Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

14.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/8


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2011/C 303/06

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

16.9.2011

Duur

16.9.2011-31.12.2011

Lidstaat

Portugal

Bestand of groep van bestanden

BET/ATLANT

Soort

Grootoogtonijn (Thunnus obesus)

Gebied

Atlantische Oceaan

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm