Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

1.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 88/34


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 88/07

Nummer van de steunmaatregel

X 52/2008

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

ESPANA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

C/ALFONSO II No 62 28014 MADRID

http://www.marm.es/

Benaming van de steunmaatregel

Ayudas a la formación

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Real Decreto 1643/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino (BOE 11 de octubre de 2008)

Corrección de errores del Real Decreto 1643/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino (BOE 20 de octubre de 2008

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

01.01.2009 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Fokken van paarden en andere paardachtigen

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,06 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40988-40995.pdf - http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/20/pdfs/A41725-41725.pdf

Nummer van de steunmaatregel

X 60/2008

Lidstaat

Frankrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

FRANCE

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

www.diact.gouv.fr

Benaming van de steunmaatregel

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

13.10.2008 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 15,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 1,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Lening, Rentesubsidie, Garantie, Subsidie, Terugbetaalbare voorschotten

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires - 5,00 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100,00 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

65,00 %

15 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

40,00 %

15 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

75,00 %

Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33)

100,00 %

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

100,00 %

Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)

1 500 000,00 EUR

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

200 000,00 EUR

Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37)

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Nummer van de steunmaatregel

X 61/2008

Lidstaat

Frankrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

FRANCE

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8, rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

www.diact.gouv.fr

Benaming van de steunmaatregel

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux travailleurs défavorisés et handicapés pris sur la base du Règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

13.10.2008 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 20,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 0,50 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Lening, Rentesubsidie, Garantie, Subsidie, Terugbetaalbare voorschotten

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Ensemble des programmes opérationels régionaux des fonds structurels pour la période 2007-2013 - 4,00 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50,00 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75,00 %

Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42)

100,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Nummer van de steunmaatregel

X 62/2008

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

YORKSHIRE AND THE HUMBER

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Yorkshire Forward and Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Yorkshire Forward

1 Victoria House

Victoria place

Leeds

LS11 5AE

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

london

SW1H 0ET

www.yorkshire-forward.com and www.berr.gov.uk

Benaming van de steunmaatregel

Yorkshire and humber Research and Development Scheme for Large Companies

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

1)

The Industrial Development Act 1982

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_19820052_en_1

2)

The Regional Development Agency Act 1998

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980045_en_1

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing N585/2007

Transfer of the original scheme (N486/2003) and subsequent prolongation (N585/2007) to GBER.

Addition of Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR) to list of granting authorities:

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

london

SW1H 0ET

www.berr.gov.uk

and addition of Industrial Development Act 1982 to the list of national legal bases

The Industrial development Act 1982

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_19820052_en_1

Verlenging N585/2007

No

Looptijd

13.10.2008 - 31.03.2013

Betrokken economische sector(en)

WINNING VAN DELFSTOFFEN, INDUSTRIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING, BOUWNIJVERHEID, GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, VERVOER EN OPSLAG, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN, EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN, ONDERWIJS, MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE, OVERIGE DIENSTEN, HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK, EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

Soort begunstigde

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 24,20 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

COMMISSION DECISION of 7-XII-2007 adopting the operational programme for Community assistance from the European Regional Development Fund under the Regional competitiveness and employment objective in the region of Yorkshire and Humber in the United Kingdom

CCI 2007 UK 162 PO009 - 6,26 GBP (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100,00 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50,00 %

15 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25,00 %

15 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

https://www.yfird.org/

Nummer van de steunmaatregel

X 160/2008

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

United Kingdom

Naam van de regio (NUTS)

SCOTLAND

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Scottish Local Authorities

Chair SLAED, c/o Development Services, Fife House, North Street, Glenrothes, KY7 5LT.

www.slaed.org.uk & www.stateaidscotland.gov.uk

Benaming van de steunmaatregel

Scottish Local Authorities Support for Training and the Employment of Disabled/Disadvantaged Workers.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Section 20 Of the Local Government in Scotland Act 2003

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

01.01.2009 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 2,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25,00 %

20 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60,00 %

20 %

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50,00 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2003/30001d.htm#20

http://www.stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=347&p_applic=CCC&p_serv

http://www.slaed.org.uk