Home

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2012 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III – Commissie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2012 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III – Commissie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2012 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III – Commissie /* COM/2012/031 final */


ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2012

STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie

Gezien:

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

– Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], en met name artikel 37,

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, die op 1 december 2011 is goedgekeurd,

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2012 in.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.. 4

2. Iter.. 4

3. Overzichtstabel per rubriek van het financieel kader.. 5

1. Inleiding

Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1 voor 2012 heeft betrekking op de financiering van ITER, waarbij in de begroting 2012 het bedrag van 650 miljoen EUR vastleggingskredieten onder begrotingsartikel 08 20 02 Euratom — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusie voor energie (F4E) wordt opgenomen, overeenkomstig de overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad van december 2011.

2. Iter

Op 1 december 2011 is tijdens de trialoog overeenstemming bereikt over de financiering ten belope van 1 300 miljoen EUR voor de extra kosten van het ITER-project in 2012-2013, die als volgt tot stand komt:

– Een bedrag van 100 miljoen EUR is reeds opgenomen in de begroting 2012 op de ITER-begrotingsonderdelen;

– Een bedrag van 360 miljoen EUR aan vastleggingskredieten wordt beschikbaar gesteld in de begrotingsprocedure voor 2013, binnen de maxima voor de vastleggingskredieten van het MFK, met volledige toepassing van de regels van het Financieel Reglement en het IIA van 17 mei 2006, en met uitsluiting van verdere herzieningen in verband met ITER in het MFK;

– De maxima voor de vastleggingskredieten in rubriek 1a voor 2012 en 2013 worden verhoogd met 840 miljoen EUR, respectievelijk 650 miljoen EUR voor 2012 en 190 miljoen EUR voor 2013. Deze verhoging gaat gepaard met een even grote verlaging van de maxima voor vastleggingskredieten in rubriek 2 (450 miljoen EUR voor 2011) en rubriek 5 (243 miljoen EUR voor 2011 en 147 miljoen EUR voor 2012);

– Het maximum voor 2013 van de totale betalingskredieten wordt verhoogd met 580 miljoen EUR, hetgeen wordt gecompenseerd door een even grote verlaging van het maximum voor 2011.

Bij besluit van 13 december 2011[2] is dit politiek akkoord vervolgens in december 2011 goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, overeenkomstig hun respectieve interne procedures.

Nu dat het maximum van rubriek 1a voor 2012 is verhoogd, kunnen de desbetreffende vastleggingskredieten van 650 miljoen EUR worden opgenomen onder begrotingsartikel 08 20 02 Euratom — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusie voor energie (F4E).

3. Overzichtstabel per rubriek van het financieel kader

Financieel kader Rubriek/subrubriek || Financieel kader 2012 || Begroting 2012[3] || OGB 1/2012 || Begroting 2012 (incl. OGB 1/2012)

VK || BK || VK || BK || VK || BK || VK || BK

1. DUURZAME GROEI || || || || || || || ||

1a. Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid || 14 853 000 000 || || 14 753 000 000 || 11 500 977 788 || 650 000 000 || || 15 403 000 000 || 11 500 977 788

Marge || || || 600 000 000 || || || || -50 000 000 ||

1b. Cohesie voor groei en werkgelegenheid || 52 761 000 000 || || 52 752 576 141 || 43 835 746 321 || || || 52 752 576 141 || 43 835 746 321

Marge || || || 8 423 859 || || || || 8 423 859 ||

Totaal || 67 614 000 000 || || 67 505 576 141 || 55 336 724 109 || 650 000 000 || || 68 155 576 141 || 55 336 724 109

Marge[4] || || || 608 423 859 || || || || -41 576 141 ||

2. INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN || || || || || || || ||

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen || 48 093 000 000 || || 43 969 637 305 || 43 875 978 049 || || || 43 969 637 305 || 43 875 978 049

Totaal || 60 810 000 000 || || 59 975 774 185 || 57 034 220 262 || || || 59 975 774 185 || 57 034 220 262

Marge || || || 834 225 815 || || || || 834 225 815 ||

3. BURGERSCHAP, VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID || || || || || || || ||

3a. Vrijheid, veiligheid en recht || 1 406 000 000 || || 1 367 806 560 || 835 577 878 || || || 1 367 806 560 || 835 577 878

Marge || || || 38 193 440 || || || || 38 193 440 ||

3b. Burgerschap || 699 000 000 || || 697 436 780 || 648 700 180 || || || 697 436 780 || 648 700 180

Marge || || || 1 563 220 || || || || 1 563 220 ||

Totaal || 2 105 000 000 || || 2 065 243 340 || 1 484 278 058 || || || 2 065 243 340 || 1 484 278 058

Marge[5] || || || 39 756 660 || || || || 39 756 660 ||

4. DE EU ALS MONDIALE PARTNER || 8 997 000 000 || || 9 405 937 000 || 6 955 083 523 || || || 9 405 937 000 || 6 955 083 523

Marge[6] || || || -150 000 000 || || || || -150 000 000 ||

5. ADMINISTRATIE || 8523 000 000 || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996

Marge[7] || || || 327 358 004 || || || || 327 358 004 ||

TOTAAL || 148 049 000 000 || 141 360 000 000 || 147 232 172 662 || 129 088 042 948 || 650 000 000 || || 147 882 172 662 || 129 088 042 948

Marge || || || 1 809 764 338 || 12 445 957 052 || || || 1 209 764 338 || 12 445 957 052

[1] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2] PB L 4 van 7.1.2012, blz. 14.

[3] Bij de marges voor 2012 wordt rekening gehouden met het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (PB C 139 van 14.6.2006) om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien (PB L 4 van 7.2.2012).

[4] Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering wordt niet opgenomen in de berekening van de marge onder rubriek 1a (500 miljoen EUR); 50 miljoen EUR boven het maximum wordt met het flexibiliteitsinstrument gefinancierd.

[5] Het bedrag voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) wordt in de begroting opgenomen boven het maximum van de betrokken rubrieken, overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (PB C 139 van 14.6.2006).

[6] De marge voor 2012 in rubriek 4 houdt geen rekening met de kredieten betreffende de reserve voor noodhulp (258,9 miljoen EUR). 150 miljoen EUR boven het maximum wordt met het flexibiliteitsinstrument gefinancierd.

[7] Om de marge ten opzichte van het maximum van rubriek 5 te berekenen, wordt rekening gehouden met voetnoot 1 van het financieel kader 2007-2013 voor een bedrag van 84 miljoen EUR aan bijdragen van de personeelsleden aan het pensioenstelsel.