Home

Staatssteun — Spanje — Steunmaatregel C 45/07 (ex NN 51/07) — Belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen (Artikelen 107 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) Voor de EER relevante tekst

Staatssteun — Spanje — Steunmaatregel C 45/07 (ex NN 51/07) — Belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen (Artikelen 107 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) Voor de EER relevante tekst

26.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/14


STAATSSTEUN — SPANJE

Steunmaatregel C 45/07 (ex NN 51/07) — Belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen

(Artikelen 107 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 346/07

Bij brief van 11 oktober 2011 meldde de Commissie bij Spanje een rectificatie aan van besluit C(2010) 9566 definitief van 12 januari 2011(1), zoals gerectificeerd bij besluit C(2011) 1257 definitief van 3 maart 2011.

TEKST VAN DE BRIEF

„Zoals door de Spaanse autoriteiten in hun brief van 26 juli 2011 werd aangegeven, bevat besluit C(2010) 9566 definitief van 12 januari 2011, zoals gerectificeerd bij besluit C(2011) 1257 definitief van 3 maart 2011, een fout, aangezien artikel 4, lid 4, de conclusies van het besluit niet precies weergeeft. Artikel 4, lid 4, verwijst alleen naar artikel 1, lid 2, terwijl het zou moeten verwijzen naar artikel 1, leden 2, 3, 4 en 5.

Derhalve heeft de Commissie besloten de tekst van het besluit als volgt te corrigeren:

„Spanje schorst iedere uitstaande belastingvermindering die door de in artikel 1, lid 1, bedoelde regeling is verleend vanaf de datum van vaststelling van deze beschikking, met uitzondering van de vermindering die is toegekend voor deelnemingen in buitenlandse ondernemingen welke de in artikel 1, leden 2, 3, 4 of 5 genoemde voorwaarden vervullen.”

Daarnaast heeft de Commissie laten weten dat besluit C(2010) 9566 definitief van 12 januari 2011, zoals gerectificeerd bij besluit C(2011) 1257 definitief van 3 maart 2011, nog andere schrijf- en vertaalfouten bevat. Terwijl in overweging 190 duidelijk wordt gesteld dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee periodes: a) de periode vanaf het van kracht worden van de maatregel op 1 januari 2002 tot de datum van publicatie van het besluit tot inleiding van de procedure in het Publicatieblad op 21 december 2007; en b) de periode na de publicatie van het besluit tot inleiding van de procedure in het Publicatieblad, de tekst van de overwegingen 193, 197, 202, 203 en 210 bevat schrijf- en vertaalfouten ten aanzien van de details van dit onderscheid. Derhalve bevat artikel 1, leden 2, 3, 4 en 5, eveneens schrijf- en vertaalfouten.

De Commissie heeft daarom besloten deze fouten als volgt te corrigeren:

a)

In overweging 193 worden de woorden „vóór de datum van publicatie(2) in het Publicatieblad van de Europese Unie” vervangen door „uiterlijk op de datum van publicatie(3) in het Publicatieblad van de Europese Unie”;

b)

In overweging 197 worden de woorden „ongeacht de datum waarop de transactie vóór de goedkeuring van dit besluit heeft plaatsgevonden” vervangen door „mits de transactie uiterlijk op de datum van de goedkeuring van dit besluit heeft plaatsgevonden”;

c)

In overweging 202 worden de woorden „vóór 21 december 2007” vervangen door „op 21 december 2007”. Daarnaast worden de woorden „uiterlijk op 21 december 2008” vervangen door „op 21 december 2008”;

d)

In overweging 203 worden de woorden „behalve indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: ten eerste moet de verwervende Spaanse onderneming vóór 21 december 2007 (gewettigd vertrouwen dat uit verklaringen van de Commissie aan leden van het Europees Parlement voortvloeit) of vóór de datum van publicatie van dit besluit” vervangen door „behalve indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: ten eerste moet de verwervende Spaanse onderneming uiterlijk op 21 december 2007 (gewettigd vertrouwen dat uit verklaringen van de Commissie aan leden van het Europees Parlement voortvloeit) of op de datum van publicatie van dit besluit”; ook worden de woorden „en ten derde moet de transactie vóór 21 december 2007 (gewettigd vertrouwen dat uit verklaringen van de Commissie aan leden van het Europees Parlement voortvloeit) of vóór de publicatie van dit besluit […] zijn aangemeld” vervangen door „en ten derde moet de transactie uiterlijk op 21 december 2007 (gewettigd vertrouwen dat uit verklaringen van de Commissie aan leden van het Europees Parlement voortvloeit) of op de datum van publicatie van dit besluit […] zijn aangemeld”;

e)

In overweging 210 worden de woorden „vóór de datum van bekendmaking van het besluit van de Commissie tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure […] in het Publicatieblad van de Europese Unie” vervangen door „op de datum van bekendmaking van het besluit van de Commissie tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure […] in het Publicatieblad van de Europese Unie”; de woorden „vóór 21 december 2007” worden (tweemaal) vervangen door „uiterlijk op 21 december 2007”; en de woorden „vóór de datum van bekendmaking van dit besluit” worden vervangen door „tot de datum van bekendmaking van dit besluit”.

Gelet op deze correcties heeft de Commissie besloten de fouten in artikel 1, leden 2, 3, 4 en 5 als volgt te corrigeren:

In artikel 1, lid 2, worden de woorden „vóór 21 december 2007” vervangen door „uiterlijk op 21 december 2007”;

In artikel 1, lid 3, worden de woorden „vóór 21 december 2007” (tweemaal) vervangen door „uiterlijk op 21 december 2007”;

In artikel 1, lid 4, worden de woorden „op de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie” vervangen door „uiterlijk op de datum van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie”;

In artikel 1, lid 5, worden de woorden „vóór de bekendmaking van dit besluit in het Publicatieblad” (tweemaal) vervangen door „uiterlijk op de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad”;

Deze fouten doen niets af aan de conclusies van besluit C(2010) 9566 definitief, zoals gerectificeerd door besluit C(2011) 1257 definitief;

Daarom heeft de Commissie besloten de tekst van besluit C(2010) 9566 definitief, zoals gerectificeerd door besluit C(2011) 1257 definitief, te corrigeren;

Deze correctie wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.”