Home

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

30.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/2


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

2010/C 296/02

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2009) 117

12.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1212/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde gietstukken uit de Volksrepubliek China

COM(2009) 119

12.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee

COM(2009) 120

12.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee

COM(2009) 121

10.3.2009

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens

COM(2009) 122

17.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het noordelijke heekbestand en de daarop vissende visserijtakken

COM(2009) 123

11.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

COM(2009) 124

13.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1858/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van stalen kabels van oorsprong uit onder meer India

COM(2009) 125

18.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap (gecodificeerde versie)

COM(2009) 127

19.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad van 20 december 2005 tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan

COM(2009) 129

20.3.2009

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand (gecodificeerde versie)

COM(2009) 130

20.3.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot verduidelijking van het toepassingsgebied van de definitieve antidumpingrechten op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 85/2006 van de Raad

COM(2009) 131

20.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap, de voorlopige toepassing en de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de vereenvoudiging van de controles en formaliteiten bij het goederenvervoer en inzake douaneveiligheidsmaatregelen

COM(2009) 132

24.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

COM(2009) 134

25.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Suikerraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

COM(2009) 135

25.3.2009

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ

COM(2009) 136

25.3.2009

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ

COM(2009) 139

24.3.2009

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1321/2004 inzake de beheerstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet

COM(2009) 142

30.3.2009

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft

COM(2009) 144

30.3.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG-Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde

COM(2009) 145

30.3.2009

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen houdende wijziging van het voorstel van de commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag

COM(2009) 150

26.3.2009

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

COM(2009) 151

2.4.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

COM(2009) 157

2.4.2009

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/938/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu