Home

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduidingen uit Oekraïne

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduidingen uit Oekraïne

4.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/30


BEKENDMAKING — OPENBARE RAADPLEGING

Geografische aanduidingen uit Oekraïne

2010/C 146/11

In het kader van de onderhandelingen die momenteel worden gevoerd met het oog op de sluiting van een vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne, wordt overwogen de onderstaande namen die in Oekraïne krachtens „Law No. 752-XIV on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods” zijn geregistreerd, in de Europese Unie te beschermen als geografische aanduidingen.

De Commissie geeft lidstaten, derde landen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die in een lidstaat of een derde land gevestigd of woonachtig is, de mogelijkheid om tegen een dergelijke bescherming bezwaar aan te tekenen door een met redenen omklede verklaring in te dienen.

Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking. De bezwaarschriften moeten worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

De bezwaarschriften zullen slechts worden onderzocht als zij binnen die termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat:

1.

de voorgestelde naam strijdig is met de naam van een planten- of dierenras en de consument daardoor zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product;

2.

de voorgestelde naam geheel of gedeeltelijk homoniem is met een naam die in de Europese Unie reeds is beschermd op grond van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1) houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening waarin de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt is opgenomen) en Verordening (EG) nr. 110/2008(2) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, of is opgenomen in een van de overeenkomsten die de Gemeenschap heeft gesloten met de volgende landen:

de Republiek Albanië (Besluit 2006/580/EG(3) van de Raad van 12 juni 2006 inzake de ondertekening en de sluiting van de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (Protocol 3 betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van de benamingen van wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen);

Australië (Besluit 94/184/EG(4) van de Raad van 24 januari 1994 betreffende de sluiting en de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in wijn;

Bosnië en Herzegovina (Besluit 2008/474/EG(5) van de Raad van 16 juni 2008 inzake de ondertekening en sluiting van een Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds — Protocol 7);

Canada (Besluit 2004/91/EG van de Raad van 30 juli 2003 betreffende de sluiting van de Overeenkomst(6) tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de handel in wijn en gedistilleerde dranken);

de Republiek Chili (Besluit 2002/979/EG(7) van de Raad van 18 november 2002 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds);

Kroatië (Besluit 2001/918/EG(8) van de Raad van 3 december 2001 betreffende de sluiting van een Aanvullend Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de partijen over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van wijnbenamingen en de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van benamingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken);

de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Besluit 2001/916/EG(9) van de Raad van 3 december 2001 betreffende de sluiting van een Aanvullend Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de partijen over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van wijnbenamingen en de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van benamingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken);

Mexico (Besluit 97/361/EG(10) van de Raad van 27 mei 1997 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken);

Montenegro (Besluit 2007/855/EG(11) van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening en sluiting van de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds);

Zuid-Afrika (Besluit 2002/51/EG(12) van de Raad van 21 januari 2002 betreffende een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in wijn, en Besluit 2002/52/EG(13) van de Raad van 21 januari 2002 inzake de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in gedestilleerde dranken);

Zwitserland (Besluit 2002/309/EG(14) van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat, en inzonderheid de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten — Bijlage 7);

de Verenigde Staten van Amerika (Besluit 2006/232/EG(15) van de Raad van 20 december 2005 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in wijn).

3.

de voorgestelde naam, rekening houdende met de faam en bekendheid van een handelsmerk en met de periode gedurende welke het reeds in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van het product;

4.

de bescherming van de voorgestelde naam schade toebrengt aan een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam of een handelsmerk, of aan bestaande producten die op de datum van deze bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn;

5.

voldoende gegevens beschikbaar zijn op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de naam waarvoor bescherming wordt aangevraagd, generiek is.

De genoemde criteria zullen worden beoordeeld voor wat betreft het grondgebied van de Europese Unie, dat in geval van intellectuele-eigendomsrechten alleen betrekking heeft op het grondgebied waar de genoemde rechten beschermd zijn. De mogelijke bescherming van deze namen in de Europese Unie hangt af van de succesvolle afronding van deze onderhandelingen en het daaruit voortvloeiende wetsbesluit.

Lijst van geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen(16)

Productklasse

De naam waaronder het product is geregistreerd in Oekraïne

Transcriptie in Latijnse karakters

Wijn

Сонячна Долина

Soniachna Dolyna

(Soniachna Dolina)

Wijn

Новий Свiт

Novyj Svit

(Novy Svet)