Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

10.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 37/22


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

2012/C 37/07

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2011) 323

1.6.2011

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer — Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2010

COM(2011) 327

14.6.2011

Groenboek — Versterking van het wederzijds vertrouwen in de Europese rechtsruimte — Een groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie

COM(2011) 345

10.6.2011

Verslag van de Commissie — Jaarverslag 2010 over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen

COM(2011) 408

7.7.2011

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2010

COM(2011) 417

13.7.2011

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

COM(2011) 473

26.7.2011

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer — Jaarrekening van de Europese Unie — Begrotingsjaar 2010

COM(2011) 571

20.9.2011

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa

COM(2011) 595

29.9.2011

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie — Fraudebestrijding — Jaarverslag 2010

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu