Home

Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

5.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/230


Dinsdag 5 juli 2011
Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten *

P7_TA(2011)0305

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

2013/C 33 E/31

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0749),

gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0022/2011),

gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0199/2011),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.