Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

13.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/8


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

2011/C 237/03

Datum waarop het besluit is genomen

7.7.2011

Referentienummer staatssteun

SA.32996 (11/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Galicia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayuda a los silvicultores afectados por la plaga del nematodo de la madera del pino Bursaphelenchus xylophilus

Rechtsgrondslag

Decreto 10/2011, de 28 de enero por el que se declaran de utilidad pública la erradicación del organismo de cuarentena del nematodo del pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., y se ordenan medidas para evitar su propagación (DOG no 24 de 4 de febrero de 2011).

Corrección de errores del anterior decreto

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Bosbouw, Plantenziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 1,45 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 1,30 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejero del Medio Rural

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm