Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

9.12.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 360/12


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 360/03

Referentienummer staatssteun

SA.31014 (X 241/10)

Lidstaat

Letland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Latvia

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442

www.liaa.gov.lv

Benaming van de steunmaatregel

Kompetences centri

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.361 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri” ”

Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (258. – 261. punkts)

Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums (36. – 41. punkts)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2011 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Bosbouw en de exploitatie van bossen, Winning van aardolie en aardgas, Winning van metaalertsen, Overige winning van delfstoffen, Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw, Vervaardiging van voedingsmiddelen, Vervaardiging van mout, Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water, Vervaardiging van textiel, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw, Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek, Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen, Vervaardiging van andere chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van metalen in primaire vorm, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

LVL 12,11 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

KOMISIJAS LĒMUMS 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu “Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā

CCI 2007 LV 16 1 PO 001 — LVL 36,32 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Regeling

45 %

10 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=209078

Referentienummer staatssteun

SA.31303 (X 309/10)

Lidstaat

Bulgarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

www.opcompetitiveness.bg

Benaming van de steunmaatregel

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени

изисквания за качество без определен срок за кандидатстване:

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 44/2010 г.): http://www.eufunds.bg/en/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

16.7.2010 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

WINNING VAN DELFSTOFFEN, Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren, Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk, Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen, Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels, Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding, Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water, Vervaardiging van tabaksproducten, Vervaardiging van textiel, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van metalen in primaire vorm, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

BGN 29,34 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 24,94 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regeling

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_86.html

Referentienummer staatssteun

SA.31599 (X 374/10)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

PAIS VASCO

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN No 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

EUSKADI.NET

Benaming van de steunmaatregel

Ayudas económicas para la financiación de proyectos y actuaciones para la investigación y desarrollo de las explotaciones subterráneas de áridos e innovación minera en la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO No 153 DE 12 DE AGOSTO DE 2010

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

13.9.2010 - 31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

WINNING VAN DELFSTOFFEN

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,83 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

0,831 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100812&a=201003775

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100811&a=201003750

Referentienummer staatssteun

SA.31629 (X 382/10)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

IT

Naam van de regio (NUTS)

MOLISE

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Molise

Via Genova,11 — 86100 CAMPOBASSO

http://www.regione.molise.it

Benaming van de steunmaatregel

Avviso Pubblico relativo alla Formazione Continua — Legge 236/93 e Legge 53/00 — Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali — Anno 2009/2010

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Legge 19/7/93, n.236, art.9, comma 3 e Legge 8.3.2000, n.53, art.6, comma 4

Determina DG III del 24.6.2009, n.170 pubblicata sul BURM n.14 del 1.7.2009

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.7.2009 - 31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,95 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

10 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

90 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/298

Referentienummer staatssteun

SA.31876 (X 421/10)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional

Naam van de regio (NUTS)

ARNHEM/NIJMEGEN

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20951

IPC 880

2500 EZ Den Haag

PostbusDJZ.internationaal@minvrom.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Benaming van de steunmaatregel

Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Besluit milieusubsidies — http://wetten.overheid.nl/BWBR0010065/geldigheidsdatum_31-08-2010

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Datum steunverlening

15.10.2010

Betrokken economische sector(en)

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, ONDERWIJS, MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Soort begunstigde

KMO's

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

EUR 1,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

34- INTERREG IV A 1-2-03=128 Leisure Valley — EUR 0,94 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)

50 %

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

100 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

40 %

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19)

35 %

20 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/10/01/verstrekking-subsidie-project-duurzaam-inkopen-van-regionale-producten.html