Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft Voor de EER relevante tekst

23.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 185/1


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, wat de bevoegde autoriteiten en de verbindingsbureaus betreft

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 185/01

Per 9 maart 2012 hebben de lidstaten uit hoofde van artikel 5, lid 1, de Commissie in kennis gesteld van de volgende bevoegde autoriteiten en verbindingsbureaus.

Lidstaat: BELGIË

Verbindingsbureau

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

Dienst Internationale Samenwerking

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Service Coopération Internationale

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame: artikelen 1, 2 (c), 4-8/ Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative: articles 1, article 2 (c), articles 4 à 8

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

2.

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten/ Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

3.

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten/ Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

4.

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuelemediadiensten) : artikelen 9, 10, 11, 19-26/ Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels): articles 9,10,11, 19 à 26

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

5.

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten/ Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

6.

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten/ Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

7.

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling/ Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

8.

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten/ Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

9.

Ingetrokken/ Abrogé

10.

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten/ Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

11.

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen/ Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

12.

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")/ Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

13.

Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik: artikelen 86 tot en met 100/ Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

14.

Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten/ Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

15.

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten/ Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

16.

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken")/ Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation

17.

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie): Artikel 13/ Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques): article 13

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

DG Controle en Bemiddeling

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

DG du Contrôle et de la Médiation


Lidstaat: BULGARIJE

Verbindingsbureau

Комисия за защита на потребителите

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама: членове 1, 2(c), 4-8

Комисия за защита на конкуренцията

2.

Директива на Съвета от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

3.

Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити

Комисия за защита на потребителите

4.

Поправка на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги): членове 9, 10, 11, 19-26

Съвет за електронни медии

5.

Директива на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

6.

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

7.

Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

8.

Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

9.

Oтменена

10.

Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

11.

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

12.

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

13.

Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба: членове 86-100

Изпълнителна агенция по лекарствата

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването

14.

Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

15.

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технолотии и съобщенията

16.

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар („Директива за нелоялни търговски практики“)

Комисия за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

17.

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации): Член 13

Комисия за регулиране на съобщенията


Lidstaat: TSJECHIË

Verbindingsbureau

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

2.

Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Česká obchodní inspekce

3.

Směrnice Rady 87/102/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

Zrusena

4.

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání – Články 10 až 21

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

5.

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Česká obchodní inspekce

Ministerstvo pro místní rozvoj

6.

Směrnice Rady 93/13/ES ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Česká obchodní inspekce

7.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitosti

Česká obchodní inspekce

8.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

Česká obchodní inspekce

9.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu

10.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

Česká obchodní inspekce

Ministerstvo financí odbor Cenové politiky

11.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

Česká obchodní inspekce

12.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Směrnice o elektronickém obchodu)

Úřad pro ochranu osobních údajů

13.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků: Články 86 až 100

Státní ústav pro kontrolu léčiv

14.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

15.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

Úřad pro civilní letectví

16.

Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu („směrnice o nekalých obchodních praktikách“)

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Ministerstvo zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní veterinární správa ČR

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností

17.

Směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích): článek 13

Úřad pro ochranu osobních údajů


Lidstaat: DENEMARKEN

Verbindingsbureau

Forbrugerombudsmanden

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame: artikel 1, 2 (c), 4-8

Forbrugerombudsmanden

2.

Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted

Forbrugerombudsmanden

3.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler

Finanstilsynet

og

Forbrugerombudsmanden

4.

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester): artikel 9, 10, 11, 19-26

Radio- og tv-nævnet

5.

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Forbrugerombudsmanden

6.

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

7.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler

Forbrugerombudsmanden

8.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg

Forbrugerombudsmanden

9.

Uphaevet

10.

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

Forbrugerombudsmanden

11.

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed

Forbrugerombudsmanden

12.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«)

Forbrugerombudsmanden

13.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler: artikel 86-100

Lægemiddelstyrelsen

14.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

Trafikstyrelsen

16.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis)

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

17.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation): Artikel 13

Forbrugerombudsmanden


Lidstaat: DUITSLAND

Verbindingsbureau

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung: Artikel 1, 2 Buchstabe c und Artikel 4 bis 8

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

2.

Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

3.

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

4.

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste)/ Artikel 9, 10, 11 sowie Artikel 19 bis 26

Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg

Staatsministerium Baden-Württemberg

Bayerischer Rundfunk

Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Regierender Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei

Niedersächsische Staatskanzlei

Staatskanzlei Saarland

Landesmedienanstalt Saarland

Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Staatskanzlei

Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen

Staatskanzlei des Freistaates Sachsen

Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien

Behörde für Kultur, Sport und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg

Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein

Hessische Staatskanzlei

Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

Staatskanzlei Schleswig-Holstein

5.

Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

6.

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

7.

Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

8.

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

9.

Aufgehoben

10.

Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie – Landesregulierungsbehörde

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Bezirksregierung Düsseldorf

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8205

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

11.

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

12.

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr")

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

13.

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg

Regierung von Oberfranken – SG 55.2: Rechtsfragen Gesundheit und Verbraucherschutz

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Regierungspräsidium Darmstadt

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz des Saarlandes

Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern – Arzneimittelüberwachungs- und -prüfstelle

Bezirksregierung Düsseldorf

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit der Freien Hansestadt Bremen

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein

14.

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Luftfahrt-Bundesamt

16.

Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

Bezirksregierung Düsseldorf

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203

17.

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit


Lidstaat: ESTLAND

Verbindingsbureau

Tarbijakaitseamet

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/114/EÜ, 12. detsember 2006, eksitava ja võrdleva reklaami kohta: artikkel 1, 2(c), 4-8

Tarbijakaitseamet

2.

Nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ, 20. detsember 1985, tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral

Tarbijakaitseamet

3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, 23. aprill 2008, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Finantsinspektsioon

4.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL (audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) parandus: artikkel 9, 10, 11, 19-26

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Kultuuriministeerium

5.

Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ, 13. juuni 1990, reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta

Tarbijakaitseamet

6.

Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes

Tarbijakaitseamet

7.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/122/EÜ, 14. jaanuar 2009, tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega

Tarbijakaitseamet

8.

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral

Tarbijakaitseamet

9.

Kehtetuks tunnistatud

10.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/6/EÜ, 16. veebruar 1998, tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel

Tarbijakaitseamet

11.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ, 25. mai 1999, tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta

Tarbijakaitseamet

12.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Tehnilise Järelevalve Amet

13.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ, 6. november 2001, inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta: artiklid 86–100

Ravimiamet

14.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/65/EÜ, 23. september 2002, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust

1)

Tarbijakaitseamet

2)

Finantsinspektsioon

15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta

Tarbijakaitseamet

16.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)

Tarbijakaitseamet

17.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv): Artikkel 13

Andmekaitseinspektsioon


Lidstaat: GRIEKENLAND

Verbindingsbureau

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση: άρθρα 1, 2(c), 4-8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2.

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

3.

Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

4.

Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων): άρθρα 9, 10, 11, 19-26

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

5.

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6.

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

7.

Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

8.

Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

9.

καταργήθηκε

10.

Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

11.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

12.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

13.

Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση: Άρθρα 86-100

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

14.

Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

16.

Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

17.

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες): Άρθρο 13

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Lidstaat: SPANJE

Verbindingsbureau

Instituto Nacional del Consumo

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa: artículo 1, 2(c), 4-8

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

2.

Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

3.

Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Agencia Española de Protección de Datos

Instituto Nacional del Consumo

4.

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual): artículo 9, 10, 11, 19-26

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

5.

Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Turismo

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Dirección General de Turismo

Gobierno de la Rioja

Dirección General de Turismo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Viceconsejería de Turismo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Turismo

Instituto Nacional del Consumo

6.

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

7.

Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

8.

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

9.

Derogada

10.

Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

11.

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

12.

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

13.

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano: artículos 86 a 100

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

14.

Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores

Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

15.

Reglamento (CEE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos

Ministerio de Fomento

Agencia Estatal de Seguridad Aérea

16.

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre prácticas comerciales desleales»)

Junta de Andalucía

Dirección General de Consumo

Gobierno de Aragón

Dirección General de Consumo

Principado de Asturias

Dirección General de Comercio

Gobierno de las Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de Canarias

Dirección General de Consumo

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

Junta de Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Sanidad y Consumo

Junta de Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura

Xunta de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Generalitat de Cataluña

Agencia Catalana del Consumo

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comunidad Autónoma de Madrid

Dirección General de Consumo

Ciudad Autónoma de Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Consumo

Gobierno de Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo

Gobierno Vasco

Kontxumobide- Instituto Vasco de Consumo-

Generalitat Valenciana

Dirección General de Comercio y Consumo

Instituto Nacional del Consumo

17.

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas): artículo 13

Agencia Española de Protección de Datos.


Lidstaat: FRANKRIJK

Verbindingsbureau

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes — Bureau de la politique de protection des consommateurs et loyauté (Bureau 3A)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative: articles 1, article 2 (c), articles 4 à 8

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

2.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

3.

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

4.

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels): articles 9, 10, 11, 19 à 26

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

5.

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Direction Générale du Tourisme

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

6.

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

7.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

8.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

9.

Abrogé

10.

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

11.

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

12.

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

13.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

14.

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

15.

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

Direction Générale de l’Aviation civile

16.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

17.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques): article 13

DGCCRF – Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi)


Lidstaat: IERLAND

Verbindingsbureau

National Consumer Agency

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

National Consumer Agency

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

National Consumer Agency

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Broadcasting Authority of Ireland

5.

Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

National Consumer Agency

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

National Consumer Agency

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

National Consumer Agency

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

National Consumer Agency

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

National Consumer Agency

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

National Consumer Agency

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

National Consumer Agency

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

National Consumer Agency

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Irish Medicines Board

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Financial Services Ombudsman

Irish Financial Services Regulatory Authority

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Commission for Aviation Regulation

16.

Directive 2005/29/EC concerning the unfair commercial practices directive

National Consumer Agency

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13


EER-land: IJSLAND

Verbindingsbureau

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

2.

Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

3.

Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

repealed

4.

Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

Broadcasting Rights Committee (Útvarpsréttarnefnd)

5.

Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

6.

Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

7.

Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

8.

Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

9.

Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

10.

Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

11.

Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

12.

Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

13.

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Icelandic Medicines Control Agency (Lyfjastofnun)

14.

Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Financial Supervisory Authority (Fjármálaeftirlitið)

15.

Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Icelandic Civil Aviation Administration (Flugmálastjórn)

16.

Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Icelandic Consumer Agency (Neytendastofa)

17.

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Icelandic Post and Telecom Administration (Póst- og fjarskiptastofnun)


Lidstaat: ITALIË

Verbindingsbureau

Ministero dello Sviluppo Economico

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direttiva 84/450/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

2.

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Ministero dello Sviluppo Economico

3.

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

abrogata

4.

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli 10-21

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

6.

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Ministero dello Sviluppo Economico

7.

Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Ministero dello Sviluppo Economico

8.

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Ministero dello Sviluppo Economico

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)

9.

Direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

10.

Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Ministero dello Sviluppo Economico

11.

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Ministero dello Sviluppo Economico

12.

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

CONSOB — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Banca d'Italia

ISVAP — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Ministero dello Sviluppo Economico

13.

Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli 86-100

AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco

Ministero della Salute

14.

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Banca d'Italia

CONSOB — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

ISVAP — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

15.

Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

16.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)

17.

Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali * Per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali

AGCOM -Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche)


Lidstaat: CYPRUS

Verbindingsbureau

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

2.

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

3.

Οδηγία 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

καταργήθηκε

4.

Οδηγία 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων: άρθρα 10 έως 21

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

5.

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

6.

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

7.

Οδηγία 94/47/ΕΚ περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

8.

Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

9.

Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

10.

Οδηγία 98/6/ΕΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

11.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

12.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

Υπηρεσία Εμπορίου –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

13.

Οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση: Άρθρα 86-100

Συμβούλιο Φαρμάκων

14.

Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών –

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας –

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

16.

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («oδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

17.

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες): Άρθρο 13

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Lidstaat: LETLAND

Verbindingsbureau

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktīva 84/450/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Konkurences Padome (The Competition Council)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

2.

Direktīva 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

3.

Direktīva 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu

atcelta

4.

Direktīva 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas iekļauti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos: 10. līdz 21. pants

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

5.

Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

6.

Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

7.

Direktīva 94/47/EK par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

8.

Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

9.

Direktīva 97/55/EK, ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, lai tajā iekļautu salīdzinošo reklāmu

Konkurences Padome (The Competition Council)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (National Electronic Media Council)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

10.

Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

11.

Direktīva 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

12.

Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

13.

Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm: 86. līdz 100. pants

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

14.

Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

15.

Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

16.

Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)

Veselības inspekcija (Health Inspectorate)

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)

17.

Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju): 13. pants

Valsts datu inspekcija (Data State Inspectorate)


EER-land: LIECHTENSTEIN

Verbindingsbureau

Amt für Volkswirtschaft

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung: Artikel 1, 2 Buchstabe c und Artikel 4 bis 8

Amt für Volkswirtschaft

2.

Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Amt für Volkswirtschaft

3.

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge

Amt für Volkswirtschaft

4.

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste)/ Artikel 9, 10, 11 sowie Artikel 19 bis 26

Ressort Verkehr und Kommunikation

5.

Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen

Amt für Volkswirtschaft

6.

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Amt für Volkswirtschaft

7.

Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen

Amt für Volkswirtschaft

8.

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Amt für Handel und Transport

9.

Aufgehoben

10.

Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Amt für Handel und Transport

11.

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Amt für Volkswirtschaft

12.

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr")

Amt für Kommunikation

13.

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Amt für Gesundheit

14.

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Amt für Volkswirtschaft

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Amt für Volkswirtschaft

16.

Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Amt für Volkswirtschaft

17.

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13

Amt für Kommunikation


Lidstaat: LITOUWEN

Verbindingsbureau

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Bevoegde autoriteit(en):

1.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos: 1, 2 (c), 4-8 straipsniai

Konkurencijos taryba

2.

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Direktyva dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

3.

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas

4.

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) : 9, 10, 11, 19-26 straipsniai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

5.

m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir 1990 organizuotų išvykų paketų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

6.

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

7.

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

8.

1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

9.

Panaikinta

10.

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

11.

1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

12.

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

13.

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus: 86–100 straipsniai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

14.

2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

15.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

Civilinės aviacijos administracija

16.

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

17.

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių): 13 straipsnis

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija


Lidstaat: LUXEMBURG

Verbindingsbureau

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

2.

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

3.

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

abrogée

4.

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

5.

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

6.

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

7.

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

8.

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

9.

Directive 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

10.

Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

11.

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

12.

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

13.

Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100

Ministre ayant la santé dans ses attributions

14.

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs.

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

15.

Règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

16.

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («Directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions

Commission de surveillance du secteur financier

Commissariat aux Assurances

17.

Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques): article 13

Commission nationale pour la protection des données


Lidstaat: HONGARIJE

Verbindingsbureau

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/114/EK irányelve a megtévesztő és összehasonlító reklámról: 1, 2 (c), 4-8. cikk

Gazdasági Versenyhivatal

2.

A Tanács 1985. december 20-i 85/577/EGK irányelve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelve a fogyasztói hitelmegállapodásokról

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv): 9, 10, 11, 19–26. cikk

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

5.

A Tanács 1990. június 13-i 90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (right to apply to court according to article 4 (4) point b) of the Regulation)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

(right to apply to court in concern with article 4 (4) point b) of the Regulation)

6.

A Tanács 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

7.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i 2008/122/EK irányelve a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

8.

Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 20-i 97/7/EK irányelve a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

Gazdasági Versenyhivatal

9.

Hatályon kívül helyezve

10.

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

11.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

12.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Gazdasági Versenyhivatal

13.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről: 86–100. cikk

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

14.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK irányelve a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

15.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Gazdasági Versenyhivatal

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

16.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

17.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv): 13. cikk

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete


Lidstaat: MALTA

Verbindingsbureau

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-84/450/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

2.

Id-Direttiva tal-Kunsill ta’ l-85/577/KEE biex tħares lill-konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mill-lok tan-negozju

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-87/102/KEE għall-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-kreditu lill-konsumatur

Imħassra

4.

Id-Direttiva 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni Artikoli 10 — 21

Awtorita’ tax-Xandir, Uffiċċju tal-Prim Ministru

5.

Id-Direttiva 90/314/KEE dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż

Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu, Uffiċċju tal-Prim Ministru

6.

Id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mall-konsumaturi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

7.

Id-Direttiva 94/47/KE dwar il-protezzjoni tax-xerrejja f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ċerti aspetti tal-kuntratti li għandhom x’jaqsmu max-xiri tad-dritt għall-użu tal-propjetà immobbli fuq bażi ta’ timeshare

Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu, Uffiċċju tal-Prim Ministru

8.

Id-Direttiva 97/7/KE dwar il-protezzjoni ta’ konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

9.

Id-Direttiva 97/55/KE li temenda id-Direttiva 84/450/KEE dwar reklamar qarrieqi sabiex jinkludi reklamar komparattiv

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

10.

Id-Direttiva 98/6/KE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

11.

Id-Direttiva 1999/44/KE dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

12.

Id-Direttiva 2000/31/KE dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku)

Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni

13.

Id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem: Artikoli 86 — 100

Awtorità dwar il-Mediċini, Uffiċċju tal-Prim Ministru

14.

Id-Direttiva 2002/65/KE li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

15.

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar kumpens u assistenza għall-passiġġieri ta’ l-ajru f’każ li ma jitħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan u f’każ ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

16.

Id-Direttiva 2005/29/KE li tikkonċerna prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (prattiċi kummerċjali mhux ġusti)

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Uffiċċju tal-Prim Ministru

17.

Id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika): L-Artikolu 13

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data


Lidstaat: NEDERLAND

Verbindingsbureau

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlijn 84/450/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

2.

Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

3.

Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet

ingetrokken

4.

Richtlijn 89/552/EEG betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten: artikelen 10 tot en met 21

a)

artikel 14, leden 1 en 2, artikel 17, lid 3:

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Health Care Inspection Agency)

b)

artikelen 10, 11, 12, 15, 16, artikel 17, leden 1, 2 en 4, artikelen 18, 19, 20 en 21:

Commissariaat voor de Media (Dutch Media Authority)

c)

artikelen 13 en 17, lid 2:

Voedsel en Warenautoriteit (Food and Consumer Product Safety Authority)

5.

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

6.

Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

7.

Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

8.

Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

9.

Richtlijn 97/55/EG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumerauthority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

10.

Richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

11.

Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

12.

Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel)

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

13.

Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik: artikelen 86 tot en met 100

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Health Care Inspection Agency)

14.

Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

15.

Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers in geval van instapweigering en bij annulering of langdurige vertraging van vluchten

Inspectie Verkeer & Waterstaat (Transport and Water Management Inspectorate)

16.

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)

Consumentenautoriteit (Netherlands Consumer Authority)

Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)

17.

Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie): Artikel 13

OPTA (Onafhankelijke Post & Telecom Autoriteit)


EER-land: NOORWEGEN

Verbindingsbureau

Consumer Ombudsman

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising: Article 1, Article 2(c) and Articles 4 to 8

Consumer Ombudsman

2.

Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Consumer Ombudsman

3.

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers

Consumer Ombudsman

4.

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive): Articles 9, 10, 11 and Articles 19 to 26

Consumer Ombudsman

Norwegian Media Authority

Directorate for Health and Sosial Affairs

Norwegian Medicines Agency

5.

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours

Consumer Ombudsman

6.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Consumer Ombudsman

7.

Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts

Consumer Ombudsman

8.

Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts

Consumer Ombudsman

9.

Repealed

10.

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Consumer Ombudsman

11.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Consumer Ombudsman

12.

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‧Directive on electronic commerce‧)

Consumer Ombudsman

13.

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Norwegian Medicines Agency

14.

Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services

Consumer Ombudsman

15.

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Civil Aviation Authority

16.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Consumer Ombudsman

17.

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Consumer Ombudsman


Lidstaat: OOSTENRIJK

Verbindingsbureau

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Richtlinie 84/450/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung

Bundeswettbewerbsbehörde

2.

Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Bundeskartellanwalt

3.

Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

aufgehoben

4.

Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit: Artikel 10-21

Bundeskommunikationssenat

Kommunikationsbehörde Austria

5.

Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen

Bundeskartellanwalt

Bundeswettbewerbsbehörde

6.

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen

Bundeskartellanwalt

7.

Richtlinie 94/47/EG zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien

Bundeskartellanwalt

8.

Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

Bundeskartellanwalt

9.

Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung

Bundeswettbewerbsbehörde

10.

Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse

Bundeswettbewerbsbehörde

11.

Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter

Bundeskartellanwalt

12.

Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)

Bundeskartellanwalt

13.

Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel: Artikel 86 bis 100

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

14.

Richtlinie 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher

Bundeskartellanwalt

15.

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

16.

Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)

Bundeswettbewerbsbehörde (Federal Competition Authority)

17.

Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13


Lidstaat: POLEN

Verbindingsbureau

Prezes UOKIK (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Dyrektywa 84/450/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd

Prezes UOKIK

2.

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa

Prezes UOKIK

3.

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego

uchylona

4.

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Artykuły 10 do 21

Prezes UOKIK

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

5.

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

Prezes UOKIK

6.

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Prezes UOKIK

7.

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w systemie podziału czasu

Prezes UOKIK

8.

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

Prezes UOKIK

9.

Dyrektywa 97/55/WE zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej

Prezes UOKIK

10.

Dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom

Prezes UOKIK

11.

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

Prezes UOKIK

12.

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

Prezes UOKIK

13.

Dyrektywa 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi Artykuły 86 do 100

Prezes UOKIK

Główny Inspektor Farmaceutyczny

14.

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość

Prezes UOKIK

15.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Prezes UOKIK

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

16.

Dyrektywa 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych

Prezes UOKIK

17.

Dyrektywa 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej): art. 13


Lidstaat: PORTUGAL

Verbindingsbureau

Direção-Geral do Consumidor/MEE

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa: artigos 1, 2(c), 4-8

Direção-Geral do Consumidor/MEE

2.

Diretiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de dezembro de 1985, relativa à proteção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais (revogada pela Directiva 2011/83/UE)

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

3.

Diretiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos consumidores

Banco de Portugal

Entidade setorialmente competente: Direção-Geral do Consumidor (DGC)

4.

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual): artigos 9, 10, 11, 19-26

Direção-Geral do Consumidor/MEE

Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC)

5.

Diretiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

6.

Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores

Direção-Geral do Consumidor/MEE

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

7.

Diretiva 2008/122/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de janeiro de 2009, sobre a proteção do consumidor relativamente a determinados aspetos dos contratos de utilização periódica de bens, de aquisição de produtos de férias de longa duração, de revenda e de troca

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

8.

Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 1997, relativa à proteção dos consumidores em matéria de contratos à distância

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

9.

Revogada

10.

Retificação à Diretiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

11.

Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 1999, relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas

Direção-Geral do Consumidor/MEE

12.

Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico»)

Entidade de supervisão central:

Autoridade Nacional das Comunicações (ICP-ANACOM)

Entidades setorialmente competentes:

Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais;

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

Banco de Portugal;

Instituto de Seguros de Portugal;

Entidade Reguladora para a Comunicação Social;

Direção-Geral do Consumidor/MEE

13.

Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano: artigos 86-100

INFARMED — Instituto da Farmácia e do Medicamento

14.

Diretiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores

Instituto de Seguros de Portugal (ISP);

Banco de Portugal (BdP);

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

Direção-Geral do Consumidor/ MEE

15.

Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos

Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC)

16.

Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno («diretiva relativa às práticas comerciais desleais»)

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

Direção-Geral do Consumidor/MEE

Entidades setorialmente competentes:

Instituto de Seguros de Portugal (ISP)

Banco de Portugal (BdP)

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

17.

Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações electrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas): Artigo 13.o

Entidade de supervisão central, subsidiário:

Autoridade Nacional das Comunicações (ICP-ANACOM)

Entidades setorialmente competentes:

Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Banco de Portugal

Instituto de Seguros de Portugal

Entidade Reguladora para a Comunicação Social

Direção-Geral do Consumidor/MEE


Lidstaat: ROEMENIË

Verbindingsbureau

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă: Articolele 1, 2(c), 4-8

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Ministerul Finantelor Publice

Consiliul National al Audiovizualului in Romania

2.

Directiva Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

3.

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

4.

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale): Articolele 9,10, 11, 19-26

Consiliul Național al Audiovizualului

5.

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

6.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

7.

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

8.

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

9.

Abrogata

10.

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

11.

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

12.

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ministerul Administratiei si Internelor Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate

13.

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman: Articolele 86- 100

Ministerul Sănătății

14.

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

15.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

16.

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

17.

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice): Articolul 13

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale


Lidstaat: SLOVENIË

Verbindingsbureau

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju: členi 1, 2(c), 4-8

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

2.

Direktiva Sveta z dne 20. decembra 1985 za varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov (Direktiva 85/577/EGS)

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

3.

Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah

Pristojnosti si delita dva organa in sicer: TRŽNI INŠPEKTORAT RS ter INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

4.

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah): členi 9, 10, 11, 19-26

Pristojnosti si delita dva organa in sicer: INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE ter AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS

5.

Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (Direktiva 90/314/EGS )

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

6.

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

7.

Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

8.

Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

9.

Razveljavljena

10.

Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

11.

Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

12.

Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)

Pristojnosti si delita dva organa in sicer: TRŽNI INŠPEKTORAT RS ter AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS

13.

Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini: členi 86 - 100

JAVNA AGENCIJA RS ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE

14.

Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

15.

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO RS

16.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu („Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“)

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

17.

Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah): člen 13

AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS


Lidstaat: SLOWAKIJE

Verbindingsbureau

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Smernica 84/450/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

2.

Smernica 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov

Slovenská obchodná inšpekcia

3.

Smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru

zrušená

4.

Smernica 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania: články 10 až 21

Rada pre vysielanie a retransmisiu

5.

Smernica 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

Slovenská obchodná inšpekcia

6.

Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

Slovenská obchodná inšpekcia

7.

Smernica 94/47/ES týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností

Slovenská obchodná inšpekcia

8.

Smernica 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

9.

Smernica 97/55/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu

Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky)

Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu medicínu)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky, tabak)

10.

Smernica 98/6/ES o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

Slovenská obchodná inšpekcia

11.

Smernica 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Slovenská obchodná inšpekcia

12.

Smernica 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

Slovenská obchodná inšpekcia

13.

Smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch: články 86 až 100

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

14.

Smernica 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku

Národná banka Slovenska

15.

Nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

Slovenská obchodná inšpekcia

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky

16.

Directive: 2005/29/ES concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Rada pre vysielanie a retransmisiu

17.

Smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách): článok 13

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky


Lidstaat: FINLAND

Verbindingsbureau

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta: artiklat 1, 2(c), 4-8

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies

2.

Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi): artiklat 9, 10, 11, 19-26

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Viestintävirasto

5.

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

6.

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

7.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

8.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

9.

Kumottu

10.

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirastoLänsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

11.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

12.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä")

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Viestintävirasto

13.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä: artiklat 86–100

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

14.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

15.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Liikenteen turvallisuusvirasto

16.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)

Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies

Finanssivalvonta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Elintarviketurvallisuusvirasto - Evira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (tupakka- ja alkoholimainonta)

17.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi): 13 artikla

Tietosuojavaltuutetun toimisto


Lidstaat: ZWEDEN

Verbindingsbureau

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam: artiklarna 1, 2(c), 4-8

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

2.

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

3.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal

Konsumentombudsmannen/Konsumentverket

Finansinspektionen

4.

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster): artiklarna 9, 10, 11, 19-26

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

5.

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

6.

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

7.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

8.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

9.

Upphävd

10.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

11.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

12.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel")

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

13.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel: artiklarna 86–100

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Läkemedelsverket

14.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Finansinspektionen

15.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

16.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

17.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation): artikel 13

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen


Lidstaat: VERENIGD KONINKRIJK

Verbindingsbureau

Office of Fair Trading

Bevoegde autoriteit(en):

1.

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising: Article 1, Article 2(c) and Articles 4 to 8

Office of Fair Trading;

Gibraltar Regulatory Authority; Financial Services Authority

2.

Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Office of Fair Trading

3.

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers

Office of Fair Trading;

Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar);

Financial Services Authority

4.

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive): Articles 9, 10, 11 and Articles 19 to 26

Office of Communications

5.

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours

Office of Fair Trading

6.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Office of Fair Trading;

Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar);

Financial Services Authority

7.

Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts

Office of Fair Trading;

Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar)

8.

Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts

Office of Fair Trading

9.

Repealed

10.

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Office of Fair Trading

11.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Office of Fair Trading

12.

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‧Directive on electronic commerce‧)

Office of Fair Trading;

Gibraltar Regulatory Authority; Financial Services Authority

13.

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

14.

Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services

Office of Fair Trading;

Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar):

Financial Services Authority

15.

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Civil Aviation Authority.

16.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

Office of Fair Trading;

Office of Communications; Financial Services Authority; Civil Aviation Authority;

Ministry with responsibility for Consumer Affairs (Gibraltar)

17.

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): Article 13

Information Commissioner’s Office