Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

19.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/6


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2010/C 315/06

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

21.1.2010

Duur

21.1.2010-31.12.2010

Lidstaat

Frankrijk

Bestand of groep van bestanden

ANF/8C3411

Soort

Zeeduivels (Lophiidae)

Gebied

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm