Home

Besluit van het Europees Parlement van 21 november 2012 houdende goedkeuring van de benoeming van Tonio Borg als lid van de Commissie

Besluit van het Europees Parlement van 21 november 2012 houdende goedkeuring van de benoeming van Tonio Borg als lid van de Commissie

16.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 419/211


P7_TA(2012)0432

Benoeming van een nieuwe commissaris

Besluit van het Europees Parlement van 21 november 2012 houdende goedkeuring van de benoeming van Tonio Borg als lid van de Commissie

(2015/C 419/41)

Het Europees Parlement,

gezien artikel 246, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

gezien punt 6 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie(1)

gezien het feit dat John Dalli op 16 oktober 2012 als lid van de Commissie is teruggetreden,

gezien de brief van de Raad van 25 oktober 2012 waarbij de Raad het Parlement heeft geraadpleegd over een besluit tot benoeming van Tonio Borg als lid van de Commissie, dat in onderlinge overeenstemming moet worden genomen met de voorzitter van de Commissie,

gezien de hoorzitting met Tonio Borg op 13 november 2012, die is geleid door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid met de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, en de door de bedoelde commissies opgestelde evaluatieverklaring,

gezien artikel 106 van en bijlage XVII bij zijn Reglement,

1.

hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Tonio Borg als lid van de Commissie voor de verdere duur van de ambtstermijn van de Commissie, tot 31 oktober 2014;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.