Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

19.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 88/25


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

2011/C 88/13

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2010) 2

15.1.2010

Verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de toepassing van bijlage X bij het Statuut 2006, 2007 en 2008 (Verordening (EEG) nr. 3019/1987 van de Raad van 5 oktober 1987)

COM(2010) 3

19.1.2010

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de toepassing van Richtlijn 2002/98/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG

COM(2010) 4

19.1.2010

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Opties voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010

COM(2010) 6

29.1.2010

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over stimuleringsmaatregelen voor organisaties met een EMAS-registratie in de periode 2004-2006

COM(2010) 10

27.1.2010

Mededeling van de Commissie aan de Raad — Beoordeling van de maatregelen die Letland en Hongarije hebben getroffen in reactie op de aanbevelingen van de Raad van 7 juli 2009 om het buitensporige overheidstekort te verhelpen

COM(2010) 24

3.2.2010

Mededeling van de Commissie aan de Raad — Beoordeling van de maatregelen die Polen heeft getroffen in reactie op de aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort te verhelpen

COM(2010) 25

5.2.2010

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Voorstel voor het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2010

COM(2010) 28

8.2.2010

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de maatregel inzake vervroegd ouderdomspensioen — Artikel 9 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren en artikel 39 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

COM(2010) 43

9.2.2010

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Tweede voortgangsverslag over de werking van Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

COM(2010) 46

9.2.2010

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad

COM(2010) 47

9.2.2010

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen op basis van verslagen van de lidstaten voor de periode 2004-2007

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu