Home

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn Voor de EER relevante tekst

31.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/1


Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 97/01

De volgende instanties zijn door de autoriteiten van de genoemde lidstaat bevoegd verklaard tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van Richtlijn 2009/22/EG.

BELGIË

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

B-1060 Brussel

Tel. (32-2) 542 35 55

Fax (32-2) 542 32 50

E-mail: membres@test-achats.be

leden@test-aankoop.be

www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

Bevordering, verdediging en behartiging van de consumentenbelangen (initiatieven, activiteiten, studies, onderzoek, publicaties over consumentenaangelegenheden, individuele dienstverlening en hulp aan leden, enz.);

Bevordering van en bijstand bij de oprichting en ontwikkeling van organisaties met rechtspersoonlijkheid die de bevordering en verdediging van de consumentenbelangen als voornaamste doelstelling hebben.

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

B-4700 Eupen

Tel. (32-87) 59 18 50

Fax (32-87) 59 18 51

E-mail: info@vsz.be

www.cec-ecc.be

www.evz.be

Voorlichting en advisering aan particulieren over consumentenproblemen;

Bemiddeling bij de overheid en maatregelen ter bescherming van de consumenten;

Rechten en individuele en collectieve vertegenwoordiging van de consumenten;

Grensoverschrijdende problemen van de consumenten;

Preventie en bestrijding van overmatige schuldenlast van particulieren.


BULGARIJE

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Комисия за защита на потребителите / The Consumer Protection Commission (KZP)

Slaveikov Sq. 4A

BG-1000 Sofia

Tel. +359 29877445

Fax +359 29884218

E-mail: info@kzp.bg

Web: www.kzp.bg

Belangrijkste overheidsinstantie bevoegd voor de toepassing van de wetgeving inzake consumentenbescherming: toezicht houden op de algemene veiligheid van consumentenproducten, economische belangen verdedigen, consumentengeschillen buitengerechtelijk regelen en de collectieve belangen van de consumenten verdedigen. De consumenten informatie en advies verstrekken. Consumentengeschillen regelen. De verzoeningscomités beheren, met inbegrip van het verzoeningscomité voor betalingsgeschillen. Consumentenklachten onderzoeken.

Fungeren als RAPEX-contactpunt (EU-systeem voor snelle waarschuwingen betreffende gevaarlijke consumentenproducten). Alle andere instanties coördineren die toezicht houden op de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming). Toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de twaalf richtlijnen die onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 2006/2004 vallen.

2.

Българска национална асоциация „активни потребители“

Bulgarian National Association for active consumers (BNA AP)

Sofia 1504,

ul. Vrabcha 26;

tel. 9890106;

fax 9890106;

bnap@bnap.org,

De consumenten voorlichten over op de markt beschikbare goederen en diensten; de consumenten voorlichten over de aan goederen en diensten verbonden risico's en over de wijzen waarop die risico's kunnen worden beperkt; de consumenten voorlichten over het effect van goederen en diensten op het milieu; de consumenten voorlichten over hun economische belangen en de wijzen waarop zij die kunnen verdedigen; de consumenten voorlichten over de in Bulgarije geldende wetgeving inzake consumentenbescherming en milieubescherming; de internationale knowhow inzake consumentenbescherming en milieubescherming bestuderen en wetgevende, economische en politieke maatregelen voorstellen om de consumenten en het milieu in Bulgarije te beschermen.

3.

Потребителски център за информация и изследвания / Centre for Consumer Information and Research (PtsII)

Knyaz Aleksandr

Battenberg Boulevard 27

BG-4000 Plovdiv

Tel. +359 32687478,

+359 0886330770,

+359 0894799288

E-mail: ydavch@yahoo.com

Optreden als onafhankelijke consumentenwaakhond, de consumenten voorlichten over de toestand van de markt, kwaliteit en veiligheid, vraag en aanbod, prijzen en kenmerken van goederen en diensten in onderlinge vergelijking; de consumenten en gespecialiseerde instanties voorlichten over inbreuken op nationale normen en andere wettelijke voorschriften betreffende de productie van en de handel in goederen en diensten; het consumentenbewustzijn versterken door de consumenten voor te lichten over hun rechten en plichten en over de wijze waarop zij deze respectievelijk kunnen verdedigen en nakomen.

4.

Съюз на застрахованите в България / Bulgarian Insurance Policy Holders’ Union (ZSB);

Residential Complex ‧Lazur‧,

Block 7, Entry A

BG-8001 Burgas

Tel./fax +359 56831462

E-mail: union_insured_bg@abv.bg

De belangen van Bulgaarse verzekeringnemers verdedigen, de consumenten voorlichten over de verzekeringssector en het publiek beter informeren over verzekeringskwesties.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин / Vidin Regional Consumers’ Union 98 (RSP-98 VIDIN)

Blintsi Square 2,

11th floor, room 10

BG-3700 Vidin

Tel./fax +359 94601431

E-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Consumentenbescherming

6.

Национална лига – потребители на услуги / National League of Clients of Service Providers

Burgas 8005

ZhK Slaveykov, bl. 63, vh. 8

Tel. +359 56888955

Mobiel +359 0889615108

E-mail: National_league@abv.bg

De consumenten voorlichten over hun rechten; maatregelen nemen wanneer zich op de dienstenmarkt onregelmatigheden voordoen, de consumenten en toezichthoudende instanties de nodige informatie dienaangaande verstrekken en de consumenten helpen wanneer zij met problemen worden geconfronteerd.

7.

Асоциация „Помощ за потребителя” / Consumer Assistance Association

Residential Complex ‧Lyulin‧,

Block 901, Entrance D, flat 98

BG-1324 Sofia

Tel. +359 2363541

Mobiel +359 0888795522

E-mail: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Seminars organiseren en opleiding verstrekken over consumententhema's, voorlichtings- en adviescentra voor consumenten oprichten, collectieve rechtsvorderingen ter verdediging van consumentenbelangen instellen, het initiatief nemen bij de ontwikkeling van wetgeving ter bescherming van de consumentenrechten, deelnemen aan de werkzaamheden van raadgevende overheidsinstanties die zich met consumentenbescherming bezighouden, verzoeningsdiensten verlenen en deelnemen aan de werkzaamheden van verzoeningscomités, consumentenproducten testen en deelnemen aan de door overheidsinstanties uitgevoerde inspecties.

8.

Федерация на потребителите в България / Bulgarian Consumers' Federation

Stefan Stambolov St 35A

BG-1000 Sofia

Tel./fax +359 29319811,

+359 28333285.

E-mail:mailto: fcb@potrebiteli-bg.org

Actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, expertises verrichten, adviesdiensten verstrekken en andere noodzakelijke activiteiten op het gebied van consumentenbescherming ontwikkelen; neutrale laboratoria oprichten en gebruiken voor onderzoek, expertises en het testen van consumentengoederen; centra oprichten voor het verlenen van juridisch en marktadvies en voor de behandeling van klachten en suggesties van consumenten; gedrukt, video- en audiomateriaal produceren waarin de consumenten wordt uitgelegd wat hun rechten zijn.


TSJECHIË

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (Association of Czech Consumers)

Budějovická 73

CZ-14000 Praha 4

Tel. +420 261 263 574

Fax +420 261 262 268

E-mail: spotrebitel@regio.cz

http://www.konzument.cz

Een breed scala aan acties op het gebied van consumentenbescherming, met inbegrip van voorlichting en advies bij consumentengeschillen.

2.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (Consumers Defence Association)

Novákových 8

CZ-18000 Praha 8

Tel. +420 224 239 940

Fax +420 224 239 941

E-mail: sos@spotrebitele.cz

Verdediging van de consumentenbelangen op gebieden waar particulieren zelf niet in staat zijn om in deze bescherming te voorzien.

3.

Občanské sdružení spotřebitelů (Civil Consumers' Association) TEST

Nuselská 297/5

CZ-14000 Praha 4

Tel. +420 241 404 922

Fax +420 241 406 533

E-mail: dtest@dtest.cz

http://www.dtest.cz

Publicatie van het tijdschrift TEST, objectieve en onafhankelijke producttests, consumentenbescherming in het algemeen.

4.

Spotřebitel.cz

Šárecká 15

CZ-16000 Praha 6

Tel. +420 224 811 111

Fax +420 222 311 369

E-mail: info@spotrebitel.cz

http://www.spotrebitel.cz

Consumentenbescherming in het algemeen.


DENEMARKEN

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

DK-2300 København S

Tel. (45) 32 66 90 00

Fax (45) 32 66 91 00

E-mail: fs@fs.dk

Website: www.fs.dk

(Engels: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Overeenkomstig de Marketingwet dient de ombudsman voor de consument in de eerste plaats de naleving van de wet te waarborgen, met name op het gebied van consumentenrechten.

De ombudsman voor de consument is bevoegd om rechtsvorderingen in te stellen op grond van de volgende richtlijnen:

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame;

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten;

Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/7/EG;

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG;

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten;

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten;

Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen;

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten;

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen;

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel").

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

DK-2730 Brønshøj

Tel. (45) 44 88 91 11

Fax (45) 44 91 73 73

E-mail: dkma@dkma.dk

Website: www.dkma.dk

Het Deense geneesmiddelenagentschap zorgt ervoor dat doeltreffende en veilige geneesmiddelen in de handel worden gebracht en dat de uitgaven voor medische behandelingen door de ziektekostenverzekering in verhouding tot de te verwachten medische resultaten staan. Verder houdt het toezicht op de farmaceutische industrie en de fabrikanten van farmaceutische apparatuur.

Het Deense geneesmiddelenagentschap is bevoegd om rechtsvorderingen in te stellen in geval van schending van Richtlijn 92/28/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.


DUITSLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI)

Tel. +49 71122021630

Fax +49 71122021640

E-mail: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Str. 51

D-70147 Stuttgart

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) e. V.

Tel. +49 8976760

Fax +49 8976762500

E-mail: adac@adac.de

www.adac.de

Am Westpark 8

D-81373 München

Bescherming en behartiging van de belangen van gebruikers van gemotoriseerde voertuigen; bescherming van weggebruikers, in het bijzonder consumentenbescherming; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

3.

Bauherren-Schutzbund e. V.

Tel. +49 303128001

Fax +49 3031507211

E-mail: office@bsb-ev.de

www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstr. 9/10

D-10178 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

4.

Berliner Mieterverein e. V.

Tel. +49 30226260

Fax +49 3022626162

E-mail: bmv@berliner-mieterverein.de

www.berliner-mieterverein.de

Behrenstr. 1c

D-10117 Berlin

Bescherming van huurdersbelangen in Berlijn door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

5.

Bund der Energieverbraucher e. V.

Tel. +49 222492270

Fax +49 222410321

E-mail: info@energieverbraucher.de

www.energieverbraucher.de

Frankfurter Str. 1

D-53572 Unkel

Bescherming van de belangen van de energieconsumenten door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van energieconsumenten (artikel 2 van de statuten).

6.

Bund der Versicherten e. V.

Tel. +49 419394222

Fax +49 419394221

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

D-24547 Henstedt-Ulzburg

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2, eerste zin, van de statuten).

7.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Tel. 06294/4281 0

Fax 06294/4281 79

www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Verstrekking van informatie en advies aan leden, andere belangstellenden en hun gezinnen op alle relevante gebieden uit het oogpunt van consumentenbescherming, met inbegrip van consumentenrechtelijke kwesties in verband met bescherming tegen discriminatie, indien en in zoverre bij wet toegestaan; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van de bovengenoemde groepen (cf. § 2, lid 3, onder p), van de statuten).

8.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.

Tel. +49 302758640

Fax +49 3027586440

E-mail: bund@bund.net

www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

D-10179 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

9.

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (VZBV)

Tel. +49 30258000

Fax +49 3025800218

E-mail: info@vzbv.de

www.vzbv.de

Markgrafenstr. 66

D-10969 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

10.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V.

Tel. +49 030/2938 1260

Fax +49 030/2938 1261

E-mail: dgs@dgs-berlin.de

www.dgs.de

Erich-Steinfurth-Straße 6

D-10243 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies, met name op het gebied van hernieuwbare energie en zuinig energiegebruik, met bijzondere aandacht voor zonne-energie; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

11.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e. V.

Tel. +49 76155012

Fax +49 76155013

E-mail: info@dsa-ev.de

www.dsa-ev.de

Zähringer Str. 373

D-79108 Freiburg

Bescherming van de belangen van particuliere eigenaren van onroerend goed in het buitenland en van belangstellenden daarvoor door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van de genoemde groep personen (artikel 2 van de statuten).

12.

Deutsche Umwelthilfe e. V.

Tel. +49 773299950

Fax +49 7732999577

E-mail: info@duh.de

www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

D-78315 Radolfzell

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 1 van de statuten).

13.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e. V.

Tel. +49 238120056

Fax +49 238120058

www.mieterverein-hamm.de

Chattanoogaplatz 2-4

D-59065 Hamm

Bescherming van huurdersbelangen in Hamm en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

14.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e. V.

Tel. +49 2371/23489

Fax +49 2371/774944

E-mail: info@mieterverein-iserlohn.info

www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestr. 4

D-58636 Iserlohn

Bescherming van huurdersbelangen in Iserlohn en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

15.

DMB Mieterbund Nordhessen e. V.

Tel. +49 5618164260

Fax +49 561816426-28

E-mail: mieterbundnordhessen@t-online.de

www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

Eingang Poststraße 1

D-34117 Kassel

Bescherming van huurdersbelangen in Noord-Hessen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikelen 2 en 3 van de statuten).

16.

Deutscher Mieterbund - Mieterverein Schwerin und Umgebung e. V.

Tel. +49 385714668

Fax +49 385714669

E-mail: information@mieterbund-schwerin.de

www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Str. 18

D-19053 Schwerin

Bescherming van huurdersbelangen in Schwerin en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

17.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e. V.

Tel. +49 27151997

Fax +49 27120550

E-mail: info@mieterbund-siegerland.de

www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Str. 5

D-57072 Siegen

Bescherming van huurdersbelangen in Siegerland en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

18.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Tel. +49 3813752920

Fax +49 3813752929

E-mail: post@mieterbund-mvp.de

www.mieterbund-mvp.de

G.-Hauptmann-Str. 19

D-18055 Rostock

Bescherming van de consumentenbelangen op het gebied van het huurrecht in Mecklenburg-Voor-Pommeren door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

19.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

Tel. +49 431979190

Fax +49 4319791931

E-mail: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstr. 1

D-24103 Kiel

Bescherming van de consumentenbelangen op het gebied van het huurrecht in Sleeswijk-Holstein door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

20.

Deutscher Mieterbund -Kieler Mieterverein e. V.

Tel. +49 431979190

Fax +49 4319791931

E-mail: info@kieler-mieterverein.de

www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstr. 1

D-24103 Kiel

Bescherming van de consumentenbelangen op het gebied van het huurrecht in Kiel door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 1, lid 2, van de statuten).

21.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Velbert und Umgebung e. V.

Tel. +49 2051252423

Fax +49 2051254038

E-mail: MietervereinVelbert@t-online.de

www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Str. 62-64

D-42549 Velbert

Bescherming van huurdersbelangen in Velbert en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

22.

Deutscher Mieterbund e. V.

Tel. +49 30223230

Fax +49 3022323100

E-mail: info@mieterbund.de

www.mieterbund.de

Littenstraße 10

D-10179 Berlin

Bescherming, bevordering en behartiging van de belangen van alle huurders; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

23.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e. V.

Tel. +49 6117165470

Fax +49 61171651779

E-mail: info@mieterbund-wiesbaden.de

www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstr. 70

D-65185 Wiesbaden

Bescherming van huurdersbelangen in Wiesbaden en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

24.

Mieterbund Rhein-Ruhr e. V.

Tel. +49 2035550811

Fax +49 203557456

E-mail: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstr. 18-20

D-47166 Duisburg

Bescherming van huurdersbelangen in Duisburg door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

25.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Hessen e. V.

Tel. +49 6114114050

Fax +49 61141140529

E-mail: info@mieterbund-hessen.de

www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstr. 70

D-65185 Wiesbaden

Bescherming van huurdersbelangen in Hessen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikelen 2 en 5 van de statuten).

26.

DMB - Mieterschutzverein Frankfurt am Main e. V.

Tel. +49 695601057

Fax +49 69568940

E-mail: info@msv-frankfurt.de

www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

D-60320 Frankfurt

Bescherming van huurdersbelangen in Frankfurt am Main door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

27.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e. V. für Leverkusen und Umgebung

Tel. +49 2171404070

Fax +49 217127845

E-mail: info@dmb.mieterverein-leverkusen.de

www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Str. 39-41

D-51379 Leverkusen

Bescherming van huurdersbelangen in Leverkusen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

28.

DMB - Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Tel. +49 711210160

Fax +49 7112369223

E-mail: info@mieterverein-stuttgart.de

www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstr. 5

D-70182 Stuttgart

Bescherming van huurdersbelangen in Stuttgart en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 1, lid 2, van de statuten).

29.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Tel. +49 0331-7453003

Fax +49 0331-6200799

E-mail: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3

D-14478 Potsdam

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 3 van de statuten).

30.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Tel. +49 05221-10 226 70

Fax +49 05221-10 226 80

E-mail: spielsucht@t-online.de

www.gluecksspielsucht.de

Arndtstraße 10

D-32052 Herford

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies over gokverslaving; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2, lid 1, van de statuten).

31.

Foodwatch e.V.

Tel. +49 030-240476-0

Fax +49 030-24047626

E-mail: info@foodwatch.de

www.foodwatch.de

Brunnenstr.181

D-10119 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

32.

Miet-und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Tel. +49 0671-67948

Fax +49 0671-73842

E-mail: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pharrius Str. 1-3

D-55543 Bad Kreuznach

Bescherming van huurdersbelangen in Bad Kreuznach en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

33.

Mieter helfen Mietern – Hamburger Mieterverein e. V.

Tel. +49 040-431394-0

Fax +49 040-43139444

E-mail: info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

D-20357 Hamburg

Bescherming van huurdersbelangen in Hamburg door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

34.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Tel. +49 089-444882-0

Fax +49 089-44488210

E-mail: info@mhmmuenchen.de

www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Str. 25

D-81667 München

Bescherming van huurdersbelangen in München door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

35.

Mieter und Pächter e.V. - Mieterschutzverein -

Tel. +49 0231-5844860

Fax +49 0231-528106

E-mail: service@mieterschutz.com

www.mieterschutz.com

Prinzenstr. 7

D-44135 Dortmund

Bescherming van huurders- en pachtersbelangen in Dortmund door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

36.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Tel. +49 03581-403090

Fax +49 0358-418081

E-mail: mieterverein-goerlitz@t-online.de

www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Str. 40

D-02826 Görlitz

Bescherming van de rechten en belangen van huurders in het gebied Opper-Lausitz/Neder-Silezië door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

37.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Tel. +49 07221-25512

Fax +49 07221-392831

E-mail: mieterverein-baden-baden@t-online.de

www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

D-76532 Baden-Baden

Bescherming van huurdersbelangen in Baden-Baden en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 1, punt 2, van de statuten).

38.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Tel. +49 0234-96114-0

Fax +49 0234-9611411

E-mail: info@mieterverein-bochum.de

www.mieterverein-bochum.de

Brückstr. 58

D-44787 Bochum

Bescherming van huurdersbelangen in Bochum, Hattingen en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

39.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Tel. +49 0421-320209

Fax +49 0421-3379208

E-mail: info@mieterverein-bremen.de

www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

D-28195 Bremen

Bescherming van huurdersbelangen in Bremen en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

40.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Tel. +49 0211-6996-0

Fax +49 0211-351511

E-mail: info@mieterverein-duesseldorf.de

www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

D-40211 Düsseldorf

Bescherming van huurdersbelangen in Düsseldorf en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

41.

Mieterverein Flensburg e.V.

Tel. +49 0461-23050

Fax +49 0461-12538

E-mail: info@mieterverein-flensburg.de

www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

D-24937 Flensburg

Bescherming van huurdersbelangen in Flensburg door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 1, lid 3, van de statuten).

42.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e. V.

Tel. +49 84117744

Fax +49 84117734

E-mail: info@mieterverein-ingolstadt.de

www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

D-85049 Ingolstadt

Bescherming van huurdersbelangen in Ingolstadt en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

43.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Tel. +49 0651-9940970

Fax +49 0651-9940974

E-mail: info@mieterverein-trier.de

www.mieterverein-trier.de

Walramsneustr. 8

D-54290 Trier

Bescherming van huurdersbelangen in Trier en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

44.

Deutscher Mieterbund Mark - Mieterverein für Lüdenscheid und Umgegend e.V.

Tel. +49 02351-22461

Fax +49 02351-39450

E-mail: mail@mieterbund-mark.de

www.mieterinter.net

Lösenbacher Str. 3

D-58507 Lüdenscheid

Bescherming van huurdersbelangen in Lüdenscheid en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

45.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Tel. +49 0209-24918

Fax +49 0209-146949

E-mail: info@dmb-ge.de

www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

D-45879 Gelsenkirchen

Bescherming van huurders- en pachtersbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

46.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Tel. +49 0511-12106-0

Fax +49 0511-1210616

E-mail: info@dmb-hannover.de

www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

D-30159 Hannover

Bescherming van huurders- en pachtersbelangen in Hannover en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

47.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Tel. +49 06221-20473

Fax +49 06221-163418

E-mail: beratung@mieterverein-heidelberg.de

www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

D-69115 Heidelberg

Bescherming van huurdersbelangen in Heidelberg en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

48.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Tel. +49 0721-375091

Fax +49 0721-378125

E-mail: info@mieterverein-karlsruhe.de

www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstr. 24

D-76137 Karlsruhe

Bescherming van huurdersbelangen op het gebied van huur, pacht en onroerend goed in de stad en het gewest Karlsruhe door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

49.

Mieterverein Köln e.V.

Tel. +49 0221-20237-0

Fax +49 0221-2404620

E-mail: email@mieterverein-koeln.de

www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

D-50676 Köln

Bescherming van huurdersbelangen in Keulen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

50.

Mieterverein München e.V.

Tel. +49 089-552143-0

Fax +49 089-554554

E-mail:mail@mieterverein-muenchen.de

www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstr. 10

D-80331 München

Bescherming van huurdersbelangen in München door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

51.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e. V.

Tel. +49 0335-6850260

Fax +49 0335-6850258

E-mail: mieterverein.ffo@t-online.de

www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

D-15230 Frankfurt /O.

Bescherming van huurdersbelangen in Frankfurt an der Oder en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

52.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Tel. +49 040-87979-0

Fax +49 040-87979110

E-mail: info@mieterverein-hamburg.de

www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

D-20097 Hamburg

Bescherming van huurdersbelangen in Groot-Hamburg en omgeving door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

53.

Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg und Vorpommern e. V.

Tel. +49 381-2087050

Fax +49 381-2087030

E-mail: info@nvzmv.de

www.nvzmv.de

Strandstraße 98

D-18055 Rostock

Bescherming van de consumentenbelangen in Mecklenburg-Voor-Pommeren door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van huurders (artikel 2 van de statuten).

54.

PRO BAHN Oberbayern – Gemeinnütziger Fahrgastverband

Tel. +49 089-530031

Fax +49 089-537566

E-mail: info@bayers.pro-bahn.de

www.pro-bahn.de/oberbayern

Agnes-Bernauer-Platz 8

D-80687 München

Bescherming van de consumentenbelangen op het gebied van het openbaar vervoer door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

55.

Schutzgemeinschaft für Bank- und Sparkassenkunden e.V.

Tel. +49 09232-700787

Fax +49 09232-700786

E-mail: verbraucher@schutzvorbanken.de

www.schutzvorbanken.de

Ludwigstr. 97

D-95632 Wunsiedel

Bescherming van de consumentenbelangen in bankzaken door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

56.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel. +49 09175907190

Fax +49 09175907037

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Hohenrainweg 3e

D-91174 Spalt

Bescherming van de consumentenbelangen op het gebied van financiële dienstverlening door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikelen 3 en 4 van de statuten).

57.

Verband Privater Bauherren e. V.

Tel. +49 302789010

Fax +49 3027890111

E-mail: info@vpb.de

www.vpb.de

Chausseestr. 8

D-10115 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies op het gebied van particuliere bouw; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2, lid 1, van de statuten).

58.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e. V.

Tel. +49 89-381647179

Fax +49 89-97896138

E-mail: info@verbraucherschutzverein.org

www.verbraucherschutzverein.org.

Am Kripp 10

D-82291 Mammendorf

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2, lid 1, van de statuten).

59.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e. V.

Tel. +49 89-51518743

Fax +4989-51518745

E-mail: info@verbraucherservice-bayern.de

www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

D-80335 München

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 1, lid 2, en artikel 2 van de statuten).

60.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.

Tel. +49 711669110

Fax +49 711669150

E-mail: info@verbraucherzentrale-bawue.de

www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstr. 47

D-70178 Stuttgart

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

61.

Verbraucherzentrale Brandenburg e. V.

Tel. +49 331298710

Fax +49 3312987177

E-mail: info@vzb.de

www.vzb.de

Templiner Str. 21

D-14473 Potsdam

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

62.

Verbraucherzentrale Hamburg e. V.

Tel. +49 40248320

Fax +49 4024832290

E-mail: info@vzhh.de

www.vzhh.de

Kirchenallee 22

D-20099 Hamburg

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

63.

Verbraucherzentrale Hessen e. V.

Tel. +49 1805972010

Fax +49 6997201040

E-mail: vzh@verbraucher.de

www.verbraucherzentrale-hessen.de

Große Friedberger Str. 13-17

D-60313 Frankfurt/M.

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

64.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.

Tel. +49 511911960

Fax +49 5119119610

E-mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstr. 14

D-30159 Hannover

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

65.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.

Tel. +49 613128480

Fax +49 6131284866

E-mail: info@vz-rlp.de

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

D-55116 Mainz

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

66.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V.

Tel. +49 3452980329

Fax +49 3452980326

E-mail: vzsa@vzsa.de

www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

D-06108 Halle

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

67.

Verbraucherzentrale Thüringen e. V.

Tel. +49 361555140

Fax +49 3615551440

E-mail: info@vzth.de

www.vzth.de

Eugen-Richter-Str. 45

D-99085 Erfurt

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

68.

Verbraucherzentrale Bayern e. V.

Tel. +49 89539870

Fax +49 89537553

E-mail: info@verbraucherzentrale-bayern.de

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstr. 9

D-80336 München

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

69.

Verbraucherzentrale Bremen e. V.

Tel. +49 421160777

Fax +49 4211607780

E-mail: info@verbraucherzentrale-bremen.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

D-28195 Bremen

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 3, lid 2, van de statuten).

70.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V.

Tel. +49 681500890

Fax +49 6815008922

E-mail: vz-saar@vz-saar.de

www.vz-saar.de

Trierer Str. 22

D-66111 Saarbrücken

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

71.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e. V.

Tel. +49 431590990

Fax +49 4315909977

E-mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk-Straße 15

D-24103 Kiel

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

72.

Verbraucherzentrale Berlin e. V.

Tel. +49 30214850

Fax +49 3021964242

E-mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

D-10787 Berlin

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

73.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.

Tel. +49 21138090

Fax +49 2113809172

E-mail: internet@vz-nrw.de

www.vz-nrw.de

Mintropstr. 27

D-40215 Düsseldorf

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (punten 2.1 en 2.2 van de statuten).

74.

Verbraucherzentrale Sachsen e. V.

Tel. +49 341696290

Fax +49 3416892826

E-mail: vzs@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Brühl 34-38

D-04109 Leipzig

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

75.

Vereinigte Schutzgemeinschaft Auslandsimmobilien e. V.

Tel. +49 8811288291

Fax +49 8811288292

E-mail: sg-auslandsimmobilien@gmx.de

www.schutzgemeinschaft-auslandsimmobilien.de

Tassilostraße 5-7

D-82398 Polling

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).

76.

Vereinigung kritischer Verbraucher e. V.

Tel. +49 3315505894

Fax +49 3315505895

E-mail: info@vereinigung-kritischer-verbraucher.de

www.vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Sellostr. 29

D-14471 Potsdam

Bescherming van de consumentenbelangen door middel van voorlichting en advies; bevoegd tot het instellen van collectieve rechtsvorderingen in het belang van consumenten (artikel 2 van de statuten).


ESTLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4,

EE-15071 Tallinn

Tel. (372-6) 20 17 00

Fax (372-6) 20 17 01

E-mail: info@consumer.ee

Web: www.consumer.ee

Toezicht op de algemene consumentenbescherming in verband met het in de handel brengen van goederen en het verlenen van diensten; toezicht op consumentenovereenkomsten in verband met garanties voor pakketreizen.

2.

Ravimiamet

Ravila 19,

EE-50411 Tartu

Tel. (372 7) 37 41 40

Fax (372-7) 37 41 42

E-mail: sam@sam.ee

Web: www.sam.ee

Toezicht op het in de handel brengen van en het adverteren voor medicijnen.


IERLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 402 55 00

Fax (353-1) 402 55 01

E-mail: odca@entemp.ie

Website: www.odca.ie

Onafhankelijk statutair ambtenaar met als taken: verstrekking van advies en voorlichting aan consumenten; controle op kredietbemiddelaars; verstrekking van vergunningen aan pandhuishouders; uitvoering van uiteenlopende wetgeving inzake consumentenbescherming.


GRIEKENLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA)

Καλυψούς 105 / Kalipsous 105

GR-176 71 Καλλιθέα / Kallithea

Tel. (30) 21 09 57 78 77

Fax (30) 21 09 53 34 71

E-mail: inka@inka.org.gr

Website: www.inka.org.gr

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)

Consumers' protection centre of Thessaloniki (KEPKA)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

GR-546 23 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: consumers@kepka.org

Website: www.kepka.org

Tel. (30) 23 10 26 94 49

Fax (30) 23 1024 22 11

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

3.

Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Consumers' association ‘the quality of life’ (EKPIZO)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43-45,

GR-106 81 Αθήνα / Athens

E-mail: ekpizo@ath.fothenet.gr

website: www.ekpizo.gr

Tel. (30) 21 03 30 44 44

Fax (30) 21 03 30 05 91

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Greek consumers' organisation (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

GR-54 352, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: info@ekato.org & ekato@ekato.org

Website: www.ekato.org

Tel. (30) 23 10 22 64 26 94 93 21

Fax (30) 23 10 90 85 19,

(30) 23 10 22 64 26

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Consumers' institute (INKA) of Ioannina

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

GR-45 445 Ιωάννινα / Ιoannina

E-mail: ioannina@inka.gr

Tel. (30) 26 51 06 51 78

Fax (30) 26 51 06 51 78

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Citizens' rights organisation

Λυκαβηττού / Likavipou 18,

GR-106 73 Αθήνα / Athens

Tel. (30) 21 03 60 04 10

Fax (30) 21 03 60 04 11

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Consumers' institute (INKA) of Macedonia

Μοναστηρίου / Μonastiriou 17,

GR-54627 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: Macedonia@inka.gr

Website: www.inkamak.eisodos.com

Tel. (30) 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Fax (30) 23 10 51 74 92

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Consumers' institute (INKA) of Corfu

Ακαδημίας / Akadimias 3,

GR-49 100 Κέρκυρα / Kerkira

Tel. (30) 26 61 04 58 26

Fax (30) 26 61 03 62 50

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Consumer Association of Aitoloakarnania

Σ.Τσικνιά / S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη / formerly Tsaldari),

GR-30100 Αγρίνιο/ Agrinio

E-mail: INKA-AIT@OTENET.GR

Tel. (30) 26 41 02 44 44

Fax (30) 26 41 02 13 44

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Consumer Association of Volos & Thessaly

Αγίου Νικολάου / Agiou Nikolaou 104,

GR-38221, Βόλος / Volos

Tel. (30) 24 21 04 56 15

Fax (30) 24 21 07 13 31

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Consumer Association of Greece

Γούναρη / Gounari 4-6,

GR-185 31, Πειραιάς / Peiraias

Tel. (30) 210 4111080

Fax (30) 210- 4111080

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

12.

Ένωση Πολιτών

Citizens’ association

Αλκυόνης / Alkionis 9,

GR-175 61 Π. Φάληρο / P. Faliro

Tel. (30) 21 09 82 91 52

Fax (30) 21 09 82 50 96

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Commerce And Industry

Ακαδημίας / Akademias str 7,

GR-10671 Αθήνα / Athens

Tel. (30) 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Fax (30) 21 03 61 64 64 Διεύθ. ηλεκ. ταχ.: info@acci.gr

E-mail: info@acci.gr

Website: www.acci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Athens Chamber Of Handicrafts

Ακαδημίας / Akademias 18,

GR-10671 Αθήνα / Athens 10671 ATHENS-GR

Tel. (30) 210 3680700

Fax (30) 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Website: www.acsmi.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Tradesmen

Πανεπιστημίου / Panepistsimiou 44,

GR-10679 Αθήνα / Athens

Tel. (30) 21 03 60 16-5,

36 33 08 0 (kantoor van de voorzitter)

Fax (30) 21 03 61 97 35

E-mail: eea@eea.gr

Website: www.eea.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Commerce And Industry

Τσιμισκή / Tsimiski 29,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel. (30) 23 10 37 01 00,

37 01 10

Fax (30) 23 10 37 01 14 –

37 01 66

E-mail: root@ebeth.gr

Website: www.ebeth.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Handicrafts

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel. (30) 23 10 24 16 68,

24 16 89

Fax (30) 23 10 23 26 67

E-mail: info@veth.gr

Website: www.veth.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Tradesmen

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel. (30) 23 10 27 52 55,

27 13 40,

27 14 88 (kantoor van de voorzitter),

22 00 50

Fax (30) 23 10 2716 49,

25 72 83

E-mail: epepthe@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Commerce And Industry

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Tel. (30) 21 04 17 72 41 - 5

Fax (30) 21 04 17 86 80

E-mail: evepgr1@acci.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Handicrafts

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

GR-18532 Πειραιάς / Piraeus

Tel. (30) 21 04 11 04 43,

4 12 12 98,

4 17 47 65

Fax (30 )21 04 17 94 95,

4 17 41 52

E-mail: info@bep.gr

Website: http:///www.bep.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Tradesmen

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

GR-18531 Πειραιάς /Piraeus

Tel. (30) 21 04 12 15 03,

4 12 69 17

Fax (30) 21 04 12 27 90

E-mail: eepir@otenet.gr

Website: www.eep.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Industry And Commerce Of Rodopi Prefecture

Βασ. Γεωργίου / Vassileios Georgiou 2β,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel. (30) 25 31 02 28 31,

3 68 31

Fax (30) 25 31 02 67 14

E-mail: ccirodop@otenet.gr;

info@rodopicci.gr

Website: www.rodoppicci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Tradesmen And Handicrafts Of Rodopi Prefecture

Καβείρων / Kaveiron 12,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel. (30) 25 31 02 25 47,

3 40 06,

8 14 70 - 9

Fax (30) 25 31 02 58 66

E-mail: info@everodopi.gr

Website: www.everodopi.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Chamber Of Aitoloakarnania Prefecture

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

Tel. (30) 26 41 02 25 25,

572 62

Fax (30) 26 41 02 25 90

E-mail: contact@epimetol.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Chamber Of Argolida Prefecture

Κορίνθου / Korinthou 23,

GR-21200 Άργος / Argos

Tel. (30) 27 51 06 72 16,

630 23,

669 68

Fax (30) 275 10 24 595

E-mail: ebear@otenet.gr

Website: www.arcci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Chamber Of Arcadia Prefecture

25ης Μαρτίου και Πανός / Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Tel. (30) 27 10 22 71 41,

22 71 42,

23 71 23

Fax (30) 27 10 23 37 38

E-mail: info@arcadianet.gr info@arcadianet.gr

Website: www.arcadianet.gr,

www.ikenet.gr,

www.eic.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Chamber Of Arta Prefecture

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Flemig,

GR-47100 Άρτα / Arta

Tel. (30) 26 81 02 87 28,

7 86 54

Fax (30) 26 81 07 86 54

E-mail: epimarta@otenet.gr

Website: www.arta.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Chamber Of Ahaia Prefecture

Μιχαλακοπούλου / Mihalakopoulou 58,

GR-26221 Πάτρα / Patra

Tel. (30) 2610 27 77 79,

27 76 79,

27 80 56

Fax (30) 26 10 27 65 19

E-mail: ea@e-a.gr

Website: www.e-a.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Chamber Of Viotia Prefecture

Λ.Κουτσοπετάλου / L.Koutsopetalou 1,

GR-32100 Λειβαδιά / Livadia

Tel. (30) 22 61 02 82 81,

2 76 64

Fax (30) 22 61 02 13 47

E-mail: info@viotiachamber.gr

Website: www.viotiachamber.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Chamber Of Grevena Prefecture

Εμμανουήλ Παππά / Emmanouil Papa 7,

GR- 51100 Γρεβενά / Grevena

Tel. (30) 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04,

8 55 05

Fax (30) 24 62 08 03 10

8 03 33

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Website: www.grevena.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Chamber Of Drama Prefecture

Λαμπριανίδου / Labrianidiou 40,

GR-66100 Δράμα / Drama

Tel. (30) 25 21 02 27 50,

2 49 95

Fax (30) 25 10 25 835

E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Website: www.ccidrama.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Chamber Of Dodekanissa Prefecture

Γρηγορίου Λαμπράκη / Grigoriou Labraki 8,

GR-85100 Ρόδος / Rodos Island

Tel. (30) 22 41 04 42 00,

Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Fax (30) 22 41 04 42 40

E-mail: info@ebed.gr

Website: www.ebed.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Chamber Of Evros Prefecture

Οδός Εμπορίου / Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

GR- 68100 Αλεξανδρούπολη / Alexandroupoli

Tel. (30) 25 51 02 62 23,

2 65 37

Fax (30) 25 51 02 32 53

E-mail: epimevro@otenet.gr

Website: www.chamberofevros.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Chamber Of Evia Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / El. Venizelou 12,

GR-34100 Χαλκίδα / Chalkida

Tel. (30) 22 21 08 64 52

Fax (30) 22 21 08 09 18

E-mail: epimevia@hol.gr

Website: www.eviachamber.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Chamber Of Evritania Prefecture

Νικολάου Τσιαμπούλα / Nikolaou Tsiaboula 5,

GR-36100 Καρπενήσι / Karpenissi

Tel. (30) 22 37 08 00 36,

2 36 28

Fax (30) 22 37 08 04 40

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Chamber Of Zakynthos Prefecture

Λομβάρδου / Lombardou 20,

GR-29100 Ζάκυνθος / Zakynthos

Tel. (30) 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Fax (30) 26 95 02 31 35

E-mail: zantecci@otenet.gr

Website: www.zantecci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

Chamber Of Ilia Prefecture

28ης Οκτωβρίου και Πλ. / Ηρώων28th of October str & Iroon Square,

GR-27100 Πύργος / Pyrgos

Tel. (30) 26 21 03 41 54,

3 22 25,

3 68 95

Fax (30) 26 21 03 17 91

E-mail: ilich-gr@otenet.gr

Website: www.helia.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Chamber Of Imathia Prefecture

Κεντρικής / Kentrikis 3,

GR-59100 Βέροια / Veria

Tel. (30) 23 31 02 54 70,

2 97 74,

2 47 34

Fax (30) 23 31 02 53 30

E-mail: chamimat@otenet.gr

Website: www.imathiachamber.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Chamber Of Irakleion Prefecture

Κορωναίου / Koroneou 9,

GR-71202 Ηράκλειο / Irakleio

Tel. (30) 28 10 24 70 00

Fax (30) 28 10 22 29 14

E-mail: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr

Website: www.ebeh.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Chamber Of Thesprotia Prefecture

Κυρα-Βασιλικής / Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

GR-46100 Ηγουμενίτσα / Igoumenitsa

Tel. (30) 26 65 02 94 80 (-88)

Fax (30) 26 65 02 94 89

E-mail: pezo@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Chamber Of Ioannina Prefecture

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση / Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

GR-45332 Ιωάννινα / Ioannina

Tel. (30) 26 51 0 2 62 73 (kantoor van de voorzitter),

223 89

24 7 09,

765 89 (EU Info Center)

Fax (30) 26 51 0 251 79

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Chamber Of Kavala Prefecture

Ομονοίας / Omonias 50Α,

GR-65302 Καβάλα / Kavala

Tel. (30) 25 10 22 33 25,

22 33 28,

22 22 57,

22 22 12

Fax (30) 25 10 83 59 46

E-mail: eic157@otenet.gr

Website: www.chamberofkavala.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Chamber Of Karditsa Prefecture

Ηρώων Πολυτεχνείου / Iroon Polytehneiou 3,

GR-43100 Καρδίτσα / Karditsa

Tel. (30) 24 41 02 23 34,

2 23 01

Fax (30) 24 41 02 22 38

E-mail: karditsaacci@cld.gr

Website: www.karditsaacci@cld.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Chamber Of Kastoria Prefecture

Μητροπόλεως / Mitropoleos 60,

GR-52100 Καστοριά / Kastoria

Tel. (30) 24 67 02 69 26,

2 89 81 (kantoor van de voorzitter),

2 95 28

Fax (30) 24 67 02 24 42

E-mail: kastcham@otenet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Chamber Of Corfu Prefecture

Αριστοτέλους / Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

GR-49100 Κέρκυρα / Corfu

Tel. (30) 26 61 03 98 13,

3 98 14,

3 19 98

Fax (30) 26 61 04 00 88

E-mail: corfucci@otenet.gr

Website: www.cci-kerkyra.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Chamber Of Kefalinia & Ithaki Islands

Λ.Βεργωτή / L. Vergoti 131,

GR-28100 Αργοστόλι / Argostoli

Tel. (30) 26 71 02 22 53,

2 49 59

Fax (30) 26 71 02 61 90

E-mail: chamberk@otenet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Chamber Of Kilkis Prefecture

Γ.Καπετά / G.Kapeta 11,

Τ.Θ. / PO Box 40,

GR-61100 Κιλκίς / Kilkis

Tel. (30) 23 41 02 45 80,

2 45 81,

2 09 23

Fax (30) 23 41 02 09 24,

2 09 26

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Website: www.gbi.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Chamber Of Kozani Prefecture

Ι.Φαρμάκη / I.Farmaki 2,

GR-50100 Κοζάνη / Kozani

Tel. (30) 24 61 03 46 69,

4 16 93

Fax (30) 26 83 92 45 68

E-mail: Chambers@otenet.gr

Website: www.kozani.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Chamber Of Korinth Prefecture

Ερμού / Ermou 2,

GR-20100 Κόρινθος / Korinth

Tel. (30) 27 41 02 44 64,

8 59 86,

2 64 04,

2 64 03

Fax (30) 27 41 0 2 11 73

E-mail: info@korinthcc.gr

Website: www.korinthcc.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Chamber Of Cyclades Islands

Αγ.Νικολάου 6 / Ag.Nikolaou,

GR-84100 Ερμούπολη - Σύρος / Ermoupolis-Syros

Tel. (30) 22 81 08 23 46,

8 02 46,

8 74 03

Fax (30) 22 81 08 65 55

E-mail: info@cycladescc.gr

Website: www.cycladescc.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Chamber Of Lakonia Prefecture

Ξανθάκη / Xanthaki 3,

GR-23200 Γύθειο / Gythio

Tel. (30) 27 33 02 22 79,

2 38 04

Fax (30) 27 33 02 20 08

E-mail: gytheioc@otenet.gr

Website: www.lcci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Chamber Of Larissa Prefecture

Παπακυριαζή / Papakyriazi 44,

GR-41222 Λάρισσα / Larissa

Tel. (30) 24 10 53 64 53,

25 53 88 (kantoor van de voorzitter),

25 47 38,

53 64 52,

53 24 47,

53 69 00

Fax (30) 24 10 25 75 22

E-mail: info@Larissa-chamber.gr

Website: www.Larissa-chamber.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Chamber Of Lassithi Prefecture

Ι.Κουμουνδούρου / I.Koumoundourou 17,

GR-72100 Άγιος Νικόλαος - Κρήτη / Agios Nikolaos - Creta

Tel. (30) 28 41 02 22 31,

2 71 40,

2 71 50,

2 83 01

Fax (30) 28 41 02 38 31

E-mail: info@epimlas.gr

Website: www.epimlas.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Chamber Of Lesvos Island Prefecture

Πλ.Κουντουριώτη / Kountourioti 71,

GR-81100 Μυτιλήνη / Mytilini

Tel. (30) 22 51 02 84 31,

2 85 64,

2 92 17,

2 99 32 (kantoor van de voorzitter)

Fax (30) 2 32 75

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Chamber Of Lefkada Island Prefecture

Δ.Μακρή / D.Makri 5,

GR-31100 Λευκάδα / Lefkada

Tel. (30) 26 45 02 23 81

Fax (30) 26 45 02 23 81

E-mail: ebelef@otenet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Chamber Of Magnesia Prefecture

Δημητριάδος / Dimitriados 176,

GR-38221 Βόλος / Volos

Tel. (30) 24 21 02 37 66,

2 32 71

Fax (30) 24 21 03 12 11

E-mail: info@c-magnesia.gr

Website: www.c-magnesia.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Chamber Of Messinia Prefecture

Πλ. 23ης Μαρτίου / 23rd Martiou Square,

GR-24100 Καλαμάτα / Kalamata

Tel. (30) 27 21 06 22 00

Fax (30) 27 21 06 22 29,

8 27 41

E-mail: info@kalamata.chambernet.gr

Website: www.kalamata.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Chamber Of Xanthi Prefecture

Βασ.Κωνσταντίνου / Vass. Konstantinou 1,

GR-67100 Ξάνθη / Xanthi

Tel. (30) 25 41 02 51 05,

2 25 33

Fax (30) 25 41 02 59 87

E-mail: ebex@otenet.gr

Website: www.ebex.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

Chamber Of Pella Prefecture

25ης Μαρτίου / 25th Martiou 13,

GR-58200 Έδεσσα / Edessa

Tel. (30) 23 81 02 65 55 - 6,

2 67 35

Fax (30) 23 81 02 90 29

E-mail: champella@pel.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

Chamber Of Pieria Prefecture

28ης Οκτωβρίου / 28th of October 9,

GR-60100 Κατερίνη / Katerini

Tel. (30) 23 51 02 32 11,

2 43 11

Fax ++30) 23 51 02 51 24

E-mail: champier@otenet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Chamber Of Preveza Prefecture

Δοδώνης / Dodonis 47,

GR- 48100 Πρέβεζα / Preveza

Tel. (30) 26 82 02 94 14

Fax (30) 26 82 02 92 83

E-mail: info@preveza.chambernet.gr

Website: www.preveza.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Chamber Of Rethymnon Prefecture

Εμ.Πορτάλιου / Em. Portaliou 23,

GR-74100 Ρέθυμνο / Rethymnon

Tel. (30) 28 31 02 22 14

Fax (30) 28 31 05 50 86

E-mail: eber@otenet.gr

Website: www.eber.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Chamber Of Samos Island Prefecture

Κουντουριώτη / Kountourioti 19,

GR-83100 Σάμος / Samos

Tel. (30) 22 73 08 79 70,

8 79 80

Fax (30) 22 73 02 27 84

E-mail: samcci@otenet.gr

Website: www.samoscci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Chamber Of Serres Prefecture

Π.Κωστοπούλου / Kostopoulou 2,

GR-62122 Σέρρες / Serres

Tel. (30) 23 21 09 97 20,

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Fax (30) 23 21 09 9740

E-mail: eves@otenet.gr

Website: www.eves.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Chamber Of Trikala Prefecture

Βενιζέλου / Venizelou 1,

GR-42100 Τρίκαλα / Trikala

Tel. (30) 24 31 02 74 93,

2 49 89,

7 47 20

Fax (30) 24 31 03 89 45

E-mail: info@trikala.chambernet.gr

Website: www.trikala.chambernet.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Chamber Of Fthiotida Prefecture

Όθωνος / Othonos 3,

GR-35100 Λαμία / Lamia

Tel. (30) 22 31 02 21 12,

2 13 95

Fax (30) 22 31 03 09 85

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Website: www.fthiotidoscc.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Chamber Of Florina Prefecture

Μεγαρόβου / Megarovou 15,

GR-53100 Φλώρινα / Florina

Tel. (30) 23 85 02 23 34,

2 24 66

Fax (30) 23 85 02 80 20

E-mail: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Chamber Of Fokida Prefecture

Γιδογιάννου / Gidogiannou 7,

GR-33100 Άμφισσα / Amfissa

Tel. (30) 22 65 02 86 97,

2 36 51

Fax (30) 22 65 02 21 85

E-mail: epim-fo@hol.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Chamber Of Chalkidiki Prefecture

Πολυτεχνείου /Polytehniou 58, GR-63100 Πολύγυρος / Polygyros

Tel. (30) 23 71 02 42 00,

2 43 00

Fax (30) 23 71 02 13 55

E-mail: info@epichal.gr

Website: www.epichal.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Chamber Of Chania Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / Elef.Venizelou 4,

GR-73110 Χανιά-Κρήτη / Chania-Creta

Tel. (30) 28 21 05 23 29,

45 34 9,

40 62 4 (kantoor van de voorzitter)

Fax (30) 28 21 02 83 07

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Website: www.chania-cci.gr

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

71.

Επιμελητήριο Χίου

Chamber Of Chios Island Prefecture

Φιλίππου Αργέντη / Filipou Argenti 8,

GR-82100 Χίος / Chios

Tel. (30) 22 71 04 43 30 - 1

Fax (30) 22 71 04 43 32

E-mail: epimeliti@otenet.gr

Website: chios.proodos.gr/chamber

Bescherming en ontwikkeling van de handel, de industrie en de ambachtsnijverheid; ontwikkeling van het economisch beleid.

Krachtens artikel 10, leden 9 en 15, van de Griekse Wet nr. 2251/94 zijn kamers van koophandel, industrie en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.


SPANJE

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

E-28006 Madrid

Tel. (34) 91.822.44.00

Fax (34) 91.435.94.12

directora@consumo-inc.es

Centrale overheidsinstantie die, overeenkomstig artikel 51 van de grondwet en de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet op de bescherming van consumenten en gebruikers, de rechten van consumenten en gebruikers bevordert en beschermt.

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

E-41071 Sevilla

Tel. (34) 95 504 14 78.

Fax (34) 95 504 14 49

Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Tel. (34) 976 71 56 12.

Fax (34) 976 71 56 09

consumo@aragon.es

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

E-33006 Oviedo

Tel. (34) 98 510 83 02

Fax (34) 98 510 83 10

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17- 1o

E-07012 Palma de Mallorca

Tel. (34) 971 17 95 22

Fax (34) 971 17 62 52

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. (34) 928 89 93 21

Fax (34) 928 89 98 68

ecobgam@gobiernodecanarias.org

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

E-39003 Santander

Tel. (34) 942 20 79 36

Fax (34) 942 20 75 28

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1-1o planta

Edificio Iberdrola

E-45071 Toledo

Tel. (34) 925 28 45 29

Fax (34) 925 22 62 06

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

E-47007 Valladolid

Tel. (34) 983 41 88 15

Fax (34) 983 41 00 78

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Tel. +34 935516666

Fax +34 935516599

www.consum.cat/

consum@gencat.cat

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

E-06800 Merida (Badajoz)

Tel. (34) 924 00 47 01

924 00 47 00

Fax (34) 924 00 47 02

Dg.consumo@prs.juntaex.es

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo – Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

E-15707 Santiago de Compostela (A Coruńa)

Tel. (34) 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Fax (34) 981 54 45 98-99

Xerencia.igc@xunta.es

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid)

C/ Ventura Rodríguez, 7 -4o planta

E-28008 Madrid

Tel. (34) 91 580 32 13

Fax (34) 91 580 33 39

Dg.consumo@madrid.org

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11- 4o Planta

E-30071 Murcia

Tel. (34) 968 39 58 31

Fax (34) 968 22 12 17

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

E-31002 Pamplona

Tel. (34) 848 42 62 21

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

E-26071 Logroño

Tel. (34) 941 272 420

Fax (34) 941 272 418

Dg.salud@larioha.org

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

E-46004 Valencia

Tel. (34) 96 386 96 04

Fax (34) 96 386 96 00

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial – Gobierno Vasco / Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

E-01010 itoria (Gasteiz)

Tel. (34) 945 01 99 23

Fax (34) 945 01 99 31

945 01 99 47

consumo@ej-gv.es

Overheidsagentschap dat bevoegd is voor markttoezicht en bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers.

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

E-28007 Madrid

Tel. (34) 91 501 67 73.

Fax (34) 91 501 87 66

auc@auc.es

Consumenten- en gebruikersorganisatie die zich specialiseert in commerciële communicatie. Verstrekt ook informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

E-28027 Madrid

Tel. (34) 91 405 36 98

91 405 36 11

Fax (34) 91 405 39 97

asgeco@asgeco.org

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97-99

Edif. Colomina, Oficina F

E-28015 Madrid

Tel. (34) 91 447 04 81

Fax (34) 91 594 51 24

ceaccu@ceaccu.org

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

E-2813 madrid

Tel. (34) 91 364 13 84

Fax (34) 91 366 90 00

cecu@cecu.es

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha.

E-28002 Madrid

Tel. (34) 91 564 01 18.

Fax (34) 91 562 83 55

fuciest@hotmail.com

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1o

E-28015 Madrid

Tel. (34) 91 593 09 35

Fax (34) 91 593 18 14

hispacoop@hispacoop.es

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

E-28037 Madrid

Tel. (34) 913 000 045

Fax (34) 917 543 870

ocu@ocu.org

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de

Hogar de España

C/Villanueva, 8 – 3o

E-28001 Madrid

Tel. (34) 91 575 72 19.

Fax (34) 91 575 13 09

informacion@federacionunae.com

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

E-50001 Zaragoza

Tel. (34) 976 39 00 60.

Fax (34) 976 39 01 99

Aicar.adicae@adicae.net

Consumenten- en gebruikersorganisatie die zich specialiseert in financiële diensten. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5od

E-28009 Madrid

Tel. (34) 91 434 20 85

Fax (34) 91 557 09 96

Uce_consumidores@ono.com

Consumenten- en gebruikersorganisatie van algemene aard. Verstrekt informatie en opleiding aan consumenten en gebruikers en vertegenwoordigt hen in de diverse instanties waarin de consumenten participeren.


FRANKRIJK

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 53 73 93

Fax (33) 144 53 73 94

E-mail: adeicnat@adeic.asso.fr

Website: http://www.adeic.asso.fr

Voorzitter: Patrick Mercier

Secretaris-generaal: Christian Huard

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

2.

Association Force - Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

F-75014 Paris

Tel. (33) 140 52 85 85

Fax (33) 140 52 85 86

E-mail: afoc@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/afoc

Voorzitter: jean-Claude Mailly

Secretaris-generaal: Raphaël Manzano

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Tel. (33) 148 10 65 65

Fax (33) 148 10 65 71

E-mail: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Website: www.leolagrange-conso.org

Voorzitter: Marc Lagae

Secretaris-generaal: Yves Blein

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

F-75955 Paris Cedex 19

Tel. (33) 142 03 81 14

Fax (33) 153 72 85 56

E-mail: asseco@cfdt.fr

E-mail: asseco@cfdt.fr

Website: www.cfdt.fr/asseco

Secretaris-generaal: René Machabert

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

F-75020 Paris

Tel. (33) 140 31 90 22

Fax (33) 140 31 92 74

E-mail: CGL.Nat@wanadoo.fr

Voorzitter: Henry de Gaulle

Secretaris-generaal: Pierre Perio

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

F-75007 Paris

Tel. (33) 156 54 32 10

Fax (33) 143 20 72 02

E-mail: clcv@clcv.org

Website: www.clcv.org

Voorzitter: Reine-Claude Mader

Secretaris-generaal: M.Alain Chosson

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

F-75011 Paris

Tel. (33) 147 00 02 40

Fax (33) 147 00 01 86

E-mail: cnafal@wanadoo.fr

Website: www.cnafal.com

Voorzitter: Michèle Fournier-Bernard

Secretaris-generaal: Eric Comparat

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 148 78 81 61

Fax (33) 148 78 07 35

E-mail: cnafc-conso@afc.France.org

Website: www.afcfrance.org

Voorzitter: Paul de Viguerie

Directeur: Olivier Braillon

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

F-93104 Montreuil Cedex

Tel. (33) 148 57 04 64

Fax (33) 148 57 28 16

E-mail: cnl@lacnl.com

Voorzitter: Jean-Pierre Giacomo

Administrateur: Philippe Denizot

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

F-75019 Paris

Tel. (33) 144 89 86 80

Fax (33) 140 35 29 52

E-mail: csf@csfriquet.org

Website: www.csfriquet.org

Voorzitter: M.Christian Zytynski

Secretaris-generaal: François Édouard

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 53 45 90

Fax (33) 145 96 07 88

E-mail: conso@familles-de-france.org

Website: www.familles-de-france.org

Voorzitter: Henri Joyeux

Secretaris-generaal: Olivier Degauquier

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 91 88 88

Fax (33) 144 91 88 89

E-mail: famillesrurales@wanadoo.fr

Website: www.famillesrurales.org

Voorzitter: Thierry Damient

Directeur: Jean-Yves Martin

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

13.

Fédération nationale des Associations d’Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

F-75014 Paris

Tel. (33) 143 35 02 83

Fax (33) 143 35 14 06

E-mail: fnaut@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/fnaut

Voorzitter: Jean Sivardière

Secretaris-generaal: Simone Bigorgne

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

14.

Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT

263, rue de Paris

F-93516 Montreuil Cedex

Tel. (33) 148 18 84 26

Fax (33) 148 18 84 82

E-mail: indecosa@cgt.fr

Website: www.cgt.fr/indecosa

Voorzitter: Daniel Collet

Secretaris-generaal: Daniel Tournez

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

F-94300 Vincennes

Tel. (33) 101 49 57 93 00

Fax (33) 143 65 33 76

E-mail: orgeco@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/orgeco/

Voorzitter: Yves Sirot

Secretaris-generaal: Sylvie Martin-Pernot

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

16.

Union fédérale des Consommateurs- Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

F-75011 Paris

Tel. (33) 143 48 55 48

Fax (33) 143 48 44 35

E-mail: mouvement@quechoisir.org

Website: www.quechoisir.org

Voorzitter: Alain Bazot

Directeur: Jean-Louis Redon

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

F-75003 Paris

Tel. (33) 144 54 50 54

Fax (33) 144 54 50 66

E-mail: ufcsnational@wanadoo.fr

Website: www.ufcs.org

Voorzitter: Chantal Jannet

Secretaris-generaal: Elisabeth Leveque

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 149 95 36 00

Fax (33) 140 16 12 76

E-mail: nbrun@unaf.fr

Website: www.unaf.fr

Voorzitter: Hubert Brin

Directeur: Monique Sassier

Bescherming van de economische belangen van consumenten.

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris cedex 13

Bescherming van consumentenbelangen; onderzoeken; verbodsacties.


ITALIË

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

A.C.U. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Via Padre Luigi Monti, 20/C

I-20162 Milano (MI)

Tel. (39)02-661 54 11

Fax (39)02-642 52 93

associazione@consumatoriutenti.it

www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Uitsluitend bevordering van de maatschappelijke solidariteit door middel van de bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers; niet bevoegd tot het ondernemen van diverse activiteiten; de vereniging beoogt vooral de bescherming van voordelen voor consumenten en gebruikers die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand of de economische, sociale of gezinssituatie waarin zij zich bevinden, benadeeld zijn (artikel 3 van de statuten).

2.

ADICONSUM

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE

Via G.M. Lancisi, 25

I-00161 Roma

Tel. (39)06-441 70 21

Fax (39)06-44 17 02 30

adiconsum@adiconsum.it

www.adiconsum.it

Uitsluitend bescherming van de rechten en belangen van consumenten en gebruikers, waaronder: rechten op het gebied van gezondheid, veiligheid en de kwaliteit van producten en diensten; relevante voorlichting en eerlijke reclame; billijkheid, transparantie en gelijkheid bij contractuele betrekkingen betreffende goederen en diensten; openbare dienstverlening conform de normen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie; voorlichting over verantwoordelijke, kritische, adequate en milieuvriendelijke consumptie en over rationeel energiegebruik; voorlichting over de omgang met geld ter voorkoming van overmatige schuldenlast en woekerpraktijken; bijstand en steun aan slachtoffers van woekerpraktijken en hulpbehoevenden (artikel 1 van de statuten).

3.

ADOC - ASSOCIAZIONE DIFESA ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Lucullo, 6

I-00187 Roma

Tel. (39)06-4825849

Fax (39)06-4819028

adoc@adoc.org

www.adoc.org

Overeenkomstig de statuten: bescherming van consumenten en gebruikers door middel van acties gericht op het waarborgen van hun rechten en van een hogere levensstandaard (artikel 2 van de statuten).

4.

ADUSBEF - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ED ASSICURATIVI

Via Farini, 62

I-00185 Roma

Tel. (39)06-48 18 632

Fax (39)06-48 18 633

info@adusbef.it

www.adusbef.it

Steun aan en bescherming, vertegenwoordiging en verdediging van gebruikers van bank- en financiële diensten, van door gemeenschappelijke investeringsfondsen aangeboden diensten of van andere diensten die direct of indirect met het verlenen van krediet samenhangen (artikel 1 van de statuten).

5.

ALTROCONSUMO – ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

Tel. (39)02-668901

Fax (39)02-66890288

pr@altroconsumo.it;press@altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

Bevordering en verdediging van de belangen van consumenten en gebruikers van goederen en diensten en het nemen van initiatieven om deze belangen, zowel individueel als collectief, te behartigen (artikel 2 van de statuten).

6.

ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Via Celimontana,38

I-00184 Roma (RM)

Tel. (39)06-68 33 617

Fax (39)06-68 67 434

info@assoutenti.it

www.assoutenti.it

Uitsluitend bescherming van gebruikers en consumenten door middel van activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke solidariteit en bescherming van de burgerrechten (artikel 2 van de statuten).

7.

C.T.C.U. – CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI –

VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL

Via Dodiciville, 2

I-39100 Bolzano (BZ)

Tel. (39)0471-97 55 97

Fax (39)0471-97 99 14

www.centroconsumatori.it; www.euroconsumatori.org; www.assicurarsibene.it

Het verbond van verenigingen en organisaties van Zuid-Tirol is uitsluitend werkzaam op het gebied van consumentenbescherming: bescherming van de belangen van consumenten en gebruikers door middel van de eigen structuren, consumentenstructuren, alsmede zelfstandige afdelingen die losstaan van de andere algemene activiteiten (artikel 1 van de statuten).

8.

CITTADINANZATTIVA -

Via Flaminia, 53

I-00196 Roma

Tel. (39)06-36 71 81

Fax (39)o6-36 71 83 33

procuratori@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

Een publieksorganisatie met als doelstellingen: bescherming van mensenrechten door de bevordering en uitoefening van sociale en politieke rechten op nationaal, Europees en internationaal niveau; bestrijding van verspilling en corruptie; in nauwe samenwerking met de overkoepelende consumentenbeweging, het waarborgen van de rechten van consumenten en gebruikers, alsmede bescherming van het milieu, het land, de gezondheid en de individuele en collectieve veiligheid (artikel 1 van de statuten).

9.

CODACONS–COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA DIFESA DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Mazzini, 73

I-00195 Roma

Tel. (39)06-37 25 809

Fax (39)06-37 01 709

codacons.info@tiscali.it

www.codacons.it

Uitsluitend bescherming, door middel van de wettige middelen waarover de instantie beschikt, in het bijzonder door gebruik te maken van rechtsinstrumenten, van de rechten en belangen van consumenten en gebruikers, alsmede immigranten en vluchtelingen, ten aanzien van overheidsinstanties en particuliere fabrikanten en aanbieders van goederen en diensten, om de door de Commissie aangewezen marktverstoringen als gevolg van misbruiken en overtredingen op te heffen (artikel 2 van de statuten).

10.

CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Viale Guglielmo Marconi, 94

I-00146 Roma

Tel. (39)06-55 30 18 08

Fax (39)06-55 30 70 81

codicin@codici.org

www.codici.org

Vergemakkelijking van onafhankelijke en democratische sociale training, zonder winstoogmerk; uitvoering van culturele, sociale, politieke en juridische activiteiten ter bevordering, ondersteuning en bescherming van de rechten en belangen van consumenten en gebruikers, in het bijzonder zij die minder bevoorrecht zijn (artikel 3 van de statuten).

11.

CONFCONSUMATORI _ CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Via G. Mazzini, 43

I-43100 Parma (PR)

Tel. (39)052-12 30 134

Fax (39)052-28 57 17

confcons@tin.it

www.confconsumatori.it

Uitsluitend bescherming van consumenten en gebruikers, zonder winstoogmerk, met bijzondere aandacht voor de totstandbrenging van maatschappelijke solidariteit (artikel 2 van de statuten).

12.

FEDERCONSUMATORI – FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Via Palestro, 11

I-00185 Roma

Tel. (39)06-42 02 07 55

Fax (39)06-47 42 48 09

federconsumatori@federconsumatori.it

www.federconsumatori.it

Ondersteuning en bescherming van, alsmede verstrekking van opleiding en voorlichting aan alle consumenten en gebruikers, met bijzondere aandacht voor hen die economisch en sociaal minder bevoorrecht zijn (artikel 2 van de statuten).

13.

LA CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6

I-20125 Milano (MI)

Tel. (39)02-28 38 92 82

Fax (39)02-28 38 93 43

info@casadelconsumatore.it

www.casadelconsumatore.it

Uitsluitend werkzaam op communautair, nationaal, regionaal en lokaal niveau op de volgende gebieden: verstrekking van inlichtingen; bevordering, ondersteuning, bescherming, vertegenwoordiging en verdediging van de individuele en collectieve rechten en belangen van consumenten en gebruikers van diensten, alsmede de verschillende belangen van consumenten en gebruikers in het algemeen (artikel 1 van de statuten).

14.

LEGA CONSUMATORI

Via delle Orchidee, 4/A

I-20147 Milano (MI)

Tel. (39)02-48 30 36 59

Fax (39)02-48 30 26 11

ufficiostampa@legaconsumatori.it

www.legaconsumatori.it

Een zo doeltreffend mogelijke bevordering, organisatie en versterking van de individuele en gemeenschappelijke middelen van partners op het gebied van opleiding, voorlichting en zelfbescherming om de behoeften van de gemeenschap vast te stellen en te beantwoorden; bevordering en coördinatie van de oprichting van economische instanties die op basis van zelfbeheer en de directe betrokkenheid van individuen functioneren, ter bescherming van de koopkracht en een bewuste en rationele consumptie; totstandbrenging van een nieuw ontwikkelingsmodel dat met de nieuwe consumentenmiddelen rekening houdt teneinde de verschillende vormen van kapitalistische productie, verwerking en in de handel brengen vast te stellen en te wijzigen; bescherming van het lichamelijke en geestelijke welzijn van burgers tegen producerende en dienstverlenende bedrijven, waarbij onder andere van rechtsmiddelen gebruik wordt gemaakt; hulp bij de ontwikkeling en ondersteuning van de idealen en waarden van de beweging van werknemers en pachtboeren, waarbij vormen van samenwerking op grond van gedeelde en gemeenschappelijke ervaringen worden bevorderd (artikel 2 van de statuten).

15.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/A

I-00187 Roma

Tel. (39)06-48 80 053

Fax (39)06-48 20 227

info@movimentoconsumatori.it

www.movimentoconsumatori.it

Bescherming van de in artikel 2 van de wet van 30 juli 1998 (nr. 281) bedoelde rechten en belangen van consumenten en gebruikers in het algemeen, alsmede van spaarders; verbetering van de levenskwaliteit van genoemde personen; bevordering van de ontwikkeling van een consumentencultuur; verstrekking van voorlichting en opleiding over duurzame en milieuvriendelijke consumptie (artikel 2 van de statuten).

16.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - onlus

Via Piemonte 39/A

I-00187 Roma

Tel. (39)06-86 39 92 08

Fax (39)06-86 38 84 06

info@mdc.it

www.helpconsumatori.it

Zelfstandige instelling zonder winstoogmerk die in Italië actief is met uitsluitend de volgende doelstellingen: totstandbrenging van solidariteit en sociale promotie; bescherming van de rechten van burgers, consumenten en gebruikers (artikel 1 van de statuten).

17.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Duilio, 13

I-00192 Roma

Tel. (39)06-32 69 531

Fax (39)06-32 34 616

info@consumatori.it

www.consumatori.it

Vertegenwoordiging en bescherming van de belangen van álle consumenten, met inbegrip van gebruikers van overheids- en particuliere diensten, in het bijzonder zij die vanwege hun zwakke onderhandelingspositie en een gebrek aan informatie ten opzichte van vakmensen benadeeld zijn; verdediging, indien noodzakelijk, van wettelijke rechten tegenover gewone en administratieve gerechtelijke instanties en binnen internationale organisaties; bijstand bij betrekkingen met aanbieders van publieke en particuliere goederen en diensten (artikel 2 van de statuten).


CYPRUS

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Tel. (357) 22 86 71 53

Fax (357) 22 37 51 20

Email: perm.sec@mcit.gov.cy

Bescherming van de gezondheid, veiligheid en economische belangen van consumenten; goedkeuring van Europese richtlijnen en toepassing van de geharmoniseerde wetgeving.

2.

Cypriot Consumers Association

Tel. (357) 22 51 61 12/3/4

Fax (357) 22 51 61 18

Email: cyconsas@spidernet.net en cca@spidernet.net

www.cyprusconsumers.org.cy

Bescherming van de door de Verenigde Naties en de Europese Unie bepaalde consumentenrechten; voorlichting aan consumenten om deze volledig van hun rechten en verplichtingen op de hoogte te brengen.

3.

Cyprus Consumers and Quality of Life

Tel. (357) 22 31 31 11

(357) 22 46 30 03

Fax (357) 22 46 30 77

E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy

www.consumersunion.org.cy

Verdediging en bevordering van de belangen van álle consumenten; bescherming van hun recht op een comfortabel en gezond bestaan in een duurzame en ontwikkelde omgeving.


LETLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Tel. (371) 73 38 026

Fax (371) 73 38 024

E-mail: tpkc@apollo.lv

www.ptac.gov.lv

Bescherming van de rechten en belangen van consumenten.


LITOUWEN

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25,

LT-01119, Vilnius, Lietuva

Tel. (370) 52 62 67 51

Fax (370) 52 79 14 66

E-mail: taryba@nvtat.lt

www.nvtat.lt

De Nationale dienst voor de bescherming van consumentenrechten is een overheidsinstantie met de volgende verantwoordelijkheden: beleidsvoering op het gebied van consumentenbescherming; coördinatie van de activiteiten van inspectie-instellingen die de productveiligheid en de verdediging van consumentenrechten waarborgen.


LUXEMBURG

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

L-1274 Howald

Tel. (352) 49 60 22-1

Fax (352) 49 49 57

E-mail: ulc@pt.lu

Website: www.ulc.lu

Verstrekking van voorlichting en cursussen; consumentenbescherming; verstrekking van juridische diensten; overleg met deskundigen; verstrekking van rechtsbijstand; vertegenwoordiging bij overheidsinstanties.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

L-8007 Bertrange

Tel. (352) 45 00 45-1

Fax (352) 45 04 55

E-Mail: acl@acl.lu

www.acl.lu

Bescherming en behartiging van de belangen van automobilisten en consumenten.


HONGARIJE

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Fogyaszóvédelmi Egyesületek Országas Szövetsége

Logodi u. 22-24

H-1012 Budapest,

Tel. (36) 1 31 17 030

Fax (36)1 33 17 386

e-mail: baranovszky@ofe.hu

Contact: dr.Baranovszky

György, voorzitter

Vertegenwoordiging en bescherming van de belangen van de Hongaarse consumenten;

medewerking bij de ontwikkeling van beleid inzake consumentenbescherming en de opstelling van wetgeving op dit gebied; het onderhouden van contacten met nationale en buitenlandse organisaties voor consumentenbescherming.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

H-1055 Budapest

Tel. (36) 1 31 17 030

Fax (36) 1 33 17 386

Algemene vertegenwoordiging en bescherming van de consumentenbelangen en handhaving van hun rechten. Medewerking bij de ontwikkeling van beleid inzake consumentenbescherming en de opstelling van wetgeving op dit gebied en bij de vaststelling van officiële prijzen; bijstand bij het krijgen van toegang tot de rechter.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

H-1027 Budapest

Tel. (36)1 22 41 478

Fax (36)1 22 41 478

Vertegenwoordiging, bescherming en handhaving van de belangen van de Hongaarse energieconsumenten. Medewerking bij de regeling van zaken betreffende energiebeheer bij klein- en grootverbruikers en juridisch advies.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

H-1211 Budapest

Tel. (36)1 42 54 507

Fax (36)1 42 54 507

Algemene vertegenwoordiging en bescherming van de consumentenbelangen en handhaving van hun rechten.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

H-1024 Budapest

Tel. (36) 134 51 800

Fax (36) 1 34 51 801

Bescherming van de belangen van de leden van organisaties als weggebruikers.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

H- 8200 Veszprém

Tel. (36)-88 57 83 90

Fax (36) 88 57 83 91

E-Mail: csalan@csalan.hu

Vertegenwoordiging en bescherming van de belangen van de Hongaarse consumenten; medewerking bij de ontwikkeling van beleid inzake consumentenbescherming en de opstelling van wetgeving op dit gebied; het onderhouden van contacten met nationale en buitenlandse organisaties voor consumentenbescherming.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22-24.1./4.

1096 Budapest

E-mail: info@fjsz.hu

Vertegenwoordiger: Dr. Márk Erdélyi, voorzitter

Het doel van de organisatie is de consumentenrechten te handhaven; inbreuken waardoor consumenten worden benadeeld, aan het licht te brengen; de consumentenbelangen te vrijwaren; te zorgen voor een betere voorlichting over de consumentenrechten; door de overheid en andere instanties uitgevoerde activiteiten ter bescherming van de consumenten te ondersteunen; de consumentenrechten uit te breiden; en maatregelen te nemen om de bescherming doeltreffender te maken.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest,

E-mail: pite2008@gmail.com

Vertegenwoordiger: Dr Dénes Lázár, voorzitter

Ontwikkeling van het consumentenbewustzijn; begrip, kennis en bescherming van lokale en nationale consumentenbelangen; aanpassing en ontwikkeling van het nationale consumentengedrag; presentatie van en onderzoek naar consumentengedrag; verlening van diensten op het gebied van consumentenbescherming, bevordering van consumentenvoorlichting en lobbyactiviteiten in het belang van de consument, inspanningen om consumentenbescherming doeltreffender te maken; verlening van bijstand aan consumenten bij juridische geschillen met nutsbedrijven, telecombedrijven, financiële instellingen, verleners van financiële diensten, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsagenten, parkeerbedrijven, reisagentschappen, immobiliënkantoren en alle andere commerciële ondernemingen.


MALTA

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Consumer and Competition Division

Mireille Vella

Director General

Consumer and Competition Division

Canon Road

Santa Venera

Malta

Tel. (356) 2144 6250-5

Fax (356) 2149 6879

Email: mireille.vella@gov.mt

Handhaving van de overeenkomstige nationale wetgeving tot omzetting van:

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame en latere wijzigingen van deze richtlijn;

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten;

Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG en Verordening (EG) nr. 2006/2004 (richtlijn oneerlijke handelspraktijken);

Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet en daarop volgende wijzigingen van deze richtlijn;

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten;

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.

2.

Malta Tourism Authority

Frank Farrugia

Director - Quality Assurance Directorate

Malta Tourism Authority

Auberge d’Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Tel. (356) 2291 5600

Fax (356) 2291 5897

Email: frank.farrugia@gov.mt

Handhaving van de overeenkomstige nationale wetgeving tot omzetting van:

Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen;

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten.

Beide richtlijnen zijn omgezet op grond van de Maltese Wet op het reiswezen en de toeristendiensten (hoofdstuk 409).

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Tel. (356) 2122 1281

Fax (356) 2124 0855

Email: kaquilina@ba-malta.org

Handhaving van de overeenkomstige nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (en zoals nadien gewijzigd).

4.

Medicines Authority

John-Joseph Borg

Director - Post-Licensing DirectorateMedicines Authority

198, Rue D’Argens,

Gzira

Malta

Tel. (356) 2343 9131

Fax (356) 2343 9158

E-mail: postlicensing.mru@gov.mt

Handhaving van de overeenkomstige nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 92/28/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.


NEDERLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

NL-2500 BA Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 445 45 45

Fax (31-70) 445 45 96

1e)

Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl

2e)

Wibo Koole, wkoole@consumentenbond.nl

Website: www.consumentenbond.nl

Consumenten in staat stellen makkelijker en beter keuzen te maken in een duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving.


OOSTENRIJK

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien

Tel. (43-1) 501 05 42 96

Fax (43-1) 50 20 62 43

E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

Behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van de leden, het bedrijfsleven en afzonderlijke bedrijven (Wirtschaftskammergesetz — Wet inzake de kamers van koophandel, artikel 1); bescherming van de collectieve consumentenbelangen overeenkomstig Konsumentenschutzgesetz (KSchG) — Wet inzake consumentenbescherming, artikel 28, lid 1, artikel 28a, lid 1, en artikel 29, lid 1, alsmede Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) — Wet inzake oneerlijke reclame, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20-22

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 501 65 25 50

Fax (43-1) 501 65 25 32

E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Behartiging en bevordering van de sociale, economische, beroepsmatige en culturele belangen van werknemers; medewerking bij de verbetering van de sociaal-economische situatie van werknemers en hun gezinnen; uitvoering van maatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur, milieubescherming, consumentenbescherming, vrijetijdsbesteding, bescherming en bevordering van de gezondheid en de levensomstandigheden en de verwezenlijking van volledige werkgelegenheid; medewerking bij de bepaling van prijzen en de vaststelling van mededingingsregels; advisering en verlening van rechtsbijstand bij zaken op het gebied van het arbeids- en sociaal recht, met inbegrip van vertegenwoordiging; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig UWG, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs

Löwenstraße 12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 534 41 85 00

Fax (43-1) 534 41 85 09

E-mail: pkrecht@pklwk.at

Bevordering van de economische functie van de land- en bosbouw en vertegenwoordiging van de economische belangen van de land- en bosbouw; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig UWG, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10-12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 53 44 44 05

Fax (43-1) 53 44 45 52

E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Vertegenwoordiging van de sociale, economische en culturele belangen van alle werkenden in loondienst (handarbeiders, hoofdarbeiders, ambtenaren, met inbegrip van leerlingen en mensen met soortgelijke dienstverbanden), werklozen, met inbegrip van werklozen die nog nooit in loondienst hebben gewerkt, scholieren en studenten die van plan zijn om in loondienst te gaan werken en andere beroepsgroepen (zoals personen die als freelancer of als zelfstandige een beroep uitoefenen), voor zover zij qua werkzaamheden met werknemers in loondienst kunnen worden vergeleken; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig UWG, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 58 87 73 33

Fax (43-1) 588 77 75

E-mail: pkolba@vki.or.at

Advies en voorlichting aan en bescherming van consumenten tegen misleidende en oneerlijke reclame en verkoopmethoden, alsmede bij juridische vraagstukken in verband met de aanschaf van goederen en diensten; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig UWG, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

A-1015 Wien

Tel. (43-1) 512 23 31

Fax (43-1) 512 23 31/ 70

E-mail: oelakt@netway.at

Bevordering van de samenwerking tussen de kamers voor landarbeiders, advisering en behartiging van gemeenschappelijke belangen die onder de verantwoordelijkheid van de kamers voor landarbeiders (afdeling werknemers) vallen; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig KSchG, artikel 28, lid 1, artikel 28a, lid 1, en artikel 29, lid 1.

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8-10/III

A-1150 Wien

Tel. (43-1) 892 34 65

Fax (43-1) 892 34 65 / 24

E-mail: kontakt@seniorenrat.at

De oudere generatie waar gewenst toegang verschaffen tot economische, sociale en culturele voorzieningen; medewerking bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van het sociale beleid, het ouderenbeleid en het gezondheidsbeleid; steunverlening bij ouderenadvisering, -voorlichting en –zorg; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig KSchG, artikel 28, lid 1, artikel 28a, lid 1, en artikel 29, lid 1.

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 514 50 32 92

Fax (43-1) 505 78 93

E-mail: office@schutzverband.at

Bestrijding van oneerlijke mededinging en met name concurrentievervalsing in het bedrijfsleven; bescherming van de collectieve belangen van de consumenten overeenkomstig UWG, artikel 1, artikel 2, lid 1, en artikel 14, lid 1.


POLEN

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

PL-00-090 Warszawa

Tel. centrala: (48 22) 551-77-00

Tel. przyjęcia interesantów: (48 22)

551-77-60;

551-78-11

Fax (48 22) 827-64-53

Overeenkomstig artikel 208 van de grondwet van de Republiek Polen waarborgt de commissaris voor de rechten van de burgers de in de grondwet en de overige wetgeving omschreven vrijheden en rechten van personen en burgers.

Zijn specifieke verantwoordelijkheden zijn in de Wet van 15 juli 1987 inzake de commissaris voor de rechten van de burgers vastgelegd (geconsolideerde versie: Staatsblad 2001, nr. 14, blz. 147).

Op grond van die wet treft de commissaris voor de rechten van de burgers de passende maatregelen wanneer hij van inbreuk op vrijheden of schending van mensen- of burgerrechten op de hoogte wordt gesteld.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

PL-00 – 024 Warszawa

Tel. (48 22) 33 37392

(48 22) 33 37328

Fax (48 22) 33 37 329

E mail: rzecznik@rzu.gov.pl

De ombudsman voor het verzekeringswezen handelt op grond van de Wet van 22 mei 2003 inzake het toezicht op verzekeringen en pensioenen en inzake de ombudsman voor het verzekeringswezen. Op grond van die wet is de ombudsman voor het verzekeringswezen bevoegd verzekeringsmaatschappijen, het Poolse bureau voor motorverzekeringen en het garantiefonds voor verzekeringen om opheldering te vragen over:

individuele kwesties, op verzoek van de polishouder;

algemene verzekeringsvoorwaarden of interne regelingen die volgens de ombudsman voor het verzekeringswezen nadelig zijn voor polishouders;

niet-conforme, door verzekeringsmaatschappijen aangeboden verzekeringsdiensten.

De ombudsman voor het verzekeringswezen is eveneens bevoegd vraagstukken betreffende verplichte verzekering naar de minister van financiën door te verwijzen en mogelijke wijzigingen van de regelgeving inzake verplichte verzekering voor te stellen.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ca. 360 in heel het land

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

PL-00-033 Warszawa

Tel. (48 22) 826 17 12;

Fax (48 22) 827 76 37

E-mail: mrothert@warszawa.um.gov.pl konsument@warszawa.um.gov.pl

Overeenkomstig de Wet van 15 december 2000 inzake mededinging en consumentenbescherming (Staatsblad 2003, nr. 86, blz. 804 en latere wijzigingen) vertegenwoordigt de regionale en gemeentelijke ombudsman voor de consument de lokale autoriteiten op het gebied van consumentenbescherming.

De voornaamste verantwoordelijkheden van de ombudsman voor de consument zijn:

1)

verstrekking van gratis advies en juridische voorlichting aan consumenten op het gebied van consumentenbescherming;

2)

het doen van voorstellen voor nieuwe regelgeving en wijzigingen van op lokaal niveau bestaande regelgeving op het gebied van consumentenbescherming;

3)

instelling van acties tegen bedrijven in zaken betreffende de bescherming van de rechten en belangen van consumenten;

4)

samenwerking met de bevoegde lokale afdeling van het Bureau voor consumentenbescherming, de Handelsinspectie en consumentenorganisaties;

5)

uitvoering van andere in genoemde wet of specifieke bepalingen omschreven taken.

De ombudsman voor de consument is met name bevoegd om namens consumenten juridische procedures in te stellen en, met hun toestemming, tussenbeide te komen in lopende procedures inzake consumentenbescherming.

4.

Organizacje Konsumenckie

1)

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

PL-00-030 Warszawa,

Tel./fax (48 22) 827 51 05,

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

E-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

2)

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

PL-00-665 Warszawa

Tel. (48 22) 660 52 71

Fax (48 22) 825 68 31

E-mail: consumer@skp.pl

http://www.skp.pl/

Overeenkomstig artikel 39 van de Wet van 15 december 2000 inzake mededinging en consumentenbescherming (Staatsblad 2003, nr. 86, blz. 804 en latere wijzigingen) zijn consumentenorganisaties bevoegd om consumentenbelangen te vertegenwoordigen in processen tegen administratieve instanties en lokale autoriteiten en om nationaal consumentenbeleid te helpen ontwikkelen.

De in deel 1 genoemde organisaties zijn bevoegd om:

1)

hun mening te geven over ontwerp-wetgeving en andere documenten betreffende de rechten en belangen van consumenten;

2)

onderwijsprogramma's voor consumenten te ontwikkelen en te bevorderen;

3)

producten en diensten te testen en de resultaten van dergelijke testen te publiceren;

4)

tijdschriften, onderzoeksprojecten, brochures en folders te publiceren;

5)

een gratis consumentenadviesdienst te beheren en gratis hulp aan consumenten te verstrekken bij het eisen van schadevergoeding, behalve wanneer op grond van het huishoudelijk reglement van de organisatie kosten in rekening gebracht dienen te worden voor dergelijke diensten;

6)

deel te nemen aan normalisatiewerkzaamheden;

7)

op nationaal niveau taken te verrichten op het gebied van consumentenbescherming, indien zij hiertoe door nationale en lokale overheidsinstanties gemachtigd zijn;

8)

subsidieaanvragen bij overheidsfondsen te doen ter uitvoering van de in punt 7 omschreven taken.


PORTUGAL

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Tel. (351) 296 62 97 26

Fax (351) 296 62 97 26

E-mail: secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

web site: www.acra.pt

Bevordering van openbare, consumentgerichte voorlichtings-, bewustmakings- en onderwijsactiviteiten; aanmoediging van consumenten om hun belangen te verdedigen en voorbereiding op dergelijke belangenverdediging;

het doen van onderzoek en het uitbrengen van adviezen en, indien noodzakelijk, verwerking en publicatie hiervan;

oprichting van een juridische adviesdienst voor consumenten overeenkomstig de door de secretaris-generaal vast te stellen voorwaarden;

het (opdracht geven tot het) doen van analyses, tests en andere onderzoeken naar de kwaliteit van producten;

bevordering van verschillende soorten bijeenkomsten betreffende vraagstukken die voor consumenten van belang zijn.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Tel. (351) 239 40 48 40

Fax (351) 239 40 47 38

Email: acop.geral@mail.telepac.pt

Website: http://planeta.clix.pt/acop

Bescherming van leden-consumenten en van consumenten in het algemeen;

bevordering van en voorlichting over de in de grondwet en in de overige wetgeving opgenomen consumentenrechten, alsmede toezicht op de toepassing en naleving van deze rechten;

bestudering van alle vraagstukken die voor consumenten van belang zijn en het vinden van oplossingen hiervoor.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Tel. (351) 265 23 79 70

Fax (351) 265 23 79 70

E-mail: acset-setubal@iol.pt

Consumentenbescherming in het algemeen.

4.

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.o 79 - 4o

1269-160 LISBOA

Tel. 21 371 02 00

Fax 21 371 02 99

E-mail: decolx@deco.pt

Web: www.deco.proteste.pt

Bescherming van de rechten en rechtmatige belangen van consumenten


ROEMENIË

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC - România)

Bd. N. Băalcescu nr. 32-34, et. 4,

Cam. 16, sector 1,

RO-010055, Bucuresti;

Tel. 021 311 02 43;

Fax 021 315 71 49;

E-mail: office@apc-romania.ro;

Website: www.apc-romania.ro.

Vertegenwoordiging van de consument en bescherming van zijn belangen, voorlichting van de consument en opleidingen.


SLOVENIË

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Društvo za varstvo potrošnikov

Maribor

Tel. (386 2) 251 68 83

Trubarjeva 3

SLO - 2000 Maribor

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Tel. (386 1) 474 06 00

Fax. (386 1) 433 33 71

Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Tel. 386 5 628 87 50

Fax 386 5 654 08 80

ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5,

SLO - 6000 Koper

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Tel. (386 3) 541 26 05

Fax (386 3) 492 35 11

janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SLO – 3000 Celje

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Tel. (386 1) 256 88 77

Fax (386 1) 256 88 77

varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SLO – 1000 Koper

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Tel. (386 4) 236 25 40

andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SLO – 4000 Kranj

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Fax (386 7) 814 91 49

metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SLO – 8270 Krško

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Tel. (386 2) 5349 390

Fax (386 2) 5349 391

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska Sobota

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Tel. (386 5) 333 41 43

Fax (386 5) 334 651

toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SLO - 5000 Nova Gorica

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Tel. (386 3) 566 90 40

Fax ( 386 3) 566 90 41

tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SLO – 1410 Zagorje ob Savi

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

11.

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Tel. (386 1) 474 06 00

Fax (386 1) 433 33 71

zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Tel. (386 2) 534 93 90

Fax (386 2) 534 93 91

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska sobota

Non-gouvernementele consumentenorganisatie.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Tel. (386 1) 589 80 00

Fax (386 1) 589 81 00

infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SLO – 1000 Ljubljana

Sloveense kamer van koophandel.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Tel. (386 1) 583 05 00

Fax (386 1) 505 43 73

obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SLO – 1000 Ljubljana

Sloveense kamer van ambachtsnijverheid.

Overeenkomstig de artikelen 74, 75 en 76 van de Sloveense Wet inzake consumentenbescherming zijn de kamers van koophandel en ambachtsnijverheid bevoegd tot het instellen van verbodsacties ter bescherming van de collectieve rechten van consumenten.


SLOWAKIJE

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22,

Bratislava

Tel. (421) 2 54 41 11 48

Fax (421 2 54 41 11 48

E-mail: zss@zss.sk

web: www.isnet.sk/zss

Vertegenwoordiging in rechte van consumenten; deskundige raadgeving; bemiddeling in geschillen tussen consumenten en verkopers.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2,

Dolný Kubín

Tel. (421) 435 88 61 23

GSM (421) 907 24 21 11

E-mail: osodk@centrum.sk

Bemiddeling in geschillen tussen consumenten en verkopers.

3.

Asociácia užívateľov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Tel. (421) 484 13 87 08

E-mail: asubb@centrum.sk

www: www.asu.sk

Vertegenwoordiging in rechte van consumentenbelangen.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2,

Bratislava

Tel. (421 252 49 19 11

GSM (421) 905 25 00 05

-mail: infospot@vnet.sk

Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen; vertegenwoordiging in rechte; vertegenwoordiging bij overheidsinstanties.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24,

Žilina

Tel. (421) 415 62 59 92

Fax (421) 415 00 08 33

E-mail: terc@slovanet.sk

Beslechting van consumentengeschillen door middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting; vertegenwoordiging in rechte van consumenten.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30,

Poprad

Tel. (421) 908 32 74 64

E-mail: ochpp@pobox.sk

Bescherming van consumentenrechten op de plaats van vestiging; vertegenwoordiging in rechte van consumenten.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60,

Bratislava

Tel. (421) 903 84 72 92

E-mail: zbs@pobox.sk

Vertegenwoordiging van consumenten; indiening van verzoeken om rechterlijke beslissingen.

8.

Združenie občianskej sebaobrany

Mraziarenská 3,

Bratislava

Tel. (421) 255 41 01 75

GSM (421) 904 88 32 49 /

(421) 903 70 34 73

E-mail: sebaobrana@szm.sk

Web: www.sebaobrana.szm.sk

Vertegenwoordiging van consumenten in consumentengeschillen, in het bijzonder betreffende diensten waarop een monopolie bestaat.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14,

Stará Ľubovňa

Tel. (421) 52 432 60 47

Fax (421) 52 432 60 47

E-mail: asociaciask@stonline.sk

Web: www.spotrebiteliask.sk

Verstrekking van adviesdiensten; consumentenbijstand in rechte.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1,

Nové Zámky

Tel. (421) 35 42 32 64

Verstrekking van adviesdiensten; consumentenbijstand in rechte.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-mail: znos@post.sk

Bescherming van consumentenrechten van eigenaars en huurders van flats


FINLAND

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Kuluttaja-asiamies

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

Web: www.kuluttajavirasto.fi

Toezicht op consumentgerichte marketing en voorwaarden in consumentencontracten;

toezicht op radio- en televisiereclame wat betreft de naleving van de ethische beginselen alsmede de regelgeving inzake bescherming van minderjarigen.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Tel. (358 9) 877 50 120

Fax (358 9) 877 50 120

E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

Web: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Toezicht op de doeltreffendheid van de consumentenbescherming en de op dit gebied geboekte vooruitgang.

3.

Suomen Kuluttajaliitto

Tel. (358 9) 454 22 10

Fax (358 9) 454 22 120

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi

Web: www.kuluttajaliitto.fi

Bewaking van consumentenbelangen door het instellen van civiele acties.

4.

Kuluttajavirasto

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

Web: www.kuluttajavirasto.fi

Controle op pakketreizen en de in dat verband geboden garanties.

5.

Rahoitustarkastus

Tel. (358 10) 831 51

Fax (358 10) 831 53 28

E-mail: rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Web: www.rahoitustarkastus@fi

Toezicht op de marketing voor en de contractvoorwaarden van consumentenkrediet in samenwerking met de ombudsman voor de consument.

6.

Lääkelaitos

Tel. (358 9) 47 33 41

Fax (358 9) 71 44 69

E-mail kirjaamo@nam.fi

web: www.laakelaitos.fi

Toezicht op reclame voor geneesmiddelen.

7.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Tel. (358 9) 396 72 70

Fax (358 9) 39 67 27 97

Web: www.sttv.fi

Toezicht op reclame voor tabak en alcohol.

8.

Viestintävirasto

Tel. (358 9) 69 661

Fax (358 9) 69 66 410

E-mail kirjaamo@ficora.fi

Web: www.ficora.fi

Toezicht op radio- en televisiereclame, rekening houdend met:

de regelgeving inzake ethische beginselen en de bescherming van minderjarigen in verband met (televisie)reclame;

reclame voor tabak en alcohol.

9.

Vakuutusvalvontavirasto

Tel. (358 9) 415 59 50

Fax (358 9) 415 59 660

E-mail: kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

Web www.vakuutusvalvonta.fi

Toezicht op marketing voor verzekeringen en het gebruik van verzekeringsvoorwaarden.


ZWEDEN

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Tel. ( 46) 8 429 05 00

Fax (46) 8 429 89 00

E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se

Web: www.konsumentverket.se

Het Konsumentverket is de centrale overheidsinstelling voor consumentenzaken. Het heeft de bescherming van de consumentenbelangen als taak.


VERENIGD KONINKRIJK

Naam van de instantie

Contactgegevens

Doel

1.

Office of Fair Trading (OFT)

Tel. 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

Het Office of Fair Trading heeft de volgende doelstellingen: bevordering van het welzijn van consumenten; waarborging van eerlijke mededinging om de doeltreffendheid van de markt te verbeteren ten gunste van de consumenten.

2.

The Information Commissioner’s office (voorheen: The Information Commissioner)

Tel. 01625 545 700

Fax 01625 524 510

Information Commissioner's OfficeWycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

De Information Commissioner heeft op grond van de Data Protection Act en de Freedom of Information Act een aantal specifieke taken.

3.

The Civil Aviation Authority

Tel. 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

http://www.caa.co.uk

De CAA heeft een aantal specifieke taken, waaronder: behartiging van de redelijke belangen van luchtreizigers; bescherming tegen de gevolgen van faillissementen van reisbureaus, touroperators en luchtvaartmaatschappijen.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (voorheen: Gas and Electricity Markets Authority)

Tel. 020 7901 7000

Fax 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London

SW1P 3GE

United Kingdom

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

De Gas and Electricity Markets Authority heeft de volgende verantwoordelijkheden: regulering van de gas- en elektriciteitsmarkten in Groot-Brittannië; bescherming van de belangen van de afnemers van gas en elektriciteit.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (voorheen: Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland)

Tel. 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

United Kingdom

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

De Director General of Electricity Supply for Northern Ireland heeft de volgende verantwoordelijkheden: regulering van de gas- en elektriciteitsmarkten in Noord-Ierland; bescherming van de belangen van de afnemers van gas en elektriciteit.

6.

The Office of Communications

Tel. 0845 456 3000

Fax 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London

SE1 9HA

United Kingdom

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

Het Office of Communications reguleert de communicatiesector in het Verenigd Koninkrijk en is verantwoordelijk voor de regulering van de diensten op het gebied van radio, televisie, telecommunicatie en draadloze communicatie.

7.

The Office of Water Services (voorheen: Director-General of Water Services)

Tel. 0121 625 1300 / 1373

Fax 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham

B5 4UA

United Kingdom

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Het Office of Water Services is verantwoordelijk voor de economische regulering van de geprivatiseerde waterbedrijven in Engeland en Wales en heeft als taken: bescherming van de consumentenbelangen wat betreft prijsbepaling en dienstverleningsnormen; arbitrage bij geschillen.

8.

The Office of Rail Regulation (voorheen: Rail Regulator)

Tel. 020 7282 2000

Fax 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138-142 Holborn

London

EC1N 2TQ

United Kingdom

http://www.rail-reg.gov.uk

Het Office of Rail Regulation is verantwoordelijk voor de regulering van de spoorwegen in Groot-Brittannië. Het is onder andere verantwoordelijk voor de bescherming van de belangen van de gebruikers van spoorwegdiensten.

9.

Every weights and measures authority in Great Britain

204 separate organisations. Please contact the Office of Fair Trading in the first instance:

Tel. 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

De Weights and measures authorities maken deel uit van de lokale overheid in Groot-Brittannië en hebben de volgende verantwoordelijkheden: handhaving van de wet- en regelgeving betreffende de verkoop en de levering van goederen en diensten; adviesverlening aan consumenten en ondernemers.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Tel. 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

United Kingdom

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov.

Het DETINI heeft de volgende verantwoordelijkheden: handhaving van de wet- en regelgeving betreffende de verkoop en de levering van goederen en diensten in Noord-Ierland; adviesverlening aan consumenten en ondernemers.

11.

The Financial Services Authority

Tel. 020 7066 1000

Fax 020 7066 1099

The Financial Services Authority

25 The North Colonnade,

Canary Wharf,

London

E14 5HS

United Kingdom

http://www.fsa.gov.uk

De FSA is een onafhankelijk orgaan dat de financiële dienstensector van het Verenigd Koninkrijk reguleert. De FSA heeft de volgende doelstellingen: instandhouding van het vertrouwen in het financiële stelsel van het Verenigd Koninkrijk; vergroting van het inzicht van het publiek; het waarborgen van consumentenbescherming.