Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

25.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/9


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2012/C 221/04

Steun nr.: SA.34600 (12/XA)

Lidstaat: Slovakije

Regio: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Schéma štátnej pomoci na ocenenie farmy v súťaži na výstave

Rechtsgrondslag:

§ 2 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,01 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 13.4.2012-31.12.2013

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova ul. č. 12

Bratislava 812 66

Slovenská republika

Website: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34601 (12/XA)

Lidstaat: Slovakije

Regio: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Schéma ŠP na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 3

Rechtsgrondslag:

§ 3 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy

zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,66 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 13.4.2012-31.12.2013

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova ul. č. 12

Bratislava 812 66

Slovenská republika

Website: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34608 (12/XA)

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: WEST MIDLANDS

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: The Meres and Mosses of the Marches Landscape Partnership Scheme

Rechtsgrondslag: The National Lottery Act 1993

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: GBP 0,97 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 1.5.2012-30.4.2017

Doelstelling van de steun: Instandhouding traditionele landschappen en gebouwen (art. 5 van Verord. (EG) nr. 1857/2006), Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Heritage Lottery Fund

Heritage Lottery Fund West Midlands

Bank House

8 Cherry Street

Birmingham

B2 5AL

Website: http://www.shropshirewildlifetrust.org.uk/Resources/Shropshire%20Wildlife/PDF%20Documents/Meres%20and%20Mosses%20project%20overview%20including%20State%20Aid.pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34616 (12/XA)

Lidstaat: Polen

Regio: Poland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania

Rechtsgrondslag: Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania oraz art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: PLZ 100,00 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 90,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 13.4.2012-30.6.2014

Doelstelling van de steun: Ongunstige weersomstandigheden (art. 11 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: zgodnie z załącznikiem

Website: http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=46483

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34670 (12/XA)

Lidstaat: Portugal

Regio: CONTINENTE

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subvenção alimentação animal

Rechtsgrondslag: Despacho Normativo 5/2012, de 10 de abril

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 19,40 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 14,30 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot 31.5.2012

Doelstelling van de steun: Ongunstige weersomstandigheden (art. 11 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

R. Castilho, no. 45-51,

1269-164 LISBOA

Portugal

Website: http://dre.pt/pdf2sdip/2012/04/071000000/1270012701.pdf

Andere informatie: —