Home

Opzetten van een Europees alarmsysteem tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2010 over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld

Opzetten van een Europees alarmsysteem tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2010 over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld

12.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 236/152


Woensdag 23 juni 2010
Opzetten van een Europees alarmsysteem tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld

P7_TA(2010)0247

Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2010 over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld

2011/C 236 E/28

Het Europees Parlement,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 november 2009 over geweld tegen vrouwen(1),

gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2007 getiteld „Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit” (COM(2007)0267),

gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de hoge mate van virtuele democratie die het Internet biedt, behouden moet blijven zonder dat daardoor risico's ontstaan voor vrouwen en kinderen,

B.

overwegende dat misbruik van de door de technologie geboden mogelijkheden echter kinderpornografie en seksueel geweld in de hand kunnen werken,

C.

overwegende dat ook pedofielen en plegers van seksueel geweld op het Internet vrij hun gang kunnen gaan, omdat zij daar dezelfde mogelijkheden hebben als eerlijke burgers, waardoor zij moeilijk op te sporen zijn,

1.

verzoekt de Raad en de Commissie een vervolg te geven aan bovenvermelde mededeling;

2.

verzoekt de Raad en de Commissie uitvoering te geven aan Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken(2) en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot zoekmachines, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden tegen kinderporno en seksueel geweld online;

3.

verzoekt de lidstaten een Europees alarmsysteem op te zetten tussen overheidsinstanties, naar het model van het reeds bestaande waarschuwingssysteem voor levensmiddelen, om pedofilie en seksueel geweld tegen te kunnen gaan;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(3), te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.