Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

8.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 4/03

Referentienummer staatssteun

X 458/09

Lidstaat

Denemarken

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Danmark

Artikel 87, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

1260 København K

DANMARK

http://www.fi.dk

Benaming van de steunmaatregel

AAL — Ambient Assisted Living

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

25.4.2008-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

5,70 DKK (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

http://www.aal-europe.eu/

Rådets beslutning nr. 742/2008 af 9. juli 2008 — 4,30 DKK (mio.)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b))

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.fi.dk/internationalt/europaeisk-samarbejde/aal-ambient-assisted-living

Referentienummer staatssteun

X 459/09

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

North East, Yorkshire and the Humber

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

One North East and Yorkshire Forward

One North East

Stella House

Goldcrest Way

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

UNITED KINGDOM

http://www.OneNorthEast.co.uk

Yorkshire Forward

Victoria House

2 Victoria Place

Leeds

LS11 5AE

UNITED KINGDOM

http://www.Yorkshire-Forward.com

Benaming van de steunmaatregel

One North East — Yorkshire Forward Aid for Young Enterprises Scheme 2009-2013

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

The Regional Development Act 1998

The Industrial Development Act 1982

European Communities Act 1972

European Communities (Finance) Act 2008

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

9.3.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Industrie, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering, bouwnijverheid, groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen, vervoer en opslag, verschaffen van accommodatie en maaltijden, informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen, exploitatie van en handel in onroerend goed, vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten, administratieve en ondersteunende diensten, openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, kunst, amusement en recreatie, overige diensten, huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik, extraterritoriale organisaties en lichamen

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

162,50 GBP (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

kmo-verhogingen (in %)

Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)

1 393 650 GBP

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.yorkshire-forward.com/about/our-funding/state-aid/notification-scheme

Referentienummer staatssteun

X 460/09

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Steunverlenende autoriteit

Ministerie van VROM

BJZ/contactpunt juridische EU-procedures — IPC 880

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

NEDERLAND

djz.internatioionaal@minvrom.nl

http://www.minvrom.nl

Benaming van de steunmaatregel

Subsidie aan Stichting Greenwish

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Subsidie op basis van de Begrotingswet VROM

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.7.2008-30.6.2011

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,40 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

kmo-verhogingen (in %)

kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

25 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38226

Referentienummer staatssteun

X 461/09

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

Enviu

Naam van de regio (NUTS)

Steunverlenende autoriteit

Ministerie van VROM

BJZ/contactpunt juridische EU-procedures — IPC 880

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

NEDERLAND

djz.internatioionaal@minvrom.nl

http://www.minvrom.nl

Benaming van de steunmaatregel

Subsidie aan Stichting Enviu Nederland

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Subsidie op basis van de Begrotingswet VROM

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.12.2008-30.11.2011

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,15 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

kmo-verhogingen (in %)

kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

25 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38226

Referentienummer staatssteun

X 462/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Lombardia, Mantova

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Regione Lombardia

D.G. Reti e SPUSS

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Benaming van de steunmaatregel

Pegognaga

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/5320 del 2 febbraio 2008

Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/6593 del 13 gennaio 2008

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

8.4.2009-31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Productie van elektriciteit

Soort begunstigde

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

2,34 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale

kmo-verhogingen (in %)

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it