Home

Benoeming van een lid van de Rekenkamer – de heer Augustyn Bronisław Kubik Besluit van het Europees Parlement van 25 maart 2010 over de voordracht van Augustyn Bronisław Kubik als lid van de Rekenkamer (C7-0021/2010 – 2010/0809(NLE))

Benoeming van een lid van de Rekenkamer – de heer Augustyn Bronisław Kubik Besluit van het Europees Parlement van 25 maart 2010 over de voordracht van Augustyn Bronisław Kubik als lid van de Rekenkamer (C7-0021/2010 – 2010/0809(NLE))

7.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 4/70


Donderdag 25 maart 2010
Benoeming van een lid van de Rekenkamer – de heer Augustyn Bronisław Kubik

P7_TA(2010)0081

Besluit van het Europees Parlement van 25 maart 2010 over de voordracht van Augustyn Bronisław Kubik als lid van de Rekenkamer (C7-0021/2010 – 2010/0809(NLE))

2011/C 4 E/20

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 286, lid 2, van het WEU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0021/2010),

gezien het feit dat de Commissie begrotingscontrole tijdens haar vergadering van 15 maart 2010 de kandidaat die de Raad heeft voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer, heeft gehoord,

gelet op artikel 108 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0041/2010),

A.

overwegende dat Augustyn Bronisław Kubik voldoet aan de in artikel 286, lid 1, van het WEU-Verdrag gestelde voorwaarden,

1.

brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Augustyn Bronisław Kubik tot lid van de Rekenkamer;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.