Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 15 maart 2010 betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.351 — Zweedse interconnectoren — Rapporteur: Roemenië

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 15 maart 2010 betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.351 — Zweedse interconnectoren — Rapporteur: Roemenië

1.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/26


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 15 maart 2010 betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.351 — Zweedse interconnectoren

Rapporteur: Roemenië

2010/C 142/06

1.

Het Adviescomité deelt de bezwaren van de Commissie zoals die in haar ontwerpbeschikking van juni 2009 zijn geformuleerd op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 54 van de EER-Overeenkomst.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de procedure kan worden beëindigd door middel van een besluit op grond van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de door Svenska Kraftnät gedane toezeggingen toereikend en evenredig zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren die de Commissie in haar ontwerp-beschikking naar voren heeft gebracht.

4.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat er, in het licht van de door Svenska Kraftnät gedane toezeggingen, niet langer gronden voor een optreden van de Commissie bestaan, onverminderd artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003.

5.

Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle overige opmerkingen die tijdens de discussie zijn gemaakt.

6.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.