Home

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap

14.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 338/46


VERSLAG

over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap

2010/C 338/09

INHOUD

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING…

1-2

47

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING …

3-12

47

OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER …

13-14

48

Tabel …

49

Antwoorden van het Agentschap

51

INLEIDING

1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (hierna: „Agentschap”), gevestigd te Bilbao, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994(1). Het Agentschap heeft tot taak het verzamelen en verspreiden van informatie over de nationale prioriteiten en prioriteiten van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, alsmede het ondersteunen van de nationale en Unie-autoriteiten bij de opstelling en uitvoering van beleid, en het geven van voorlichting over preventieve maatregelen(2).

2.

De begroting 2009 van het Agentschap beliep 15 miljoen euro, ongeveer evenveel als in het voorgaande jaar. Aan het eind van het jaar had het Agentschap 68 personeelsleden in dienst, tegen 64 in het voorgaande jaar.

12.

De hierna volgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de Rekenkamer.

OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER

13.

Voor titel III — Operationele activiteiten — werd 3,5 miljoen euro, ofwel 47 % van de gedane vastleggingen, naar het begrotingsjaar 2010 overgedragen. Volgens de informatie in de boekhouding komt ongeveer 2 miljoen euro van de overgedragen kredieten overeen met activiteiten die aan het eind van het jaar nog niet uitgevoerd waren. Deze situatie duidde op vertragingen bij de uitvoering van de uit titel III van het Agentschap gefinancierde activiteiten en was in strijd met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit.

14.

Uit 2008 overgedragen kredieten ad 0,7 miljoen euro, ofwel 18 % (tegenover 10 % in 2008) moesten worden geannuleerd. Het hogere annuleringspercentage duidt eens te meer op de noodzaak van een striktere toepassing van het jaarperiodiciteitsbeginsel door het Agentschap.

Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Igors LUDBORŽS, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 14 en 16 september 2010.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

President

Tabel

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao)

Bevoegdheden van de Unie volgens het Verdrag

Bevoegdheden van het Agentschap zoals omschreven in de verordening van de Raad

(Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1112/2005 van 24 juni 2005)

Organisatie

In 2009 (2008) ter beschikking van het Agentschap gestelde middelen

In 2009 geleverde producten en diensten

Sociale bepalingen

De Unie en de lidstaten stellen zich (…) ten doel, (…) de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden van de lidstaten op de volgende gebieden door de Unie ondersteund en aangevuld:

a)

de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen;

b)

de arbeidsvoorwaarden;

e)

de informatie en de raadpleging van de werknemers;

h)

de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 166;

i)

de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;

j)

de bestrijding van sociale uitsluiting;

(Uit de artikelen 151 en 153 van het VWEU)

Doelstellingen

Het Agentschap heeft als doel de instanties van de Unie, de lidstaten, de sociale partners en de belanghebbende kringen alle dienstige technische, wetenschappelijke en economische informatie op het gebied van de veiligheid en de gezondheid op het werk te verstrekken, teneinde het arbeidsmilieu te verbeteren ten aanzien van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, zoals in het Verdrag en in de achtereenvolgende strategieën en actieprogramma's inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk is bepaald.

Taken

Verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over de nationale en Unie-prioriteiten alsmede over onderzoek;

bevorderen van samenwerking en uitwisseling van informatie, met inbegrip van informatie over opleidingsprogramma's;

aan de instanties van de Unie en de lidstaten informatie verstrekken voor het opstellen en uitvoeren van beleid, met name waar het gaat om de gevolgen voor kleine en middelgrote ondernemingen;

ter beschikking stellen van inlichtingen over preventie;

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategieën en actieprogramma's van de Unie;

een netwerk opzetten met nationale knooppunten en thematische centra.

1.Raad van bestuur

Samenstelling

Eén vertegenwoordiger van de regering van elke lidstaat;

één vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties van elke lidstaat;

één vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties van elke lidstaat;

drie vertegenwoordigers van de Commissie.

Leden en plaatsvervangende leden uit de eerste drie categorieën worden benoemd uit de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.

Taak

Stelt het jaarlijkse werkprogramma, de begroting en het algemeen jaarverslag van het Agentschap vast.

2.Bureau

Samenstelling

Voorzitter en drie vicevoorzitters van de raad van bestuur;

coördinatoren van elk van de drie groepen belanghebbenden;

één bijkomend lid van elk van de groepen en de Commissie.

Taak

Toezicht houden op voorbereiding en follow-up van de besluiten van de raad van bestuur.

3.Directeur

Benoemd door de raad van bestuur op voorstel van de Commissie.

4.Comités

Verplichte raadpleging van de Commissie en het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats betreffende het werkprogramma en de begroting.

5.Externe controle

Rekenkamer.

6.Kwijtingverlenende autoriteit

Parlement, op aanbeveling van de Raad.

Begroting

15,0 miljoen euro (14,9 miljoen euro),

waarvan:

92,6 % (96,5 %) subsidie van de Unie, DG Werkgelegenheid

6,5 % (2,4 %) subsidie van de Unie, DG Uitbreiding,

0,9 % (1,1 %) overige.

Personeelsbestand per 31 december 2009

44 (44) posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten,

waarvan 42 (41) bezet,

2 (3) vacant,

26 (23) andere dienstverbanden (arbeidscontractanten — waarvan één gefinancierd uit geoormerkte middelen — gedetacheerde nationale deskundigen, plaatselijke functionarissen en stagiair).

Totaal aantal personeelsleden: 68 (64),

waarvan

50 (45) met uitvoerende,

9 (10) met administratieve, en

9 (9) met gemengde taken.

Europees risico-observatorium (ERO):

voltooiing van veldwerk van het Europees Onderzoek onder bedrijven naar nieuwe en opkomende risico's (ESENER): 31 landen, 36 000 interviews. Eerste resultaten gepresenteerd op de vergadering van de raad van bestuur;

publicaties over: Opkomende chemische risico’s. Nanodeeltjes. Stress: feiten en cijfers. Biologische agentia en pandemieën. Strategische planning van de arbeidsinspecties. Beroepsveiligheid en -gezondheid van schoonmaakpersoneel. Het raakvlak tussen mens en machine als opkomend risico. Verkennend onderzoek van de grenzen waarbinnen mensen op hun werk kunnen worden blootgesteld aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen op het niveau van de lidstaten van de EU;

toekomstplanning inzake de invloed op veiligheid en gezondheid van technologische innovaties in „groene banen” tegen 2020;

verzameling van gegevens over veiligheid en gezondheid van vrouwen op het werk;

seminars over opkomende chemische risico’s, en geweld en intimidatie.

Informatie over arbeidsomstandigheden:

database met instrumenten voor gegevensverzameling en risicoanalyse (RA) op de website van het Agentschap;

publicatie van twee rapporten en feitenlijsten over RA;

ontwikkeling van het Online interactief instrument voor Risicoanalyse (OiiR);

voortgaande ontwikkeling van een netwerk van Europese organisaties die economische prikkels voor VGW kunnen geven en opstelling van een rapport ter zake;

seminar en publicatie van een rapport over het voorkomen van schade voor schoonmaakpersoneel;

publicatie van een rapport over VGW in het studiepakket op school en activiteiten in de lidstaten;

publicatie van een rapport over het voorkomen van risico’s voor jonge werknemers: beleid, programma’s en werkpraktijken;

verzameling van casestudy’s over de bevordering van de geestelijke gezondheid en de gezondheid op de werkplek voor jonge werknemers in het kader van het project Bevordering van de gezondheid op het werk;

herziening en ontwikkeling van de website van het Agentschap betreffende wetgeving;

deelname aan seminars, conferenties en andere evenementen.

Communicatie, campagnes en promotie:

campagne „Gezonde werkplekken. Goed voor u. Goed voor de zaak”. — Europese campagne voor risicoanalyse; prijsuitreiking voor goede praktijken (onder Tsjechisch voorzitterschap); afsluitende top (onder Zweeds voorzitterschap),

meertalige web-based en gedrukte voorlichtingsproducten, -instrumenten en -diensten inzake veiligheid en gezondheid op het werk;

bewustmakingsactiviteiten: promotie van de resultaten van een enquête over VGW; fotowedstrijd; prijs voor documentaire;

toezicht en evaluatie: evaluatie in real time van de campagne „Gezonde werkplekken”; enquête op de website en benchmarking.

Netwerken en coördinatie:

verdere ontwikkeling van het knooppuntennetwerk;

contact met Europese en internationale organisaties;

opbouwen van institutionele capaciteit in de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

Bron: Door het Agentschap verstrekte gegevens.

ANTWOORD VAN HET AGENTSCHAP

13.

Het Agentschap erkent dat, gelet op de periode van tenuitvoerlegging van de projecten van het Agentschap, de kredietoverdrachten tot een minimum moeten worden teruggebracht. Dit zou moeten leiden tot een vermindering van het aantal geannuleerde kredieten.

De leiding voerde, met het voorafgaande in gedachten, begin 2010 een maandelijks rapportagemechanisme in om de tenuitvoerlegging van de in zijn jaarlijks werkprogramma geplande activiteiten en de daaraan gerelateerde begrotingsaspecten te kunnen volgen.

Er zal speciale aandacht worden besteed aan de betalingsverplichtingen die aan het eind van het jaar nog open staan, zodat de niet benodigde bedragen kunnen worden vrijgemaakt om toekomstige financiële en wettelijke verplichtingen te dekken.