengd Comité verzoeken overleg over de evenredigheid van die maatregelen op gang te brengen. Indien het Gemengd Comité er niet in slaagt het geschil te regelen, kan het in voorkomend geval besluiten een beroep te doen op de in artikel 18, lid 2, bedoelde arbitrageprocedure. Vragen over de uitlegging van de desbetreffende bepalingen van het recht van de Unie kunnen in dat kader niet worden geregeld.

HOOFDSTUK III

Diverse bepalingen aangaande de regeling betreffende douaneveiligheidsmaatregelen

Artikel 12 terdecies

Herziening

Indien een der overeenkomstsluitende partijen deze regeling wenst te herzien, legt zij de andere overeenkomstsluitende partij een voorstel daartoe voor. De herziening wordt van kracht na voltooiing van de respectieve interne procedures van de overeenkomstsluitende partijen."

Artikel 2

Dit protocol vormt een integrerend deel van de Overeenkomst.

Artikel 3

1. Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op […] op voorwaarde dat de overeenkomstsluitende partijen elkaar voor deze datum in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

2. Indien dit protocol niet op […] in werking treedt, dan treedt het in werking op de dag volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3. In afwachting van de voltooiing van de in de leden 1 en 2 bedoelde procedures passen de overeenkomstsluitende partijen dit protocol voorlopig toe met ingang van 1 januari 2011 of vanaf een latere, door hen overeengekomen datum.

Artikel 4

Talen

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Catalaanse taal, zijnde elk van deze teksten gelijkelijk authentiek.

Gedaan te ….., …

Voor het Vorstendom Andorra

Voor de Europese Unie

[1] PB L 374 van 31.12.1990, blz. 16.

[2] Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

[3] Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

[4] Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 13).

[5] Verordening (EG) nr. 1875/2006 van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 360 van 19.12.2006, blz. 64).

[6] Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz.1).

[7] Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

[8] PB L 253 van 7.10.2003, blz. 3.