Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

/* COM/2010/0647 def. - NLE 2010/0314 */ Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten


Brussel, 10.11.2010

COM(2010) 647 definitief

2010/0314 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Bijlage 3 (hierna "de bijlage" genoemd) bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna "de overeenkomst" genoemd) heeft betrekking op tariefconcessies voor kaas en is met name gericht op de geleidelijke liberalisering van de handel in kaas in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst. De liberalisering van de handel in kaas is in juni 2007 volledig verwezenlijkt. Bovendien hebben de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat afgesproken om in de overeenkomst een nieuwe bijlage 12 op te nemen die betrekking heeft op de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen. Bijgevolg moet de bijlage worden herzien om rekening te houden met de volledige liberalisering van de bilaterale handel in kaas en met de bescherming van geografische aanduidingen conform bijlage 12.

Tegen deze achtergrond wordt het voorstel voor een besluit betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten door de Commissie ter goedkeuring aan de Raad overgelegd.

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

geen

2010/0314 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1. De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten[1] (hierna "de overeenkomst" genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

2. Bij artikel 6 van de overeenkomst is een Gemengd Landbouwcomité opgericht dat is belast met het beheer van de overeenkomst en met het toezicht op de goede werking ervan.

3. In artikel 11 van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Landbouwcomité wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst kan vaststellen.

4. Aangezien de bilaterale handel in kaas sinds 1 juni 2007 volledig is geliberaliseerd, en er met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen conform de nieuwe bijlage 12 bij de overeenkomst moet worden gezorgd voor coherente specificaties voor met name kaas, moet bijlage 3 bij de overeenkomst worden aangepast.

5. In artikel 5, lid 2, eerste alinea, van Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat[2] is bepaald dat het standpunt van de Europese Unie in het Gemengd Landbouwcomité wordt vastgesteld door de Raad op voorstel van de Commissie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wanneer de Europese Unie in het Gemengd Landbouwcomité dat is opgericht bij artikel 6 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, een standpunt inneemt over aanpassingen die betrekking hebben op de bilaterale handel in producten van tariefcode 0406 van het Geharmoniseerde Systeem teneinde rekening te houden met de volledig geliberaliseerde handel in deze sector, dient zij dit standpunt te baseren op het aan het onderhavige besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité.

Artikel 2

Het besluit van het Gemengd Landbouwcomité wordt na goedkeuring bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

ONTWERP BESLUIT Nr. …./2010 VAN HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ

betreffende de wijziging van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

(…/…/…)

HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ,

Gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten[3], en met name artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna "de overeenkomst" genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

(2) Bijlage 3 (hierna "de bijlage" genoemd) bij de overeenkomst heeft betrekking op tariefconcessies voor kaas en is met name gericht op de geleidelijke liberalisering van de handel in kaas in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

(3) De Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat hebben afgesproken om in de overeenkomst een nieuwe bijlage 12 op te nemen die betrekking heeft op de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen; hiervoor is coherentie in de specificaties van met name kaas vereist.

(4) Bijgevolg moet de bijlage worden herzien om rekening te houden met de volledige liberalisering van de bilaterale handel in kaas sinds 1 juni 2007 en met de bescherming van geografische aanduidingen conform de nieuwe bijlage 12,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, en de aanhangsels van die bijlage, worden vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op … 2010.

Gedaan te ….., …

Voor het Gemengd Landbouwcomité

[…]

Voorzitter en hoofd van de EU-delegatie | Hoofd van de delegatie van Zwitserland | Secretaris van het Comité |

BIJLAGE

"Bijlage 3

6. Sinds 1 juni 2007 is de bilaterale handel in alle producten van tariefcode 0406 van het Geharmoniseerde Systeem als gevolg van de afschaffing van alle tarieven en contingenten volledig geliberaliseerd.

7. De Europese Unie past geen restituties toe bij uitvoer van kaas naar Zwitserland. Zwitserland kent geen uitvoersubsidies[4] toe voor naar de Europese Unie uitgevoerde kaas.

8. Voor producten van GN-code 0406 die van oorsprong zijn uit de Europese Unie of uit Zwitserland en tussen deze Partijen worden verhandeld, hoeft geen invoervergunning te worden voorgelegd.

9. De Europese Unie en Zwitserland zorgen ervoor dat de voordelen die zij aan elkaar toestaan, niet in het gedrang worden gebracht door andere maatregelen die betrekking hebben op de invoer of de uitvoer.

10. Als zich bij een van de Partijen een verstoring van de prijzen en/of de invoer voordoet, vindt op verzoek van een van de Partijen zo spoedig mogelijk overleg plaats in het bij artikel 6 van de overeenkomst ingestelde Comité om een passende oplossing te vinden. In dit verband komen de Partijen overeen regelmatig informatie over prijzen en andere nuttige inlichtingen over de markt van de lokaal geproduceerde en de ingevoerde kaas uit te wisselen."

FINANCIEEL MEMORANDUM | Fichefin/10/599507 DDG/tm 6.0.2005.1-2010 |

DATUM: 27/08/2010 |

1. | BEGROTINGSONDERDEEL: Hoofdstuk 12 – Douanerechten en overige rechten | KREDIETEN: B2010: 14 079,7 mln € |

2. | TITEL: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten |

3. | RECHTSGRONDSLAG: Het Verdrag, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 9 |

4. | DOEL VAN DE MAATREGEL: Vaststelling van het standpunt van de Europese Unie over de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten |

5. | FINANCIELE CONSEQUENTIES | PERIODE VAN 12 MAANDEN (in mln euro) | LOPEND BEGROTINGS-JAAR 2010 (in mln euro) | VOLGEND BEGROTINGS-JAAR 2011 (in mln euro) |

5.0 | UITGAVEN - TEN LASTE VAN DE EG-BEGROTING (RESTITUTIES/INTERVENTIES) - NATIONALE AUTORITEITEN - ANDERE | - | - | - |

5.1 | INKOMSTEN - EIGEN MIDDELEN VAN DE EG (HEFFINGEN/DOUANERECHTEN) - OP NATIONAAL VLAK | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | RAMING VAN DE UITGAVEN |

5.1.1 | RAMING VAN DE ONTVANGSTEN | - | - | - |

5.2 | BEREKENINGSMETHODE: - |

6.0 | IS FINANCIERING MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET DESBETREFFENDE HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING ZIJN OPGEVOERD? | JA NEEN |

6.1 | IS FINANCIERING MOGELIJK DOOR OVERSCHRIJVING VAN EEN HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING NAAR EEN ANDER? | JA NEEN |

6.2 | IS EEN AANVULLENDE BEGROTING NODIG? | JA NEEN |

6.3 | MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTINGEN KREDIETEN WORDEN OPGEVOERD? | JA NEEN |

OPMERKINGEN: De maatregel betreft het standpunt van de Europese Unie over de wijziging van bijlage 3 (handel in kaasproducten van GN-code 0406) bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten. De maatregel heeft geen financiële gevolgen. |

[1] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 1/2007 van het Gemengd Landbouwcomité (PB L 173 van 3.7.2007, blz. 31).

[2] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

[3] Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten; PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132.

[4] De basisbedragen die als grondslag voor de afschaffing van de uitvoersubsidies zijn gebruikt, zijn in onderling overleg door de Partijen berekend op basis van het verschil tussen de institutionele melkprijzen die waarschijnlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst van toepassing waren - inclusief een supplement voor tot kaas verwerkte melk - en zijn verkregen op basis van de hoeveelheid melk die voor de bereiding van de betrokken kazen nodig was, verminderd (uitgezonderd voor kaas waarvoor tariefcontingenten golden) met het bedrag waarmee de Gemeenschap de douanerechten verlaagde.