Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

8.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/19


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 4/05

Referentienummer staatssteun

X 424/09

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Northern Ireland

Artikel 87, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Invest Northern Ireland

Bedford Square

Bedford Street

Belfast

BT2 7ES

UNITED KINGDOM

http://www.investni.com

Benaming van de steunmaatregel

Interim Manager Programme

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982

Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

2.3.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

Kmo′s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,50 GBP (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern Ireland 2007-2013

CCI: 2007UK162PO003

European Regional Development Fund — 1,00 GBP million

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

175 000 GBP

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.investni.com/interim_manager_programme_guidance.pdf

Referentienummer staatssteun

X 426/09

Lidstaat

Bulgarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Bulgaria

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Министерство на икономиката и енергетиката

България

ул. „Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

http://www.mee.government.bg/ind/invest.html

Benaming van de steunmaatregel

Национална регионална инвестиционна помощ

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите Приет с ПМС № 221 от 13.9.2007 г., обнародван, ДВ, бр. 76 от 21.9.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.3.2009 г.)

Основно глави — първа, пета и седма, както и: Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.5.2009-31.1.2013

Betrokken economische sector(en)

Industrie, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, Onderwijs, Menselijke gezondheidszorg, Tehuizen

Soort begunstigde

Kmo′s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

50,00 BGN (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

50 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI%20DV20%20_17032009.rtf

Referentienummer staatssteun

X 427/09

Lidstaat

Bulgarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Bulgaria

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Министерство на икономиката и енергетиката

България

ул. „Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

http://www.mee.government.bg/ind/invest.html

Benaming van de steunmaatregel

Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите (приет с ПМС № 221 от 13.9.2007 г., обнародван, ДВ, бр. 76 от 21.9.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.3.2009 г.)

Основно глави — първа и шеста, както и: Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.5.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van auto′s, aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen, Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee, Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen, Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden, Reparatie en installatie van machines en apparaten, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, Onderwijs, Menselijke gezondheidszorg, Tehuizen

Soort begunstigde

Kmo′s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

30,00 BGN (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

20 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI%20DV20%20_17032009.rtf

Referentienummer staatssteun

X 428/09

Lidstaat

Slovakije

Referentie lidstaat

MF/9539/2009-832

Naam van de regio (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.land.gov.sk

Benaming van de steunmaatregel

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

15.4.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

Kmo′s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

22,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Rozhodnutie Európskej komisie K(2007) 6164 o schválení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – 82,50 EUR (v mil.)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=161

Referentienummer staatssteun

X 429/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Italia

Steunverlenende autoriteit

ISMEA

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

http://www.ismea.it

Benaming van de steunmaatregel

Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera del Consiglio di Amministrazioner ISMEA del 19 febbraio 2009, n. 9

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XA 7001/08

Looptijd

30.4.2009-30.4.2015

Betrokken economische sector(en)

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Soort begunstigde

Kmo′s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

20,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Zachte lening

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841