Home

Kennisgeving van de Hongaarse regering overeenkomstig Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Voor de EER relevante tekst)

Kennisgeving van de Hongaarse regering overeenkomstig Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Voor de EER relevante tekst)

23.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 18/38


Kennisgeving van de Hongaarse regering overeenkomstig Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen(1)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 18/13

I. Het Hongaarse bureau voor Mijnbouw en Geologie (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal — MBFH) lanceert een uitnodiging tot het indienen van offertes overeenkomstig de punten 26/A(6)-(7) van Besluit nr. XLVIII van 1993 betreffende mijnbouw en punt 12/B(2) van Regeringsdecreet 203/1998 (XII. 19.) met het oog op de tenuitvoerlegging van dit besluit voor de geannuleerde mijnbouwrechten als bedoeld in het onderstaande punt II.

Na het verkrijgen van de mijnbouwrechten (d.w.z. na de inwerkingtreding van het besluit tot aanwijzing van de nieuwe houder van de rechten) wordt de succesvolle kandidaat vergunning verleend om zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wetsbepalingen die gelden voor deze sector.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de partij aan wie de mijnbouwrechten worden verleend een technisch bedrijfsplan ter instemming voorleggen aan het Mijnbouwdepartement voordat zij met de feitelijke werkzaamheden kan starten. Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder een goedgekeurd technisch operationeel bedrijfsplan.

Uitsluitend personen die van het MBFH een afschrift van de gedetailleerde aanbestedingsdocumenten (hierna „de documenten”) hebben ontvangen, mogen deelnemen aan de uitnodiging tot het indienen van offertes. De documenten zullen worden verstuurd na ontvangst van een betalingsbewijs. De documenten kunnen worden aangevraagd tegen een bedrag van 25 000 HUF, te betalen op het rekeningnummer van het MBFH: 10032000-01417179-00000000 (IBAN: HU56 1003 2000 0141 7179 0000 0000; SWIFT: MANEHUHB) van de Hongaarse schatkist. Betaling kan gebeuren via een betalingsopdracht in contanten (cheque) of via een bankoverschrijving. De kolom „Communication” (Mededeling) van de betalingsbewijsstrook moet de vermelding bevatten „Invitation to tender for mining rights”.

De documenten kunnen (uitsluitend in persona) bij het MBFH worden verkregen op weekdagen tussen 09.00 en 12.00 a.m. op het volgende adres: kamer 203, secretariaat tweede etage, Columbus u. 17–23., 1145 Boedapest, HONGARIJE. Informatie over de wijze om deze documenten te verkrijgen kan telefonisch worden opgevraagd op tel. +36 13012921.

Het MBFH wijst alle verantwoordelijkheid af voor verplichtingen of aanspraken in verband met de mijnbouwrechten, afgezien van die welke zijn gespecificeerd onder punt II en in de documenten.

Deze uitnodiging tot het indienen van offertes wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website en in de officiële bekendmakingen van de Mijnbouwautoriteit (in de officiële mededelingen aangehecht aan het Magyar Közlöny (Hongaars Staatsblad)). De uiterste termijn voor het indienen van offertes wordt berekend vanaf de dag van bekendmaking van de aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie. De documenten kunnen vanaf die datum worden verkregen.

Aanvragen voor mijnbouwrechten of bronnen van minerale koolwaterstoffen moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de voorzitter van het MBFH (Columbus u. 17–23., 1145 Boedapest, HONGARIJE), en wel in drievoud binnen een periode van 90 dagen volgende op de publicatie van deze uitnodiging tot het indienen van offertes in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Postadres van het MBFH:PO Box 95, 1590 Budapest, HUNGARY.

Aanvragen die worden ingediend na de einddatum voor het indienen van offertes worden door het MBFH niet in aanmerking genomen.

Alle aanvragen worden op één tijdstip geëvalueerd door het MBFH binnen een periode van 22 werkdagen na het verstrijken van de einddatum voor het indienen van offertes.

De Mijnbouwautoriteit zal een besluit nemen tot aanwijzing van de succesvolle kandidaat en de nieuwe houder van de rechten voor de exploitatie van de mijnbouwlocatie. Informatie betreffende de succesvolle kandidaat wordt bekendgemaakt op de website van het MBFH (http://www.mbfh.hu).

De voornaamste evaluatiecriteria zijn:

het bedrag dat de Hongaarse Staat wordt aangeboden voor het verkrijgen van de rechten op de mijnbouwlocatie,

de financiële geschiktheid van de kandidaat zoals aangetoond via ondersteunende documenten.

Na evaluatie van de offertes stelt de Mijnbouwautoriteit de kandidaten in kennis van datum en plaats van bekendmaking van de resultaten. De succesvolle kandidaat beschikt over acht dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt om het voor het verkrijgen van de mijnbouwrechten aangeboden bedrag op bovenstaande rekening over te schrijven. De kolom „Communication” (Mededeling) van de betalingsbewijsstrook moet de naam van de mijnbouwlocatie en het aangeboden bedrag voor de mijnbouwrechten bevatten. De betalingsbewijsstrook geldt als bewijs van betaling. Wanneer de succesvolle kandidaat de mijnbouwrechten niet betaalt binnen de periode van acht dagen na bekendmaking van de resultaten, wordt zijn offerte als nietig beschouwd en worden de overige offertes voor de desbetreffende mijnbouwrechten binnen een periode van vijf dagen geëvalueerd.

II. Mijnbouwrechten die overeenkomstig deze uitnodiging tot het indienen van offertes worden aangeboden

Mijnbouwrechten voor de locatie „IMREHEGY I. – szénhidrogén”

a)

geografische plaatsbepaling van de mijnbouwlocatie: Comitaat (provincie) Bács-Kiskun, regio Kiskőrös, aan de rand van de gemeente Imrehegy, totaaloppervlakte van 60 ha

b)

informatie betreffende de minerale rijkdommen van de mijnbouwlocatie overeenkomstig het Nationale Register voor Minerale rijkdommen:

ba)

naam: aardolie

bb)

hoeveelheid: geologische reserve: 106 175 m3, te produceren hoeveelheid: 10 617 m3

bc)

kwaliteit: 0,923 t/m3

c)

te betalen minimumbedrag voor de mijnbouwrechten: 1 000 000 HUF

d)

de verplichting inzake instandhouding van het landschap berust niet bij de nieuwe houder van de rechten.