Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

24.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/24


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2012/C 255/06

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

29.7.2012

Duur

29.7.2012-31.12.2012

Lidstaat

Portugal

Bestand of groep bestanden

BFT/AE045WM

Vissoort

Blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

Gebied

Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en Middellandse Zee

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

FS14TQ44