Home

Verslag over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur betreffende het begrotingsjaar 2011 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

Verslag over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur betreffende het begrotingsjaar 2011 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

15.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 388/34


VERSLAG

over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur betreffende het begrotingsjaar 2011 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

2012/C 388/07

INLEIDING

1.

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (hierna: „Agentschap”), gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Besluit 2009/336/EG van de Commissie(1). Het Agentschap heeft tot taak de door de Commissie vastgestelde programma's op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur te beheren, met inbegrip van de gedetailleerde uitvoering van projecten met een technisch karakter(2).

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

2.

De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt nog controle-informatie die voortkomt uit het werk van andere controleurs (indien relevant) en een analyse van de „management representations”.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

3.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie controleerde de Rekenkamer de jaarrekening(3) van het Agentschap, die bestaat uit de „financiële staten”(4) en de „verslagen over de uitvoering van de begroting”(5) betreffende het per 31 december 2011 afgesloten begrotingsjaar, alsmede de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening.

De verantwoordelijkheid van de leiding

4.

Als ordonnateur voert de directeur de begroting aan de ontvangsten- en uitgavenzijde uit overeenkomstig de financiële regeling van het Agentschap, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en binnen de grens van de toegekende kredieten(6). De directeur is verantwoordelijk voor het opzetten(7) van de organisatorische structuur en van de interne beheers- en controlesystemen en -procedures die van belang zijn om definitieve rekeningen(8) te kunnen opstellen die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten en om te verzekeren dat de onderliggende verrichtingen bij deze rekeningen wettig en regelmatig zijn.

De verantwoordelijkheid van de controleur

5.

De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees Parlement en de Raad(9) een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening van het Agentschap en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening.

6.

De Rekenkamer heeft haar controle uitgevoerd overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge controle-instanties van INTOSAI. Volgens die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en uitvoeren dat redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap geen afwijkingen van materieel belang bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn.

7.

Een controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen daarbij. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de controleur, dat een beoordeling omvat van de risico's op afwijkingen van materieel belang in de rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van de onderliggende verrichtingen met de EU-regelgeving, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risicobeoordeling kijkt de controleur naar de interne controles met betrekking tot de opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, om controleprocedures op te zetten die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Een controle houdt tevens een beoordeling in van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de gemaakte boekhoudkundige schattingen, evenals een beoordeling van de algehele presentatie van de rekeningen.

8.

De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt als grondslag voor de navolgende oordelen.

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

9.

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap(10) op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2011 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels(11).

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

10.

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Agentschap betreffende het per 31 december 2011 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Louis GALEA, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 11 september 2012.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

PresidentBIJLAGE

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Brussel)

Bevoegdheden en activiteiten

Bevoegdheden van de Unie volgens het Verdrag

(Artikelen 165, lid 1, 166, lid 1, 167, lid 1, en 173, lid 1, van het Verdrag)

Verzamelen van informatie

De Unie draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte.

De Unie legt inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer.

De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten.

De Unie en de lidstaten dragen er zorg voor dat de omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie aanwezig zijn.

Bevoegdheden van het Agentschap

(Besluit 2009/336/EG van de Commissie)

Doelstellingen

In het kader van het onderwijs-, cultuur- en industriebeleid zijn tal van maatregelen genomen ter bevordering van onderwijs, beroepsopleiding, audiovisuele media, cultuur, jeugd en actief burgerschap in de Europese Unie. Deze maatregelen hebben voornamelijk tot doel de sociale cohesie te versterken en bij te dragen tot het concurrentievermogen, de economische groei en een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa.

Deze maatregelen behelzen een verscheidenheid van programma's.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde onderdelen van deze programma's (bijv. Een leven lang leren, Cultuur, Jeugd in actie, Europa voor de burger, Media, Erasmus Mundus en Tempus). In dit verband voert het de steun van de Unie uit, met uitzondering van programmabeoordeling, strategische studies en andere taken die discretionaire bevoegdheden vergen voor het omzetten van politieke keuzes.

Taken

Tijdens de looptijd beheren van de toegewezen specifieke projecten in het kader van de tenuitvoerlegging van programma’s van de Unie, alsook het uitvoeren van de daartoe noodzakelijke controles, door het nemen van de relevante besluiten, indien de Commissie het daartoe machtiging heeft verleend.

Het vaststellen van besluiten tot uitvoering van de begroting van de ontvangsten en uitgaven en het uitvoeren van alle maatregelen die voor het beheer van de programma’s van de Unie vereist zijn, met name in verband met subsidies en overheidsopdrachten, indien de Commissie het daartoe machtiging heeft verleend.

Het verzamelen, analyseren en aan de Commissie doorgeven van alle gegevens die nodig zijn om de uitvoering van de programma's van de Unie te sturen.

Op EU-niveau uitvoering geven aan het informatienetwerk voor onderwijs in Europa (Eurydice) voor de verzameling, analyse en verspreiding van informatie en het verzorgen van studies en publicaties.

Organisatie

Directiecomité

Samenstelling

Bestaat uit vijf leden, benoemd door de Europese Commissie.

Taken

Het stelt, na goedkeuring door de Europese Commissie, het jaarlijks werkprogramma van het Agentschap vast. Bovendien stelt het de administratieve begroting en het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap vast.

Directeur

Benoemd door de Europese Commissie.

Externe controle

Rekenkamer.

Interne controle

De interne-auditfunctie.

De dienst Interne Audit van de Commissie.

Kwijtingverlenende autoriteit

Parlement, op aanbeveling van de Raad.

In 2011 (2010) ter beschikking van het Agentschap gestelde middelen

Begroting

De huishoudelijke begroting 2011 van het Agentschap steeg tot 50 (49) miljoen euro (100 % gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie).

Het Agentschap heeft 621 (600) miljoen euro beheerd in verband met de programma’s en projecten die de Commissie aan het Uitvoerend Agentschap delegeerde.

Personeelsbestand per 31 december 2011

Tijdelijk personeel: 102 (102) posten voor tijdelijk personeel in de lijst van het aantal ambten,

waarvan bezet: 102 (97)

Arbeidscontractanten: 336 (330) arbeidscontractanten

waarvan bezet: 331 (315)

Totaalaantal personeelsleden: 433 (412) posten bezet, waarvan er:

352 uitvoerende, en

81 administratieve taken verrichten.

Producten en diensten in 2011 (2010)

Communicatie

Organisatie van drie voorlichtingsdagen, bijwerken van de database EVE(1) met projectresultaten, organisatie van evenementen in samenwerking met de toezichthoudende directoraten-generaal (DG’s).

Organisatie van een tevredenheidsonderzoek bij aanvragers en begunstigden van 2007 tot 2010. De analyse van de resultaten per programma is voltooid en de follow-upacties zijn in 2011 gestart.

De brochure over EACEA is beschikbaar in drie talen (EN, FR, DE).

In Brussel werden lanceringsbijeenkomsten georganiseerd voor projectcoördinatoren en partners.

Selecties

Er werden 28 oproepen tot het indienen van voorstellen en 1 uitnodiging tot inschrijving gepubliceerd.

Gedetailleerde informatiefiches (of beschrijvingen) over de geselecteerde voorstellen (compendia) werden gepubliceerd op de website van het Agentschap.

Beheer van meer dan 12 000 ontvangen voorstellen.

Selectie van meer dan 3 800 projecten en 420 Erasmus University Charters (Erasmus-universiteitshandvesten).

Toezichtbezoeken

Er werden meer dan 400 follow-upvergaderingen (ter plaatse of in Brussel) met projectdeelnemers georganiseerd om toezicht te houden op de projectuitvoering.

Vereenvoudigingsmaatregelen

Het gebruik van elektronische formulieren is uitgebreid om meer activiteiten te bestrijken, en betreft nu 75 % van alle aanvragen.

De contractsluiting is vereenvoudigd (besluiten in plaats van subsidieovereenkomsten) voor sommige acties.

Een berekening op basis van forfaitaire bedragen werd herzien en ingevoerd voor meer activiteiten.

Briefings door deskundigen op afstand en projectevaluaties op afstand werden ingezet met het oog op de beoordeling van meer activiteiten.

Samenwerking met de toezichthoudende DG’s

Organisatie van vier vergaderingen van het directiecomité.

Regelmatige coördinatievergaderingen over de gedelegeerde programma’s met de betrokken directeuren van de toezichthoudende DG’s (drie vergaderingen per jaar).

Assistentie voor de bevoegde DG’s bij de voorbereiding van de volgende generatie programma’s.

Op verzoek van de Commissie informatie verstrekken over de programma-uitvoering.

Controles

Er werden 119 controles afgerond en contracten gesloten voor 105 nieuwe controles.

Contracten en projecten: er werden 4 579 contracten ondertekend en 4 589 projecten gesloten.

Bron: Door het Agentschap verstrekte gegevens.


Bron: Door het Agentschap verstrekte gegevens.


ANTWOORD VAN HET AGENTSCHAP

Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer.