Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

11.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/42


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 78/09

Referentienummer staatssteun

SA.32219 (11/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Steunverlenende autoriteit

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Benaming van de steunmaatregel

INNCORPORA — FPGS

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

11.2.2011—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie,Zachte lening (geef o.m. bijzonderheden over de gestelde zekerheid)

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

65 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.32223 (11/X)

Lidstaat

Polen

Referentie lidstaat

PL

Naam van de regio (NUTS)

Poland

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Benaming van de steunmaatregel

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

25.6.2010—30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) — 3 665,23 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

80 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

60 %

20 %

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.32243 (11/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Benaming van de steunmaatregel

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2011—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Teelt van meerjarige gewassen,Teelt van eenjarige gewassen,Gemengd bedrijf,Veeteelt,Plantenvermeerdering

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie,Rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

50 %

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

200 000 EUR

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

35 %

10 %

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

100 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

70 %

10 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.32289 (11/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

GALICIA

Artikel 107, lid 3, onder a),Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Benaming van de steunmaatregel

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Prolongation X 209/2010

Looptijd

31.1.2011—31.12.2011

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Referentienummer staatssteun

SA.32298 (11/X)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

UNITED KINGDOM

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Benaming van de steunmaatregel

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.4.2010—31.3.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 0,00 (in miljoen)

Voor garanties

GBP 0,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Andere vorm van belastingvoordeel

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18)

5 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure