Home

Europese statistieken over toerisme ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))#P7_TC1-COD(2010)0063 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …./2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme en tot intrekking van Richtlijn 95/57/EG van de Raad

Europese statistieken over toerisme ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))#P7_TC1-COD(2010)0063 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …./2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme en tot intrekking van Richtlijn 95/57/EG van de Raad

2.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 296/223


Woensdag 6 april 2011
Europese statistieken over toerisme ***I

P7_TA(2011)0137

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

2012/C 296 E/36

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0117),

gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0085/2010),

gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien de bijdragen die door de Assemblee van de Republiek Portugal en de Italiaanse Senaat inzake de ontwerpwetgevingshandeling zijn ingediend,

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 22 maart 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0329/2010),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Woensdag 6 april 2011
P7_TC1-COD(2010)0063

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …./2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme en tot intrekking van Richtlijn 95/57/EG van de Raad

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 692/2011.)