Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

9.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 5/2


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 5/02

Referentienummer staatssteun

X 477/09

Lidstaat

Slovakije

Referentie lidstaat

MF/10349/2009-832

Naam van de regio (NUTS)

Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artikel 87, lid 3, onder a)

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23

P. O. BOX 346

814 99 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.apvv.sk

Benaming van de steunmaatregel

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v odvetví dopravy

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

27.4.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervoer en opslag

Soort begunstigde

kmo's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

3,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

75 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.apvv.sk/statna-pomoc.php

Referentienummer staatssteun

X 478/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Italia

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

http://www.politicheagricole.it/concorsigare

Benaming van de steunmaatregel

Sostegno all'interprofessione e miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.9.2009-30.6.2011

Betrokken economische sector(en)

Landbouw, bosbouw en visserij

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

2,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.politicheagricole.it/concorsigare

Referentienummer staatssteun

X 479/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Italia

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

http://www.politicheagricole.it

Benaming van de steunmaatregel

Miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.9.2009-30.6.2011

Betrokken economische sector(en)

Landbouw, bosbouw en visserij

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,30 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.politicheagricole.gov.it/concorsigare

Referentienummer staatssteun

X 480/09

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Brandenburg

Artikel 87, lid 3, onder a)

Artikel 87, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104—106

14880 Potsdam

DEUTSCHLAND

http://www.ilb.de

Benaming van de steunmaatregel

Änderung der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil 1 vom 21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2009-31.12.2009

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,91 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

EFRE, OP 2007—2013 — 1,54 EUR (in Mio.)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

50 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

40 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22)

50 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47909.de

Referentienummer staatssteun

X 481/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Abruzzo

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Abruzzo — Giunta regionale — Direzione Sviluppo Economico

Via Passo Lanciano 75

65124 Pescara PE

ITALIA

http://www.regione.abruzzo.it

Benaming van de steunmaatregel

Modalità operative per la concessione di agevolazioni ai sensi delle leggi n. 1329/1965 e n. 598/1994 e s.m.i.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 1218 del 10.12.2008

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

15.4.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

6,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_ABRUZZO/agevolazioni_regionali_regione_new.html