Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie in het kader van het desbetreffende initiatief van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Samoa tot de Wereldhandelsorganisatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie in het kader van het desbetreffende initiatief van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Samoa tot de Wereldhandelsorganisatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie in het kader van het desbetreffende initiatief van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Samoa tot de Wereldhandelsorganisatie /* COM/2011/0732 definitief - 2011/0331 (NLE) */


TO ELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Overzicht van de voorwaarden voor de toetreding van Samoa tot de WTO

I. INLEIDING

De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en Samoa hebben de slotfase bereikt van de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder Samoa tot de organisatie kan toetreden. De onderhandelingen hebben 13 jaar geduurd en gingen van start toen Samoa in 1998 een verzoek indiende om lid van de WTO te worden. Het toetredingsverzoek van Samoa is onderzocht overeenkomstig de richtsnoeren van het besluit van de Algemene Raad van de WTO van 10 december 2002 over de toetreding van minst ontwikkelde landen (MOL's). Alvorens de EU de toetreding van Samoa formeel kan ondersteunen, moet er een besluit van de Raad worden vastgesteld waarbij de voorwaarden voor de toetreding van Samoa worden goedgekeurd.

Hieronder zijn de voorwaarden voor de toetreding samengevat.

II. SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOETREDING VAN SAMOA TOT DE WTO PER SECTOR

Voor Samoa bedragen de definitieve geconsolideerde tarieven (final bound rates – FBR's) gemiddeld 21%.

De definitieve geconsolideerde tarieven in de verschillende takken van industrie variëren van de laagste gemiddelden van 13,5% voor geneesmiddelen en 16% voor chemische producten tot de hoogste gemiddelden van 30% voor schoeisel en speelgoed.

Van de 5 315 tariefposten in de lijst van Samoa zullen er op het ogenblik van de toetreding slechts 23 hun FBR niet halen en deze zullen bijgevolg aan een uitvoeringstermijn worden onderworpen. Deze uitvoeringstermijn loopt tot 2017 voor 16 industriële tarieflijnen: kogellagers, navigatie-instrumenten, rijwielen; en tot 2022 voor zeven tarieflijnen voor landbouwproducten: tarwe, gerst, kauwgom.

Deze gemiddelde tariefniveaus zijn redelijk, gezien de MOL-status van Samoa, zijn kleine en kwetsbare economie en het feit dat het om een eilandengroep gaat. In het verleden heeft de EU deze tariefniveaus voor MOL's met een vergelijkbare economie als redelijk beschouwd. Samoa neemt deel aan de onderhandelingen over een brede EPO (economische partnerschapsovereenkomst) met de groep van ACS-landen in de Stille Oceaan waartoe het behoort.

Industrieproducten

- Het gemiddelde FBR voor niet-agrarische producten bedraagt 22,3%.

- De meeste takken van industrie zijn geconsolideerd op gemiddelde tarieven van minder dan 25%, met pieken van 30%.

- De hoogste tarieven gelden voor schoeisel en speelgoed (definitieve geconsolideerde tarieven van 30%).

- De tarieflijnen voor geneesmiddelen hebben de laagste gemiddelde geconsolideerde tarieven met 13,5% en de chemische producten zijn geconsolideerd op het relatief lage gemiddelde van 16%.

Landbouwproducten

- Voor landbouwproducten bedraagt het definitieve geconsolideerde tarief gemiddeld 19,6%.

- De hoogste tarieven voor landbouwproducten bedragen 35% voor chocolade, koffie, tabak en voeder voor gezelschapsdieren; 65% voor verse groenten en vis. Granen als tarwe, gerst en rijst zijn geconsolideerd op tarieven tussen 10% en 15%.

Diensten

Samoa’s lijst van specifieke verbintenissen inzake diensten is zeer bevredigend, rekening houdend met de MOL-status van het land. Samoa zal verbintenissen betreffende markttoegang en nationale behandeling aangaan voor een groot aantal dienstensectoren, waaronder professionele, computer- en andere zakelijke diensten, communicatiediensten (koeriersdiensten en telecommunicatie), bouw, particulier onderwijs, milieu- en financiële diensten (verzekeringen en banken) en diensten in verband met toerisme.

In het protocol aangegane verbintenissen

In de laatste, multilaterale fase van het toetredingsproces hebben alle WTO-leden ernaar gestreefd de fundamentele compatibiliteit van de Samoaanse handelswetgeving en -instellingen met de WTO-voorschriften en -afspraken te waarborgen door deze in het toetredingsprotocol en het verslag van de werkgroep vast te leggen. De onderstaande onderwerpen zijn voor de EU van bijzonder belang:

Handelsrechten

Samoa heeft verklaard dat met ingang van de datum van toetreding, zijn wet- en regelgeving met betrekking tot de goederenhandel en alle vergoedingen, kosten en belastingen op deze rechten volledig in overeenstemming zouden zijn met zijn WTO-verplichtingen. Met name moest het Samoaanse stelsel van invoervergunningen voor alcohol – waarin het recht op invoer werd gekoppeld aan het recht op distributie – worden gewijzigd, met inbegrip van de invoering van een tijdelijke vergunning zodat de vergunninghouder tijdelijk sterkedrank kan invoeren en distribueren, en de loskoppeling van het recht op invoer en het recht op distributie.

Buitenlandse investeringen

Samoa heeft zijn wet op buitenlandse investeringen herzien. Samoa verklaarde met ingang van de toetredingsdatum te zullen voldoen aan de WTO-voorschriften, en daarbij onder meer zijn verbintenissen te zullen nakomen die zijn vastgelegd in de tijdschema van specifieke verbintenissen op het gebied van diensten (Schedule of Specific Commitments in Services). Dit betreft specifiek het beheer van de gereserveerde en beperkte lijsten van economische activiteiten (Reserved and Restricted lists of economic activities) zoals voorgeschreven door de wet op de buitenlandse investeringen.

Douanewaarde

Vóór de toetredingsdatum moeten de wetgeving en het stelsel voor de bepaling van de douanewaarde in overeenstemming zijn gebracht met de WTO-overeenkomsten op dit gebied.

Gebieden waarvoor een overgangsperiode is gevraagd

Interne belastingen op invoer: Samoa moet de fiscale behandeling van ingevoerde en binnenlandse producten binnen drie jaar na de toetreding in overeenstemming brengen met de WTO-voorschriften, namelijk door wijziging van de btw-wet op goederen en diensten (Value Added Goods and Services Tax Act – VAGST) wat betreft de huidige vrijstelling van de primaire producenten van deze wet; dit betreft uitsluitend kleine producenten die hun producten op de lokale markt verkopen. Aan het einde van deze periode zal Samoa met name verslag uitbrengen aan de Algemene Raad van de WTO over de wijziging of afschaffing van deze belastingvrijstelling. De overgangsperiode zal worden gebruikt om de meest geschikte wetswijziging te ontwerpen, rekening houdend met de nationale landbouwsector van Samoa, de administratieve lasten voor het ministerie dat de VAGST uitvoert en de politieke gevoeligheden die met de hervorming verbonden zijn.

Intellectuele-eigendomsrechten: op de datum van toetreding zal Samoa wetgeving hebben aangenomen om de regelingen op het gebied van intellectuele eigendom in overeenstemming te brengen met de TRIPs-overeenkomst; deze moet volledig van kracht zijn in juli 2013.

III. AANBEVELING

De Commissie legt de voorwaarden voor toetreding van Samoa tot de WTO ter goedkeuring voor aan de Raad en is dan ook van oordeel dat deze voorwaarden een evenwichtig maar ambitieus pakket van marktopeningsverbintenissen vormen, die zowel voor Samoa als voor zijn handelspartners in de WTO aanzienlijke voordelen zullen inhouden.

2011/0331 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie in het kader van het desbetreffende initiatief van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Samoa tot de Wereldhandelsorganisatie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 15 april 1998 heeft de regering van Samoa overeenkomstig artikel XII van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een verzoek om toetreding tot die overeenkomst ingediend.

(2) Op 15 juli 1998 is een werkgroep betreffende de toetreding van Samoa opgericht, om overeenstemming te bereiken over toetredingsvoorwaarden die zowel voor Samoa als voor alle WTO-leden aanvaardbaar waren.

(3) De Commissie heeft namens de Unie onderhandeld over een uitgebreide reeks marktopeningsverbintenissen door Samoa die aan de verzoeken van de Unie voldoen en in overeenstemming zijn met het ontwikkelingsniveau van Samoa.

(4) Deze verbintenissen zijn nu opgenomen in het Protocol van toetreding van Samoa tot de WTO.

(5) De toetreding tot de WTO zal naar verwachting een blijvende positieve bijdrage leveren tot het proces van economische hervorming en duurzame ontwikkeling in Samoa.

(6) Het toetredingsprotocol moet daarom worden goedgekeurd.

(7) Artikel XII van de Overeenkomst tot oprichting van de WTO bepaalt dat tussen het toetredend lid en de WTO overeenstemming moet worden bereikt over de toetredingsvoorwaarden en dat aan WTO-zijde de toetredingsvoorwaarden moeten worden goedgekeurd door de Ministeriële Conferentie van de WTO. Artikel IV.2 van de Overeenkomst tot oprichting van de WTO bepaalt dat in de perioden tussen de vergaderingen van de Ministeriële Conferentie, haar taken worden verricht door de Algemene Raad.

(8) Het is daarom noodzakelijk het standpunt vast te stellen dat de Europese Unie moet innemen binnen de relevante instantie van de WTO, namelijk de ministeriële conferentie of de algemene raad van de WTO,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

1. Het door de Europese Unie en de lidstaten in het relevante orgaan van de WTO in te nemen standpunt inzake de toetreding van Samoa tot de WTO, is dat deze toetreding wordt goedgekeurd.

2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te […],

Voor de Raad

De voorzitter