Home

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië /* COM/2011/0940 definitief - 2011/0467 (NLE) */


TOELICHTING

(1) Op 2 maart 2011 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) nr. 204/2011, waarmee beperkende maatregelen werden ingesteld in verband met de situatie in Libië en uitvoering werd gegeven aan Resolutie 1970 (2011) van de VN-Veiligheidsraad. Overeenkomstig Resolutie 1973 (2011) van de VN-Veiligheidsraad van 17 maart 2011 zijn de tegoeden van de Centrale Bank van Libië en de Libyan Arab Foreign Bank bevroren krachtens Verordening (EU) nr. 233/2011.

(2) Op 15 september 2011 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 2009 (2011) goedgekeurd om Libië te helpen bij het herstel na het recente conflict en een begin te maken met het afbouwen van een aantal van de sancties die op grond van Resolutie 1970 (2011) en daarop volgende resoluties waren ingesteld. Resolutie 2009 (2011) van de VN-Veiligheidsraad omvat de verantwoorde vrijgave van middelen die zijn bevroren, teneinde de hervatting van de economische activiteit te ondersteunen

(3) Op 16 december 2011 heeft de VN-Veiligheidsraad besloten de bij Resolutie 1973 (2011) van 17 maart 2011 ingestelde beperkende maatregelen jegens de Centrale Bank van Libië en de Libyan Arab Foreign Bank op te heffen. De Raad bereidt een GBVB-besluit voor om uitvoering te geven aan dit besluit van de VN.

(4) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(5) De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen derhalve voor om de daarmee overeenstemmende beperkende maatregelen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië op te heffen.

2011/0467 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/[…]/GBVB van de Raad van … 2011 tot wijziging van Besluit 2011/ 137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië[1],

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 maart 2011 heeft de Raad in verband met Besluit 2011/137/GBVB van de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië[2]. Verordening (EU) nr. 204/2011 voorziet onder meer in de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de Centrale Bank van Libië en de Libyan Arab Foreign Bank.

(2) Vanwege Resolutie 2009 (2011) van de VN-Veiligheidsraad en Besluit 2011/625/GBVB van de Raad voorziet Verordening (EU) nr. 965/2011 in aanpassingen van de bevriezing van de tegoeden van bepaalde Libische entiteiten om het economische herstel van Libië te ondersteunen.

(3) Bij besluit van 16 december 2011 heeft de VN-Veiligheidsraad besloten om de maatregelen tegen de Centrale Bank van Libië en de Libyan Arab Foreign Bank op te heffen. Overeenkomstig Besluit 2011/…/GBVB dient de desbetreffende bepaling van Verordening (EU) nr. 204/2011 derhalve te worden ingetrokken.

(4) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(5) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5, lid 4, wordt vervangen door:

“4. Alle tegoeden en economische middelen die op 16 september 2011 toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

(a) Libyan Investment Authority; of

(b) Libyan African Investment Portfolio,

en die zich op die datum buiten Libië bevinden, blijven bevroren."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

[1] PB L […] van […] 2011, blz. […].

[2] PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.