Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

29.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 189/42


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2011/C 189/15

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE”

EG-nummer: FR-PGI-0005-0861-22.02.2011

BGA ( X ) BOB ( )

1. Naam:

„Sel de Guérande”/„Fleur de sel de Guérande”

2. Lidstaat of derde land:

Frankrijk

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1. Productcategorie:

Categorie 1.8:

Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

Sel de Guérande en fleur de sel de Guérande zijn zeezouten die met de hand worden gewonnen en uitsluitend afkomstig zijn van de zoutmoerassen op het schiereiland Guérande. Het zijn niet-geraffineerde zeezouten, niet gewassen na de winning en zonder toevoeging van additieven. Zij bestaan hoofdzakelijk uit natriumchloridekristallen, maar natuurlijk ook uit andere minerale zouten en oligo-elementen.

De winning van sel de Guérande en van fleur de sel de Guérande is gebaseerd op een natuurlijk proces van concentratie van zout in het zeewater, dat in een netwerk van zoutpannen van het ene bekken naar het andere stroomt tot het zout kristalliseert in het laatste bekken, „cristallisoir” of „oeillet” (kristalliseerbekken; rechthoekig bekken van een zoutpan) genaamd.

3.2.1. Sel de Guérande

Sel de Guérande is grijs zeezout dat bestaat uit zoutkristallen die zich vormen op de natuurlijke kleibodem van de oeillets. Het wordt met de hand gewonnen uit de pekel van de oeillet met behulp van een speciaal werktuig. Na opslag en sorteren kan sel de Guérande verpakt worden in ongewijzigde staat, gedroogd of geplet om zouten met verschillende korrelgrootte of vochtigheid te verkrijgen.

3.2.2. Fleur de sel de Guérande

Fleur de sel de Guérande bestaat uit lichte, fijne en broze kristallen die zich vormen onder invloed van gunstige klimaatomstandigheden (wind en zon) aan de oppervlakte van de pekel in de oeillets van zoutpannen voor de productie van grijs zout. Fleur de sel wordt met de hand gewonnen door afscheppen van de bovenste laag van de oeillets met behulp van een speciaal werktuig voordat het naar de bodem zinkt en niet meer als fleur de sel wordt gewonnen.

Fleur de sel onderscheidt zich van grijs zout door de kristallisatie aan de oppervlakte van de oeillets en door zijn witte kleur (omdat het niet in contact is gekomen met de bodem van het bekken). Nadat het is opgeslagen en gesorteerd, wordt het verpakt in ongewijzigde staat of na gedeeltelijke droging waardoor het beter strooibaar is.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

Niet van toepassing

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

Niet van toepassing

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

De werkzaamheden die in het geografische gebied worden verricht zijn:

het winnen van sel de Guérande en van fleur de sel de Guérande,

de bulkopslag van sel de Guérande en van fleur de sel de Guérande,

een eerste verpakking waardoor de producten getraceerd kunnen worden als zij later buiten het geografische gebied opnieuw worden verpakt.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.:

Niet van toepassing

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Sel de Guérande en fleur de sel de Guérande moeten in een gesloten verpakking bewaard worden. Op het etiket staan vermeld:

de naam van de BGA: „sel de Guérande” voor het grijze zout en de gedroogde producten en voor het geplette grijze zout; „fleur de sel de Guérande” voor de fleur de sel.

het logo BGA en/of de vermelding „Indication Géographique Protégée” (Beschermde Geografische Aanduiding);

de naam en het adres van het Organisme de Défense et de Gestion (ODG).

4. Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied:

Het afgebakende geografische gebied bestrijkt 39 gemeenten in het departement Loire-Atlantique (regio Pays de la Loire) en 7 gemeenten in het departement Morbihan (regio Bretagne).

Departementen

Gemeenten

Loire-Atlantique

(39 gemeenten)

Asserac

Batz-Sur-Mer

Baule-Escoublac (LA)

Besne

Bouée

Campbon

Chapelle-des-Marais (LA)

Chapelle Launay (LA)

Croisic (LE)

Crossac

Donges

Drefféac

Guenrouët

Guérande

Herbignac

Lavau-sur-Loire

Malville

Mesquer

Missillac

Montoir-de-Bretagne

Piriac-sur-Mer

Pont-Château

Pornichet

Pouliguen (LE)

Prinquiau

Quilly

Saint-André-des-Eaux

Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Joachim

Saint-Lyphard

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Molf

Saint-Nazaire

Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Reine-de-Bretagne

Savenay

Sévérac

Trignac

Turballe (LA)

Morbihan

(7 gemeenten)

Camoël

Férel

Nivillac

Pénestin

Roche-Bernard (LA)

Saint-Dolay

Théhillac

5. Verband met het geografische gebied:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:

Het specifieke karakter van het gebied wordt bepaald door de klimaatomstandigheden: veel wind en veel zon, een zeeklimaat met zachte winters en koele zomers.

Het wordt tevens bepaald door bodemcriteria: voor de aanleg van zoutmoerassen aan de kust zijn grote oppervlakken kleigrond nodig ter hoogte van de hoogste vloedstanden en buiten het bereik van de golven. De zoutmoerassen van Guérande liggen achter de zandbanken voor de kust. Door de kleiachtige bodem (ondoordringbaar en taai) was de aanleg van zoutpannen door de mens daar mogelijk.

Het specifieke karakter van de streek berust eveneens op menselijke factoren en gebruikscriteria: de eerste schriftelijke vermeldingen van zoutpannen in de streek van Guérande dateren uit 854 („Cartulaire de Redon”). Na een bloeiperiode van de zoutmoerassen van Guérande tussen de 10e en de 14e eeuw neemt het aantal kristalliseerbekkens vanaf de 16e eeuw weer aanmerkelijk toe om in de 19e eeuw zijn hoogtepunt te bereiken. Tussen 1840 en 1960 raken de zoutpannen in verval. Sinds 1970 is de zoutproductie in het gebied van Guérande weer in opmars. De gebruikte zoutpannen en de productietechnieken zijn nog dezelfde als in vroegere eeuwen. Het herstellen van de zoutpannen gebeurt volgens traditionele technieken. In 1979 is op het schiereiland Guérande een opleidingscentrum voor het beroep van zoutwinner opgericht.

Omdat de zoutproductie sterk varieert van jaar tot jaar is het aanleggen van voorraden van oudsher om economische redenen van strategisch belang voor de producenten en de afzetters van het zout uit Guérande. De winkels waar het zout verkocht werd, bevonden zich altijd al aan de rand van de zoutmoerassen. Het geografische BGA-gebied bestrijkt de gemeenten waar vroeger de opslagplaatsen lagen en waar de zoutverkopers naar toe kwamen.

5.2. Specificiteit van het product:

Speciale kenmerken:

De wijze waarop het zout in de zoutmoerassen van het schiereiland Guérande wordt gewonnen, geeft het sel de Guérande en de fleur de sel de Guérande hun specifieke karakter:

uiterlijk: brosse textuur, lichtgrijze kleur (gewonnen in een dunne laag pekel in pannen met een kleiachtige bodem) en een natuurlijke witte kleur voor fleur de sel de Guérande (van de oppervlakte van de oeillets van de zoutpannen geschept vóór de eigenlijke winning van het zout);

chemisch: natuurlijk zout, niet gewassen na de winning, niet geraffineerd en zonder toevoegingen, afkomstig uit de zee, dus rijker aan mineralen (magnesium, calcium, kalium) en oligo-elementen, relatief hoge vochtigheid;

organoleptisch: niet bitter, niet scherp.

De productiemethode, evenals de vroegere en huidige faam van sel de Guérande en fleur de sel de Guérande, dragen bij tot het behoud van hun speciale karakter.

Specifieke knowhow:

De zoutwinners van het schiereiland Guérande beheersen een techniek van zoutwinnen die gebaseerd is op een van de oudste agromaritieme systemen van de hele Franse Atlantische kust: de opbouw van de zoutpannen is typerend voor de bekkens van Guérande. De zoutwinner regelt zowel het waterniveau als de doorstroming naar de verschillende bekkens om na enige weken te komen tot een geleidelijke concentratie van het zout (door de concentratie in de zoutpannen zeer dicht bij het kristallisatiepunt te houden), een natuurlijke zuivering van het water door klaring en ten slotte tot de winning van de producten.

Vóór het zout naar de bodem zinkt en niet meer als fleur de sel kan worden verkocht, wordt het met de hand gewonnen door de bovenste laag van de oeillets af te scheppen met behulp van een speciaal soort schepnet: de „lousse” (een handeling die „cueillette” wordt genoemd).

In het geval van sel de Guérande worden de zoutkristallen eerst verzameld in het midden van de bekkens, daarna naar de „ladure” verplaatst (een platform voor dat doel aan de rand van de oeillet) en ten slotte worden ze daar opgeschept met een werktuig, de zogeheten „las”. Het gebruik van de las is bedoeld om de pekel in beweging te brengen en zo de kristallen die naar de bodem van de oeillets zijn gezakt, te verplaatsen zonder kleideeltjes mee te nemen.

Door de aard van de producten en hun kenmerken (noodzaak tot uitlekken, weinig strooibaar, snelle opname van vocht uit de omgeving) zijn sel de Guérande en fleur de sel de Guérande producten waarvan de opslag en verpakking eveneens een bepaalde knowhow en specifieke vaardigheden vereisen. Voor levering aan een marktdeelnemer of om goed uitgelekt en zo schoon mogelijk fleur de sel te verpakken, slaan de producenten het zout een eerste keer op (voorlopige of tussenopslag) en wordt het gesorteerd. Deze tussenopslag vindt plaats bij de producenten, die in verband met de grondprijzen niet noodzakelijk dicht bij de zoutpannen wonen. De grenzen van het BGA-gebied houden met deze situatie rekening.

Faam:

De bijzondere smaak- en voedingseigenschappen van sel de Guérande en fleur de sel de Guérande worden al honderden jaren erkend en maken deze tot het zout van de fijnproever. De belangstelling van de consument voor sel de Guérande en fleur de sel de Guérande wordt gestaafd door onderzoeken en enquêtes die zijn uitgevoerd door bedrijven die de producten in de handel brengen en professionelen uit de distributieketen. Talrijke gerenommeerde restaurants en ondernemingen in de landbouw en de voedingssector spreken hun voorkeur uit voor dit zout. Honderden artikelen verwijzen naar sel de Guérande en/of fleur de sel de Guérande.

Ten minste vanaf 1689 is er sprake van „sel(s) de Guérande”. Ook al komt de naam „fleur de sel” al voor in publicaties uit de jaren 1930, het is pas aan het eind van de jaren 70 dat deze benaming algemeen wordt. De bekendheid van de benamingen „sel de Guérande” en „fleur de sel de Guérande” ging samen met de commerciële ontwikkeling van deze producten aan het eind van de jaren 80.

In de wereld van een wel zeer alledaags product speelde sel de Guérande een pioniersrol bij de segmentatie van de zoutmarkt, waar tegenwoordig ook „zout met een geografische aanduiding” wordt erkend.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

Sel de Guérande en fleur de sel de Guérande kunnen enkel worden gewonnen op welbepaalde plaatsen door de natuurlijke aanwezigheid van klei en de hoogteverschillen tussen eb en vloed bij springtij. Het ingewikkelde net van waterlopen en het aanleggen van de zoutbekkens zijn wezenlijke onderdelen van het landschap en van de knowhow in Guérande.

De manier van winnen die in de zoutmoerassen van het schiereiland Guérande wordt toegepast, verschilt van die van de andere zoutwinningsgebieden aan de Atlantische kust. Deze manier van winnen wordt gekenmerkt door gebruik te maken van de getijden en van drie soorten bekkens, hetgeen bevorderlijk is voor de concentratie van het zout, de frequentie van de zoutwinning, het winnen van zout in de pekel en het ontbreken van mechanisering bij de zoutwinning.

De bulkopslag van sel de Guérande en fleur de sel de Guérande is slechts mogelijk in het gebied van de BGA, waar zich producenten en marktdeelnemers van de distributiesector met de nodige knowhow bevinden. Voordat het product het gebied met de BGA verlaat, moet het een eerste keer ondoorzichtig worden verpakt en van een etiket worden voorzien om zijn herkomst te kunnen garanderen en het te kunnen traceren.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

(artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSelDeGuerandeFleurDeSelDeGuerande.pdf