Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

6.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 270/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

2010/C 270/02

Datum waarop het besluit is genomen

14.10.2009

Referentienummer staatssteun

N 44/09

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Special measures relating to dioxin contamination in Ireland

Rechtsgrondslag

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Type maatregel

Vergoeding in verband met de gevolgen van een uitzonderlijke gebeurtenis (artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag)

Doelstelling

Vergoeding voor de verliezen die de Ierse varkensvlees- en rundvleessectoren hebben geleden als gevolg van de dioxineverontreiniging.

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidies en gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

De totale begroting wordt op 170 miljoen EUR geraamd.

Maximale steunintensiteit

Tot 100 %

Looptijd (periode)

31.12.2009

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm