Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

30.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/15


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

2010/C 296/08

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2009) 138

24.3.2009

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van Verordening (EG) nr. 358/2003 van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector

COM(2009) 160

8.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Steun aan de ontwikkelingslanden bij de aanpak van de crisis

COM(2009) 161

21.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Naar doelgerichtere steun voor landbouwers in gebieden met natuurlijke handicaps

COM(2009) 162

8.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Bouwen aan een duurzame toekomst voor de aquacultuur — Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur

COM(2009) 163

22.4.2009

Groenboek — Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

COM(2009) 166

20.4.2009

Verslag van de Commissie op grond van artikel 18 van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure

COM(2009) 167

8.4.2009

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende het evenement „Culturele hoofdstad van Europa” voor 2012

COM(2009) 170

20.4.2009

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

COM(2009) 174

21.4.2009

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

COM(2009) 175

21.4.2009

Groenboek over de herziening van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

COM(2009) 176

20.4.2009

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende het evenement „Culturele hoofdstad van Europa” voor 2013

COM(2009) 177

15.4.2009

Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2009 — Staat van uitgaven per afdeling — Afdeling III — Commissie

COM(2009) 178

20.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank over de invoering van de euro in Slowakije

COM(2009) 179

17.4.2009

Verslag van de Commissie aan de Raad overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten

COM(2009) 181

21.4.2009

Advies van de Commissie over het verzoek van het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

COM(2009) 184

20.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — ICT-grenzen verleggen — Een strategie voor onderzoek naar technologieën van de toekomst of in opkomst in Europa

COM(2009) 188

23.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid in 2008

COM(2009) 191

23.4.2009

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de uitvoering van het programma Edicom II (2001-2005)

COM(2009) 192

24.4.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Voortgangsverslag over duurzame energie: verslag van de Commissie overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2001/77/EG, artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/30/EG en over de uitvoering van het Europees actieplan Biomassa, COM(2005) 628

COM(2009) 193

23.4.2009

Verslag van de Commissie — Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Jaarverslag 2008 en verslag over de ervaring die de afgelopen zes jaar met het nieuwe instrument is opgedaan

COM(2009) 196

21.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Tussentijdse evaluatie van de financieringsinstrumenten voor externe acties

COM(2009) 199

1

21.4.2009

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Roemenië

COM(2009) 200

27.4.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een EU-strategie voor jongeren — Investeringen en empowerment: een vernieuwde open coördinatiemethode om op de uitdagingen en kansen voor jongeren in te spelen

COM(2009) 201

28.4.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bevordering van goed bestuur in belastingzaken

COM(2009) 203

30.4.2009

Verslag van de Commissie over enkele kernaspecten van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV-richtlijn)

COM(2009) 204

30.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over pakketproducten voor retailbeleggingen

COM(2009) 205

29.4.2009

Verslag over de praktische werking van de methodologie voor een systematische en grondige controle op de naleving van het Handvest van de grondrechten

COM(2009) 206

29.4.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Verslag over de werking van Verordening (EG) nr. 1/2003

COM(2009) 208

4.5.2009

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia, over de biologische afbreekbaarheid van de belangrijkste niet-oppervlakteactieve organische bestanddelen van detergentia

COM(2009) 209

29.4.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de voortgang bij de uitvoering het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU

COM(2009) 210

29.4.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s betreffende het antwoord op de verslagen van de deskundigengroepen over de evaluatie achteraf van de zesde kaderprogramma’s

COM(2009) 211

30.4.2009

Mededeling van de Commissie ter begeleiding van de aanbeveling van de Commissie ter aanvulling van Aanbevelingen 2004/913/EG en 2005/162/EG met betrekking tot de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en de aanbeveling van de Commissie betreffende het beloningsbeleid in de financiëledienstensector

COM(2009) 212

7.5.2009

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Hergebruik van overheidsinformatie — Evaluatie van Richtlijn 2003/98/EG

COM(2009) 213

7.5.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake door de Gemeenschap gecofinancierde uitgaven die de lidstaten in de periode 2001-2006 hebben gedaan voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen

COM(2009) 214

18.5.2009

Witboek betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone

COM(2009) 215

5.5.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling: de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen

COM(2009) 219

11.5.2009

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende het openen van overleg met Madagaskar krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

COM(2009) 224

12.5.2009

Mededeling van de commissie — Raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2010

COM(2009) 225

15.5.2009

Verslag van de Commissie ter analyse van de sancties voor ernstige inbreuken op de sociale voorschriften voor het wegvervoer, als bepaald in de wetgeving van de lidstaten

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu