Home

Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))#P7_TC1-COD(2010)0039 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie#BIJLAGE

Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))#P7_TC1-COD(2010)0039 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie#BIJLAGE

22.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 51/157


Dinsdag 13 september 2011
Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) ***I

P7_TA(2011)0344

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

2013/C 51 E/29

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0061),

gezien artikel 294, lid 2, artikel 74 en artikel 77, lid 1, onder b) en c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0045/2010),

gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

gezien artikel 294, lid 3, en artikel 77, lid 2, onder b) en d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van het protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid werd ingediend door de Poolse senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerpwetgevingsbesluit niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2010(1),

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 juli 2011 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0278/2011),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.

neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

4.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.Dinsdag 13 september 2011
P7_TC1-COD(2010)0039

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1168/2011/EU.)


Dinsdag 13 september 2011
BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement wijst er met nadruk op dat de EU-instellingen moeten trachten in wetgevingsteksten aangepaste en neutrale formuleringen te gebruiken als het probleem van burgers van derde landen wordt besproken, voor wier aanwezigheid op het grondgebied van de Unie geen toestemming is verleend door de autoriteiten van de lidstaten of indien deze toestemming is verlopen. In dit soort gevallen moeten de EU-instellingen niet verwijzen naar "illegale immigratie" of "illegale migranten" maar veeleer naar "niet-reguliere immigratie" of "niet-reguliere migranten".

Verklaring van de Commissie inzake het toezicht op terugkeeroperaties

De Commissie verplicht zich ertoe jaarlijks bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de uitvoering van het toezicht op terugkeeroperaties als bedoeld in artikel 9, lid ([1b]).

Het verslag wordt gebaseerd op alle relevante gegevens die ter beschikking worden gesteld door het agentschap, zijn raad van bestuur en het adviesforum waarin de ontwerp-verordening voorziet. In dit verband zij erop gewezen dat het adviesforum overeenkomstig artikel 26 bis volledige toegang heeft tot alle informatie met betrekking tot de eerbiediging van grondrechten.

In het verslag zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de toepassing van de "objectieve en transparante criteria" die in acht moeten worden genomen tijdens door het Frontex- gentschap uitgevoerde terugkeeroperaties.

Het eerste jaarverslag moet uiterlijk eind 2012 worden voorgelegd.

Verklaring van de Commissie inzake de oprichting van een Europees systeem van grenswachten

De Commissie verplicht zich ertoe om, binnen een jaar na de aanneming van deze verordening, een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de oprichting van een Europees systeem van grenswachten als bedoeld in het programma van Stockholm. Met het resultaat van deze studie zal rekening worden gehouden bij de evaluatie waarin artikel 33, lid 2 bis, van deze verordening voorziet.

De Commissie zegt tevens toe te zullen nagaan of Verordening (EG) nr. 863/2007 tot oprichting van snelle-grensinterventieteams technisch moet worden gewijzigd met betrekking tot het gebruik van de term "Europese grenswachtteams".