Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2011) 632 final — 2008/0255 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2011) 632 final — 2008/0255 (COD))

22.5.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 143/146


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelenbewaking betreft

(COM(2011) 632 final — 2008/0255 (COD))

2012/C 143/30

De Raad heeft op 28 november 2011 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de artt. 114 en 168, lid 4, sub c) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) te raadplegen over het

"Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelenbewaking betreft"

COM(2011) 632 final – 2008/0255 (COD).

Aangezien het Comité zich in zijn op 10 juni 2009(1) goedgekeurde advies (CESE 1025/2009) al heeft uitgesproken over de inhoud van dit voorstel, heeft het tijdens zijn op 22 en 23 februari gehouden 478e zitting (vergadering van 22 februari 2012) met 119 stemmen vóór, bij 6 onthoudingen, besloten er geen nieuw advies over op te stellen, maar te verwijzen naar het standpunt dat het in bovengenoemde advies heeft ingenomen.

Brussel, 22 februari 2012

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Staffan NILSSON