Home

/* COM/2012/0535 final - 2011/0281 (COD) */

/* COM/2012/0535 final - 2011/0281 (COD) */

TOELICHTING

1.           ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Kroatië treedt in principe op1 juli 2013 toe tot de EU. Hoewel de Akte van Toetreding[1]nog niet door alle lidstaten is geratificeerd, heeft de Commissie haarvoorstellen voor een meerjarig financieel kader[2] onlangsbijgewerkt met het oog op de toetreding van Kroatië. Een soortgelijkeaanpassingsexercitie is nodig voor de GLB-hervormingsvoorstellen zodat deze, nade goedkeuring ervan, ook volledig betrekking hebben op Kroatië als nieuwelidstaat.

2.           RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VANBELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

In het geval van Kroatië is het niet nodig geweest de belanghebbendente raadplegen of een effectbeoordeling te verrichten omdat de aanpassingen inkwestie voortvloeien uit de Akte van Toetreding.

3.           JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET VOORSTEL

De aanpassing vindtplaats middels een wijziging van voorstel COM(2011) 626 definitief/3 voor eenverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eengemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten("Integrale-GMO-verordening"). Daarbij zijn de al in hetToetredingsverdrag vastgelegde bepalingen ter zake die specifiek voor Kroatiëgelden, in het voorstel verwerkt. Het gaat om de bepalingen inzake wijn(overgangsmaatregelen, de opname van de te beschermen wijnnamen in hetelektronisch register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermdegeografische aanduidingen voor wijn uit Kroatië, de termijnen voor de indieningen het onderzoek van de volledige technische dossiers en stukken in het kaderwaarvan deze namen zijn erkend, de financiële toewijzing aan Kroatië voor hetnationale steunprogramma in de wijnsector, de wijnbouwzones in Kroatië) en devertaling van de Kroatische verkoopbenaming voor vlees van runderen die runderendie jonger zijn dan 12 maanden. Wat de suiker- en melkquota voor Kroatiëbetreft, verwijst het voorstel voor de integrale GMO naar de desbetreffendebepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007, die evenals voor de 27 anderelidstaten van kracht blijven totdat deze quota in 2015 verstrijken.

4.           GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Deze wijzigingheeft geen gevolgen voor de begroting, afgezien van die welke al zijn vermeldin de toelichting op de bijgewerkte voorstellen voor het meerjarig financieelkader.

2011/0281 (COD)

Wijziging van voorstel COM(2011) 626definitief/3 van de Commissie voor eenVERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een gemeenschappelijkemarktordening voor landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening)

Voorstel COM(2011) 626 definitief/3 van deCommissie wordt als volgt gewijzigd:

(1) aan artikel 84 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4.          Wat Kroatië betreft,worden de wijnnamen die in het Publicatieblad van de Europese Unie* bekendzijn gemaakt, uit hoofde van deze verordening beschermd mits debezwaarprocedure een gunstig resultaat heeft. De Commissie neemt deze namen opin het in artikel 81 bedoelde register.

*        PB C 116 van 14.4.2011, blz. 12.";

(2) artikel 163 wordt vervangen door:

"Artikel 163

Intrekkingen

1. Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordtingetrokken.

De volgende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007[Verordening (EU) nr. COM(2010)799] blijven evenwel van toepassing:

a)       wat de suikersector betreft: titel I vandeel II, artikel 142, artikel 153, lid 1, eerste alinea, artikel 153,leden 2 en 3, artikel 156, deel II van bijlage III en bijlage VI [titel I vandeel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 en 262, en deel II van bijlage IIIvan Verordening (EU) nr. COM(2010)799], tot het einde van het verkoopseizoenvoor suiker 2014/2015 op 30 september 2015;

b)      de in hoofdstuk III van titel I van deelII en de bijlagen IX en X [hoofdstuk III van titel I van deel II en de bijlagenVIII en IX van Verordening (EU) nr. COM(2010)799] vastgestelde bepalingenbetreffende de regeling ter beperking van de melkproductie, tot en met 31 maart2015;

c)       wat de wijnsector betreft:

i)        de artikelen 85 bis tot en met 85sexies [de artikelen 82 tot en met 87 van Verordening (EU) nr. COM(2010)799]met betrekking tot de in artikel 85 bis, lid 2, [artikel 82, lid 2, vanVerordening (EU) nr. COM(2010)799] bedoelde oppervlakten die nog niet zijngerooid en met betrekking tot de in artikel 85 ter, lid 1, [artikel 83, lid 1,van Verordening (EU) nr. COM(2010)799] bedoelde oppervlakten die nog niet zijngeregulariseerd, totdat deze oppervlakten zijn gerooid of geregulariseerd,

ii)       de in subsectie II van sectie IV bisvan hoofdstuk III van titel I van deel II [subsectie II van sectie V vanhoofdstuk III van titel I van deel II van Verordening (EU) nr. COM(2010)799]bedoelde overgangsregeling inzake aanplantrechten, tot en met 31 december 2015,of, voor zover nodig en ter uitvoering van door de lidstaten op grond vanartikel 85 octies, lid 5, [artikel 89, lid 5, van Verordening (EU) nr.COM(2010)799] genomen besluiten, tot en met 31 december 2018;

iii)      artikel 118 quaterdecies, lid 5, enartikel 118 vicies, lid 5;

d)      artikel 182, lid 7, [artikel 291, lid 2,van Verordening (EU) nr. COM(2010)799] tot en met 31 maart 2014;

e)       artikel 182, lid 3, eerste en tweedealinea, [artikel 293 van Verordening (EU) nr. COM(2010)799] tot het einde vanhet verkoopseizoen voor suiker 2013/2014;

f)       artikel 182, lid 4, [artikel 294 vanVerordening (EU) nr. COM(2010)799] tot en met 31 december 2017.[;]

[g)     artikel 326 van Verordening (EU) nr. COM(2010)799.]

2.      Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1234/2007[Verordening (EU) nr. COM(2010)799] gelden als verwijzingen naar deonderhavige verordening en naar Verordening (EU) nr. [.] [inzake definanciering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijklandbouwbeleid], volgens de concordantietabellen in bijlage VIII bij deonderhavige verordening.

3.      De Verordeningen (EEG) nr. 234/79, (EG)nr. 1601/96 en (EG) nr. 1037/2001 van de Raad worden ingetrokken.";

(3)          in bijlage IV wordt de volgendetabel ingevoegd:

"Kroatië

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

11 885 || 11 885 || 11 885 || 10 832 || 10 832 || 10 832 || 10 832

";

(4)        inbijlage VI, deel I, wordt bij de in de tabel onder II, punt 1, onder (A),opgenomen verkoopbenamingen voor vlees van runderen die jonger zijn dan 8maanden, na Frankrijk de volgende rij ingevoegd:

"

"Kroatië || teletina

          ";

(5)        inbijlage VI, deel I, wordt bij de in de tabel onder II, punt 1, onder (B),opgenomen verkoopbenamingen voor vlees van runderen die ten minste 8 maandenoud zijn, maar jonger zijn dan 12 maanden, na Frankrijk de volgende rijingevoegd:

"

"Kroatië || mlada junetina

          ";

(6)        aanhet Aanhangsel bij bijlage VI (waarnaar wordt verwezen in deel II) wordt onder(2) het volgende punt h) toegevoegd:

"h)     in Kroatië: de met wijnstokkenbeplante oppervlakten in de volgende subregio's: Moslavina, Prigorje-Bilogora,Plesivica, Pokuplje en Zagorje-Medimurje.";

(7)        aanhet Aanhangsel bij bijlage VI (waarnaar wordt verwezen in deel II) wordt onder(3) het volgende punt h) toegevoegd:

"h)      in Kroatië: de met wijnstokkenbeplante oppervlakten in de volgende subregio's: Hrvatsko Podunavlje enSlavonija.";

(8)        aanhet Aanhangsel bij bijlage VI (waarnaar wordt verwezen in deel II) wordt onder(4) het volgende punt g) toegevoegd:

"g)     in Kroatië: de met wijnstokkenbeplante oppervlakten in de volgende subregio's: Hrvatska Istra, Hrvatskoprimorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija en Srednja i JuznaDalmacija.".

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.           KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.        Benaming van het voorstel/initiatief

-        Wijzigingvan voorstel COM(2011) 625 definitief/3 van de Commissie voor een verordeningvan het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voorrechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingenvan het gemeenschappelijk landbouwbeleid

-        Wijzigingvan voorstel COM(2011) 626 definitief/3 van de Commissie voor een verordeningvan het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eengemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten(Integrale-GMO-verordening)

-        Wijzigingvan voorstel COM(2011) 627 definitief/3 van de Commissie voor een verordeningvan het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkelinguit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

-        Wijzigingvan voorstel COM(2011) 628 definitief/2 van de Commissie voor een verordeningvan het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en demonitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid         

1.2.        Betrokken beleidsterrein(en)in de ABM/ABB-structuur[3]

BeleidsterreinTitel 05 van Rubriek 2

1.3.        Aard van hetvoorstel/initiatief (wetgevingskader voor het GLB na 2013)

x Het voorstel/initiatief betreft een nieuweactie

¨ Hetvoorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/eenvoorbereidende actie[4]

x Het voorstel/initiatief betreft de verlengingvan een bestaande actie

x Het voorstel/initiatief betreft een actie diewordt omgebogen naar een nieuwe actie

1.4.        Doelstellingen

1.4.1.     De met het voorstel/initiatiefbeoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

Omhet efficiënte gebruik van hulpbronnen te bevorderen en zodoende,overeenkomstig de Europa 2020-strategie, te komen tot een slimme, duurzame eninclusieve groei van de landbouw en de plattelandsgebieden in de EU, zijn voorhet GLB de volgende doelstellingen vastgelegd:

-Rendabele voedselproductie

-Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie

-Evenwichtige territoriale ontwikkeling

1.4.2.     Specifieke doelstelling(en) enbetrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Specifieke doelstellingen voor Beleidsterrein 05:

Specifieke doelstelling nr. 1:

Hetleveren van collectieve goederen in de milieusector

Specifieke doelstelling nr. 2:

Hetcompenseren van problemen bij de productie in gebieden met natuurlijkebeperkingen

Specifieke doelstelling nr. 3:

Hetnemen van maatregelen voor matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering

Specifieke doelstelling nr. 4:

Hetbeheren van de EU-begroting (GLB) met inachtneming van hoge normen inzakefinancieel beheer

Specifieke doelstelling voor ABB 05 02 - Interventiemaatregelen op delandbouwmarkten:

Specifieke doelstelling nr. 5:

Hetconcurrentievermogen van de landbouwsector verbeteren en het aandeel ervan inde productiewaarde van de voedselketen verhogen

Specifieke doelstelling voor ABB 05 03 - Rechtstreekse steun:

Specifieke doelstelling nr. 6:

Bijdragentot het landbouwinkomen en de variabiliteit ervan beperken

Specifieke doelstellingen voor ABB 05 04 - Plattelandsontwikkeling:

Specifieke doelstelling nr. 7:

Groenegroei stimuleren door innovatie

Specifieke doelstelling nr. 8:

Dewerkgelegenheid op het platteland stimuleren en het sociale weefsel van deplattelandsgebieden in stand houden

Specifieke doelstelling nr. 9:

Deplattelandseconomie verbeteren en diversificatie stimuleren

Specifieke doelstelling nr. 10:

Gunstigevoorwaarden scheppen voor de structurele diversiteit van de landbouwsystemen

1.4.3.     Verwacht(e) resulta(a)t(en) engevolg(en)

Indit stadium kunnen nog geen kwantitatieve streefdoelen voor deimpactindicatoren worden vastgelegd. Hoewel het beleid wel sturend kan werken,zouden de gemeten economische, ecologische en sociale resultaten uiteindelijkook afhangen van de impact van diverse externe factoren en het recente verledenheeft geleerd dat deze factoren significant en onvoorspelbaar zijn. Ondertussenwordt de analyse voortgezet om klaar te zijn voor de periode na 2013.

Metbetrekking tot de rechtstreekse betalingen krijgen de lidstaten de mogelijkheidom tot op zekere hoogte zelf te beslissen over de tenuitvoerlegging vanbepaalde elementen van de regelingen voor de rechtstreekse betalingen.

Metbetrekking tot de plattelandsontwikkeling zullen de te verwachten resultaten eneffecten afhangen van de plattelandsontwikkelingsprogramma's die de lidstatenbij de Commissie indienen. Aan de lidstaten zal worden gevraagd in hun programma'sstreefdoelen op te nemen.

1.4.4.     Resultaat- eneffectindicatoren

De voorstellen voorzienin de opstelling van een gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiekader om deprestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te meten. Dat kader omvatalle instrumenten op het gebied van monitoring en evaluatie vanGLB-maatregelen, met name rechtstreekse betalingen, marktmaatregelen,plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de toepassing van de randvoorwaarden.

De impact van dezeGLB-maatregelen wordt beoordeeld in het licht van de volgende doelstellingen:

a)       rendabelevoedselproductie, met de klemtoon op landbouwinkomen, productiviteit van delandbouw en prijsstabiliteit;

b)       duurzaambeheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met de klemtoon opuitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water;

c)       evenwichtigeterritoriale ontwikkeling, met de klemtoon op werkgelegenheid op hetplatteland, groei en armoede in plattelandsgebieden.

De Commissie bepaalt,middels uitvoeringshandelingen, de voor deze doelstellingen en gebiedenspecifieke indicatoren.

Voorplattelandsontwikkeling wordt bovendien een omvattender gemeenschappelijkmonitoring- en evaluatiesysteem voorgesteld. Dat systeem heeft ten doel a) devoortgang en de verwezenlijkingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid aan tetonen en de impact, doelmatigheid, doeltreffendheid en relevantie van hetplattelandsontwikkelingsbeleid te evalueren, b)            bij te dragen totgerichtere steun voor plattelandsontwikkeling, en c) een gemeenschappelijkleerproces op het gebied van monitoring en evaluatie te stimuleren. DeCommissie stelt, middels uitvoeringshandelingen, een lijst vast van aan debeleidsprioriteiten gekoppelde gemeenschappelijke indicatoren.

1.5.        Motivering van hetvoorstel/initiatief

1.5.1.     Behoefte(n) waarin op korte oflange termijn moet worden voorzien

Devoorstellen, als gewijzigd in verband met de toetreding van Kroatië, zijn eropgericht te zorgen voor het wetgevingskader voor het gemeenschappelijklandbouwbeleid voor de periode na 2013, met het oog op het bereiken van demeerjarige strategische doelstellingen van het GLB die rechtstreeks zijngebaseerd op de Europa 2020-strategie voor het Europese platteland, en op denaleving van de ter zake relevante voorschriften van het Verdrag.

1.5.2.     Toegevoegde waarde van dedeelname van de EU

Hettoekomstige GLB zal niet alleen een beleid zijn dat is afgestemd op een klein,maar essentieel deel van de EU-economie, maar ook een beleid van strategischbelang voor de voedselzekerheid, het milieu en het territoriale evenwicht. Zowordt het GLB een werkelijk gemeenschappelijk beleid dat optimaal gebruik maaktvan de beperkte begrotingsmiddelen om in de hele EU een duurzame landbouw instand te houden, belangrijke grensoverschrijdende problemen zoals deklimaatverandering aan te pakken en de solidariteit tussen de lidstaten teversterken.

HetGLB is een werkelijk Europees beleid, zoals ook reeds in de mededeling van deCommissie "Een begroting voor Europa 2020"[5]is gezegd. In plaats van in alle 28 een eigen landbouwbeleid te voeren en eeneigen landbouwbegroting op te stellen, brengen de lidstaten hun middelen samenin een enkel Europees beleid met een enkele Europese begroting. Dit houdtuiteraard in dat het GLB een aanzienlijk deel uitmaakt van de begroting van deEU. Toch is deze aanpak efficiënter en economischer dan een ongecoördineerdenationale aanpak.

1.5.3.     Nuttige ervaring die bijsoortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Opbasis van de evaluatie van het huidige beleidskader, van uitvoerig overleg metbelanghebbenden en van een analyse van de toekomstige uitdagingen en behoeftenis een uitgebreide effectbeoordeling uitgevoerd. Gedetailleerde informatiehierover is te vinden in de effectbeoordeling en de toelichting die bij dewetgevingsvoorstellen zijn gevoegd.

1.5.4.     Samenhang en eventuelesynergie met andere relevante instrumenten

Dewetgevingsvoorstellen waarop dit financieel memorandum betrekking heeft, moetenworden gezien in de ruimere context van het voorstel voor een integralekaderverordening waarbij gemeenschappelijke voorschriften voor de onder hetgemeenschappelijk strategisch kader vallende fondsen (ELFPO, EFRO, ESF,Cohesiefonds en EFMV) worden vastgesteld. De kaderverordening zal inaanzienlijke mate bijdragen tot het verminderen van de administratieve lasten,het doelmatig besteden van de EU-middelen en het in praktijk brengen vanvereenvoudigingen. Dit alles vormt ook de basis voor de nieuwe concepten vanhet gemeenschappelijk strategisch kader voor al deze fondsen, en voor de in hetvooruitzicht gestelde partnerschapsovereenkomsten, die ook betrekking zullenhebben op deze fondsen.

Methet gemeenschappelijk strategisch kader, zoals het zal worden vastgesteld,worden de doelstellingen en prioriteiten van de Europa 2020-strategie omgezetin prioriteiten voor zowel het ELFPO als het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds enhet EFMV, hetgeen een geïntegreerde aanwending van de fondsen met het oog ophet bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen moet garanderen.

Hetgemeenschappelijk strategisch kader bevat ook mechanismen voor de coördinatiemet andere ter zake relevante beleidstakken en instrumenten van de Unie.

Voorhet GLB resulteert een en ander bovendien in aanzienlijke synergieën envereenvoudigingen dankzij de harmonisering en het op elkaar afstemmen van debeheers- en controlevoorschriften voor de eerste (ELGF) en de tweede (ELFPO)pijler van het GLB. De sterke band tussen het ELGF en het ELFPO moet wordenbehouden en de in de lidstaten bestaande structuren moeten worden verstevigd.

1.6.        Duur en financiële gevolgen

x Voorstel/initiatief met een beperktegeldigheidsduur (voor de ontwerpverordeningen betreffende de regelingen inzakerechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en overgangsverordeningen)

- x   Voorstel/initiatief van kracht vanaf 1.1.2014tot en met 31.12.2020

- x   Financiële gevolgen voor de periode die wordtbestreken door het volgende meerjarig financieel kader. Voorplattelandsontwikkeling, gevolgen voor de betalingen tot en met 2023

x Voorstel/initiatief met een onbeperktegeldigheidsduur (voor de ontwerpverordening inzake de integrale GMO en dehorizontale verordening)

- Uitvoeringvanaf 2014.

1.7.        Beheersvorm(en)[6]

x Direct gecentraliseerd beheer door deCommissie

¨ Indirect gecentraliseerd beheer door delegatie van uitvoeringstaken aan:

- ¨  uitvoerende agentschappen

- ¨  door de Unie opgerichteorganen[7]

- ¨  nationalepubliekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak

- ¨  personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader vantitel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en dieworden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van hetFinancieel Reglement

x Gedeeld beheer met lidstaten

¨ Gedecentraliseerd beheer met derde landen

¨ Gezamenlijk beheermet internationale organisaties

Opmerkingen

Geeningrijpende wijziging ten opzichte van de huidige situatie, d.w.z. de uitgavendie verband houden met de wetgevingsvoorstellen inzake de hervorming van hetGLB worden grotendeels beheerd in de vorm van gedeeld beheer met de lidstaten.Een zeer gering deel zal evenwel nog steeds onder direct gecentraliseerd beheerdoor de Commissie vallen.

2.           BEHEERSMAATREGELEN

2.1.        Regels inzake de monitoringen de verslagen

Inhet kader van de monitoring en evaluatie van het GLB zal de Commissie om devier jaar verslag uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad; het eersteverslag moet uiterlijk eind 2017 worden ingediend.

Teraanvulling worden specifieke voorschriften voor alle sectoren van het GLBvastgesteld, onder meer inzake uitgebreide rapportage- en meldingsvoorschriftendie worden opgenomen in de uitvoeringsbepalingen.

Voorde plattelandsontwikkeling wordt eveneens voorzien in monitoringregels opprogrammaniveau, die worden afgestemd op de andere fondsen en vergezeld gaanvan evaluaties voor, tijdens en na de uitvoering van het programma.

2.2.        Beheers- en controlesysteem

2.2.1.     Mogelijke risico's

HetGLB telt meer dan zeven miljoen begunstigden, die steun ontvangen in het kadervan een van de vele verschillende steunregelingen, voor elk waarvangedetailleerde en soms ingewikkelde subsidiabiliteitscriteria gelden.

Hetfoutenpercentage in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid isvoortdurend gedaald. Al met al wordt met een huidig foutenpercentage van dichtbij de 2 % het positieve beeld van de voorbije jaren bevestigd. Er wordt naargestreefd in dezelfde richting verder te gaan en het foutenpercentage tot onderde 2 % terug te dringen.

2.2.2.     Controlemiddel(en)

Hetwetgevingspakket, en met name het voorstel inzake de financiering, het beheeren de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, heeft ten doel dehuidige bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 vastgestelde regeling te handhavenen te versterken. Het voorstel voorziet in een bindende administratievestructuur op het niveau van de lidstaten, georganiseerd rond erkendebetaalorganen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de controles bijde uiteindelijke begunstigden overeenkomstig de in punt 2.3 opgenomenprincipes. Het hoofd van elk betaalorgaan moet jaarlijks een borgingsverklaringindienen die betrekking heeft op de volledigheid, de juistheid en dewaarheidsgetrouwheid van de ingediende rekeningen, de goede werking van deinternecontrolesystemen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggendetransacties. Een onafhankelijk auditorgaan moet advies uitbrengen over dezedrie elementen.

DeCommissie zal de landbouwuitgaven blijven controleren middels een oprisicoanalyse gebaseerde aanpak om te garanderen dat de controles wordengericht op de gebieden met het grootste risico. Wanneer uit deze controlesblijkt dat bij de uitgaven de regels van de Unie zijn overtreden, zal zij debetrokken bedragen aan EU-financiering onttrekken in het kader van deconformiteitsgoedkeuring van de rekeningen.

Bijlage8 van de effectbeoordeling bij deze wetgevingsvoorstellen bevat eengedetailleerde analyse van de aan deze controles verbonden kosten.

Voortszal de publicatie van informatie over de begunstigden van het ELGF en het ELFPOleiden tot een scherpere publieke controle op de besteding van de gelden en toteen grotere zichtbaarheid en beter begrip van het GLB.

2.3.        Maatregelen ter voorkomingvan fraude en onregelmatigheden

Hetwetgevingspakket, en met name het voorstel voor een verordening inzake definanciering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijklandbouwbeleid, voorziet in de handhaving en versterking van de huidigegedetailleerde regelingen inzake controle en sancties door de betaalorganen,met gemeenschappelijke basiselementen en op de specifieke kenmerken van elkesteunregeling toegesneden speciale voorschriften. De regelingen voorzienmeestal in uitputtende administratieve controles van alle steunaanvragen,kruiscontroles met andere databanken voor zover dit passend wordt geacht, enaan de betaling voorafgaande controles ter plaatse van een minimum aantaltransacties naargelang van het aan de betrokken regeling verbonden risico. Alsbij deze controles ter plaatse een groot aantal onregelmatigheden wordtgeconstateerd, moeten aanvullende controles worden verricht. Veruit hetbelangrijkste systeem in dit verband is het geïntegreerd beheers- encontrolesysteem (GBCS), dat in het begrotingsjaar 2010 is toegepast voorongeveer 80 % van alle uitgaven in het kader van het ELGF en het ELFPO. DeCommissie zal worden gemachtigd om, voor lidstaten met goed werkendecontrolesystemen en lage foutenpercentages, toe te staan dat het aantalcontroles ter plaatse wordt verlaagd.

Inhet pakket is voorts bepaald dat de lidstaten onregelmatigheden en fraudemoeten voorkomen, opsporen en corrigeren, doeltreffende, ontradende enproportionele straffen moeten opleggen zoals vastgesteld in de Uniale ofnationale wetgeving, en onregelmatige betalingen met rente moetenterugvorderen. Het bevat ook een automatisch vereffeningsmechanisme vooronregelmatige betalingen, waarin is bepaald dat, wanneer de inning niet heeftplaatsgevonden binnen vier jaar na de datum van het terugbetalingsverzoek ofbinnen acht jaar ingeval van een rechtsprocedure, de niet-geïnde bedragen tenlaste komen van de betrokken lidstaat. Dit mechanisme zal voor de lidstaten eensterke stimulans zijn om teruggevorderde onregelmatige betalingen zo snelmogelijk te innen.

3.           GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HETVOORSTEL/INITIATIEF

De in dit financieel memorandum aangegevenbedragen zijn uitgedrukt in huidige prijzen en betreffen vastleggingen.

Naast de in de onderstaande tabellen opgenomenwijzigingen die voortvloeien uit de wetgevingsvoorstellen, bevatten dievoorstellen ook andere wijzigingen die geen financiële gevolgen hebben.

In dit stadium kan niet worden uitgesloten dat, inom het even welk jaar in de periode 2014-2020, financiële discipline moetworden toegepast. Dat hangt evenwel niet af van de hervormingsvoorstellen alszodanig, maar van andere factoren zoals de uitvoering van rechtstreekse steunof toekomstige ontwikkelingen op de landbouwmarkten.

Voor de rechtstreekse steunbedragen liggen deverlengde nettomaxima voor 2014 (kalenderjaar 2013) die in het voorstel van deCommissie betreffende de toepassing van rechtstreekse betalingen in hetovergangsjaar 2013 (COM(2011) 630)[8] zijn opgenomen, hoger dande in de onderstaande tabellen aangegeven bedragen voor rechtstreekse steun.Deze verlenging heeft ten doel de continuïteit van de bestaande wetgeving tewaarborgen in een scenario waarin alle andere elementen ongewijzigd blijven,onverminderd de eventuele noodzaak om het mechanisme van de financiëlediscipline toe te passen.

De hervormingsvoorstellen bevatten bepalingen opgrond waarvan de lidstaten enige flexibiliteit wordt geboden bij de toewijzingvan de rechtstreekse steun, respectievelijk plattelandsontwikkeling. Indienlidstaten besluiten gebruik te maken van die flexibiliteit, dan heeft datfinanciële gevolgen binnen de bestaande financiële bedragen, die in dit stadiumniet kunnen worden gekwantificeerd.

Het hervormingsvoorstel voor de rechtstreeksebetalingen bevat bepalingen inzake een geleidelijke verlaging en plafonneringvan rechtstreekse betalingen.  Van de opbrengst uit de plafonnering, dievolgens de plannen wordt overgeheveld naar plattelandsontwikkeling, is eenraming gemaakt teneinde de nettomaxima van de rechtstreekse betalingen tebepalen (bijlage III bij het voorstel).  Deze raming berustte op bepaaldeaannamen inzake de uitvoering van rechtstreekse betalingen door de lidstaten enwordt dus herzien zodra de lidstaten hebben gemeld welke uitvoeringsbesluitenzij hebben genomen. Voorts is voor Kroatië op dit moment geen nauwkeurigeraming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijk omdat er geen gegevensbeschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basis van voorlopige informatieis gebleken dat de plafonnering in het geval van Kroatië niets oplevert. Zodragegevens beschikbaar zijn, wordt de raming bijgesteld.

Dit financieel memorandum houdt geen rekening methet eventuele gebruik van de crisisreserve. Er zij op gewezen dat voor debedragen van de marktgerelateerde uitgaven is uitgegaan van een situatie zonderopenbare-interventieaankopen en andere crisismaatregelen in om het even welkesector.

3.1.        Rubriek(en) van het meerjarigfinancieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

Tabel 1: Bedragen voor het GLB,inclusief aanvullende bedragen waarin is voorzien in de MFK-voorstellen en inde voorstellen voor de hervorming van het GLB

In miljoen EUR (huidige prijzen)

Begrotingsjaar || 2013 || 2013 aange­past (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2014-2020

|| || || || || || || || || ||

Binnen het MFK || || || || || || || || || ||

Rubriek 2 || || || || || || || || || ||

Rechtstreekse steun en marktgerelateerde uitgaven (2) (3) (4) (5) || 44 939 || 45 304 || 44 956 || 45 199 || 45 463 || 45 702 || 45 729 || 45 756 || 45 783 || 318 589

Geraamde bestemmingsontvangsten || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704

|| || || || || || || || || ||

P1 Rechtstreekse steun en marktgerelateerde uitgaven (met bestemmingsontvangsten) (5) || 45 611 || 45 976 || 45 628 || 45 871 || 46 135 || 46 374 || 46 401 || 46 428 || 46 455 || 323 293

|| || || || || || || || || ||

P2 Plattelandsontwikkeling (4) || 14 817 || 14 451 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 103 488

|| || || || || || || || || ||

Totaal || 60 428 || 60 428 || 60 412 || 60 655 || 60 919 || 61 159 || 61 186 || 61 212 || 61 239 || 426 781

Rubriek 1 || || || || || || || || || ||

CB Landbouwonderzoek en -innovatie || n.v.t. || n.v.t. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072

Meest hulpbehoevenden || n.v.t. || n.v.t. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

Totaal || n.v.t. || n.v.t. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889

Rubriek 3 || || || || || || || || || ||

Voedselveiligheid || n.v.t. || n.v.t. || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 2 465

|| || || || || || || || || ||

Buiten het MFK || || || || || || || || || ||

   Reserve voor crises in de landbouwsector || n.v.t. || n.v.t. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945

   Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) || || || || || || || || || ||

Waarvan maximaal beschikbaar voor landbouw: (6) || n.v.t. || n.v.t. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

|| || || || || || || || || ||

TOTAAL || || || || || || || || || ||

TOTAAL voorstellen Commissie (MFK + buiten het MFK) + bestemmingsontvangsten || 60 428 || 60 428 || 62 735 || 63 017 || 63 322 || 63 602 || 63 671 || 63 740 || 63 810 || 443 898

TOTAAL voorstellen MFK (d.i. uitgezonderd reserve en EFG) + bestemmingsontvangsten || 60 428 || 60 428 || 61 825 || 62 089 || 62 376 || 62 637 || 62 686 || 62 736 || 62 786 || 437 136

Opmerkingen:

(1)           Met inachtneming van reeds goedgekeurdewetgevingswijzigingen, d.w.z. vrijwillige modulatie voor het VK en artikel 136"niet-uitgegeven bedragen" vervallen eind 2013.

(2)           De bedragen hebbenbetrekking op het voorgestelde jaarlijkse maximum voor de eerste pijler.Opgemerkt zij evenwel dat wordt voorgesteld negatieve uitgaven van deboekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen (momenteel onder begrotingspost 0507 01 06) over te hevelen naar de bestemmingsontvangsten (onder post 67 03).Voor details, zie de tabel geraamde ontvangsten op de onderstaande bladzijde.

(3)           De cijfers voor 2013 zijn inclusief debedragen voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen en die voormarktmaatregelen in de visserijsector.

(4)           De bedragen in debovenstaande tabel zijn in overeenstemming met die in de mededeling van deCommissie "Een begroting voor Europa 2020" (COM(2011) 500 van 29juni 2011) en het gewijzigde voorstel van de Commissie voor het MFK 2014-2020(COM(2012) 388 van 6 juli 2012). Besloten moet evenwel nog worden of in het MFKrekening wordt gehouden met de voorgestelde overdracht, met ingang van 2014,van de middelen van één lidstaat voor het nationale herstructureringsprogrammavoor katoen naar plattelandsontwikkeling; het betreft een aanpassing (4 miljoeneuro per jaar) van de bedragen voor respectievelijk het ELGF-submaximum en detweede pijler. In de hiernavolgende tabellen zijn de bedragen overgedragen,ongeacht of dat ook zo is voor het MFK.

(5)           Inclusief demaximumbedragen voor de speciale ontmijningsreserve voor Kroatië.

(6)           Overeenkomstig demededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020" (COM(2011) 500definitief) komt een totaalbedrag tot 2,5 miljard euro in prijzen van 2011beschikbaar voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering omaanvullende steun te verlenen aan landbouwers die te lijden hebben van deeffecten van de globalisering. In de bovenstaande tabel is de uitsplitsing perjaar in huidige prijzen slechts indicatief. In het voorstel voor eenInterinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en deCommissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieelbeheer (COM(2011) 403 definitief van 29 juni 2011) is voor het EFG een algemeenmaximumbedrag van 429 miljoen euro per jaar (in prijzen van 2011) vastgesteld.

3.2.        Geraamde gevolgen voor deuitgaven

3.2.1.     Samenvatting van de geraamdegevolgen voor de uitgaven

Tabel 2: Geraamde ontvangsten enuitgaven voor Beleidsterrein 05 van Rubriek 2

In miljoen EUR (huidige prijzen)

Begrotingsjaar || 2013 (1) || 2013 aange­past (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2014-2020

ONTVANGSTEN || || || || || || || || || ||

123 - Productieheffing suiker (eigen middelen) || 123 || 123 || 125 || 125 || || || || || || 250

|| || || || || || || || || ||

67 03 - Bestemmingsontvangsten || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187

waarvan: ex 05 07 01 06 - Boekhoudkundige goedkeuring || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Totaal || 795 || 795 || 866 || 866 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 437

UITGAVEN || || || || || || || || || ||

05 02 - Markten (2) || 3 311 || 3 311 || 2 652 || 2 671 || 2 700 || 2 729 || 2 752 || 2 740 || 2 729 || 18 974

05 03 - Rechtstreekse steun (vóór plafonnering) (3) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 193 || 43 428 || 43 637 || 43 641 || 43 678 || 43 715 || 304 261

05 03 Rechtstreekse steun (na plafonnering) (3) (4) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 028 || 43 256 || 43 453 || 43 455 || 43 492 || 43 530 || 303 184

|| || || || || || || || || ||

05 04 - Plattelandsontwikkeling (vóór plafonnering) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 103 516

05 04 - Plattelandsontwikkeling (na plafonnering) (4) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 952 || 14 960 || 14 973 || 14 974 || 14 974 || 14 974 || 104 594

05 07 01 06 - Boekhoudkundige goedkeuring || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totaal || 60 229 || 60 229 || 60 410 || 60 652 || 60 916 || 61 155 || 61 181 || 61 207 || 61 232 || 426 751

NETTOBEGROTING na bestemmingsontvangsten || || || 59 669 || 59 911 || 60 175 || 60 414 || 60 440 || 60 466 || 60 491 || 421 564

Opmerkingen:

(1)           Ter vergelijking zijn de cijfersvoor 2013 ongewijzigd overgenomen uit de oorspronkelijke voorstellen van deCommissie van 12 oktober 2011.

(2)           Voor 2013 betreft het eenvoorlopige raming op basis van de ontwerpbegroting 2012, met inachtneming vande reeds voor 2013 overeengekomen juridische aanpassingen (bijv. wijnmaximum,afschaffing premie voor aardappelzetmeel, gedroogde diervoeders) en van enkeleverwachte ontwikkelingen. Voor alle jaren gaat de raming ervan uit dat er geenbehoefte is aan aanvullende financiering van steunmaatregelen in verband metverstoringen van de markt of crisissituaties.

(3)           Het bedrag voor 2013 isinclusief een raming voor het rooien van wijnstokken 2012. De in tabel 2 opgenomenbedragen voor 2014-2020 zijn exclusief de speciale ontmijningsreserve voorKroatië, terwijl de corresponderende bedragen in tabel 1 inclusief deze reservezijn.

(4)           De raming van de opbrengst uitde plafonnering berustte op bepaalde aannamen inzake de uitvoering vanrechtstreekse betalingen door de lidstaten en wordt dus herzien zodra zijhebben gemeld welke uitvoeringsbesluiten zij hebben genomen. Voorts is voorKroatië op dit moment geen raming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijkomdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basisvan voorlopige informatie is gebleken dat de plafonnering in het geval vanKroatië niets oplevert. Zodra gegevens beschikbaar zijn, wordt de ramingbijgesteld.

Tabel 3: Berekening van de financiëlegevolgen, per begrotingshoofdstuk, van de voorstellen voor de hervorming vanhet GLB wat betreft ontvangsten en GLB-uitgaven

In miljoen EUR (huidige prijzen)

Begrotingsjaar || 2013 (1) || 2013 aange­past (1) || || TOTAAL 2014-2020

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

ONTVANGSTEN || || || || || || || || || ||

123 - Productieheffing suiker (eigen middelen) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || || ||

67 03 - Bestemmingsontvangsten || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

waarvan: ex 05 07 01 06 - Boekhoudkundige goedkeuring || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Totaal || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

UITGAVEN || || || || || || || || || ||

05 02 - Markten (2) || 3 311 || 3 311 || -659 || -640 || -611 || -582 || -559 || -571 || -582 || -4 203

05 03 - Rechtstreekse steun (vóór plafonnering) (3) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913

05 03 - Rechtstreekse steun - Geraamde opbrengst uit de plafonnering (4), over te hevelen naar plattelandsontwikkeling || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078

05 04 - Plattelandsontwikkeling (vóór plafonnering) (5) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28

05 04 - Rechtstreekse steun - Geraamde opbrengst uit de plafonnering (4), over te dragen van de rechtstreekse steun || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078

05 07 01 06 - Boekhoudkundige goedkeuring || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Totaal || 60 229 || 60 229 || -1 046 || -1 059 || -1 072 || -1 085 || -1 103 || -1 114 || -1 126 || -7 605

NETTOBEGROTING na bestemmingsontvangsten || || || -1 115 || -1 128 || -1 141 || -1 154 || -1 172 || -1 183 || -1 195 || -8 088

Opmerkingen:

(1)           Ter vergelijking zijn de cijfersvoor 2013 ongewijzigd overgenomen uit de oorspronkelijke voorstellen van deCommissie van 12 oktober 2011.

(2)           Voor 2013 betreft het eenvoorlopige raming op basis van de ontwerpbegroting 2012, met inachtneming vande reeds voor 2013 overeengekomen juridische aanpassingen (bijv. wijnmaximum,afschaffing premie voor aardappelzetmeel, gedroogde diervoeders) en van enkeleverwachte ontwikkelingen. Voor alle jaren gaat de raming ervan uit dat er geenbehoefte is aan aanvullende financiering van steunmaatregelen in verband metverstoringen van de markt of crisissituaties.

(3)           Het bedrag voor 2013 isinclusief een raming voor het rooien van wijnstokken 2012. De in tabel 3opgenomen bedragen voor 2014-2020 zijn exclusief de speciale ontmijningsreservevoor Kroatië, terwijl de corresponderende bedragen in tabel 1 inclusief dezereserve zijn.

(4)           De raming van de opbrengst uitde plafonnering berustte op bepaalde aannamen inzake de uitvoering vanrechtstreekse betalingen door de lidstaten en wordt dus herzien zodra zijhebben gemeld welke uitvoeringsbesluiten zij hebben genomen. Voorts is voorKroatië op dit moment geen raming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijkomdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basisvan voorlopige informatie is gebleken dat de plafonnering in het geval van Kroatiëniets oplevert. Zodra gegevens beschikbaar zijn, wordt de raming bijgesteld.

(5)           De wijziging ten opzichte van 2013hangt alleen samen met de voorgestelde overheveling van de nationale middelenvoor katoen naar plattelandsontwikkeling (4 miljoen euro per jaar). Voorts komtin de bijgewerkte MFK-voorstellen (COM(2012) 388) 333 miljoen euro per jaarextra beschikbaar.

Tabel 4: Berekening van de financiëlegevolgen van de voorstellen voor de hervorming van het GLB wat betreft demarktgerelateerde GLB-uitgaven

In miljoen EUR (huidige prijzen)

BEGROTINGSJAAR || || Rechts­grondslag || Geraamde behoeften || Wijzigingen t.o.v. 2013 ||

|| || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2014-2020

Uitzonderingsmaatregelen: gestroomlijnde en verruimde werkingssfeer rechtsgrondslag || || Art. 154, 155 en 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Afschaffing interventie voor durumtarwe en sorgho || || Ex art. 10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Voedselprogramma's voor de meest hulpbehoevenden || (2) || Ex art. 27 van Ver. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0

Particuliere opslag (vlasvezels) || || Art. 16 || n.v.t. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Steun voor katoen - herstructurering || (3) || Ex art. 5 van Ver. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0

Aanloopsteun voor producentengroeperingen G&F || || Ex art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0

Schoolfruitregeling || || Art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0

Afschaffing PO hop || || Ex art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9

Facultatieve particuliere opslag mageremelkpoeder || || Art. 16 || n.v.t. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Afschaffing steun voor gebruik ondermelk/MMP voor voederdoeleinden/verwerking tot caseïne en gebruik caseïne || || Ex art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Facultatieve particuliere opslag boter || (4) || Art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0]

Afschaffing heffing verkoopbevordering melk || || Ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

TOTAAL 05 02 || || || || || || || || || || ||

Nettogevolgen van hervormingsvoorstellen (5) (6) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9

Opmerkingen:

(1)           De behoeften voor 2013 zijngeraamd op basis van de ontwerpbegroting van de Commissie 2012, behalve voor a)de sector groenten en fruit waarvoor de behoeften zijn gebaseerd op hetfinancieel memorandum voor de respectieve hervormingen en b) reedsovereengekomen wetgevingswijzigingen.

(2)           Hetbedrag voor 2013 komt overeen met het maximum dat bij Verordening (EU) nr. 121/2012is vastgesteld. Vanaf 2014 wordt de maatregel gefinancierd onder Rubriek 1.

(3)           De beschikbare middelen voor hetprogramma voor herstructurering van de katoensector in Griekenland (4 miljoeneuro per jaar) worden vanaf 2014 overgeheveld naar plattelandsontwikkeling. Debeschikbare middelen voor Spanje (6,1 miljoen euro per jaar) gaan vanaf 2018naar de bedrijfstoeslagregeling (reeds besloten).

(4)           Geraamdegevolgen in geval van niet-toepassing van de maatregel.

(5)           Verwacht wordt dat, bovenop deuitgaven in het kader van de hoofdstukken 05 02 en 05 03, derechtstreekse uitgaven in het kader van de hoofdstukken 05 01, 05 07en 05 08 zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsontvangsten van hetELGF.

(6)           Tabel 4 geeft de nettogevolgenvan de hervormingsvoorstellen voor de betrokken marktmaatregelen weer, terwijlde cijfers bij "05 02 Markten" in tabel 3 het verschil weergeventussen het gecorrigeerde bedrag voor 2013 en de geraamde bedragen die in 2014-2020voor marktgerelateerde uitgaven beschikbaar zijn.

Tabel 5: Berekening van de financiëlegevolgen van de voorstellen voor de hervorming van het GLB wat betreftrechtstreekse steun

In miljoen EUR (huidige prijzen)

BEGROTINGSJAAR || || Rechts­grondslag || Geraamde behoeften || Wijzigingen t.o.v. 2013 ||

|| || 2013 (1) || 2013 aange­past (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2014-2020

|| || || || || || || || || || || ||

Rechtstreekse steun (3) || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 434,2 || 493,0 || 720,1 || 917,2 || 919,7 || 957,0 || 994,3 || 5 435,6

- Reeds goedgekeurde wijzigingen: || || || || || || || || || || || ||

Geleidelijke integratie EU-12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1

Herstructurering katoen || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4

Gezondheidscon-trole || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8

Vorige hervormingen || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2

|| || || || || || || || || || || ||

- Geleidelijke integratie Kroatië (3) || || || || || 93,3 || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1 || 1 156,3

|| || || || || || || || || || || ||

- Wijzigingen in verband met nieuwe voorstellen GLB-hervorming || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

Waarvan plafonnering (4) || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

|| || || || || || || || || || || ||

TOTAAL 05 03 || || || || || || || || || || || ||

Nettogevolgen van hervormingsvoorstellen || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

TOTAAL UITGAVEN || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 969,7 || 43 028,4 || 43 255,6 || 43 452,6 || 43 455,2 || 43 492,5 || 43 529,8 || 303 183,6

Opmerkingen:

(1)           Hetbedrag voor 2013 is inclusief een raming voor het rooien van wijnstokken 2012.

(2)           Metinachtneming van reeds goedgekeurde wetgevingswijzigingen, d.w.z. vrijwilligemodulatie voor het VK en artikel 136 "niet-uitgegeven bedragen"vervallen eind 2013.

(3)           Exclusiefde speciale ontmijningsreserve voor Kroatië.

(4)           De raming van de opbrengst uitde plafonnering berustte op bepaalde aannamen inzake de uitvoering vanrechtstreekse betalingen door de lidstaten en wordt dus herzien zodra zijhebben gemeld welke uitvoeringsbesluiten zij hebben genomen. Voorts is voorKroatië op dit moment geen raming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijkomdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basisvan voorlopige informatie is gebleken dat de plafonnering in het geval vanKroatië niets oplevert. Zodra gegevens beschikbaar zijn, wordt de ramingbijgesteld.

Tabel 6: Componenten van rechtstreeksesteun

In miljoen EUR (huidige prijzen)

BEGROTINGSJAAR || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2015-2020

Bijlage II || || || || || 42 519,1 || 42 754,0 || 42 963,3 || 42 966,8 || 43 004,1 || 43 041,4 || 257 248,6

Betaling voor landbouwpraktijken die gunstig zijn voor klimaat en milieu (30 %) || || || || || 12 900,1 || 12 894,5 || 12 889,0 || 12 890,0 || 12 901,2 || 12 912,4 || 77 387,2

Maximum dat kan worden toegewezen aan betalingen aan jonge landbouwers (2 %) || || || || || 860,0 || 859,6 || 859,3 || 859,3 || 860,1 || 860,8 || 5 159,1

Basisbetalingsregeling, betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen, vrijwillige gekoppelde steun || || || || || 28 759,0 || 28 999,9 || 29 215,1 || 29 217,4 || 29 242,8 || 29 268,1 || 174 702,2

Maximum dat van bovenstaande lijnen kan worden weggenomen voor de financiering van de regeling voor kleine landbouwers (10 %) || || || || || 4 300,0 || 4 298,2 || 4 296,3 || 4 296,7 || 4 300,4 || 4 304,1 || 25 795,7

In bijlage II opgenomen wijnoverdrachten (1) || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1

Plafonnering (2) || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

Katoen || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6

POSEI/Kleine eilanden in de Egeïsche Zee || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4

(1)           Rechtstreekse steun voor deperiode 2014-2020 is inclusief een raming van de wijnoverdrachten naar BTR opbasis van door de lidstaten voor 2013 te nemen besluiten. Voor Kroatië was geenraming mogelijk omdat in 2013 geen nationaal wijnprogramma wordt uitgevoerd enKroatië op dit moment nog geen overdracht heeft gemeld.

(2)           De raming van de opbrengst uitde plafonnering berustte op bepaalde aannamen inzake de uitvoering vanrechtstreekse betalingen door de lidstaten en wordt dus herzien zodra zijhebben gemeld welke uitvoeringsbesluiten zij hebben genomen. Voorts is voorKroatië op dit moment geen raming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijkomdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basisvan voorlopige informatie is gebleken dat de plafonnering in het geval vanKroatië niets oplevert. Zodra gegevens beschikbaar zijn, wordt de ramingbijgesteld.

Tabel 7: Berekening van de financiëlegevolgen van de voorstellen voor de hervorming van het GLB wat betreft deovergangsmaatregelen voor het verlenen van rechtstreekse steun in 2014

In miljoen EUR (huidige prijzen)

BEGROTINGSJAAR || || Rechts­grondslag || Geraamde behoeften || Wijzigingen t.o.v. 2013

|| || || 2013 (1) || 2013 aange­past || 2014 (2)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9

Geleidelijke integratie EU-10 || || || || || 616,1

Gezondheidscontrole || || || || || -64,3

Vorige hervormingen || || || || || -9,9

TOTAAL 05 03 || || || || ||

TOTAAL UITGAVEN || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4

Opmerkingen:

(1)           Hetbedrag voor 2013 is inclusief een raming voor het rooien van wijnstokken 2012.

(2)           Deverlengde nettomaxima zijn inclusief een raming van de wijnoverdrachten naarBTR op basis van door de lidstaten voor 2013 te nemen besluiten.

Tabel 8: Berekening van de financiëlegevolgen van de voorstellen voor de hervorming van het GLB wat betreftplattelandsontwikkeling

In miljoen EUR (huidige prijzen)

BEGROTINGSJAAR || || Rechts­grondslag || Toewijzing voor plattelandsontwik­keling || Wijzigingen t.o.v. 2013 ||

|| || || 2013 || 2013 aange­past (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAAL 2014-2020

Programma's voor plattelandsontwikkeling || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || ||

Steun voor katoen - herstructurering || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0

Opbrengst plafonnering rechtstreekse steun || (3) || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7

Voor PO beschikbare middelen exclusief technische ondersteuning || (4) || || || || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -65,2

Technische ondersteuning || (4) || || 27,6 || 27,6 || 9,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 35,2

Prijs voor plaatselijke innovatieve samenwerkingsprojecten || (5) || || n.v.t. || n.v.t. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0

Aanvullend PO-bedrag (overeenkomstig COM(2012) 388) || || || n.v.t. || n.v.t. || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 2 331,0

TOTAAL 05 04 || || || || || || || || || || || ||

Nettogevolgen van hervormingsvoorstellen || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7

TOTAAL UITGAVEN (vóór plafonnering) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 103 516,5

TOTAAL UITGAVEN (na plafonnering) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 952,2 || 14 960,2 || 14 972,8 || 14 973,7 || 14 973,7 || 14 973,7 || 104 594,2

Opmerkingen:

(1)           Aanpassingenovereenkomstig de bestaande wetgeving slechts van toepassing tot het einde vanhet begrotingsjaar 2013.

(2)           De bedragen in tabel 1 (onder 3.1)zijn in overeenstemming met die in de mededeling van de Commissie "Eenbegroting voor Europa 2020" (COM(2011) 500 definitief) en hetgewijzigde voorstel van de Commissie voor het MFK 2014-2020 (COM(2012) 388 van 6juli 2012). Besloten moet evenwel nog worden of in het MFK rekening wordtgehouden met de voorgestelde overdracht, met ingang van 2014, van de middelenvan één lidstaat voor het nationale herstructureringsprogramma voor katoen naarplattelandsontwikkeling; het betreft een aanpassing (4 miljoen euro per jaar)van de bedragen voor respectievelijk het ELGF-submaximum en de tweede pijler.In de bovenstaande tabel 8 zijn de bedragen overgedragen, ongeacht of dat ookzo is voor het MFK.

(3)           De raming van de opbrengst uitde plafonnering berustte op bepaalde aannamen inzake de uitvoering vanrechtstreekse betalingen door de lidstaten en wordt dus herzien zodra zijhebben gemeld welke uitvoeringsbesluiten zij hebben genomen. Voorts is voorKroatië op dit moment geen raming van de opbrengst uit de plafonnering mogelijkomdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Uit een eerste ruwe raming op basisvan voorlopige informatie is gebleken dat de plafonnering in het geval vanKroatië niets oplevert. Zodra gegevens beschikbaar zijn, wordt de raming bijgesteld.

(4)           Hetbedrag voor 2013 voor technische steun is vastgesteld op basis van deoorspronkelijke middelen voor plattelandsontwikkeling (overdrachten van eerstepijler niet inbegrepen).

Technische steun voor 2014-2020 wordt vastgesteld op 0,25 % van detotale middelen voor plattelandsontwikkeling.

(5)           Gedektdoor het voor technische steun beschikbare bedrag.

Rubriek van het meerjarig financieel kader || 5 || "Administratieve uitgaven"

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Opmerking:    Verwacht wordt dat de wetgevingsvoorstellen geen gevolgenhebben voor de administratieve kredieten. Het is namelijk de bedoeling dat hetwetgevingskader ten uitvoer kan worden gelegd met het huidige niveau van depersonele middelen en administratieve uitgaven. In de cijfers hieronder is noggeen rekening gehouden met de gevolgen van de toetreding van Kroatië.

|| || || Jaar 2014 || Jaar 2015 || Jaar 2016 || Jaar 2017 || Jaar 2018 || Jaar 2019 || Jaar 2020 || TOTAAL

DG: AGRI ||

Personele middelen || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Andere administratieve uitgaven || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

TOTAAL DG AGRI || Kredieten || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || (Totaal vastleggingen = totaal betalingen) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| || || Jaar N[9] || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader || Vastleggingen || || || || || || || ||

Betalingen || || || || || || || ||

3.2.2.     Geraamde gevolgen voor debeleidskredieten

- ¨  Voor hetvoorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

- x Voor hetvoorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordtbeschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoen EUR (tot op 3decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ò || || || Jaar 2014 || Jaar 2015 || Jaar 2016 || Jaar 2017 || Jaar 2018 || Jaar 2019 || Jaar 2020 || TOTAAL

OUTPUT

Soort output || Gem. kosten van de output || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Aantal outputs || Kosten || Totaal aantal outputs || Totaal kosten

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE KOSTEN || || || || || || || || || || || || || || || ||

Opmerking: Voor de specifieke doelstellingen moeten de outputs nogworden bepaald (zie onder 1.4.2).

3.2.3.     Geraamde gevolgen voor deadministratieve kredieten

3.2.3.1.  Samenvatting

- ¨  Voor het voorstel/initiatiefzijn geen administratieve kredieten nodig

- x Voor hetvoorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder naderwordt beschreven:

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| Jaar 2014 || Jaar 2015 || Jaar 2016 || Jaar 2017 || Jaar 2018 || Jaar 2019 || Jaar 2020 || TOTAAL

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || || || || || || || ||

Personele middelen[10] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Andere administratieve uitgaven || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || || || || || || || ||

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || || || || || || || ||

Personele middelen || || || || || || || ||

Andere administratieve uitgaven || || || || || || || ||

Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || || || || || || || ||

TOTAAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

3.2.3.2.  Geraamde personeelsbehoeften

- ¨  Voor hetvoorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

- x Voor hetvoorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordtbeschreven:

Opmerking:  Verwacht wordt dat de wetgevingsvoorstellen geen gevolgenhebben voor de administratieve kredieten. Het is namelijk de bedoeling dat hetwetgevingskader ten uitvoer kan worden gelegd met het huidige niveau van depersonele middelen en administratieve uitgaven. De cijfers voor de periode 2014-2020zijn gebaseerd op de situatie voor 2011. In de cijfers hieronder is nog geenrekening gehouden met de gevolgen van de toetreding van Kroatië.

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1decimaal)

|| Jaar 2014 || Jaar 2015 || Jaar  2016 || Jaar  2017 || Jaar 2018 || Jaar  2019 || Jaar  2020

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) ||

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034

XX 01 01 02 (delegaties) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 05 01 (onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 01 (eigen onderzoek) || || || || || || ||

Extern personeel (in voltijdequivalenten FTE)[11] ||

XX 01 02 01 (AC, INT, END van de "totale financiële middelen") || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL en END in de delegaties) || || || || || || ||

XX 01 04 jj || - zetel || || || || || || ||

- delega­ties || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END - onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END - eigen onderzoek) || || || || || || ||

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) || || || || || || ||

TOTAAL[12] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115

XX is hetbeleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personelemiddelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheervan deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueelaangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsproceduremet inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnenworden toegewezen.

Beschrijving van deuit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen ||

Extern personeel ||

3.2.4.     Verenigbaarheid met het huidigemeerjarig financieel kader

- x Hetvoorstel/initiatief is verenigbaar met de VOORSTELLEN VOOR HETmeerjarig financieel kader VOOR 2014-2020

- ¨  Het voorstel/initiatiefvergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarig financieelkader

- ¨  Het voorstel/initiatiefvergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarigfinancieel kader

3.2.5.     Bijdrage van derden aan definanciering

- Hetvoorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

- x Hetvoorstel/initiatief betreffende plattelandsontwikkeling (ELFPO) voorziet inmedefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| Jaar 2014 || Jaar 2015 || Jaar 2016 || Jaar 2017 || Jaar 2018 || Jaar 2019 || Jaar 2020 || Totaal

Medefinancieringsbron || LS || LS || LS || LS || LS || LS || LS || LS

TOTAAL medegefinancierde kredieten[13] || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen

              3.3     Geraamde gevolgenvoor de ontvangsten

- x Hetvoorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

- ¨  Het voorstel/initiatiefheeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

- x   voor de eigen middelen

- x   voor de diverse ontvangsten

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten: || Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten || Gevolgen van het voorstel/initiatief[14]

Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || invullen: zoveel kolommen als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

|| || || || || || || ||

Voorde diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de)betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Zie de tabellen 2 en 3 onder 3.2.1.

[1]               PB L 112 van 24 april 2012.

[2]               COM(2012) 388 van 6 juli 2012.

[3]               ABM: Activity-Based Management (activiteitsgestuurdbeheer) - ABB: Activity-Based Budgeting (activiteitsgestuurde begroting).

[4]               In de zin van artikel 49, lid 6, onder a)of b), van het Financieel Reglement.

[5]               COM(2011) 500 definitief van 29 juni 2011.

[6]               Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingennaar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               In de zin van artikel 185 van het FinancieelReglement.

[8]               Het Europees Parlement en de Raad zullen de verordeningnaar verwachting in het najaar van 2012 goedkeuren.

[9]               Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van hetvoorstel/initiatief wordt begonnen.

[10]             Op basis van gemiddelde kosten van 127 000 EUR voorposten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijkefunctionarissen).

[11]             AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); INT=Intérimaire (uitzendkracht); JED= Jeune Expert en Délégation (jonge deskundigein delegaties); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= ExpertNational Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige).

[12]             Exclusief het subplafond in begrotingsonderdeel 05.010404.

[13]             Dit wordt toegelicht in de door de lidstaten in te dienenplattelandsontwikkelingsprogramma's.

[14]             Voor traditionele eigen middelen (douanerechten ensuikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 %aan inningskosten.