Home

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

12.7.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 206/18


Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

2011/C 206/10

In aansluiting op het bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen(1), waarna geen verzoek om een nieuw onderzoek van de maatregelen werd ingediend, deelt de Commissie mede dat onderstaande antidumpingmaatregel binnenkort zal vervallen.

Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(2).

De gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoeken die op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 werden geopend om de schademarge(3) en de vorm en het niveau van de maatregelen(4) te onderzoeken, worden dienovereenkomstig beëindigd.

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregelen

Referentie

Vervaldatum(5)

Kaliumchloride

Belarus

Rusland

Antidumpingrecht

Verbintenis

Systeem voor het beheer van de maximumhoeveelheid

Verordening (EG) nr. 1050/2006 van de Raad (PB L 191 van 12.7.2006, blz. 1)

Besluit 2005/802/EG van de Commissie laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/557/EG van de Commissie (PB L 218 van 9.8.2006, blz. 22)

Verordening (EG) nr. 1818/2006 van de Commissie (PB L 349 van 12.12.2006, blz. 3)

13.7.2011