Home

Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië van toepassing zijn

Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië van toepassing zijn

11.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 77/5


Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië van toepassing zijn

2011/C 77/05

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die voorkomen in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2011/156/GBVB(1) van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië, en in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2011(2) van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de personen en entiteiten die in de bovengenoemde bijlagen voorkomen, moeten worden opgenomen op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen als voorzien in Besluit 2011/137/GBVB(3) van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en in Verordening (EU) nr. 204/2011(4) van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), als vermeld op de websites in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 204/2011, om een machtiging te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 7 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek aan de Raad indienen om het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

TEFS Coördinatie

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

Tevens worden de betrokken personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.