Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique /* COM/2011/0801 definitief - 2011/0378 (NLE) */


(...PICT...)

TOELICHTING

Overeenkomstig het desbetreffende mandaat van de Raad [1], heeft de Commissie namens de Europese Unie met de Republiek Mozambique onderhandeld met het oog op de verlenging van het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique. Op basis van deze onderhandelingen is op 2 juni 2010 een nieuw protocol geparafeerd, dat een periode van drie jaar beslaat vanaf de aanneming van het besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol en na het verstrijken van het huidige protocol op 31 december 2011.

Deze procedure met betrekking tot het besluit van de Raad betreffende de sluiting van een nieuw protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij wordt opgestart tezelfdertijd met de procedures aangaande het besluit van de Raad inzake de ondertekening namens de Europese Unie en voorlopige toepassing van het nieuwe protocol en aangaande de verordening van de Raad betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden onder de lidstaten in het kader van dit protocol.

Bij de bepaling van haar onderhandelingspositie heeft de Commissie zich voornamelijk gebaseerd op de resultaten van een evaluatie achteraf van het huidige protocol die in april 2011 door externe deskundigen is uitgevoerd.

Het nieuwe protocol is in overeenstemming met de doelstellingen van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij die erop gericht is de samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique te versterken en, in het belang van beide partijen, een partnerschapskader te bevorderen voor de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Mozambique.

Beide partijen hebben afgesproken samen te werken aan de tenuitvoerlegging van het sectoraal visserijbeleid van Mozambique en zetten daartoe de beleidsdialoog over de desbetreffende programmering voort.

Het nieuwe protocol voorziet voor de hele periode in een totale financiële tegenprestatie van 2 940 000 euro. Dit bedrag stemt overeen met: a) 520 000 euro per jaar, wat overeenkomt met een referentiehoeveelheid van 8 000 ton per jaar, en b) 460 000 euro per jaar, wat overeenkomt met het extra door de Unie betaalde bedrag ter ondersteuning van het beleid van Mozambique op het gebied van visserij en maritieme zaken. De jaarlijkse financiële tegenprestatie die uit de begroting van de Unie moet worden betaald is derhalve 980 000 euro. De vangstmogelijkheden voor de Europese tonijnvloot zullen worden verdeeld onder 43 vaartuigen voor de ringzegenvisserij en 32 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug, d.w.z. een totaal van 75 vaartuigen.

De Commissie wordt verzocht dit voorstel aan te nemen en ter goedkeuring aan de Raad en het Europees Parlement voor te leggen.

2011/0378 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, juncto artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Commissie [2],

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement [3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 22 november 2007 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1446/2007 van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique [4] goedgekeurd.

(2) De Unie heeft met de Republiek Mozambique onderhandeld over een nieuw protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij waarbij aan de vaartuigen van de Unie vangstmogelijkheden worden geboden in de wateren waarover Mozambique de soevereiniteit of de jurisdictie voor visserijaangelegenheden heeft.

(3) Ter afronding van deze onderhandelingen is op 2 juni 2011 een protocol geparafeerd.

(4) Op grond van Besluit 2011/XXX/EU van de Raad van […] [5] is dit nieuwe protocol ondertekend en wordt het sinds […] voorlopig toegepast.

(5) Het protocol dient te worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique [6] wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 16 van het protocol bedoelde kennisgeving te verrichten, waarmee de instemming van de Unie om door het protocol gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht [7].

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

PROTOCOL

tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique

Artikel 1

Geldigheidsduur en vangstmogelijkheden

1. Op grond van artikel 5 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij worden de volgende vangstmogelijkheden toegekend, voor een periode van drie (3) jaar:

sterk migrerende soorten (soorten opgenomen in bijlage 1 bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 1982):

(a) 43 vaartuigen voor de tonijnvisserij in volle zee met de zegen en

(b) 32 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug.

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de artikelen 5 en 6 van dit protocol.

3. Krachtens artikel 6 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij en artikel 7 van dit protocol mogen vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren, slechts visserijactiviteiten in de wateren van Mozambique uitoefenen, indien zij voorkomen op de lijst van vissersvaartuigen van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (de IOTC) en over een vismachtiging beschikken die is afgegeven in het kader van de in dit protocol overeenkomstig de bepalingen in de bijlage daarbij vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Financiële tegenprestatie - Betalingswijze

1. De in artikel 7 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij bedoelde totale financiële tegenprestatie wordt, voor de in artikel 1 bepaalde periode, vastgesteld op 2 940 000 euro voor de gehele duur van dit protocol.

2. Deze financiële tegenprestatie omvat:

(a) een jaarlijks bedrag van 520 000 euro voor toegang tot de visserijzone van Mozambique, wat overeenkomt met een referentiehoeveelheid van 8.000 ton per jaar, en

(b) een specifiek bedrag van 460 000 EUR per jaar voor de ondersteuning en tenuitvoerlegging van het sectoraal beleid van Mozambique op het gebied van visserij en maritieme zaken.

3. Lid 1 is van toepassing onverminderd de artikelen 3, 5, 6, 8 en 9 van dit protocol.

4. De Europese Unie betaalt ieder jaar gedurende de toepassingsperiode van dit protocol de in lid 1 bedoelde financiële tegenprestatie van 980 000 euro, hetgeen overeenkomt met het totaal van de in lid 2, onder a) en b), bedoelde bedragen (nl. respectievelijk 520 000 euro en 460 000 euro).

5. Als de vaartuigen van de Europese Unie in de visserijzone van Mozambique in totaal meer dan 8 000 ton tonijn per jaar vangen, is het bedrag van de jaarlijkse financiële tegenprestatie voor toegangsrechten 65 EUR per extra ton. De Europese Unie mag jaarlijks evenwel niet meer betalen dan het dubbele van het in lid 2, onder a), vermelde bedrag (dus 1.040.000 EUR). Indien vaartuigen van de Europese Unie in de visserijzone van Mozambique meer vangen dan de met het dubbele van het jaarlijkse totaalbedrag overeenstemmende hoeveelheid, wordt het voor de extra hoeveelheid verschuldigde bedrag het volgende jaar betaald, overeenkomstig hetgeen in de bijlage is bepaald.

6. Voor het eerste jaar vindt de betaling uiterlijk 60 dagen na de in artikel 15 bedoelde voorlopige toepassing van het protocol plaats, en voor de volgende jaren uiterlijk op de datum waarop het protocol verjaart.

7. De beslissing over de bestemming van de in artikel 2, lid 2, onder a), gespecificeerde financiële tegenprestatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van Mozambique.

8. De financiële tegenprestatie wordt betaald of overgemaakt op de centrale rekening van het ministerie van Financiën. Het rekeningnummer wordt door de autoriteiten van Mozambique meegedeeld.

Artikel 3

Bevordering van verantwoorde en duurzame visserij in de wateren van Mozambique

1. Uiterlijk drie maanden na de datum van inwerkingtreding van dit protocol komen de Europese Unie en Mozambique in de gemengde commissie als bedoeld in artikel 9 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij een meerjarig sectoraal programma, dat in overeenstemming is met het masterplan voor de visserij van Mozambique en met het beleidskader van de Europese Commissie, en de daarbij horende uitvoeringsbepalingen overeen, die met name het volgende omvatten:

a) de op meerjarige en jaarbasis vastgestelde richtsnoeren voor de bestemming van het in artikel 2, lid 2, onder b), genoemde specifieke bedrag van de financiële tegenprestatie;

b) de doelstellingen die op meerjarige en jaarbasis moeten worden bereikt om tot een duurzame en verantwoorde visserij te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten in het nationale visserijbeleid van Mozambique en in andere beleidssectoren die met de bevordering van een verantwoorde en duurzame visserij, met inbegrip van beschermde mariene gebieden, in verband staan of deze kunnen beïnvloeden;

c) de criteria en de procedures, met inbegrip van, indien passend, begrotings- en financiële indicatoren, voor de beoordeling van de per jaar behaalde resultaten.

2. Voorstellen tot wijziging van het meerjarige sectorale programma moeten in de gemengde commissie door beide partijen worden goedgekeurd.

3. Elk jaar kan Mozambique, indien nodig, een extra bedrag toewijzen aan de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde financiële tegenprestatie voor de tenuitvoerlegging van het meerjarige programma. De Europese Unie dient van deze toewijzing in kennis te worden gesteld.

Artikel 4

Wetenschappelijke samenwerking met het oog op verantwoorde visserij

1. Beide partijen verbinden zich ertoe verantwoorde visserij in de wateren van Mozambique te bevorderen zonder onderscheid te maken tussen de verschillende vloten die in deze wateren vissen.

2. Gedurende de door dit protocol bestreken periode houden de Europese Unie en Mozambique toezicht op de toestand van de visserijrijkdommen in de visserijzone van Mozambique.

3. Beide partijen streven ernaar de resoluties en aanbevelingen van de IOTC en het advies van de bij artikel 4, lid 2, van de overeenkomst ingestelde gezamenlijke wetenschappelijke werkgroep inzake instandhouding en verantwoordelijk beheer van de visserij na te leven.

4. Op basis van de aanbevelingen en de resoluties van de IOTC en het beste beschikbare wetenschappelijke advies en, in voorkomend geval, de resultaten van een gemeenschappelijke wetenschappelijke vergadering zoals bedoeld in artikel 4 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij, plegen beide partijen overleg in de in artikel 9 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij bedoelde gemengde commissie om, indien nodig, in onderlinge overeenstemming maatregelen vast te stellen voor een duurzaam beheer van de visserijrijkdommen van Mozambique.

5. De Mozambikaanse autoriteiten krijgen de mogelijkheid aanlandingen van vangsten van EU-vaartuigen in derde landen te observeren.

Artikel 5

Aanpassing van de vangstmogelijkheden in onderlinge overeenstemming

1. De in artikel 1 bedoelde vangstmogelijkheden kunnen in onderlinge overeenstemming worden aangepast voor zover de aanbevelingen en resoluties van de IOTC en de gezamenlijke wetenschappelijke werkgroep de stelling ondersteunen dat een dergelijke aanpassing het duurzame beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan ten goede zal komen.

2. De in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde financiële tegenprestatie wordt dan evenredig en pro rata temporis aangepast. De Europese Unie mag jaarlijks evenwel niet meer betalen dan het dubbele van het in artikel 2, lid 2, onder a), vermelde bedrag.

3. Beide partijen stellen elkaar in kennis van alle wijzigingen in hun respectieve visserijbeleid en -wetgeving.

Artikel 6

Nieuwe vangstmogelijkheden

1. Indien vaartuigen van de Europese Unie belangstelling hebben voor visserijactiviteiten die niet onder artikel 1 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij vallen, plegen beide partijen overleg alvorens voor dergelijke activiteiten machtiging wordt gegeven, en stellen zij indien nodig in onderling overleg de voorwaarden voor dergelijke visserijactiviteiten vast en passen zij dit protocol en de bijlage daarbij aan.

2. Beide partijen moedigen experimentele visserij aan, met name op in de wateren van Mozambique aanwezige onderbenutte diepzeesoorten. Hiertoe plegen de partijen, indien een van beide hierom verzoekt, overleg teneinde per geval de doelsoort, de voorwaarden en andere relevante parameters vast te stellen.

3. In voorkomend geval verrichten de partijen de experimentele visserij volgens de parameters die beide partijen bij een bestuurlijke regeling zijn overeengekomen. Machtigingen voor experimentele visserij hebben een looptijd van maximaal zes maanden.

4. Indien de experimentele visserij volgens de partijen positieve resultaten oplevert, kan de regering van Mozambique vangstmogelijkheden voor de nieuwe soorten aan de vloot van de Europese Unie toewijzen tot en met het einde van de looptijd van dit protocol. De in artikel 2, lid 2, onder a), van dit protocol bedoelde financiële tegenprestatie wordt in dat geval dienovereenkomstig verhoogd. De door de reders te betalen rechten en de in de bijlage vastgelegde voorwaarden worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 7

Voorwaarden voor de uitoefening van de visserij – Exclusiviteitsclausule

Onverminderd artikel 6 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij, mogen vaartuigen van de Europese Unie slechts visserijactiviteiten uitoefenen in de wateren van Mozambique als zij in het bezit zijn van een geldige vismachtiging die in het kader van dit protocol en de daaraan gehechte bijlage door Mozambique is afgegeven.

Artikel 8

Opschorting en herziening van de betaling van de financiële tegenprestatie

1. Onverminderd hetgeen in artikel 9 van dit protocol is bepaald, wordt de in artikel 2, lid 2, onder a) en b), bedoelde financiële tegenprestatie geschorst of herzien na overleg tussen beide partijen:

a) indien de visserij in de visserijzone van Mozambique door andere dan natuurlijke fenomenen wordt verhinderd;

b) indien zich belangrijke veranderingen voordoen in de beleidsrichtsnoeren van één van beide partijen die de desbetreffende bepalingen van dit protocol beïnvloeden.

2. Ondersteuning van het sectorale beleid en kostenefficiënte prestaties worden beoordeeld door de regering van Mozambique of door een externe beoordelaar die door de regering van Mozambique wordt aangewezen. De resultaten van deze jaarlijkse evaluatie worden geanalyseerd in het kader van de in artikel 3 van dit protocol bedoelde gemengde commissie. Als de prestaties van de ondersteuning van het sectorale beleid wezenlijk onverenigbaar blijken te zijn met de begrotingsprogrammering, mag de Europese Commissie de betaling van de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde specifieke tegenprestatie geheel of gedeeltelijk schorsen.

3. De betaling van de financiële tegenprestatie en/of de visserijactiviteiten kunnen worden hervat zodra de toestand opnieuw is zoals hij was vóór de hierboven beschreven omstandigheden zich voordeden en indien beide partijen hiermee na overleg akkoord gaan.

Artikel 9

Schorsing van de tenuitvoerlegging van het protocol

1. Op initiatief van één van beide partijen wordt de tenuitvoerlegging van dit protocol geschorst na overleg tussen en met akkoord van de partijen in de in artikel 9 van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie:

a) indien uitzonderlijke omstandigheden, met uitzondering van natuurverschijnselen, visserijactiviteiten in de visserijzone van Mozambique onmogelijk maken;

b) indien de Europese Unie de in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde betalingen niet verricht om redenen die niet in artikel 8 van dit protocol worden vermeld;

c) indien er tussen de partijen een geschil rijst over de interpretatie en tenuitvoerlegging van dit protocol en de bijlage dat niet minnelijk kan worden geregeld;

d) indien één van beide partijen de in dit protocol en de bijlage daarbij vastgelegde bepalingen niet naleeft;

e) indien zich in de beleidsrichtsnoeren van één van beide partijen belangrijke veranderingen voordoen die de desbetreffende bepalingen van dit protocol beïnvloeden;

f) indien één van beide partijen een inbreuk vaststelt op de essentiële en fundamentele elementen van de mensenrechten zoals uiteengezet in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou en overeenkomstig de procedure van de artikelen 8 en 96 van voornoemde overeenkomst;

g) in geval van niet-naleving van de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk, zoals bedoeld in artikel 3, lid 5, van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij.

2. De uitvoering van het protocol kan pas worden geschorst indien de betrokken partij haar voornemen hiertoe schriftelijk en ten minste drie maanden vóór de datum van inwerkingtreding van de schorsing meldt.

3. Bij schorsing van de tenuitvoerlegging blijven de partijen in onderling overleg streven naar een minnelijke schikking van het geschil. Wanneer zij hierin slagen, wordt de tenuitvoerlegging van het protocol hervat en wordt het bedrag van de financiële tegenprestatie evenredig en pro rata temporis verlaagd afhankelijk van de duur van de periode waarin de tenuitvoerlegging van het protocol is geschorst.

Artikel 10

Geldend nationaal recht

1. Op de activiteiten van vissersvaartuigen van de Europese Unie in de wateren van Mozambique zijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van Mozambique van toepassing, tenzij in dit protocol en de bijlage ervan anders is bepaald.

2. De autoriteiten van Mozambique stellen de Europese Commissie in kennis van alle nieuwe wetgeving of van wijzigingen in bestaande wetgeving op het gebied van het visserijbeleid.

Artikel 11

Vertrouwelijkheid

De partijen zien erop toe dat alle gegevens met betrekking tot EU-vaartuigen en hun visserijactiviteiten in de Mozambikaanse wateren te allen tijde als vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en voor de doeleinden van visserijbeheer, –toezicht, –controle en –bewaking met de betrokken bevoegde autoriteiten.

Artikel 12

Elektronische gegevensuitwisseling

Mozambique en de Europese Unie verbinden zich ertoe onverwijld de nodige systemen voor de elektronische uitwisseling van alle met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende gegevens en documenten in te voeren. De elektronische vorm van een document wordt op ieder moment als gelijkwaardig aan de papieren versie beschouwd.

Beide partijen melden onverwijld iedere storing van een computersysteem dat een dergelijke uitwisseling verhindert. Onder dergelijke omstandigheden worden de met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende gegevens en documenten dan automatisch vervangen door hun papieren versie overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde bepalingen.

Artikel 13

Looptijd

Dit protocol en de bijlage daarbij zijn van toepassing voor een periode van drie (3) jaar met ingang van de in artikel 15 vastgestelde datum van voorlopige toepassing, tenzij het protocol overeenkomstig artikel 14 wordt opgezegd.

Artikel 14

Opzegging

1. In geval van opzegging van dit protocol stelt de betrokken partij de andere partij ten minste zes maanden vóór de datum waarop de opzegging in werking treedt, schriftelijk in kennis van haar voornemen om het protocol op te zeggen.

2. Beide partijen gaan in onderhandeling zodra de in het vorige lid bedoelde kennisgeving is verzonden.

Article 15

Voorlopige toepassing

Het protocol is voorlopig van toepassing vanaf de datum van de ondertekening ervan, maar niet eerder dan met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Dit protocol en de bijlage daarbij treden in werking op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in dit verband te volgen procedures zijn afgewikkeld.

BIJLAGE

VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ IN DE VISSERIJZONE VAN MOZAMBIQUE DOOR VAARTUIGEN VAN DE EUROPESE UNIE

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

1. Aanwijzing van de bevoegde autoriteit

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, tenzij anders is bepaald, met elke verwijzing naar de Europese Unie (EU) of Mozambique als bevoegde autoriteit, het volgende bedoeld:

– voor de EU: de Europese Commissie, in voorkomend geval via de delegatie van de EU in Mozambique;

– voor Mozambique: het ministerie van Visserij.

2. Coördinaten van de visserijzone van Mozambique

Alle bepalingen van het protocol en de bijlage zijn uitsluitend van toepassing binnen de grenzen van de in aanhangsel 2 door middel van coördinaten aangegeven visserijzone van Mozambique.

3. Aanwijzing van een plaatselijke agent

EU-vaartuigen die voornemens zijn in het kader van dit protocol een vismachtiging aan te vragen, moeten worden vertegenwoordigd door een in Mozambique verblijvende gemachtigde agent.

4. Bankrekening

Mozambique stelt de EU vóór de inwerkingtreding van het protocol in kennis van de gegevens van de bankrekening(en) waarop de financiële bedragen ten laste van de EU-vaartuigen in het kader van de overeenkomst moeten worden overgemaakt. De aan de bankoverdrachten verbonden kosten zijn voor rekening van de reders.

HOOFDSTUK II

Vismachtigingen voor de tonijnvisserij

1. Voorwaarden voor de afgifte van een vismachtiging voor de tonijnvisserij – in aanmerking komende vaartuigen

De in artikel 6 van de overeenkomst bedoelde vismachtigingen voor de tonijnvisserij worden afgegeven op voorwaarde dat het vaartuig is ingeschreven in het register van vissersvaartuigen van de Europese Unie die voorkomen op de lijst van vissersvaartuigen van de IOTC en dat alle eerdere verplichtingen van de reder, de kapitein of het vaartuig zelf uit hoofde van visserijactiviteiten in Mozambique in het kader van de overeenkomst en van de visserijwetgeving van Mozambique zijn nagekomen.

2. Aanvraag van een vismachtiging

De EU dient ten minste 20 werkdagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidsduur bij Mozambique een vismachtigingsaanvraag in voor elk vaartuig dat in het kader van de overeenkomst wenst te vissen, met gebruikmaking van het formulier in aanhangsel 1 van de onderhavige bijlage. De aanvraag moet getypt zijn of leesbaar geschreven in hoofdletters.

Elke eerste vismachtigingsaanvraag in het kader van het huidige protocol en elke aanvraag naar aanleiding van een technische wijziging aan het vaartuig moet vergezeld gaan van:

i. het bewijs van betaling van het vooraf te betalen visrecht voor de geldigheidsduur van de aangevraagde vismachtiging;

ii. de naam, het adres en de contactgegevens van:

· de eigenaar van het vissersvaartuig;

· de exploitant van het vissersvaartuig;

· in voorkomend geval, de plaatselijke gemachtigde agent;

iii. een recente kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht) van ten minste 15 x 10 cm;

iv. het zeewaardigheidscertificaat van het vaartuig;

v. het registratiecertificaat van het vaartuig;

vi. het gezondheidscertificaat van het vaartuig, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de EU;

vii. de contactgegevens van het vaartuig (fax, e-mail, enz.).

Voor vaartuigen waarvan de technische kenmerken niet zijn gewijzigd, gaat de aanvraag tot verlenging van een vismachtiging in het kader van het huidige protocol uitsluitend vergezeld van het bewijs van betaling van het visrecht.

3. Vooraf te betalen visrecht

Het totale bedrag van het vooraf te betalen visrecht wordt vastgesteld op basis van het jaarlijkse bedrag per vaartuig zoals vastgesteld in de technische notities in aanhangsel 2 van de onderhavige bijlage. Het omvat alle nationale en lokale belastingen, met uitzondering van de havengelden, de rechten voor aanlanding, de rechten voor overlading en de kosten van geleverde diensten.

4. Voorlopige lijst van vaartuigen die mogen vissen

Onmiddellijk na de ontvangst van de vismachtigingsaanvragen stelt de nationale autoriteit voor visserijcontrole voor elke categorie van vaartuigen een voorlopige lijst van aanvragende vaartuigen op. De bevoegde autoriteit van Mozambique zendt deze lijst onverwijld naar de EU.

De EU zendt de voorlopige lijst door naar de reder of de gemachtigde agent. Wanneer de kantoren van de EU gesloten zijn, kan Mozambique de voorlopige lijst rechtstreeks naar de reder of zijn gemachtigde agent zenden, met een kopie aan de EU.

5. Afgifte van de vismachtiging

Voor alle vaartuigen worden de vismachtigingen binnen 15 werkdagen nadat de bevoegde autoriteit de volledige aanvraag heeft ontvangen, aan de reders of hun gemachtigde agent afgegeven. Een kopie van deze vismachtiging wordt onmiddellijk naar de EU-delegatie gestuurd.

6. Lijst van vaartuigen die mogen vissen

Onmiddellijk na de afgifte van de vismachtiging stelt de nationale autoriteit voor visserijcontrole voor elke categorie vaartuigen de definitieve lijst van vaartuigen op die in de Mozambikaanse visserijzone mogen vissen. Deze lijst wordt onmiddellijk naar de EU gestuurd en vervangt de bovengenoemde voorlopige lijst.

7. Geldigheidsduur van de vismachtiging

De geldigheidsduur van de vismachtigingen bedraagt één jaar en kan worden verlengd.

Voor de bepaling van het begin van de geldigheidstermijn wordt onder jaarperiode verstaan:

i. in het eerste jaar waarin het protocol van toepassing is, de periode tussen de datum van inwerkingtreding ervan en 31 december van hetzelfde jaar;

ii. vervolgens elk volledig kalenderjaar;

iii. in het laatste jaar waarin het protocol van toepassing is, de periode tussen 1 januari en de datum waarop het protocol afloopt.

Het vooraf te betalen visrecht voor het eerste en het laatste jaar van het protocol wordt pro rata temporis berekend.

8. Aan boord mee te nemen documenten

Tijdens het verblijf in de Mozambikaanse wateren of in een Mozambikaanse haven moeten vissersvaartuigen te allen tijde de volgende documenten aan boord hebben:

(a) de vismachtiging;

(b) de documenten die door een bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat van het vissersvaartuig zijn afgegeven, met de volgende gegevens:

- het registratiecertificaat van het vaartuig met het nummer waaronder het vissersvaartuig is geregistreerd;

- het certificaat van overeenstemming als bedoeld in het Verdrag van Torremolinos van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO);

(c) bijgewerkte, gecertificeerde tekeningen of beschrijvingen van de indeling van het vissersvaartuig, en met name het aantal visruimen van het vissersvaartuig waarbij de opslagcapaciteit in kubieke meters is aangegeven;

(d) indien wijzigingen zijn aangebracht in de kenmerken van het vissersvaartuig, wat de lengte over alles, het brutoregistertonnage, het vermogen van de hoofdmotor of hoofdmotoren in pk of de inhoud van het scheepsruim betreft, een door de bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat van het vissersvaartuig gecertificeerd certificaat waarin de aard van die wijziging is beschreven;

(e) indien het vissersvaartuig is voorzien van tanks voor gekoeld zeewater, een door de bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat van het vaartuig gecertificeerd document waarin de kalibratie van de tanks in kubieke meters is aangegeven;

(f) een voor het vissersvaartuig afgegeven machtiging om te vissen buiten de wateren die onder de jurisdictie van de vlaggenstaat vallen;

(g) een kopie van de Mozambikaanse visserijwet (Wet nr. 3/90) en de Mozambikaanse verordeningen inzake de zeevisserij (REPMAR-decreet nr. 43/2003).

9. Overdracht van de vismachtiging

De vismachtiging wordt voor een bepaald vaartuig opgesteld en is niet overdraagbaar.

In geval van bewezen overmacht en op verzoek van de EU kan de vismachtiging van een vaartuig evenwel worden vervangen door een nieuwe machtiging die wordt afgegeven voor een gelijksoortig vaartuig of een vervangend vaartuig, waarvoor dan niet opnieuw een bedrag vooraf hoeft te worden betaald. In zo'n geval wordt bij de in hoofdstuk IV genoemde afrekening van de visrechten voor de vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen en de vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug rekening gehouden met het totaal van de vangsten van beide schepen samen in de visserijzone van Mozambique.

In geval van overdracht wordt de te vervangen vismachtiging door de reder of zijn gemachtigde agent in Mozambique teruggegeven en stelt Mozambique onmiddellijk een vervangingsvergunning op. Nadat de te vervangen machtiging is teruggegeven, wordt onverwijld een vervangingsvergunning aan de reder of aan zijn gemachtigde agent afgegeven. De vervangingsmachtiging gaat in op de dag dat de te vervangen machtiging wordt teruggegeven.

Mozambique werkt de lijst van gemachtigde vaartuigen zo spoedig mogelijk bij. De nieuwe lijst wordt onmiddellijk aan de nationale autoriteit voor visserijcontrole en aan de Europese Unie meegedeeld.

10. Ondersteuningsvaartuigen

(1) De ondersteuningsvaartuigen moeten overeenkomstig de Mozambikaanse wetgeving worden gemachtigd.

Het visrecht voor ondersteuningsvaartuigen bedraagt 3 580 euro per jaar.

(2) De bevoegde autoriteiten van Mozambique delen de Commissie via de delegatie van de EU in Mozambique regelmatig de lijst van die machtigingen mee.

HOOFDSTUK III

Technische maatregelen

In de technische notities in aanhangsel 2 van de onderhavige bijlage worden per visserijtak de voor de visserijzone, het vistuig en de bijvangsten geldende technische maatregelen voor vaartuigen met een vismachtiging vastgesteld.

De vaartuigen moeten de visserijwetgeving van Mozambique en alle door de IOTC vastgestelde resoluties vastgestelde resoluties naleven.

HOOFDSTUK IV

Vangstaangiften

1. Definitie van een visreis

Met het oog op de toepassing van deze bijlage wordt onder de duur van een visreis van een EU-vaartuig het volgende verstaan:

- hetzij de tijd tussen het binnenvaren en het buitenvaren van de visserijzone van Mozambique,

- hetzij de tijd tussen het binnenvaren van de visserijzone van Mozambique en het overladen van de vangst in een haven van Mozambique en/of het aanlanden van de vangst in Mozambique.

2. Visserijlogboek

De kapitein van een EU-vaartuig dat in het kader van de overeenkomst vist, houdt een IOTC-visserijlogboek bij waarvan het model voor elke visserijtak is opgenomen in aanhangsel 3 van de onderhavige bijlage.

Het visserijlogboek van vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug moet aan resolutie 08/04 van de IOTC voldoen, en dat van vaartuigen voor de ringzegenvisserij aan resolutie 10/03.

Het visserijlogboek wordt door de kapitein ingevuld voor elke dag waarop het vaartuig aanwezig is in de visserijzone van Mozambique.

De kapitein noteert elke dag de gevangen en aan boord gehouden hoeveelheid van elke soort (die wordt aangeduid met de FAO-drielettercode) in het visserijlogboek, uitgedrukt in kilogram levend gewicht, of in voorkomend geval, in aantal exemplaren. Voor de belangrijkste soorten vermeldt de kapitein ook de bijvangsten.

Het visserijlogboek wordt leesbaar ingevuld, in blokletters, en ondertekend door de kapitein.

De kapitein is verantwoordelijk voor de juistheid van de in het visserijlogboek vermelde gegevens.

3. Vangstaangiften

De kapitein meldt de vangsten van het vaartuig door toezending aan Mozambique van de tijdens de aanwezigheid in de visserijzone van Mozambique ingevulde visserijlogboeken.

De visserijlogboeken worden als volgt toegezonden:

i. wanneer een Mozambikaanse haven wordt aangedaan, wordt het origineel van elk visserijlogboek aan de plaatselijke vertegenwoordiger in Mozambique bezorgd, die een schriftelijke ontvangstbevestiging afgeeft; een kopie van het logboek wordt aan het Mozambikaanse inspectieteam overhandigd;

ii. wanneer de visserijzone van Mozambique wordt verlaten zonder dat vooraf een Mozambikaanse haven is aangedaan, wordt het origineel van elk visserijlogboek binnen 7 werkdagen na aankomst in een andere haven verzonden, en in ieder geval binnen 15 werkdagen na het verlaten van de visserijzone van Mozambique;

a. hetzij via e-mail, naar het door de nationale autoriteit voor visserijcontrole opgegeven e-mailadres;

b. hetzij per fax, naar het door de nationale autoriteit voor visserijcontrole opgegeven faxnummer;

c. hetzij per brief, gericht aan de nationale autoriteit voor visserijcontrole.

Beide partijen stellen met ingang van 1 januari 2012 een protocol voor de uitwisseling van alle vangst- en aangiftegegevens via een elektronisch logboek vast: beide partijen maken vervolgens een planning voor de tenuitvoerlegging van het protocol en de vervanging van de papieren versie van de vangstaangifte door een elektronische tegen 1 juli 2012.

De kapitein doet de EU en de bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat een kopie van alle visserijlogboeken toekomen. Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug doet de kapitein ook aan het Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP) en één van de volgende wetenschappelijke instellingen een kopie van al zijn visserijlogboeken toekomen:

i. IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii. IEO (Instituto Español de Oceanografia);

iii. IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Wanneer het vaartuig tijdens de geldigheidsduur van zijn vismachtiging terugkeert naar de visserijzone van Mozambique, geeft dit aanleiding tot een nieuwe vangstaangifte.

Worden de bepalingen inzake de vangstaangifte niet nageleefd, dan kan Mozambique de vismachtiging van het betrokken vaartuig schorsen totdat de ontbrekende vangsten zijn aangegeven, en de reder de sanctie opleggen waarin de geldende nationale wetgeving voorziet. In geval van recidive kan Mozambique de verlenging van de vismachtiging weigeren. Mozambique stelt de EU onverwijld in kennis van iedere in dit verband toegepaste sanctie.

4. Afrekening van de visrechten voor vaartuigen voor de tonijnvisserij en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug

Op basis van de door de bovenvermelde wetenschappelijke instellingen bevestigde vangstaangiften stelt de EU voor elk vaartuig voor de tonijnvisserij in volle zee met de zegen en voor elk vaartuig voor de visserij met de drijvende beug een definitieve afrekening van de voor het visseizoen van het voorgaande kalenderjaar verschuldigde visrechten vast.

De EU doet deze definitieve afrekening vóór 31 juli van het lopende jaar aan Mozambique en de reder toekomen. Mozambique kan de definitieve afrekening op basis van bewijsstukken betwisten binnen een termijn van 30 werkdagen na de datum van toezending. Bij verschil van mening plegen de partijen overleg in de gemengde commissie. Indien Mozambique binnen de termijn van 30 dagen geen bezwaar aantekent, wordt de definitieve afrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Valt de definitieve afrekening hoger uit dan het voor het verkrijgen van de vismachtiging betaalde forfaitaire visrecht, dan maakt de reder het saldo uiterlijk op 30 september van het lopende jaar aan Mozambique over. Is het bedrag van de definitieve afrekening kleiner dan het vooraf betaalde forfaitaire visrecht, dan wordt het verschil niet aan de reder terugbetaald.

HOOFDSTUK V

Aanlandingen en overladingen

Overlading op zee is verboden. Op alle overladingen in havens wordt toegezien door Mozambikaanse visserijinspecteurs.

De kapitein van een EU-vaartuig die vis wil aanlanden of overladen moet Mozambique ten minste 48 uur voor de aanlanding of de overlading het volgende meedelen:

a. de naam van het vissersvaartuig dat de vis moet aanlanden of overladen en het nummer van dat vaartuig in de IOTC-lijst van vissersvaartuigen;

b. de haven van aanlanding of overlading;

c. de datum en het verwachte tijdstip van aanlanding of overlading;

d. de hoeveelheid (uitgedrukt in kilogram levend gewicht, of in voorkomend geval, in aantal exemplaren) van elke aan te landen of over te laden soort (aangeduid met de FAO-drielettercode);

e. in geval van overlading, de naam van het ontvangende vaartuig.

De kapitein van het ontvangende vaartuig informeert de Mozambikaanse autoriteiten uiterlijk 24 uur vóór het begin en aan het einde van de overlading over de hoeveelheden tonijn en tonijnachtigen die op zijn vaartuig zijn overgeladen, vult de overladingsaangifte in en zendt deze binnen 24 uur aan de Mozambikaanse autoriteiten.

Voorafgaand aan de overlading moet Mozambique de kapitein of zijn gemachtigde agent binnen 24 uur na bovengenoemde kennisgeving toestemming geven. De overlading moet plaatsvinden in een hiertoe gemachtigde Mozambikaanse haven.

De aangewezen vissershavens waar overlading in Mozambique is toegestaan zijn Maputo, Beira en Nacala (havens die op grond van resolutie 10/11 en overeenkomstig de vereisten van de PSME aan de IOTC zijn opgegeven).

De vaartuigen van de EU die vis aanlanden in Mozambikaanse havens moeten zich inspannen om hun bijvangsten tegen plaatselijke marktprijzen beschikbaar te stellen aan plaatselijke verwerkingsbedrijven. Op verzoek van de EU-visserijondernemingen verstrekken de Mozambikaanse autoriteiten een lijst met contactgegevens van de plaatselijke verwerkingsbedrijven.

Worden deze bepalingen niet nageleefd, dan worden de daartoe in de Mozambikaanse wetgeving vastgestelde sancties toegepast.

HOOFDSTUK VI

Controle

1. Binnenvaren en verlaten van de zone

Telkens wanneer een EU-vaartuig met een vismachtiging de visserijzone van Mozambique binnenvaart of verlaat, moet dit 3 uur van tevoren aan Mozambique worden gemeld.

Bij de melding van het binnenvaren of verlaten van de visserijzone deelt het vaartuig met name de volgende gegevens mee:

i. verwachte datum, tijd en plaats;

ii. de aan boord gehouden hoeveelheid van elke doelsoort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

iii. de aan boord gehouden hoeveelheid bijvangst van elke soort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

iv. de teruggegooide hoeveelheid bijvangst van elke soort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren.

De kennisgeving gebeurt bij voorkeur per e-mail, of indien dat niet mogelijk is, per fax, naar een e-mailadres of faxnummer dat Mozambique heeft meegedeeld door middel van het formulier dat aan deze bijlage is gehecht als aanhangsel 4. Mozambique verzendt per omgaande een ontvangstbevestiging per e-mail of fax.

Mozambique stelt de betrokken vaartuigen en de EU onverwijld in kennis van elke wijziging van het e-mailadres, het oproepnummer of de radiofrequentie.

Een vaartuig dat in de visserijzone van Mozambique aan het vissen is zonder zijn aanwezigheid vooraf te hebben gemeld, wordt beschouwd als een vaartuig dat zonder machtiging vist.

Overtredingen worden bestraft met de boetes en sancties waarin de Mozambikaanse visserijwet voorziet.

Meldingen over het binnenvaren/verlaten van de zone moeten tot ten minste één jaar na de datum waarop zij zijn verzonden, aan boord worden bewaard.

2. Periodieke vangstaangifte

Wanneer een EU-vaartuig met een vismachtiging in de Mozambikaanse wateren actief is, moet de kapitein van dat EU-vaartuig de Mozambikaanse autoriteit eens in de drie dagen melden hoeveel vis in de Mozambikaanse wateren is gevangen. De eerste vangstaangifte begint 5 dagen na de datum waarop het vaartuig de Mozambikaanse visserijzone is binnengevaren.

Eens in de vijf dagen meldt het vaartuig in het kader van de periodieke vangstaangifte met name:

i. de datum, de tijd en de positie ten tijde van de aangifte;

ii. de tijdens de vijfdaagse periode gevangen en aan boord gehouden hoeveelheid van elke doelsoort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

iii. de tijdens de vijfdaagse periode gevangen en aan boord gehouden hoeveelheid bijvangst per soort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

iv. de tijdens de vijfdaagse periode gevangen en in zee teruggegooide hoeveelheid bijvangst per soort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

v. de aanbiedingsvorm van de producten.

vi. voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen:

- aantal succesvolle uitzettingen met FAD sinds de laatste aangifte;

- aantal succesvolle uitzettingen bij vrij zwemmende visscholen sinds de laatste aangifte;

- aantal uitzettingen zonder succes.

vii. voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de drijvende beug:

- aantal uitzettingen sinds laatste aangifte;

- aantal uitgezette haken sinds laatste aangifte;

De kennisgeving gebeurt bij voorkeur per e-mail of, indien dat niet mogelijk is, per fax, naar een e-mailadres of faxnummer dat Mozambique heeft meegedeeld door middel van het formulier dat aan deze bijlage is gehecht als aanhangsel 5. Mozambique stelt de betrokken vaartuigen en de EU onverwijld in kennis van elke wijziging van het e-mailadres, het oproepnummer of de radiofrequentie.

Een vaartuig dat in de visserijzone van Mozambique aan het vissen is zonder zijn vijfdaagse periodieke vangstaangifte te hebben gedaan, wordt beschouwd als een vaartuig dat zonder machtiging vist. Overtredingen worden bestraft met de boetes en sancties waarin de Mozambikaanse visserijwet voorziet.

Periodieke vangstaangiften moeten tot ten minste één jaar na de datum waarop zij zijn verzonden, aan boord worden bewaard.

3. Inspectie op zee

De inspectie op zee van EU-vaartuigen met een vismachtiging in de visserijzone van Mozambique wordt uitgevoerd door Mozambikaanse vaartuigen en inspecteurs die duidelijk herkenbaar zijn als voor visserijcontrole aangewezen vaartuigen en inspecteurs.

Alvorens aan boord te gaan stellen de bevoegde inspecteurs het EU-vaartuig in kennis van hun besluit om een inspectie uit te voeren. De inspectie wordt door visserijinspecteurs uitgevoerd, die hun identiteit en kwalificatie als inspecteur moeten aantonen alvorens met de inspectie te beginnen.

De bevoegde inspecteurs blijven niet langer aan boord van het EU-vaartuig dan nodig is om de met de inspectie verband houdende taken te verrichten. Zij voeren de inspectie zo uit dat deze zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het vaartuig, de visserijactiviteit en de lading.

Aan het eind van elke inspectie stellen de bevoegde inspecteurs een inspectieverslag op. De kapitein van het EU-vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het inspectieverslag. Het inspectieverslag wordt ondertekend door de inspecteur die het opstelt en door de kapitein van het EU-vaartuig.

De bevoegde inspecteurs overhandigen een kopie van het inspectieverslag aan de kapitein van het EU-vaartuig alvorens het vaartuig te verlaten. Zoals bepaald in hoofdstuk VIII moet bij overtredingen ook aan de EU een kopie van de kennisgeving van de overtreding worden toegestuurd.

4. Aan de visserij voorafgaande instructies en aan de visserij voorafgaande inspectie

Elk kalenderjaar en voordat wordt begonnen met de visserijactiviteiten, komt 33% van de EU-vaartuigen die gemachtigd zijn om in de Mozambikaanse wateren te vissen, naar een Mozambikaanse haven om aan de visserij voorafgaande instructies te ontvangen en een aan de visserij voorafgaande inspectie te ondergaan.

De lijst van vaartuigen die zijn aangewezen om vóór het begin van de visserijactiviteit te worden geïnspecteerd, wordt door de Mozambikaanse autoriteit aan de reders meegedeeld, en een kopie wordt aan de EU toegestuurd. Voor vaartuigen die op de lijst staan, wordt de vismachtiging onmiddellijk na de inspectie in de haven overhandigd.

De reder moet de Mozambikaanse autoriteiten 72 uur van tevoren informeren over de tijd en de haven die voor de inspectie is uitgekozen. De inspecties zullen 24 uur na aankomst in de gekozen haven, namelijk Maputo, Beira of Nacala, plaatsvinden.

Mozambique kan de EU toestaan om als waarnemer deel te nemen aan de inspectie in de haven.

De kapitein van het EU-vaartuig vergemakkelijkt de werkzaamheden van de Mozambikaanse inspecteurs.

Aan het eind van elke inspectie stelt de Mozambikaanse inspecteur een inspectieverslag op. De kapitein van het EU-vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het inspectieverslag.

Het inspectieverslag wordt ondertekend door de inspecteur die het opstelt en door de kapitein van het EU-vaartuig.

De Mozambikaanse inspecteurs overhandigen een kopie van het inspectieverslag aan de kapitein van het EU-vaartuig zodra de inspectie beëindigd is. Mozambique doet de Europese Unie binnen acht werkdagen na de inspectie een kopie van het inspectieverslag toekomen.

5. Inspectie in de haven in geval van aanlanding of overlading

De inspectie in een Mozambikaanse haven van EU-vaartuigen die in de Mozambikaanse visserijzone gedane vangsten aanlanden of overladen, wordt uitgevoerd door Kaapverdische inspecteurs die duidelijk herkenbaar zijn als voor visserijcontrole aangewezen inspecteurs.

Vóór aanvang van de inspectie moeten de inspecteurs hun identiteit en officiële functie bewijzen. De Mozambikaanse inspecteurs blijven niet langer aan boord van het EU-vaartuig dan nodig is om de met de inspectie verband houdende taken te verrichten, en voeren de inspectie zo uit dat deze zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het vaartuig, het aanlanden of overladen en de lading.

Aan het eind van elke inspectie stellen de inspecteurs een inspectieverslag op. De kapitein van het EU-vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het inspectieverslag. Het inspectieverslag wordt ondertekend door de inspecteur die het opstelt en door de kapitein van het EU-vaartuig.

De Mozambikaanse inspecteurs overhandigen een kopie van het inspectieverslag aan de kapitein van het EU-vaartuig zodra de inspectie beëindigd is.

HOOFDSTUK VII

Satellietvolgsysteem (VMS)

1. Positieberichten van vaartuigen - VMS-systeem

EU-vaartuigen met een vismachtiging moeten zijn uitgerust met een satellietvolgsysteem (Vessel Monitoring System - VMS) dat hun positie ieder uur automatisch meedeelt aan het visserijcontrolecentrum (Fisheries Monitoring Center - FMC) van hun vlaggenstaat.

Elk positiebericht moet het volgende bevatten:

a. de identificatiegegevens van het vaartuig;

b. de laatste geografische positie van het vaartuig (lengtegraad, breedtegraad), met een foutenmarge van minder dan 500 meter en een betrouwbaarheidsinterval van 99%;

c. de datum en het tijdstip van de registratie van de positie,

d. de snelheid en de vaarrichting van het vaartuig.

Elk positiebericht moet geconfigureerd zijn volgens het formaat in aanhangsel 5 van de onderhavige bijlage.

De eerste na het binnenvaren van de visserijzone van Mozambique geregistreerde positie wordt aangeduid met de code "ENT". Alle daaropvolgende posities worden aangeduid met de code "POS", met uitzondering van de eerste na het verlaten van de visserijzone van Mozambique geregistreerde positie, die wordt aangeduid met de code "EXI". Het FMC van de vlaggenstaat zorgt ervoor dat de positieberichten automatisch worden verwerkt en, in voorkomend geval, elektronisch worden doorgestuurd. De positieberichten moeten op een beveiligde manier worden geregistreerd en drie jaar lang worden bewaard.

2. Melding van positieberichten bij uitval van het VMS-systeem

De kapitein verzekert er zich te allen tijde van dat het VMS-systeem van zijn vaartuig volledig operationeel is en dat de positieberichten correct worden doorgestuurd naar het FMC van de vlaggenstaat.

EU-vaartuigen met een defect VMS-systeem mogen de visserijzone van Mozambique niet binnenvaren.

Wanneer zij reeds actief zijn in de visserijzone van Mozambique, moet het VMS-systeem, mocht dit uitvallen, aan het einde van de visreis worden hersteld of binnen 10 dagen worden vervangen. Indien dat systeem niet wordt hersteld of vervangen, mag het vaartuig na die termijn niet langer in de visserijzone van Mozambique vissen.

Vaartuigen die in de visserijzone van Mozambique met een defect VMS-systeem vissen, sturen hun positieberichten ten minste om de twee uur per e-mail, per radio of per fax door aan het FMC van de vlaggenstaat en van Mozambique, met opgave van alle verplichte gegevens.

3. Beveiligde verzending van de positieberichten aan Mozambique

Het FMC van de vlaggenstaat stuurt de positieberichten van de betrokken vaartuigen automatisch door naar het FMC van Mozambique. De FMC’s van de vlaggenstaat en Mozambique wisselen hun e-mailadres uit en stellen elkaar onverwijld in kennis van iedere wijziging daarvan.

De verzending van de positieberichten tussen de FMC's van de vlaggenstaat en Mozambique gebeurt elektronisch via een beveiligd communicatiesysteem.

Het FMC van Mozambique stelt het FMC van de vlaggenstaat en de Europese Unie onverwijld in kennis van iedere onderbreking in de ontvangst van de opeenvolgende positieberichten van een vaartuig met een vismachtiging dat niet heeft gemeld dat het de visserijzone zou verlaten.

4. Slechte werking van het communicatiesysteem

Mozambique verzekert zich ervan dat zijn elektronische uitrusting compatibel is met die van het FMC van de vlaggenstaat en stelt de Europese Unie onverwijld in kennis van elk probleem bij de transmissie en de ontvangst van positieberichten met het oog op een zo spoedig mogelijke technische oplossing. Eventuele geschillen worden door de gemengde commissie beslecht.

De kapitein wordt verantwoordelijk geacht voor iedere bewezen manipulatie van het VMS-systeem van het vaartuig die tot doel heeft de werking ervan te verstoren of de positieberichten te vervalsen. Inbreuken worden bestraft met de in de geldende Mozambikaanse wetgeving vastgestelde sancties.

5. Herziening van de frequentie van de positieberichten

Op basis van gefundeerde aanwijzingen voor een overtreding kan Mozambique het FMC van de vlaggenstaat, met kopie aan de EU, verzoeken het interval voor het versturen van de positieberichten van een vaartuig voor een bepaalde onderzoeksperiode te beperken tot dertig minuten. Mozambique moet deze stavingselementen overleggen aan het FMC van de vlaggenstaat en aan de EU. Het FMC van de vlaggenstaat stuurt de positieberichten onverwijld volgens de nieuwe frequentie door naar Mozambique.

Het FMC van Mozambique stelt het controlecentrum van de vlaggenstaat en de Europese Commissie onmiddellijk in kennis van het einde van de inspectieprocedure.

Aan het eind van de onderzoeksperiode stelt Mozambique het FMC van de vlaggenstaat en de Europese Unie in kennis van de eventuele follow-up.

HOOFDSTUK VIII

Overtredingen

Niet-naleving van een van de voorschriften en bepalingen van het protocol, van de beheers- en instandhoudingsmaatregelen of van de visserijwetgeving van Mozambique kan worden bestraft met boetes, schorsing, intrekking of niet-verlenging van de vismachtiging van een vaartuig.

1. Behandeling van inbreuken

Iedere in de Mozambikaanse visserijzone gemaakte inbreuk door een EU-vaartuig met een vismachtiging overeenkomstig de onderhavige bijlage moet worden vermeld in een (inspectie)verslag.

In het geval van inspectie aan boord laat de ondertekening van het inspectieverslag door de kapitein het recht van verweer van de reder tegen de betrokken inbreuk onverlet. Wanneer de kapitein het inspectieverslag weigert te ondertekenen, schrijft hij in het inspectieverslag de redenen van die weigering, met de vermelding "weigert te ondertekenen".

Voor iedere in de Mozambikaanse visserijzone gemaakte inbreuk door een EU-vaartuig met een vismachtiging worden de kennisgeving van de vastgestelde inbreuk en de aan de kapitein of het visserijbedrijf opgelegde sancties rechtstreeks aan de reder toegezonden overeenkomstig de in de Mozambikaanse visserijwet vastgestelde procedures. Een kopie van de kennisgeving wordt binnen 72 uur aan de vlaggenstaat van het vaartuig en de EU toegezonden.

2. Aanhouding van een vaartuig

Wanneer de geldende wetgeving van Mozambique hier voor de betrokken inbreuk in voorziet, kan elk EU-vaartuig dat een inbreuk begaat, worden verplicht zijn visserijactiviteit te beëindigen en, wanneer het vaartuig zich op zee bevindt, zich naar een Mozambikaanse haven te begeven.

Mozambique stelt de Europese Unie uiterlijk binnen 24 uur in kennis van iedere aanhouding van een EU-vaartuig met een vismachtiging. In de kennisgeving worden de redenen voor de aanhouding en/of de opbrenging aangegeven.

Alvorens tegen het vaartuig, de kapitein, de bemanning of de lading maatregelen te nemen, met uitzondering van maatregelen voor het veiligstellen van bewijsstukken, wijst Mozambique een onderzoeksambtenaar aan en belegt het op verzoek van de EU binnen één werkdag na de kennisgeving van de aanhouding van het vaartuig een informatievergadering om de feiten die hebben geleid tot de aanhouding van het vaartuig, toe te lichten en de eventuele verdere maatregelen uiteen te zetten. Aan deze informatievergadering kan een vertegenwoordiger van de vlaggenstaat en van de reder van het vaartuig deelnemen.

3. Vervolging van de inbreuk – Schikkingsprocedure

De op de inbreuk toe te passen sanctie wordt door Mozambique volgens de bepalingen van de geldende nationale wetgeving vastgesteld.

Wanneer de reder de boetes niet aanvaardt, moet voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, tussen de Mozambikaanse autoriteiten en het EU-vaartuig een schikkingsprocedure worden ingeleid teneinde tot een schikking te komen. Aan deze schikkingsprocedure kan een vertegenwoordiger van de vlaggenstaat van het vaartuig deelnemen. De schikkingsprocedure wordt uiterlijk 72 uur na de kennisgeving van de aanhouding van het vaartuig afgesloten.

4. Gerechtelijke procedure - Bankgarantie

Indien de schikkingsprocedure faalt en de inbreuk aan de bevoegde gerechtelijke instantie wordt voorgelegd, stelt de reder van het vaartuig dat de inbreuk heeft begaan, een bankgarantie bij een door Mozambique opgegeven bank waarvan het bedrag, dat door Mozambique wordt vastgesteld, de kosten van de aanhouding, de geschatte boetesom en de eventuele compenserende vergoedingen dekt. De bankgarantie wordt niet vrijgegeven voordat de gerechtelijke procedure is afgerond.

De bankgarantie wordt vrijgegeven en onmiddellijk na de uitspraak van het vonnis aan de reder terugbetaald:

a. in haar geheel, wanneer geen sanctie wordt opgelegd,

b. ten bedrage van het saldo, wanneer de boetesom lager uitvalt dan de bankgarantie.

Mozambique stelt de Europese Unie binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis in kennis van de resultaten van de gerechtelijke procedure.

5. Vrijgave van het vaartuig en de bemanning

Het vaartuig en de bemanning mogen de haven verlaten zodra de uit de schikkingsprocedure voortvloeiende sanctie is vereffend of zodra de bankgarantie is gesteld.

HOOFDSTUK IX

Aanmonstering van zeelieden

1. Aantal aan te monsteren zeelieden

Gedurende hun activiteiten in de visserijzone van Mozambique hebben vaartuigen met de zegen uit de EU voor de vangst van tonijn in volle zee ten minste 2 gekwalificeerde Mozambikanen per vaartuig aan boord. Elk vaartuig voor de visserij met de drijvende beug neemt ten minste één Mozambikaanse gekwalificeerde zeeman aan boord.

De reders van EU-vaartuigen trachten extra Mozambikaanse zeelieden aan te monsteren.

Wanneer om welke reden dan ook geen Mozambikaanse zeelieden aan boord worden genomen, zijn de reders uit de EU verplicht een forfaitair bedrag te betalen dat wordt berekend op basis van het aantal dagen dat het vaartuig in de Mozambikaanse visserijzone actief is, vermenigvuldigd met een bedrag van 30 euro per zeeman per vaartuig per dag. Het forfaitaire bedrag wordt uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar aan de Mozambikaanse autoriteiten betaald.

Dat bedrag wordt besteed aan de opleiding van zeelieden/vissers in Mozambique en wordt gestort op een door de autoriteiten van Mozambique opgegeven rekening.

2. Vrije keuze van zeelieden

Mozambique houdt een lijst bij van zeelieden die gekwalificeerd zijn om op EU-vaartuigen te worden aangemonsterd.

De reder, of zijn gemachtigde agent, kiest uit deze lijst de aan te monsteren zeelieden en stelt Mozambique in kennis van het feit dat zij deel uitmaken van de bemanning.

3. Contracten van de zeelieden

Het arbeidscontract wordt opgesteld door de reder of zijn gemachtigde agent, en de zeelieden, zo nodig bijgestaan door hun vakbond, in samenwerking met Mozambique. Het bevat met name de datum en de haven van aanmonstering.

Het contract garandeert de zeelieden de aansluiting bij de socialezekerheidsregeling die op hen van toepassing is in Mozambique, met inbegrip van een overlijdens-, ziekte- en ongevallenverzekering.

De ondertekenende partijen krijgen een kopie van het contract.

De in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) neergelegde fundamentele rechten op het werk zijn van toepassing op Mozambikaanse zeelieden. Het gaat daarbij met name om de vrijheid van vereniging, de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling en de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

4. Loon van de zeelieden

Het loon van de Mozambikaanse zeelieden komt ten laste van de reder. Het wordt vastgesteld vóór de afgifte van de vismachtiging, in onderling overleg tussen de reder of zijn gemachtigde agent en Mozambique.

Het loon mag niet minder bedragen dan dat van de bemanning van de nationale vaartuigen en mag evenmin onder de normen van de IAO liggen.

5. Verplichtingen van de zeeman

De zeeman moet zich daags vóór de in zijn contract vermelde datum van aanmonstering melden bij de kapitein van het aangewezen vaartuig. De kapitein deelt de zeeman de voor de aanmonstering vastgestelde datum en tijd mee. Als de zeeman zich niet op de voor de aanmonstering vastgestelde datum en tijd meldt, wordt zijn contract als vervallen beschouwd en wordt de reder automatisch ontheven van zijn plicht die zeeman aan te monsteren. In dat geval wordt de reder geen financiële sanctie of compenserende betaling opgelegd.

HOOFDSTUK X

1. Waarneming van de visserijactiviteiten

Alle EU-vaartuigen met een vismachtiging voor Mozambique leveren een bijdrage van 300 euro aan het waarnemingsprogramma voor de visserij, die op het moment waarop de vismachtiging wordt aangevraagd, op een speciale rekening van de bevoegde autoriteit moet worden gestort. Uit deze middelen worden de administratie- en beheerskosten van het waarnemingsprogramma betaald.

Het waarnemingsprogramma is in overeenstemming met de bepalingen van de door de IOTC (Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan) vastgestelde resoluties.

2. Aangewezen vaartuigen en waarnemers

De Mozambikaanse autoriteiten stellen een lijst van vaartuigen vast die zijn aangewezen om een waarnemer aan boord te nemen. Deze lijst wordt bijgewerkt. Zodra de lijst is opgesteld, wordt zij aan de Europese Commissie toegezonden.

Uiterlijk 15 dagen vóór de datum waarop de waarnemer aan boord moet gaan, delen de autoriteiten van Mozambique aan de betrokken reder de naam van de waarnemer mee die is aangewezen om aan boord te gaan van het betrokken vaartuig.

De waarnemer blijft niet langer aan boord van het vaartuig dan nodig is om zijn taken te verrichten.

3. Loon van de waarnemer

Het loon en de sociale premies voor de waarnemer zijn voor rekening van de Mozambikaanse autoriteiten.

4. Voorwaarden voor het aan boord nemen van de waarnemer

De voorwaarden voor het aan boord nemen van de waarnemer, met name de duur van zijn aanwezigheid aan boord, worden in onderling overleg tussen de reder of zijn gemachtigde agent en Mozambique vastgesteld.

De waarnemer wordt aan boord als een officier behandeld. Voor zijn verblijf aan boord wordt evenwel rekening gehouden met de technische structuur van het vaartuig.

Kost en logies van de waarnemer aan boord van het vaartuig zijn voor rekening van de reder.

De kapitein neemt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid de nodige maatregelen om de fysieke en morele veiligheid van de waarnemer te garanderen.

De waarnemer krijgt toegang tot alle faciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken. Hij heeft toegang tot de communicatiemiddelen, tot alle documenten aan boord, en tot de documenten die verband houden met de visserijactiviteiten van het vaartuig, met name het visserijlogboek, het verwerkingslogboek en het navigatieboek, en tot de delen van het vaartuig die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van zijn taken.

5. Aan boord nemen en van boord gaan van de waarnemer

De waarnemer wordt in een door de reder gekozen haven aan boord genomen.

De reder of zijn vertegenwoordiger stelt Mozambique tien dagen vóór het aan boord nemen van de waarnemer in kennis van de datum, het tijdstip en de haven. Indien de waarnemer in een ander land aan boord wordt genomen, zijn de reiskosten tot de haven van inscheping voor rekening van de reder.

Als de waarnemer zich niet binnen 12 uur na de vastgestelde datum en tijd meldt, wordt de reder automatisch ontheven van zijn plicht die waarnemer aan te monsteren.

Het vaartuig mag de haven verlaten en zijn visserijactiviteiten aanvatten.

Indien de waarnemer niet in een Mozambikaanse haven van boord gaat, komen kost en logies voor rekening van de reder gedurende de tijd dat de waarnemer op zijn vlucht naar huis wacht.

6. Taken van de waarnemer

Gedurende zijn verblijf aan boord:

a. zorgt de waarnemer ervoor dat hij de visserijactiviteiten noch onderbreekt, noch hindert;

b. gaat hij zorgvuldig om met de goederen en de installaties aan boord;

c. bewaart hij geheimhouding over alle aan het vaartuig toebehorende documenten.

Wanneer het vaartuig actief is in de Mozambikaanse visserijzone, deelt de waarnemer zijn waarnemingen ten minste eenmaal per week mee per radio, fax of e-mail, en geeft hij daarbij ook de aan boord aanwezige hoeveelheden hoofd- en bijvangst op, en voert hij ook eventuele andere opdrachten van de autoriteit uit.

7. Verslag van de waarnemer

Alvorens het vaartuig te verlaten, legt de waarnemer de kapitein van het vaartuig een verslag over zijn waarnemingen voor. De kapitein van het vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het verslag van de waarnemer. Het verslag wordt ondertekend door de waarnemer en de kapitein. De kapitein ontvangt een kopie van het verslag van de waarnemer.

De waarnemer zendt zijn verslag toe aan Mozambique, dat binnen 15 werkdagen na het van boord gaan van de waarnemer een kopie doet toekomen aan de EU.

------------------------------------------------------------------

Aanhangsels van de onderhavige Bijlage

1. Aanhangsel 1 - Formulier voor de aanvraag van een vismachtiging

2. Aanhangsel 2 – Technische notities

3. Aanhangsel 3 – Visserijlogboek

4. Aanhangsel 4 – Formulier voor de kennisgeving van het binnenvaren/verlaten van de zone

5. Aanhangsel 5 – Formaat van het VMS-positiebericht

Aanhangsel 1 - Formulier voor de aanvraag van een vismachtiging

(...PICT...)

(...PICT...)

Aanhangsel 2 – Technische notities

Geografische coördinaten:

Punt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Breedtegraad | 26°50'ZB | 26°00'ZB | 25°10'ZB | 24°45'ZB | 22°42'ZB | 21°34'ZB | 20°03'ZB | 16°38'ZB | 15°40'ZB | 11°50'ZB | 10°26'ZB |

Lengtegraad | 37°36'OL | 38°15'OL | 38°38'OL | 38°24'OL | 37°54'OL | 37°30'OL | 37°58'OL | 41°18'OL | 42°31'OL | 41°45'OL | 42°05'OL |

Aanhangsel 3 - Visserijlogboek

Aanhangsel 4 – Formulier voor de kennisgeving van het binnenvaren/verlaten van de zone

MODELLEN VOOR MEDEDELINGEN

MELDING VAN HET BINNENVAREN/VERLATEN VAN DE ZONE

PERIODIEKE VANGSTAANGIFTE TIJDENS AANWEZIGHEID IN MOZAMBIKAANSE VISSERIJZONE

Alle berichten worden aan de verantwoordelijke autoriteit, de Nationale Visserijadministratie van Mozambique, toegestuurd, op het volgende adres:

E-mail : entryexitcatchmoz@gmail.com

(ofwel per Fax: + 258 21 320 335)

Let a.u.b. op het volgende:

- meldingen van het binnenvaren of verlaten van de zone moeten ten minste drie uur van tevoren naar het bovenstaande e-mailadres worden gestuurd;

- vangsten moeten per soort en in levend gewicht worden aangegeven;

- vangsten worden in kilogrammen uitgedrukt;

- de vangstaangiften hebben betrekking op zowel doelsoorten als bijvangstsoorten. De onderstaande lijst van soorten kan, afhankelijk van de gevangen soort, worden gewijzigd.

1. Model voor meldingen bij het binnenvaren van de wateren (ten minste drie uur van tevoren)

Onderwerp: Naam van het vaartuig / IN

Naam van het vaartuig:

Internationale radioroepnaam:

Datum van het binnenvaren (dd/mm/jjjj):

Tijd van het binnenvaren (UTC):

Positie bij het binnenvaren (graden minuten seconden):

Totale hoeveelheid vis per soort aan boord bij het binnenvaren van de visserijzone

Geelvintonijn (YFT) Kg

Grootoogtonijn (BET) Kg

Gestreepte tonijn (SKJ) Kg

Witte tonijn (ALB) Kg

Marlijn (MAR) Kg

Zwaardvis (SWO) Kg

Kortbekspeervis (SSP) Kg

Zeilvis (SFA) Kg

Blauwe haai (BSH) Kg

Haringhaal (POR) Kg

Makreelhaai (MAK) Kg

Witte haai (TIG) Kg

Krokodilhaai (PSK) Kg

Voshaaien (THR) Kg

Witpunthaai (OCS) Kg

Hamerhaaien (SPN) Kg

Andere blauwe haaien (CWZ) Kg

Overige (soort + FAO-code) Kg

Enz…

2. Model voor meldingen bij het verlaten van de wateren (ten minste drie uur van tevoren)

Onderwerp: Naam van het vaartuig / OUT

Naam van het vaartuig:

Internationale radioroepnaam:

Datum van het verlaten (dd/mm/jjjj):

Tijdstip van het verlaten (UCT)

Positie bij het verlaten (graden minuten seconden):

Totale hoeveelheid vis per soort aan boord bij het verlaten van de visserijzone

Geelvintonijn (YFT) Kg

Grootoogtonijn (BET) Kg

Gestreepte tonijn (SKJ) Kg

Witte tonijn (ALB) Kg

Marlijn (MAR) Kg

Zwaardvis (SWO) Kg

Kortbekspeervis (SSP) Kg

Zeilvis (SFA) Kg

Blauwe haai (BSH) Kg

Haringhaal (POR) Kg

Makreelhaai (MAK) Kg

Witte haai (TIG) Kg

Krokodilhaai (PSK) Kg

Voshaai (THR) Kg

Witpunthaai (OCS) Kg

Hamerhaaien (SPN) Kg

Andere blauwe haaien (CWZ) Kg

Overige (soort + FAO-code) Kg

Enz…

3. Model voor de wekelijkse/periodieke vangstaangiften (om de drie dagen wanneer de vaartuigen in de wateren van Mozambique vissen)

Onderwerp: Naam van het vaartuig / WCR

Naam van het vaartuig:

Internationale radioroepnaam:

Datum van vangstaangifte (dd/mm/jjjj):

Tijdstip van vangstaangifte (UCT)

Positie bij vangstaangifte (graden minuten seconden):

Vangst in de visserijzone van Mozambique (KG)

Geelvintonijn (YFT) Kg

Grootoogtonijn (BET) Kg

Gestreepte tonijn (SKJ) Kg

Witte tonijn (ALB) Kg

Marlijn (MAR) Kg

Zwaardvis (SWO) Kg

Kortbekspeervis (SSP) Kg

Zeilvis (SFA) Kg

Blauwe haai (BSH) Kg

Haringhaal (POR) Kg

Makreelhaai (MAK) Kg

Witte haai (TIG) Kg

Krokodilhaai (PSK) Kg

Voshaai (THR) Kg

Witpunthaai (OCS) Kg

Hamerhaaien (SPN) Kg

Andere blauwe haaien (CWZ) Kg

Overige (soort + FAO-code) Kg

Enz…

Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen:

- aantal succesvolle uitzettingen met FAD sinds de laatste aangifte;

- aantal succesvolle uitzettingen bij vrij zwemmende visscholen sinds de laatste aangifte;

- aantal uitzettingen zonder succes.

Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de drijvende beug:

- aantal uitzettingen sinds laatste aangifte;

- aantal uitgezette haken sinds laatste aangifte;

Onderstaande tabel toont de officiële alfanumerieke codes (ook "3-alfa-codes" genoemd) voor de soorten die onder het mandaat van de IOTC vallen. De Engelse, Franse en wetenschappelijke namen zijn afkomstig uit de FAO-taxonomie.

Code | English Name | French Name | Scientific Name |

ALB | Albacore tuna | Germon | Thunnus alalunga |

BET | Bigeye tuna Patudo; | Thon obese | Thunnus obesus |

BFT | Bluefin tuna | Thon rouge | Thunnus thynnus thynnus |

BIL | Marlins, sailfishes, spear fish | Poissons epŽe NCA** | Xiphioidei NEI* |

BIP | Indo-Pacific Bonito | Bonito oriental | Sarda orientalis |

BLM | Black Marlin | Makaire noir | Makaira indica |

BLT | Bullet tuna | Bonitou | Auxis rochei |

BLZ | Indo-Pacific Blue Marlin | Makaire bleu de lÕIndo Pacifique | Makaira mazara |

COM | Narrow barred Spanish Mackerel | Thazard rayŽ | Scomberomorus commersoni |

DOT | Dogtooth tuna | Bonite ˆ gros yeux | Gymnosarda unicolor |

FRI | Frigate tuna | Auxide | Auxis thazard |

FRZ | Frigate and Bullet tunas | Auxides et Bonitous | Auxis spp. |

GUT | Indo-Pacific king mackerel | Thazard ponctuŽ | Scomberomorus guttatus |

KAW | Kawakawa | Thonine orientale | Euthynnus affinis |

KGX | Seerfishes NEI* | Thazards NCA** | Scomberini NEI* |

LOT | Longtail tuna | Thon mignon | Thunnus tonggol |

MAR | Marlines NEI* | Makaire NCA** | |

MLS | Striped Marlin | Marlin rayŽ | Tetrapturus audax |

OBL | Billfishes, unclassified | Porte-épée non-classifiés | |

OTH | Others NEI* | Autres NCA** | Scombridae and Xiphioidei |

RSK | Requiem sharks | Carcharinidae | |

SBF | Southern Bluefin tuna | Thon rouge du sud | Thunnus maccoyii |

SFA | Indo-Pacific Sailfish | Voilier de lÕIndo-Pacifique | Istiophorus platypterus |

SHK | Shark | Requins | |

SKJ | Skipjack Listao; | Bonite ˆ ventre rayŽ | Katsuwonus pelamis |

SSP | Short-billed spearfish | Makaire ˆ rostre court | Tetrapterus angustirostris |

STS | Streaked seerfish | Thazard cirrus | Scomberomorus lineolatus |

SWO | Swordfish | Espadon | Xiphias gladius |

TUN | Tunas and Bonitos NEI* | Thons et bonites NCA** | Thunnini and Sardini NEI* |

WAH | Wahoo | Thazard-b‰tard | Acanthocybium solandri |

YFT | Yellowfin tuna | Albacore | Thunnus albacares |

*NEI: | not elsewhere included | | |

**NCA : | non compris ailleurs | | |

Aanhangsel 5 – Formaat van het VMS-positiebericht

MEDEDELING VAN HET

VMS-POSITIEBERICHT

Gegevenselement | Code | Verplicht (M)/ Facultatief (O) | Inhoud |

Begin record | SR | M | Systeeminformatie - geeft het begin van de record aan |

Geadresseerde | AD | M | Berichtinformatie - geadresseerde. ISO-alfa-3-landcode |

Afzender | FR | M | Berichtinformatie - verzender. ISO-alfa-3-landcode |

Vlaggenstaat | FS | O | Berichtinformatie - vlaggenstaat |

Berichttype | TM | M | Berichtinformatie - berichttype [ENT, POS, EXI] |

Radioroepnaam | RC | M | Vaartuiginformatie – internationale radioroepnaam van het vaartuig |

Intern referentienummer van de overeenkomstsluitende partij | IR | O | Vaartuiginformatie - uniek volgnummer van de overeenkomstsluitende partij (ISO 3-code van de vlaggenstaat, gevolgd door een nummer) |

Extern registratienummer | XR | M | Vaartuiginformatie – kenteken aangebracht op de romp van het vaartuig |

Breedtegraad | LA | M | Positie-informatie - positie in graden en minuten N/Z GGMM (WGS-84) |

Lengtegraad | LO | M | Positie-informatie - positie in graden en minuten O/W GGMM (WGS-84) |

Vaarrichting | CO | M | Vaarrichting van het vaartuig, op een schaal van 360° |

Snelheid | SP | M | Vaarsnelheid van het vaartuig in tientallen knopen |

Datum | DA | M | Positie-informatie – datum van registratie van de positie in UTC (JJJJMMDD) |

Tijdstip | TI | M | Positie-informatie - tijdstip van registratie van de positie in UTC (UUMM) |

Einde record | ER | M | Systeeminformatie – geeft het einde van de record aan |

M - verplicht element

O = facultatief element

De structuur van de gegevenstransmissie is als volgt:

1. de tekens voldoen aan de ISO 8859.1-norm;

2. een dubbele schuine streep (//) en de code SR geven het begin van het bericht aan;

3. elk gegevenselement wordt aangegeven met de code ervan en worden van de andere gegevenselementen gescheiden door een dubbele schuine streep (//);

4. een enkele schuine streep (/) scheidt de veldcode en de gegevens;

5. de ER-code, gevolgd door een dubbele schuine streep (//) geeft het einde van het bericht aan;

6. de facultatieve gegevens moeten worden opgenomen tussen het begin en het einde van het bericht.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

1.2. Betrokken beleidsterrein(en)

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

1.4. Doelstelling(en)

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.6. Duur en financiële gevolgen

1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur [8]

11. - Maritieme zaken en visserij

11.03 - Internationale visserij en zeerecht

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie

Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie [9]

X Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie

Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie

1.4. Doelstellingen

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

In het kader van haar exclusieve bevoegdheid voor de onderhandelingen over bilaterale visserijovereenkomsten heeft de Commissie tot taak te onderhandelen over partnerschapsovereenkomsten inzake visserij en dergelijke overeenkomsten te sluiten en ten uitvoer te leggen, waarbij zij een politieke dialoog tussen de partners op het gebied van het visserijbeleid van de betrokken derde landen zeker stelt.

Het onderhandelen over en het sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen past bij de algemene doelstelling, namelijk de visserijactiviteiten van de vloot van de Europese Unie, inclusief de verre vloot, in stand te houden en te beschermen en de betrekkingen in het kader van een partnerschap te ontwikkelen om de duurzame exploitatie van de visbestanden buiten de EU-wateren te stimuleren, rekening houdend met ecologische, sociale en economische aspecten.

De partnerschapsovereenkomsten inzake visserij zorgen eveneens voor coherentie tussen de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de verbintenissen in het kader van andere Europese beleidslijnen (duurzame exploitatie van de visbestanden van derde landen, bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO), integratie van de partnerlanden in de wereldeconomie en een beter politiek en financieel visserijbestuur).

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Specifieke doelstelling nr. 1 [10]

Bijdragen tot een duurzame visserij in de wateren buiten de Unie, de Europese aanwezigheid in de verre visserijen handhaven en de belangen van de Europese visserijsector en de consument beschermen door het onderhandelen over en het sluiten van partnerschapsovereenkomsten inzake visserij met kuststaten (derde landen), in samenhang met andere Europese beleidslijnen.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Maritieme zaken en visserij, internationale visserij en zeerecht, internationale visserijovereenkomsten (begrotingsonderdeel 11.0301)

1.4.3. Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

De sluiting van het visserijprotocol EU/Mozambique draagt ertoe bij dat de vangstmogelijkheden voor de Europese vaartuigen in de wateren van Mozambique, met name voor de tonijnvloot, voor de periode 2012–2014 worden gehandhaafd. Het protocol draagt bij tot de handhaving van de continuïteit van de visserijzones die worden bestreken door overeenkomsten in de Indische Oceaan. Via financiële steun (ondersteuning van de sector) voor de tenuitvoerlegging van op nationaal niveau door het partnerland vastgestelde jaarlijkse en meerjarige programma's draagt het protocol voorts bij tot een beter beheer en een betere instandhouding van de visbestanden.

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Voor de follow-up van de uitvoering van de overeenkomst worden in de context van het ABM (activiteitengestuurd beheer) de volgende indicatoren gehanteerd:

- controle van de jaarlijkse benutting van de vangstmogelijkheden (percentage van de per jaar gebruikte vismachtigingen ten opzichte van de door het protocol geboden mogelijkheden);

- verzameling en analyse van gegevens over de vangsten en de handelswaarde van de overeenkomst.

Op geaggregeerd niveau met andere partnerschapsovereenkomsten inzake visserij tussen de EU en derde landen kunnen de volgende indicatoren worden gebruikt in het kader van een meerjarige analyse:

- bijdrage aan de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in de EU;

- bijdrage aan de stabiliteit van de EU-markt;

Verder wordt ook voorgesteld de volgende indicator te gebruiken:

- aantal technische vergaderingen en bijeenkomsten van de gemengde commissie.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Het nieuwe protocol heeft betrekking op de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Met het nieuwe protocol wordt een kader geschapen voor de visserijactiviteit van de Europese vloot zodat de reders verder vismachtigingen voor de Mozambikaanse vissserijzones kunnen verkrijgen.

Eén van de andere doelstellingen van het nieuwe protocol is het versterken van de samenwerking tussen de EU en Mozambique met het oog op de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en de rationele exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Mozambique.

De bijdrage die hiervoor in het kader van het vorige protocol is uitgetrokken, is volledig benut en bleek zelfs ontoereikend voor de behoeften op dit gebied, vooral wat betreft het toezicht en de controle op de visserijactiviteiten in de Mozambikaanse visserijzone. Het in het kader van het nieuwe protocol uitgetrokken bedrag voor de ondersteuning van de visserijsector is groter, nl. 460 000 euro.

De belangrijkste elementen van het nieuwe protocol zijn:

- Vangstmogelijkheden: 43 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 32 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug worden gemachtigd om binnen een jaarlijkse referentiehoeveelheid van 8 000 ton te vissen. Voor de toewijzing van deze vangstmogelijkheden aan de lidstaten wordt een voorstel voor een specifieke verordening van de Raad ingediend.

- Jaarlijkse financiële tegenprestatie: 980 000 euro

Door de reders te betalen voorschotten en rechten [11]: 35 euro per ton in de visserijzone van Mozambique door vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug. De jaarlijkse voorschotten worden vastgesteld op 5 100 euro per vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen, 4 100 per vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van meer dan 250 GT en 2 500 ton per vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van minder 250 GT.

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Als de EU geen nieuw protocol sluit, worden er particuliere overeenkomsten gesloten, waardoor de duurzaamheid van de visserij niet langer gegarandeerd is. De Europese Unie hoopt met dit protocol ook ervoor te zorgen dat Mozambique doelmatig blijft samenwerken met de EU in de regionale organisaties zoals de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) en de Commissie voor de Indische Oceaan (IOC). Met de middelen van het protocol kan Mozambique eveneens de inspanningen op het gebied van strategische planning met het oog op de tenuitvoerlegging van zijn beleidslijnen op visserijgebied voortzetten en zijn capaciteit voor de bestrijding van IOO-visserij versterken, met name door de verbetering van zijn infrastructuur voor toezicht en controle op de visserijactiviteiten in zijn visserijzone.

Voorts schept de visserijovereenkomst werkgelegenheid voor zeelieden uit de EU en uit Mozambique. Ook genereert de overeenkomst economische activiteiten in de havens in Mozambique die door EU-reders worden gebruikt voor de aan de visserij voorafgaande inspecties overeenkomstig de Mozambikaanse visserijwet, en om herstellingen aan hun vaartuigen te verrichten.

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Met medewerking van een consortium van onafhankelijke consultants is in juni 2011 een diepgaande evaluatie van het protocol 2006-2011 uitgevoerd met het oog op de onderhandelingen over het nieuwe protocol.

Met betrekking tot de belangen van de EU waren de conclusies van de evaluatie vooraf als volgt:

- de visserijovereenkomst met Mozambique speelt in op de behoeften van de Europese vloten en zal daardoor bijdragen tot de levensvatbaarheid van de EU-sector van de tonijnvisserij in de Indische Oceaan;

- er wordt aangenomen dat het aan de overeenkomst gehechte protocol kan bijdragen tot de levensvatbaarheid van de Europese visserij; het biedt de vaartuigen en visserijsectoren van de Europese Unie die van dat protocol afhankelijk zijn, namelijk een stabiel juridisch kader en een perspectief op middellange termijn.

Wat betreft de belangen die Mozambique bij het protocol heeft, waren de belangrijkste conclusies van de evaluatie als volgt:

– de visserijovereenkomst kan de institutionele capaciteit van de visserijsector versterken doordat ze een verbetering tot stand brengt op de volgende gebieden: onderzoek, toezicht, controle en bewaking, opleiding en levensvatbaarheid van de ambachtelijke visserij;

– de visserijovereenkomst zal ook gevolgen hebben voor de budgettaire en de politieke stabiliteit van het land.

Afgezien van de directe marktwaarde van de vangsten voor de betrokken vaartuigen, kan de overeenkomst de volgende duidelijke voordelen bieden:

- werkzekerheid voor de bemanningen van de vissersvaartuigen;

- een multiplicatoreffect op de werkgelegenheid in de havens, de scheepswerven, de dienstensector, enz.;

- werkgelegenheidskansen scheppen in regio's waar geen alternatief is voor de visserij;

- bijdrage aan de voorziening van de EU-markt met visserijproducten.

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten

De middelen uit hoofde van de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij vormen fungibele inkomsten in de begrotingen van de derde partnerlanden. Voorwaarde voor de sluiting en de follow-up van de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij is evenwel dat een deel van deze middelen voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het sectorale beleid van het land wordt bestemd. Deze inkomsten zijn verenigbaar met andere financieringsbronnen van andere internationale donoren, waaronder de middelen uit het EOF.

1.6. Duur en financiële gevolgen

X Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

X Voorstel/initiatief dat van kracht is voor een periode van drie jaar, vanaf 1 januari 2012, de datum met ingang waarvan het protocol voorlopig van toepassing is overeenkomstig het besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mozambique.

X Financiële gevolgen vanaf 2012 tot en met 2014

Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

– Uitvoering met een opstartperiode van [AAAA] tot en met [AAAA],

– gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en) [12]

X Gecentraliseerd rechtstreeks beheer door de Commissie

Indirect gecentraliseerd beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan:

– uitvoerende agentschappen

– door de Unie opgerichte organen [13]

– nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak

– personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement

Gedeeld beheer met de lidstaten

Gedecentraliseerd beheer met derde landen

Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke)

Verstrek, indien meer dan één beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Opmerkingen

[…]

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagenVermeld frequentie en voorwaarden.

De Commissie (DG MARE, in samenwerking met zijn attaché in Mauritius en de delegatie van de Europese Unie in Mozambique) zal regelmatig toezicht houden op de uitvoering van dit protocol, met name wat betreft het gebruik van de vangstmogelijkheden door de marktdeelnemers en de gegevens over de vangsten.

Voorts voorziet de partnerschapsovereenkomst inzake visserij in ten minste één jaarlijkse bijeenkomst van de gemengde commissie waarop de Commissie en de belanghebbende lidstaten bijeenkomen met het derde land om de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en het protocol daarbij te bespreken.

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de sectorale steun is in het protocol bepaald dat beide partijen elk jaar de resultaten van de tenuitvoerlegging van het sectorale meerjarenprogramma evalueren. Het protocol voorziet in de mogelijkheid om de financiële tegenprestatie voor de sectorale steun aan te passen ingeval uit deze evaluatie zou blijken dat de gefinancierde doelstellingen niet op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

De invoering van een protocol bij de visserijovereenkomst gaat gepaard met een aantal risico's, bijvoorbeeld: het kan gebeuren dat de bedragen voor de financiering van het sectorale visserijbeleid niet de afgesproken bestemming krijgen (onderprogrammering).

2.2.2. Controlemiddel(en)

Om de in het voorgaande punt genoemde risico’s te vermijden is een intensieve dialoog over de programmering en de uitvoering van het sectorale visserijbeleid gepland. De in punt 2.1 genoemde gezamenlijke analyse maakt eveneens deel uit van deze controlemiddelen.

Voorts voorziet het protocol in specifieke bepalingen voor de opschorting ervan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Voor het gebruik van de door de EU in het kader van de overeenkomst betaalde financiële bijdrage is uitsluitend het betrokken soevereine derde land verantwoordelijk. Dit neemt niet weg dat de Commissie zal streven naar een permanente politieke dialoog en overleg om het beheer van de overeenkomst te verbeteren en de bijdrage van de EU aan het duurzaam beheer van de visserijrijkdommen te vergroten. Onder alle omstandigheden gelden voor alle betalingen die de Commissie in het kader van een visserijovereenkomst verricht, de normale begrotings- en financieringsvoorschriften en -procedures van de Commissie. Op grond hiervan moeten met name de bankrekeningen van het derde land waarnaar de bedragen van de financiële tegenprestatie worden overgemaakt, volledig kunnen worden geïdentificeerd. In het specifieke geval van het onderhavige protocol is in artikel 2 bepaald dat de totale financiële tegenprestatie wordt overgemaakt op een rekening van het ministerie van Financiën bij een door de Mozambikaanse autoriteiten aangewezen financiële instelling.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

Bestaande begrotingsonderdelen voor uitgaven

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader | Begrotingsonderdeel: | Soort krediet | Bijdrage |

| Nummer [Omschrijving…] | GK/ NGK [14] | van EVA-landen [15] | van kandidaat-lidstaten [16] | van derde landen | in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement |

2 | 11.0301Internationale visserijovereenkomsten11.010404Internationale visserijovereenkomsten, administratieve uitgaven | DANGK | NEE | NEE | NEE | NEE |

· Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

(niet van toepassing)

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader | Begrotingsonderdeel: | Soort krediet | Bijdrage |

| Nummer [Omschrijving…] | GK/NGK | van EVA-landen | van kandidaat-lidstaten | van derde landen | in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement |

[…] | [XX.YY.YY.YY][…] | […] | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE |

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op 4 decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader | 2 | Instandhouding en beheer van de natuurlijke hulpbronnen |

DG: MARE | | | Jaar N [17] (2012) | Jaar N+1 (2013) | Jaar N+2 (2014) | Jaar N+3 | invullen: zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL |

Beleidskredieten | | | | | | | | |

Nummer begrotingsonderdeel: 11.0301 | Vastleggingen | (1) | 0,980 | 0,980 | 0,980 | | | | | 2,940 |

| Betalingen | (2) | 0,980 | 0,980 | 0,980 | | | | | 2,940 |

Nummer begrotingsonderdeel: | Vastleggingen | (1a) | | | | | | | | |

| Betalingen | (2a) | | | | | | | | |

Uit de begroting van specifieke programma's gefinancierde bepaalde beleidsprogramma's [18] | | | | | | | | |

Nummer begrotingsonderdeel: 11.010404 | | (3) | 0,021 | 0,021 | 0,081 | | | | | 0,123 |

TOTAAL kredieten voor DG MARE | Vastleggingen | =1+1a +3 | 1,001 | 1,001 | 1,061 | | | | | 3,063 |

| Betalingen | =2+2a+3 | 1,001 | 1,001 | 1,061 | | | | | 3,063 |

TOTAAL beleidskredieten [19] | Vastleggingen | (4) | 0,980 | 0,980 | 0,980 | | | | | 2,940 |

| Betalingen | (5) | 0,980 | 0,980 | 0,980 | | | | | 2,940 |

TOTAAL van de uit de programma's gefinancierde administratieve kredieten | (6) | 0.021 | 0,021 | 0,081 | | | | | 0,123 |

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 2van het meerjarig financieel kader | Vastleggingen | =4+ 6 | 1,001 | 1,001 | 1,081 | | | | | 3,083 |

| Betalingen | =5+ 6 | 1,001 | 1,001 | 1,081 | | | | | 3,083 |

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken: (niet van toepassing)

TOTAAL beleidskredieten | Vastleggingen | (4) | | | | | | | | |

| Betalingen | (5) | | | | | | | | |

TOTAAL van de uit de programma's gefinancierde administratieve kredieten | | (6) | | | | | | | | |

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarig financieel kader (Referentiebedrag ) | Vastleggingen | =4+ 6 | | | | | | | | |

| Betalingen | =5+ 6 | | | | | | | | |

Rubriek van het meerjarig financieel kader | 5 | "Administratieve uitgaven" |

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

| | | Jaar N (2012) | Jaar N+1 (2013) | Jaar N+2 (2014) | Jaar N [20] (2015) | invullen: zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL |

DG: MARE |

Personeel | 0,064 | 0,064 | 0,064 | | | | | 0,192 |

Andere administratieve uitgaven [21] | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | | | | 0,030 |

TOTAAL DG MARE | Kredieten | 0,074 | 0,074 | 0,074 | | | | | 0,222 |

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader | (totaal vastleggingen = totaal betalingen) | 0,074 | 0,074 | 0,074 | | | | | 0,222 |

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

| | | Jaar N [22] | Jaar N+1 | Jaar N+2 | Jaar N+3 | invullen: zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL |

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader | Vastleggingen | 1,075 | 1,075 | 1,155 | | | | | 3,305 |

| Betalingen | 1,075 | 1,075 | 1,155 | | | | | 3,305 |

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

– Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op 4 decimalen)

Vermelddoelstellingen en outputs | | | Jaar N (2012) | Jaar N+1 (2013) | Jaar N+2 (2014) | Jaar N+3 | zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL |

| OUTPUT |

| Soort output [23] | Gem. kosten van de output | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs | Totale kosten | Aantal outputs Totaal aantal outputs | Totale kosten |

DOELSTELLING nr. 1 [24] | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tonijnvangsten | ref hoev | 65 €/t | 8000 t | 0,520 | 8 000 t | 0,520 | 8 000 t | 0,520 | | | | | | | | | 24 000 t | 1,560 |

Sectorale steun | | 0,460 | 1 | 0,460 | 1 | 0,460 | 1 | 0,460 | | | | | | | | | | 1,380 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1 | | 0.980 | | 0,980 | | 0,980 | | | | | | | | | | 2,940 |

DOELSTELLING nr. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTALE KOSTEN | | 0,980 | | 0,980 | | 0,980 | | | | | | | | | | 2,940 |

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

| Jaar N [25] (2012) | Jaar N+1 (2013) | Jaar N+2 (2014) | Jaar N+3 | invullen: zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL |

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader | | | | | | | | |

Personeel | 0,064 | 0,064 | 0,064 | | | | | 0,192 |

Andere administratieve uitgaven [26] | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | | | | 0,030 |

Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader | 0,074 | 0,074 | 0,074 | | | | | 0,222 |

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader [27] | | | | | | | | |

Personeel | 0,016 | 0,016 | 0,016 | | | | | 0,048 |

Andere administratieve uitgaven [28] | 0,005 | 0,005 | 0,065 | | | | | 0,075 |

Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader | 0,021 | 0,021 | 0,081 | | | | | 0,123 |

TOTAAL | 0,085 | 0,085 | 0,155 | | | | | 0,345 |

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

– Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1 decimaal)

| Jaar N(2012) | Jaar N+1 (2013) | Jaar N+2 (2014) | Jaar N+3(2015) | zoveel jaren invullen als nodig is om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) |

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) |

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | | |

XX 01 01 02 (delegaties) | | | | | |

XX 01 05 01 (onderzoek door derden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

10 01 05 01 (eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Extern personeel (in voltijdequivalent – VTE) [29] |

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE van de totale toewijzing) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA en SNE in de delegaties) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | | |

XX 01 04 jj [30] | zetel [31] | | | | | |

| - in de delegaties | | | | | |

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – onderzoek door derden) | | | | | |

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - eigen onderzoek) | | | | | |

11 01 04 04 (CA, met de follow-up van de tenuitvoerlegging van de sectorale steun belaste attaché) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | | |

TOTAAL | 0,080 | 0,080 | 0,080 | | |

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Raming personele middelen:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 1 desk officer DG MARE + eenheidshoofd/adjunct-eenheidshoofd + secretariaat: geraamd op ongeveer 0,4 persoon/jaarBerekening van de kosten: 0,4 personen/jaar x 127 000 euro/jaar = 50 800 euro => 0,051 miljoen euro |

Extern personeel | 1 LA in een delegatie (Mozambique) die verantwoordelijk is voor de follow-up van de vismachtigingen die zijn afgegeven aan/door de autoriteiten van Mozambique geraamd op ongeveer 0,2 persoon/jaarBerekening van de kosten: 0,2 personen/jaar x 64.000 euro/jaar = 12.800 euro => 0,013 miljoen euro |

Personeel buiten rubriek 5 | 1 CA attaché bij de delegatie van Mauritius voor de follow-up van de uitvoering van de sectorale steun, geraamd op ongeveer 0,25 personen/jaarBerekening van de kosten: 0,25 personen/jaar x 64.000 euro/jaar = 16.000 euro => 0,016 miljoen euro |

Berekening van de totale personele middelen per jaar: 50 800 euro + 12 800 euro + 16 000 euro = 79 600 euro => 0,0796 miljoen euro

Beschrijving van de uit te voeren taken

- De onderhandelaar helpen bij het voorbereiden en afronden van de onderhandelingen over de visserijovereenkomsten:

- aan de onderhandelingen met de derde landen deelnemen teneinde visserijovereenkomsten te sluiten,

- ontwerpevaluatieverslagen en nota's met onderhandelingsstrategieën opstellen voor de commissaris,

- het standpunt van de Commissie toelichten en verdedigen in de werkgroep “Externe visserij” van de Raad,

- bijdragen aan een compromis met de betrokken lidstaten over de definitieve tekst van de overeenkomst.

- Controle op de uitvoering van de overeenkomsten:

- zorgen voor het dagelijks toezicht op de visserijovereenkomsten,

- de vastleggingen en betalingen voorbereiden en controleren met betrekking tot de financiële tegenprestatie en de eventuele aanvullende specifieke bijdragen,

- regelmatig verslag uitbrengen over de uitvoering van de overeenkomsten,

- evaluatie van de overeenkomsten: wetenschappelijke en technische aspecten,

- de ontwerpvoorstellen voor een verordening en een besluit van de Raad voorbereiden en de tekst van de overeenkomst redigeren,

- de goedkeuringsprocedures inleiden en opvolgen.

- Technische bijstand:

- het standpunt voorbereiden dat de Commissie in de gemengde commissie zal innemen.

- Interinstitutionele betrekkingen:

- de Commissie vertegenwoordigen bij de Raad, het Europees Parlement en de lidstaten tijdens het onderhandelingsproces,

- de antwoorden op mondelinge en schriftelijke vragen van het Europees Parlement opstellen.

- Interdepartementale raadpleging en coördinatie:

- contacten onderhouden met de overige directoraten-generaal over vraagstukken in verband met de onderhandelingen over en het toezicht op de overeenkomsten,

- het organiseren van en reageren op interdepartementale raadplegingen.

- Evaluatie:

- bijdragen aan de bijwerking van de effectbeoordeling,

- de bereikte doelstellingen en de evaluatie-indicatoren analyseren.

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

– x Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

– Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarig financieel kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

[…]

– Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader [32].

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

[…]

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

– X Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

– Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

| Jaar N | Jaar N+1 | Jaar N+2 | Jaar N+3 | zoveel jaren invullen als nodig is om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | Totaal |

Medefinancieringsbron vermelden | | | | | | | | |

TOTAAL medegefinancierde kredieten | | | | | | | | |

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

– X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

– Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen

voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonder-deel voor ontvangsten: | Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten | Gevolgen van het voorstel/initiatief [33] |

| | Jaar N | Jaar N+1 | Jaar N+2 | Jaar N+3 | zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) |

Artikel ….. | | | | | | | | |

Vermeld voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en).

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]

[1] Besluit 2001/xxx/EU van de Raad van xx.xx.2011 – Ref SEC(2010) nr. 1593 definitief.

[2] PB C ... van ..., blz. ...

[3] PB C … van …, blz. ….

[4] PB L 331 van 17.12.2007, blz. 1.

[5] PB C ... van ..., blz. ….

[6] De tekst van het protocol is samen met het ondertekeningsbesluit bekendgemaakt in PB … **.** PB: Gelieve de verwijzing naar het PB voor doc. st …../10 in te voegen.

[7] De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

[8] ABM: activiteitsgestuurd management (Activity-Based Management) – ABB: activiteitsgestuurde begroting (Activity-Based Budgeting).

[9] In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

[10] p.m.: In de voor de begroting 2011 opgestelde "activity statements" betreft dit specifieke doelstelling nr. 2; zie ref.. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2011/mare.pdf

[11] De door de reders te betalen voorschotten en rechten hebben geen invloed op de EU-begroting.

[12] Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[13] In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement.

[14] GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

[15] EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

[16] Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

[17] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[18] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), indirect onderzoek, direct onderzoek.

[19] De financiële tegenprestatie omvat: a) 520 000 euro per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse referentiehoeveelheid van 8 000 ton en b) 460 000 euro per jaar, wat overeenkomt met de steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek Mozambique. Ingeval de hoeveelheid jaarlijkse vangsten meer bedraagt dan 8 000 ton, wordt het bedrag van de financiële tegenprestatie met 65 euro per extra ton verhoogd. De EU mag jaarlijks evenwel niet meer betalen dan 1 040 000 euro per jaar (zie artikel 2, lid 4, van het protocol).

[20] De administratieve uitgaven zijn gespreid over 3 begrotingsjaren, aangezien het protocol de periode januari 2012 – december 2014 bestrijkt.

[21] Raming van de kosten voor controlebezoeken ter plaatse.

[22] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[23] Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

[24] Zoals beschreven in punt 1.4.2 "Specifieke doelstelling(en)".

[25] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[26] Raming van de kosten voor controlebezoeken ter plaatse door personeel uit Brussel/Luxemburg.

[27] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), indirect onderzoek, direct onderzoek.

[28] Raming van de kosten voor controlebezoeken ter plaatse door personeel van de Commissie uit de delegatie. Het bedrag voor 2014 omvat een voorziening voor een ex-postevaluatie van het Protocol.

[29] CA= arbeidscontractant (Contract Agent); LA = plaatselijk functionaris (Local Agent); JED= Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties); LA= plaatselijk functionaris (Local Agent); SNE = gedetacheerd nationaal deskundige (Seconded National Expert).

[30] Submaximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

[31] Structuurfondsen, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Europees Visserijfonds (EVF).

[32] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

[33] Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.

--------------------------------------------------