Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

30.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 357/12


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 357/03

Datum waarop het besluit is genomen

25.11.2010

Referentienummer staatssteun

N 246/10

Lidstaat

Polen

Regio

Kujawsko-Pomorskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fabryka Form Metalowych FORMET SA

Rechtsgrondslag

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Redding van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 2,30 mln PLN

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

30.11.2010-30.5.2011

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

27.10.2010

Referentienummer staatssteun

N 326/10

Lidstaat

Polen

Regio

Regiony wymienone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontow i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 144, poz. 969)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Program pomocy dotyczący zrekompensowania przedsiębiorstwom szkód spowodowanych przez powodzie w Polsce w 2010 r.

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 100 mln PLN

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2012

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Fundusze pożyczkowe

Brak możliwości podania jednego adresu, gdyż pomoc będzie udzielana przez wybrane w drodze konkursu regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe (w Polsce jest ich aktualnie ok. 70)

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

8.11.2010

Referentienummer staatssteun

N 392/10

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Reestructuración de Cajasur

Rechtsgrondslag

El artículo 7 del Real Decreto Ley 9/2009 de 26 de junio, sobre restructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de la entidades de crédito

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 392 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.1.2011-31.12.2015

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio español de Hacienda

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

15.11.2010

Referentienummer staatssteun

N 437/10

Lidstaat

Spanje

Regio

Galicia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas para daños causados en los establecimientos turísticos por las inundaciones acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010 en A Mariña Luguesa y en los ayuntamientos limítrofes

Rechtsgrondslag

Decreto 96/2010, de 17 de junio, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010 en A Mariña Luguesa y en los ayuntamientos limítrofes.

Orden de 18 de junio de 2010 que regula la concesión de ayudas para la reparación de los daños provocados en los establecimientos turísticos, por la que se desarrolla el Decreto 96/2010, de 17 de junio, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010 en A Mariña Luguesa y en los ayuntamientos limítrofes

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 0,2 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

21.7.2010-2.10.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de horeca (toerisme)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejero de Cultura y Turismo

Calle San Caetano s/n bloque 3, 2a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

1.12.2010

Referentienummer staatssteun

N 543/10

Lidstaat

Zweden

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ändringar i stödordning om garantier till banker

Rechtsgrondslag

Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 750 000 mln SEK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.1.2011-30.6.2011

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Riksgäldskontoret

SE-103 74 Stockholm

SVERIGE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm