Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

17.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/6


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2010/C 194/03

Steun nr.: XA 94/10

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Het zuidwesten van Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Exmoor Moorland Landscape Partnership Scheme

Rechtsgrondslag: Exmoor National Park Authority — National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and Environment Act 1995

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

Datum

Bedrag

Juni 2010-mei 2011

386 739 GBP

Juni 2011-mei 2012

444 494 GBP

Juni 2012-mei 2013

486 057 GBP

Totaal bedrag

1 317 290 GBP

Maximale steunintensiteit: De steun is voor technische ondersteuning en de steunintensiteit bedraagt 100 %, hetgeen in overeenstemming is met artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

De maximale steunintensiteit voor kapitaaluitgaven bedraagt 100 % wanneer het een subsidie betreft voor de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen. In voorkomend geval wordt het maximumpercentage van de subsidie evenwel verlaagd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 1 juni 2010.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1 juni 2010. Alle aanvragen moeten uiterlijk 31 maart 2013 zijn ingediend. De laatste betalingen vinden plaats op 31 mei 2013.

Doelstelling van de steun: Ervoor zorgen dat de mensen opnieuw de weg vinden naar het heidegebied van Exmoor; het publiek dat het heidegebied Exmoor al kent en ook het publiek dat dit patrimonium nu pas ontdekt, aanmoedigen om hier op uitstap en op verkenning te gaan en van dit erfgoed te genieten. De steun voor andere bedrijven dan landbouwbedrijven en voor andere activiteiten dan activiteiten in het kader van de landbouw wordt betaald in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1998/2006 met betrekking tot de-minimissteun of in het kader van NN 11/02 National Heritage Memorial Fund.

Middelen uittrekken voor het heidegebied Exmoor; het publiek — dankzij de bevordering van relevante opleidingsprogramma's — aanmoedigen om mee te werken aan de instandhouding en verbetering van dit gebied. De steun wordt betaald in overeenstemming met artikel 15 — Technische ondersteuning in de landbouwsector;

Het heidegebied Exmoor herstellen — het landschap in het heidegebied Exmoor verbeteren en aanpassen. De steun wordt verleend overeenkomstig artikel 5 — Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen

Betrokken economische sector(en): De regeling is van toepassing op bedrijven die zich toeleggen op de productie van landbouwproducten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Exmoor National Park Authority

Exmoor House

Dulverton

Somerset

TA22 9HL

UNITED KINGDOM

De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Exmoor National Park Authority

Exmoor House

Dulverton

Somerset

TA22 9HL

UNITED KINGDOM

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

Exmoor National Park Authority

Exmoor House

Dulverton

Somerset

TA22 9HL

UNITED KINGDOM

Website: http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/exmoor-moorland-landscape-partnership-scheme

Andere informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moet vorengenoemde weblink worden gevolgd.

Steun nr.: XA 100/10

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Scotland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Fallen Stock Aid For Scottish Farmers

Rechtsgrondslag: Section 4(3) of the Small Landholders Act 1911.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 250 000 GBP per jaar.

Maximale steunintensiteit: In overeenstemming met artikel 16, onder d), wordt steun betaald tot 100 % van de kosten voor de afvoer van gestorven dieren en tot 75 % van de kosten voor de vernietiging van dergelijke dieren; op deze wijze wordt aan de dekking van deze kosten bijgedragen.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 1 juni 2010.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1 juni en loopt af op 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Steun aan KMO’s

Betrokken economische sector(en): Kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de productie van primaire landbouwproducten, komen voor de regeling in aanmerking.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Scottish Government

Pentland House

47 Robbs Loan

Edinburgh

EH14 1TY

UNITED KINGDOM

Website: http://nfsco.co.uk/blogcategory/how-the-scheme-works/

Andere informatie: Het VK dekte de kosten in verband met gestorven dieren voordien in het kader van steunregeling XA 168/07 en de laatste betalingen aan de National Fallen Stock Company vonden plaats in 2008. In het kader van deze nieuwe regeling worden de kosten van de landbouwers in Schotland gedekt tot 100 % wanneer het de afvoer van gestorven dieren betreft en tot 75 % wanneer het de vernietiging van dergelijke dieren betreft.

Om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 16, lid 2 en lid 3, wordt de steun uitbetaald aan de National Fallen Stock Company die dan op haar beurt de landbouwer die van de dienstverlening in verband met gestorven dieren gebruik maakt, een lager bedrag aanrekent. Er vinden dus geen rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten plaats.