Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft Voor de EER relevante tekst

2.9.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/1


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 260/01

Per 30 juni 2011 hebben de lidstaten, overeenkomstig artikel 5, lid 1, de volgende bevoegde autoriteiten en verbindingsbureaus aan de Commissie meegedeeld.

Lidstaat: BELGIË

Verbindingsbureau

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

Bureau Internationale Samenwerking

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Bureau Coopération Internationale

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlijn 84/450/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame/Directive 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

2.

Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten/Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

3.

Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet/Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Ingetrokken/ abrogée

4.

Richtlijn 89/552/EEG betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten: artikelen 10 tot en met 21/Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

5.

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten/Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

6.

Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten/Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

7.

Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen/Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

8.

Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten/Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

9.

Richtlijn 97/55/EG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen/Directive 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

10.

Richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten/Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

11.

Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen/Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

12.

Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel)/Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

13.

Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik: artikelen 86 tot en met 100/Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

14.

Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten/Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

15.

Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers in geval van instapweigering en bij annulering of langdurige vertraging van vluchten/Règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

16.

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt / Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprise vis-à-vis des consomateurs dans le marché intérieur

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

17.

Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie): Artikel 13

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation


Lidstaat: BULGARIJE

Verbindingsbureau

Комисия за защита на потребителите

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Директива 84/450/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама

Комисия за защита на конкуренцията

2.

Директива 85/577/ЕИО относно защитата на потребителите при договори, сключени извън търговския обект

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

3.

Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки при потребителски кредит

Oтменена

4.

Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно съгласуването на някои разпоредби, установени в действащи законови, подзаконови и административни актове, на държавите-членки относно извършването на телевизионна дейност: членове от 10 до 21

Съвет за електронни медии

5.

Директива 90/314/ЕИО относно туристическите пътувания с обща цена

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

6.

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в договорите, сключени с потребители

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

7.

Директива 94/47/ЕО относно защитата на потребителите с оглед на определени аспекти от договорите за придобиване на право на ползване на недвижим имот за определен период от време

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

8.

Директива 97/7/ЕО относно защитата на потребителите при договори, сключени от разстояние

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

9.

Директива 97/55/ЕО за изменение на Директива 84/450/ЕИО относно заблуждаващата реклама, която включва сравнителна реклама

Комисия за защита на конкуренцията

10.

Директива 98/6/ЕО относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

11.

Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

12.

Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия във вътрешния пазар на Общността (Директива за електронна търговия)

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

13.

Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността за лекарствата, предназначени за употреба от човека, членове от 86 до 100

Изпълнителна агенция по лекарствата

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването

14.

Директива 2002/65/ЕО относно продажбата от разстояние на финансови услуги

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

15.

Регламент (ЕО) № 261/2004 за установяването на общи правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътниците при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отмяна или голямо забавяне на полет

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технолотии и съобщенията

16.

Директива 2005/29 относно нелоялните търговски практики от страна на търговците към

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

17.

Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации): Член 13

Комисия за регулиране на съобщенията


Lidstaat: TSJECHIË

Verbindingsbureau

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

2.

Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Česká obchodní inspekce

3.

Směrnice Rady 87/102/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

Zrusena

4.

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání – Články 10 až 21

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

5.

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Česká obchodní inspekce

Ministerstvo pro místní rozvoj

6.

Směrnice Rady 93/13/ES ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Česká obchodní inspekce

7.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitosti

Česká obchodní inspekce

8.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

Česká obchodní inspekce

9.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu

10.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

Česká obchodní inspekce

Ministerstvo financí odbor Cenové politiky

11.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

Česká obchodní inspekce

12.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Směrnice o elektronickém obchodu)

Úřad pro ochranu osobních údajů

13.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků: Články 86 až 100

Státní ústav pro kontrolu léčiv

14.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

15.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

Úřad pro civilní letectví

16.

Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu („směrnice o nekalých obchodních praktikách“)

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Ministerstvo zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní veterinární správa ČR

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností

17.

Směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích): článek 13

Úřad pro ochranu osobních údajů


Lidstaat: DENEMARKEN

Verbindingsbureau

Forbrugerombudsmanden

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Rådets direktiv 84/450/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame

Forbrugerombudsmanden

2.

Rådets direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted

Forbrugerombudsmanden

3.

Rådets direktiv 87/102/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

Uphaevet

4.

Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed: artikel 10-21

Radio- og tv-nævnet

5.

Rådets direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Forbrugerombudsmanden

6.

Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

7.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis

Forbrugerombudsmanden

8.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg

Forbrugerombudsmanden

9.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame

Forbrugerombudsmanden

10.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

Forbrugerombudsmanden

11.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed

Forbrugerombudsmanden

12.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel)

Forbrugerombudsmanden

13.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler: artikel 86-100

Lægemiddelstyrelsen

14.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

Statens Luftfartsvæsen

16.

Direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelpraksis over for forbrugerne pà det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis)

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

17.

Direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation): Artikel 13


Lidstaat: DUITSLAND

Verbindingsbureau

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 84/450/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

2.

Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

3.

Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

aufgehoben

4.

Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit: Artikel 10-21

Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg

Staatsministerium Baden-Württemberg

Bayerischer Rundfunk

Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Regierender Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei

Niedersächsische Staatskanzlei

Staatskanzlei Saarland

Landesmedienanstalt Saarland

Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Staatskanzlei

Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen

Staatskanzlei des Freistaates Sachsen

Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien

Behörde für Kultur, Sport und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg

Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein

Hessische Staatskanzlei

Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

Staatskanzlei Schleswig-Holstein

5.

Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

6.

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

7.

Richtlinie 94/47/EG zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

8.

Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

9.

Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

10.

Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie – Landesregulierungsbehörde

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Bezirksregierung Düsseldorf

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8205

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

11.

Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

12.

Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“);

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

13.

Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg

Regierung von Oberfranken – SG 55.2: Rechtsfragen Gesundheit und Verbraucherschutz

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Regierungspräsidium Darmstadt

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz des Saarlandes

Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern – Arzneimittelüberwachungs- und -prüfstelle

Bezirksregierung Düsseldorf

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hansestadt Bremen

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein

14.

Richtlinie 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Luftfahrt-Bundesamt

16.

Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

17.

Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit


Lidstaat: ESTLAND

Verbindingsbureau

Tarbijakaitseamet

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktiiv 84/450/EMÜ, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist

Tarbijakaitseamet

2.

Direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral

Tarbijakaitseamet

3.

Direktiiv 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks

kehtetuks tunnistatud

4.

Direktiiv 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigusnormide kooskõlastamise kohta artiklid 10–21

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Kultuuriministeerium

5.

Direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta

Tarbijakaitseamet

6.

Direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes

Tarbijakaitseamet

7.

Direktiiv 94/47/EÜ ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte

Tarbijakaitseamet

8.

Direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral

Tarbijakaitseamet

9.

Direktiiv 97/55/EÜ, millega muudetakse direktiivi 84/450/EMÜ eksitava reklaami kohta, arvates selle hulka võrdleva reklaami

Tarbijakaitseamet

10.

Direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel

Tarbijakaitseamet

11.

Direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta

Tarbijakaitseamet

12.

Direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (Direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Tehnilise Järelevalve Amet

13.

Direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta artiklid 86–100

Ravimiamet

14.

Direktiiv 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Finantsinspektsioon

15.

Määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad hüvitamise ja reisijatele abi osutamise kohta lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise või pikkade viivituste korral

Tarbijakaitseamet

16.

Direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)

Tarbijakaitseamet (consumer protection board)

17.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv): Artikkel 13

Andmekaitseinspektsioon (The Estonian Data Protection Inspectorate)


Lidstaat: GRIEKENLAND

Verbindingsbureau

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2.

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

3.

Οδηγία 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

4.

Οδηγία 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων: άρθρα 10 έως 21

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

5.

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6.

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

7.

Οδηγία 94/47/ΕΚ περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

8.

Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

9.

Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

10.

Οδηγία 98/6/ΕΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

11.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

12.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

13.

Οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση: Άρθρα 86-100

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

14.

Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

16.

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («oδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

17.

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες): Άρθρο 13

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Lidstaat: SPANJE

Verbindingsbureau

Instituto Nacional del Consumo

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directiva 84/450/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

2.

Directiva 85/577/CEE referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

3.

Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo

derogada

4.

Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusion televisiva: artículos 10 a 21

Ministerio de Industria, Turismo y ComercioDirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

5.

Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Turismo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística. Viceconsejería de Turismo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla y León

Dirección General Turismo. Consejería de Cultura y Turismo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Dirección General de Turismo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Turismo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Agencia Valenciana del Consumo

Instituto Nacional del Consumo

6.

Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

7.

Directiva 94/47/CE relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

8.

Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo.

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

9.

Directiva 97/55/CE por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

10.

Directiva 98/6/CE relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

11.

Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha.

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

12.

Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Instituto Nacional del Consumo

13.

Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano: artículos 86 a 100

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

14.

Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

15.

Reglamento (CE) no 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos

Ministerio de Fomento

Agencia Estatal de Seguridad Aérea

16.

Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Consumo.

Instituto de Consumo de Castilla- La Mancha.

Junta de Castilla y León

Agencia de Protección Civil y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria

Xunta de Galicia

Instituto Galego del Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de familia, Infancia y Consumo

Gobierno Vasco

Dirección de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

17.

Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas): artículo 13

Agencia Española de Protección de Datos.


Lidstaat: FRANKRIJK

Verbindingsbureau

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes — Bureau de la protection économique du consommateur (Bureau C1)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

2.

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

3.

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

abrogée

4.

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

5.

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services.

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

6.

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

7.

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

8.

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

9.

Directive 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

10.

Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

11.

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

12.

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

13.

Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

14.

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

15.

Règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

Direction Générale de l'Aviation civile

16.

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprise vis-à-vis des consomateurs dans le marché intérieur («Directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

17.

Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques): article 13

DGCCRF – Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi)


Lidstaat: IERLAND

Verbindingsbureau

National Consumer Agency

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

National Consumer Agency

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

National Consumer Agency

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Broadcasting Authority of Ireland

5.

Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

National Consumer Agency

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

National Consumer Agency

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

National Consumer Agency

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

National Consumer Agency

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

National Consumer Agency

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

National Consumer Agency

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

National Consumer Agency

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

National Consumer Agency

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Irish Medicines Board

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Financial Services Ombudsman

Irish Financial Services Regulatory Authority

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Commission for Aviation Regulation

16.

Directive 2005/29/EC concerning the unfair commercial practices directive

National Consumer Agency

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13


EER-land: IJSLAND

Verbindingsbureau

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Broadcasting Rights Committee (Útvarpsréttarnefnd)

5.

Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Icelandic Medicines Control Agency (Lyfjastofnun)

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Financial Supervisory Authority (Fjármálaeftirlitið)

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Icelandic Civil Aviation Administration (Flugmálastjórn)

16.

Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Icelandic Post and Telecom Administration (Póst- og fjarskiptastofnun)


Lidstaat: ITALIË

Verbindingsbureau

Ministero dello Sviluppo Economico

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direttiva 84/450/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

2.

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Ministero dello Sviluppo Economico

3.

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

abrogata

4.

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli 10-21

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

6.

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Ministero dello Sviluppo Economico

7.

Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Ministero dello Sviluppo Economico

8.

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Ministero dello Sviluppo Economico

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)

9.

Direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

10.

Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Ministero dello Sviluppo Economico

11.

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Ministero dello Sviluppo Economico

12.

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

CONSOB — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Banca d'Italia

ISVAP — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Ministero dello Sviluppo Economico

13.

Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli 86-100

AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco

Ministero della Salute

14.

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Banca d'Italia

CONSOB — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

ISVAP — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

15.

Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

16.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)

17.

Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali * Per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali

AGCOM -Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)


Lidstaat: CYPRUS

Verbindingsbureau

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

2.

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

3.

Οδηγία 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

καταργήθηκε

4.

Οδηγία 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων: άρθρα 10 έως 21

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

5.

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

6.

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

7.

Οδηγία 94/47/ΕΚ περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

8.

Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

9.

Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

10.

Οδηγία 98/6/ΕΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

11.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

12.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

Υπηρεσία Εμπορίου –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

13.

Οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση: Άρθρα 86-100

Συμβούλιο Φαρμάκων

14.

Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας –

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

16.

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («oδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

17.

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες): Άρθρο 13

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Lidstaat: LETLAND

Verbindingsbureau

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktīva 84/450/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Konkurences Padome (The Competition Council)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

2.

Direktīva 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

3.

Direktīva 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu

atcelta

4.

Direktīva 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas iekļauti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos: 10. līdz 21. pants

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

5.

Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

6.

Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

7.

Direktīva 94/47/EK par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

8.

Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

9.

Direktīva 97/55/EK, ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, lai tajā iekļautu salīdzinošo reklāmu

Konkurences Padome (The Competition Council)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

10.

Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

11.

Direktīva 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

12.

Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

13.

Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm: 86. līdz 100. pants

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

14.

Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

15.

Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

16.

Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

17.

Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju): 13. pants

Valsts datu inspekcija (Data State Inspectorate)


EER-land: LIECHTENSTEIN

Verbindingsbureau

Amt für Handel und Transport

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 84/450/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

2.

Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

3.

Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

aufgehoben

4.

Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit: Artikel 10-21

Ressort Verkehr und Kommunikation

(Ministry of Trade and Communication)

5.

Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

6.

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

7.

Richtlinie 94/47/EG zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

8.

Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

9.

Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

10.

Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

11.

Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

12.

Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“);

Amt für Kommunikation

(Office of Telecommunications)

13.

Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Amt für Gesundheit

(Office of Health)

14.

Richtlinie 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

16.

Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Amt für Handel und Transport

(Office of Trade and Transport)

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Amt für Kommunikation

(Office of Telecommunication)


Lidstaat: LITOUWEN

Verbindingsbureau

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktyva 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo

Konkurencijos taryba

2.

Direktyva 85/577/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

3.

Direktyva 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo

panaikinta

4.

Direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo: 10–21 straipsniai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

5.

Direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

6.

Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

7.

Direktyva 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos pagal tam tikrus sutarčių, susijusių su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamuoju turtu įsigijimu, aspektus

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

8.

Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

9.

Direktyva 97/55/EB, iš dalies keičianti direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos, kurios pagrindu įtrauktos nuostatos dėl lyginamosios reklamos

Konkurencijos taryba

10.

Direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

11.

Direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

12.

Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

13.

Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus: 86–100 straipsniai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

14.

Direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

15.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

Civilinės aviacijos administracija

16.

Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

17.

Direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 straipsnis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija


Lidstaat: LUXEMBURG

Verbindingsbureau

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

2.

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

3.

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

abrogée

4.

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

5.

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

6.

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

7.

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

8.

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

9.

Directive 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

10.

Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

11.

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

12.

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

13.

Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

Ministre ayant la santé dans ses attributions

14.

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs.

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

15.

Règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

16.

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («Directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

17.

Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques): article 13

Commission nationale pour la protection des données


Lidstaat: HONGARIJE

Verbindingsbureau

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve/Hungarian Authority for Consumer Protection central organisation

Bevoegde autoriteit(en):

1.

84/450/EGK irányelv a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Gazdasági Versenyhivatal / Hungarian Competition Authority/

2.

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

3.

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

hatályon kívül helyezve

4.

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról: 10–21. cikk

Országos Rádió és Televízió Testület / National Radio and Television Commission

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection central organisation

5.

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási formákról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

6.

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection central organisation

(right to apply to court according to article 4 (4) point b) of the Regulation)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete / Hungarian Financial Supervisory Authority

(right to apply to court in concern with article 4 (4) point b) of the Regulation)

7.

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

8.

97/7/EK irányelv a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

9.

97/55/EK irányelv a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról

Gazdasági Versenyhivatal / Hungarian Competition Authority

10.

98/6/EK irányelv a fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

11.

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

12.

2000/31/EK irányelv a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

Nemzeti Hírközlési Hatóság / National Communication Authority

13.

2001/83/EK irányelv az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről: 86–100. cikk

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

Gazdasági Versenyhivatal / Hungarian Competition Authority

14.

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete / Hungarian Financial Supervisory Authority

15.

261/2004/EK rendelet a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

16.

2005/29/EK irányelv a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve / Hungarian Authority for Consumer Protection /central organisation/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of West-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Transdanubia

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of South-Plain

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of Central-Hungary

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelősége / Hungarian Authority for Consumer Protection, Regional Inspectorate of North-Hungary

Gazdasági Versenyhivatal / Hungarian Competition Authority

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete / Hungarian Financial Supervisory Authority

17.

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”), 13. cikke.

Nemzeti Hírközlési Hatóság


Lidstaat: MALTA

Verbindingsbureau

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-84/450/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

2.

Id-Direttiva tal-Kunsill ta’ l-85/577/KEE biex tħares lill-konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mill-lok tan-negozju

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-87/102/KEE għall-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-kreditu lill-konsumatur

Imħassra

4.

Id-Direttiva 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni Artikoli 10 — 21

Awtorita’ tax-Xandir, Uffiċċju tal-Prim Ministru

5.

Id-Direttiva 90/314/KEE dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż

Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu, Uffiċċju tal-Prim Ministru

6.

Id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mall-konsumaturi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

7.

Id-Direttiva 94/47/KE dwar il-protezzjoni tax-xerrejja f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ċerti aspetti tal-kuntratti li għandhom x’jaqsmu max-xiri tad-dritt għall-użu tal-propjetà immobbli fuq bażi ta’ timeshare

Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu, Uffiċċju tal-Prim Ministru

8.

Id-Direttiva 97/7/KE dwar il-protezzjoni ta’ konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

9.

Id-Direttiva 97/55/KE li temenda id-Direttiva 84/450/KEE dwar reklamar qarrieqi sabiex jinkludi reklamar komparattiv

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

10.

Id-Direttiva 98/6/KE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

11.

Id-Direttiva 1999/44/KE dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

12.

Id-Direttiva 2000/31/KE dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku)

Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni

13.

Id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem: Artikoli 86 — 100

Awtorità dwar il-Mediċini, Uffiċċju tal-Prim Ministru

14.

Id-Direttiva 2002/65/KE li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

15.

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar kumpens u assistenza għall-passiġġieri ta’ l-ajru f’każ li ma jitħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan u f’każ ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

16.

Id-Direttiva 2005/29/KE li tikkonċerna prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (prattiċi kummerċjali mhux ġusti)

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

17.

Id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika): L-Artikolu 13

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data


Lidstaat: NEDERLAND

Verbindingsbureau

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlijn 84/450/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

2.

Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

3.

Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet

ingetrokken

4.

Richtlijn 89/552/EEG betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten: artikelen 10 tot en met 21

a)

artikel 14, leden 1 en 2, artikel 17, lid 3:

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Health Care Inspection Agency)

b)

artikelen 10, 11, 12, 15, 16, artikel 17, leden 1, 2 en 4, artikelen 18, 19, 20 en 21:

Commissariaat voor de Media (Dutch Media Authority)

c)

artikelen 13 en 17, lid 2:

Voedsel en Warenautoriteit (Food and Consumer Product Safety Authority)

5.

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

6.

Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

7.

Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

8.

Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

9.

Richtlijn 97/55/EG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumerauthority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

10.

Richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

11.

Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

12.

Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel)

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

13.

Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik: artikelen 86 tot en met 100

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Health Care Inspection Agency)

14.

Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

15.

Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers in geval van instapweigering en bij annulering of langdurige vertraging van vluchten

Inspectie Verkeer & Waterstaat (Transport and Water Management Inspectorate)

16.

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

17.

Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie): Artikel 13

OPTA (Onafhankelijke Post & Telecom Autoriteit)


EER-land: NOORWEGEN

Verbindingsbureau

Consumer Ombudsman

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

Consumer Ombudsman

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Consumer Ombudsman

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws) regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Consumer Ombudsman

Norwegian Media Authority

Directorate for Health and Social Affairs

Norwegian Medicines Agency

5.

Directive 90/314/EEC on package travel) package holidays and package tours

Consumer Ombudsman

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

Consumer Ombudsman

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

Consumer Ombudsman

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

Consumer Ombudsman

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

Consumer Ombudsman

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Consumer Ombudsman

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Consumer Ombudsman

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

Consumer Ombudsman

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Norwegian Medicines Agency

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Consumer Ombudsman

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Civil Aviation Authority

16.

Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Consumer Ombudsman

The Norwegian Gaming and Foundation Authority

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Consumer Ombudsman


Lidstaat: OOSTENRIJK

Verbindingsbureau

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 84/450/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung

Bundeswettbewerbsbehörde

2.

Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Bundeskartellanwalt

3.

Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

aufgehoben

4.

Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit: Artikel 10-21

Bundeskommunikationssenat

Kommunikationsbehörde Austria

5.

Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen

Bundeskartellanwalt

Bundeswettbewerbsbehörde

6.

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Bundeskartellanwalt

7.

Richtlinie 94/47/EG zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien

Bundeskartellanwalt

8.

Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Bundeskartellanwalt

9.

Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung

Bundeswettbewerbsbehörde

10.

Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Bundeswettbewerbsbehörde

11.

Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Bundeskartellanwalt

12.

Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)

Bundeskartellanwalt

13.

Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

14.

Richtlinie 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Bundeskartellanwalt

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

16.

Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Bundeswettbewerbsbehörde (Federal Competition Authority)

17.

Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13


Lidstaat: POLEN

Verbindingsbureau

Prezes UOKIK (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Dyrektywa 84/450/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd

Prezes UOKIK

2.

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa

Prezes UOKIK

3.

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego

uchylona

4.

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Artykuły 10 do 21

Prezes UOKIK

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

5.

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

Prezes UOKIK

6.

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Prezes UOKIK

7.

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w systemie podziału czasu

Prezes UOKIK

8.

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

Prezes UOKIK

9.

Dyrektywa 97/55/WE zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej

Prezes UOKIK

10.

Dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom

Prezes UOKIK

11.

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

Prezes UOKIK

12.

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

Prezes UOKIK

13.

Dyrektywa 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi Artykuły 86 do 100

Prezes UOKIK

Główny Inspektor Farmaceutyczny

14.

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość

Prezes UOKIK

15.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Prezes UOKIK

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

16.

Dyrektywa 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych

Prezes UOKIK

17.

Dyrektywa 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej): art. 13


Lidstaat: PORTUGAL

Verbindingsbureau

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directiva 84/450/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Comissão para Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP)

2.

Directiva 85/577/CEE relativa à protecção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

3.

Directiva 87/102/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas ao crédito ao consumo

revogada

4.

Directiva 89/552/CEE relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva: artigos 10.o a 21.o

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC)

5.

Directiva 90/314/CEE relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

6.

Directiva 93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Ministério Público

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

7.

Directiva 94/47/CE relativa à protecção dos adquirentes quanto a certos aspectos dos contratos de aquisição de um direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

8.

Directiva 97/7/CE relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

9.

Directiva 97/55/CE que altera a Directiva 84/450/CEE relativa à publicidade enganosa para incluir a publicidade comparativa

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Comissão para Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP)

10.

Directiva 98/6/CE relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

11.

Directiva 1999/44/CE relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas

Direcção-Geral do Consumidor/MEID

Ministério Público

12.

Directiva 2000/31/CE relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico»)

Autoridade Nacional das Comunicações (ICP-ANACOM)

(entidade de supervisão central)

Entidades sectorialmente competentes:

Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais;

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

Banco de Portugal;

Instituto de Seguros de Portugal;

Entidade Reguladora para a Comunicação Social;

Direcção-Geral do Consumidor/MEI

13.

Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano: artigos 86.o a 100.o

INFARMED — Instituto da Farmácia e do Medicamento

14.

Directiva 2002/65/CE relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores

Instituto de Seguros de Portugal (ISP);

Banco de Portugal (BdP);

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

Direcção-Geral do Consumidor (DGC/MEID)

15.

Regulamento (CE) n.o 261/2004 que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos

Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC)

16.

Directiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno («Directiva relativa às práticas comerciais desleais»)

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Direcção Geral do Consumidor/MEID

Entidades sectorialmente competentes:

Instituto de Seguros de Portugal (ISP);

Banco de Portugal (BdP);

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

17.

Directiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações electrónicas): Artigo 13.o

Autoridade Nacional das Comunicações (ICP-ANACOM)

(entidade de supervisão central, subsidiário)

Entidades sectorialmente competentes:

Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais;

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

Banco de Portugal;

Instituto de Seguros de Portugal;

Entidade Reguladora para a Comunicação Social;

Direcção-Geral do Consumidor/MEID


Lidstaat: ROEMENIË

Verbindingsbureau

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directiva 84/450/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege si a actelor administrative din statele membre referitoare la publicitatea înșelătoare

2.

Directiva 85/577/CEE privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate in afara spațiilor comerciale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

3.

Directiva 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

abrogata

4.

Directiva 89/552/CEE privind coordonarea anumitor dispoziții legale, de reglementare și administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune: Articolele de la 10 pana la 21

Consiliul Național al Audiovizualului

5.

Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe si circuite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

6.

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

7.

Directiva 94/47/CE privind protecția cumpărătorilor in ceea ce privește anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosință a bunurilor mobile in regim de indiviziune

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

8.

Directiva 97/7/CE privind protecția consumatorilor in cazul contractelor la distanță

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

9.

Directiva 97/55/CE de modificare a Directivei 84/450/CEE privind publicitatea înșelătoare pentru a include publicitatea comparativ

10.

Directiva 98/6/CE privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

11.

Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum si garanțiile conexe

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

12.

Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, in special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”)

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Ministerul Administrației și Internelor

13.

Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman — Articolele de la 86 pana la 100

Ministerul Sănătății

14.

Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

15.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare și de asistență a pasagerilor in eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

16.

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

17.

Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice): Articolul 13

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale


Lidstaat: SLOVENIË

Verbindingsbureau

Ministrstvo za gospodarstvo — Urad RS za varstvo potrošnikov

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktiva 84/450/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o zavajajočem oglaševanju

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

2.

Direktiva 85/577/EGS za varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

3.

Direktiva 87/102/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti

RAZVELJAVLJENA

4.

Direktiva 89/522/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov – členi 10 do 21

Pristojnosti si delita dva organa in sicer: INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE ter AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS

5.

Direktiva 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

6.

Direktiva 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

7.

Direktiva 94/47/ES o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

8.

Direktiva 97/7/ES o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

9.

Direktiva 97/55/ES o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

10.

Direktiva 98/6/ES o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

11.

Direktiva 1999/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

12.

Direktiva 2000/31/ES o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu („Direktiva o elektronskem poslovanju“)

Pristojnosti si delita dva organa in sicer: TRŽNI INŠPEKTORAT RS ter AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS

13.

Direktiva 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini: členi 86 do 100

JAVNA AGENCIJA ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE

14.

Direktiva 2002/65/ES o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

15.

Uredba (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov

PROMETNI INŠPEKTORAT RS

16.

Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu („Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“)

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

17.

Direktiva 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah): člen 13

AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS


Lidstaat: SLOWAKIJE

Verbindingsbureau

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Smernica 84/450/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

2.

Smernica 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov

Slovenská obchodná inšpekcia

3.

Smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru

zrušená

4.

Smernica 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania: články 10 až 21

Rada pre vysielanie a retransmisiu

5.

Smernica 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

Slovenská obchodná inšpekcia

6.

Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

Slovenská obchodná inšpekcia

7.

Smernica 94/47/ES týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností

Slovenská obchodná inšpekcia

8.

Smernica 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

9.

Smernica 97/55/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

10.

Smernica 98/6/ES o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

Slovenská obchodná inšpekcia

11.

Smernica 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Slovenská obchodná inšpekcia

12.

Smernica 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

Slovenská obchodná inšpekcia

13.

Smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch: články 86 až 100

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

14.

Smernica 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku

Národná banka Slovenska

15.

Nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

Slovenská obchodná inšpekcia

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky

16.

Directive: 2005/29/ES concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Rada pre vysielanie a retransmisiu

17.

Smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách): článok 13

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky


Lidstaat: FINLAND

Verbindingsbureau

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktiivi 84/450/ETY (harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

2.

Direktiivi 85/577/ETY (kotimyynti)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

3.

Direktiivi 87/102/ETY (kulutusluotot)

kumottu

4.

Direktiivin 89/552/ETY (TV-direktiivi) artiklat 10—21

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Viestintävirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (tupakka- ja alkoholimainonta)

5.

Direktiivi 90/314/ETY (pakettimatkat)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

6.

Direktiivi 93/13/ETY (kohtuuttomat sopimusehdot)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

7.

Direktiivi 94/47/EY (aikaosuussopimukset)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

8.

Direktiivi 97/7/EY (etäsopimukset)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

9.

Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY (harhaanjohtava ja vertaileva mainonta)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Elintarviketurvallisuusvirasto – Evira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (alkoholimainonta)

10.

Direktiivi 98/6/EY (hintamerkinnät)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto

11.

Direktiivi 1999/44/EY (kulutustavaran kauppa)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

12.

Direktiivi 2000/31/EY (sähköinen kaupankäynti)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Viestintävirasto

13.

Direktivin 2001/83/EY (ihmisille tarkoitetut lääkkeet) artiklat 86—100

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

14.

Direktiivi 2002/65/EY (rahoituspalvelujen etämyynti)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

15.

Asetus (EY) N:o 261/2004 (ylivarausasetus)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

16.

Direktiivi 2005/29/EY (sopimattomat kaupalliset menettelyt)

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Elintarviketurvallisuusvirasto – Evira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (tupakka- ja alkoholimainonta)

17.

Direktiivi 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi): 13 artikla

Tietosuojavaltuutetun toimisto


Lidstaat: ZWEDEN

Verbindingsbureau

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktiv 84/450/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

2.

Direktiv 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

3.

Direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter

upphävd

4.

Direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, artiklarna 10–21

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

5.

Direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

6.

Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

7.

Direktiv 94/47/EG om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

8.

Direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

9.

Direktiv 97/55/EG om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

10.

Direktiv 98/6/EG om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

11.

Direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

12.

Direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

13.

Direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, artiklarna 86–100

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Läkemedelsverket

14.

Direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Finansinspektionen

15.

Förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

16.

Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (”direktivet om otillbörliga affärsmetoder”)

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

17.

Direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation): artikel 13

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen


Lidstaat: VERENIGD KONINKRIJK

Verbindingsbureau

Office of Fair Trading

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar) and FSA

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Office of Fair Trading

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Office of Fair Trading; Gibraltar Regulatory Authority; OFCOM

5.

Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar).

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar) and FSA

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

Office of Fair Trading

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

Office of Fair Trading

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar) and FSA

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar)

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Office of Fair Trading; Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar)

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

Office of Fair Trading; Gibraltar Regulatory Authority and FSA

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency; Office of Fair Trading.

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Office of Fair Trading and FSA

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Civil Aviation Authority; Office of Fair Trading.

16.

Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Office of Fair Trading; OFCOM; the Financial Services Authority and the Civil Aviation Authority

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Information Commissioner’s Office