Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

24.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 88/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

2012/C 88/03

Datum waarop het besluit is genomen

5.10.2011

Referentienummer staatssteun

SA.33053 (11/N)

Lidstaat

Hongarije

Regio

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pannonia Ethanol Zrt. fejlesztési adókedvezménye

Rechtsgrondslag

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Type maatregel

Individuele steun

Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Doelstelling

Investeringen in verwerking en afzet

Vorm van de steun

Belastingvermindering

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 9 836,17 HUF (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

37,63 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Landbouw, bosbouw en visserij

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

29.2.2012

Referentienummer staatssteun

SA.33176 (11/N)

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole

Rechtsgrondslag

risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006,

Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche,

Decreto ministeriale 15 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»,

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008,

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile. Tali norme sono di competenza della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione Forestale sostenibile (Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo italiano e dalle Amministrazioni regionali

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Bosbouw

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 40,86 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm