Home

Zesmaandelijks voortgangsverslag betreffende de uitvoering van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (2012/I)

Zesmaandelijks voortgangsverslag betreffende de uitvoering van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (2012/I)

7.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/1


Zesmaandelijks voortgangsverslag betreffende de uitvoering van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (2012/I)

2012/C 237/01

Inleiding

Dit voortgangsverslag heeft betrekking op het werk dat de Unie in de eerste helft van 2012 in het kader van de in december 2003 door de Europese Raad aangenomen MVW-strategie (doc. 15708/03) heeft verricht, in het licht van de door de Raad in juni 2008 aangenomen „bijgewerkte prioriteitenlijst” (doc. 10747/08) en van de door de Raad in december 2008 aangenomen „nieuwe actielijnen”(doc. 17172/08).

Sedert de instelling van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) voert de hoge vertegenwoordiger, met de steun van het personeel van de EDEO, de meeste taken uit die voorheen door het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU werden verricht, en neemt zij geleidelijk de overblijvende taken over, die thans door het roulerende voorzitterschap ter ondersteuning van de EDEO worden verricht, meer bepaald tijdens sommige internationale bijeenkomsten. Vertegenwoordigers van de hoge vertegenwoordiger fungeren als voorzitter van de Raadsgroepen die voor non-proliferatie en ontwapening bevoegd zijn, en zorgen voor de EU-coördinatie in internationale fora op dit gebied, waarbij gestreefd wordt naar de voortzetting van een actieve en zichtbare rol voor de EU, zoals dat in het Verdrag van Lissabon staat. In enkele internationale bijeenkomsten waar de EU geen zetel heeft, heeft het roulerende voorzitterschap als voorheen verklaringen namens de EU of namens de EU en haar lidstaten afgelegd.

Het leidende beginsel en de algemene doelstelling van de EU op dit gebied zijn nog steeds het bevorderen van het universele karakter van internationale verdragen, overeenkomsten en andere instrumenten, alsmede de nationale implementatie ervan, overeenkomstig de doelstellingen van haar strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens en haar veiligheidsstrategie. De EU is zich dan ook voor deze doelstellingen blijven beijveren in alle belangrijke evenementen tijdens het eerste semester, met name de EU-conferentie inzake non-proliferatie en ontwapening in februari, de top inzake nucleaire veiligheid van Seoul in maart, de vergadering van het voorbereidend comité van het NPV in april-mei, alsook in een aantal andere internationale fora, jaarvergaderingen van verdragsluitende staten, conferenties enz.

De EU is blijven streven naar een doeltreffende en aanvullende benutting van alle beschikbare instrumenten en financiële middelen (GBVB-begroting, stabiliteitsinstrument, andere instrumenten), om de ondersteuning van internationale organisaties en derde landen maximaal te laten renderen.

Zij heeft de nauwe samenwerking met partners en andere derde landen voortgezet, om wereldwijd tot een consensus te komen over de noodzaak van een strengere internationale non-proliferatieregeling. Ook is zij in haar bilaterale betrekkingen met alle betrokken landen non-proliferatievraagstukken aan de orde blijven stellen, met name door middel van bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog en meer informele contacten.

1. NUCLEAIRE KWESTIES

De Groep non-proliferatie (CONOP) heeft in maart en juni 2012 de vergaderingen van de Raad van Beheer van de IAEA actief voorbereid. Zij heeft, na bespreking, de bijdragen van de EU opgesteld voor de top inzake nucleaire veiligheid van Seoul, de vergadering van het voorbereidend comité van het NPV, de Groep van Nucleaire Exportlanden en de Australiëgroep, alsook voor andere belangrijke bijeenkomsten op nucleair gebied. De Groep heeft verder gewerkt aan de omzetting van de nieuwe actielijnen voor de Europese Unie in de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, door een bespreking van diverse acties die op dit terrein, onder meer op het gebied van consulaire en wetenschappelijke waakzaamheid, worden overwogen.

1.1 Follow-up van de Toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV) van 2010

De EU heeft actief deelgenomen aan de bijeenkomst van het voorbereidend comité (PrepCom) van het NPV die van 30 april tot en met 11 mei 2012 plaatshad in Wenen, en heeft verslag uitgebracht over haar activiteiten met betrekking tot de uitvoering van het tijdens de NPV-toetsingsconferentie van 2010 aangenomen actieplan, met inbegrip van de afspraken over het Midden-Oosten. De EU heeft een algemene verklaring en drie gegroepeerde verklaringen afgelegd en heeft twee werkdocumenten voorgelegd (een met betrekking tot de uitvoering van de conclusies van de NPV-toetsingsconferentie van 2010 en aanbevelingen voor follow-upmaatregelen, en een over het vreedzame gebruik van nucleaire technologie). Zij heeft samen met de IAEA in de marge van de bijeenkomst van het PrepCom een druk bijgewoond evenement georganiseerd over dit laatste onderwerp. Op basis van het resultaat van het seminar dat met succes op 6 en 7 juli 2011 te Brussel is gehouden als bijdrage aan de uitvoering van Besluit 2010/799/GBVB van de Raad van 13 december 2010, ter ondersteuning van een proces van vertrouwensopbouw, dat moet leiden tot het instellen van een gebied in het Midden-Oosten dat vrij is van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, is een soortgelijk follow-upinitiatief besproken met de facilitator voor de conferentie van 2012. De EU werkt aan de organisatie van een volgend track 2-evenement over dit onderwerp in het komende najaar.

1.2 IAEA

De EU heeft haar steun voor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen opgevoerd. De EU blijft een belangrijke donor van het Fonds voor Nucleaire Veiligheid, waaraan sinds 2004 meer dan 30 miljoen euro is toegewezen. Op het gebied van nucleaire veiligheid heeft de EU met haar technische expertise voorts bijgedragen aan opleidingsactiviteiten en workshops die door de IAEA werden georganiseerd en op derde landen waren gericht om het vermogen ter bestrijding van de illegale handel in nucleaire en andere radioactieve materialen te versterken. De EU en de IAEA hebben hun desbetreffende steun aan derde landen gecoördineerd, onder andere via de groep grensbewaking. De EU heeft met de IAEA ook besprekingen gevoerd om de samenwerking op andere activiteitsgebieden van de IAEA te intensiveren, de zichtbaarheid van de bijdragen van de EU te vergroten en de acties verder te coördineren, met name op het gebied van nucleaire veiligheid, teneinde complementariteit te waarborgen en te vermijden dat de activiteiten van de CBRN-kenniscentra van de EU en de IAEA elkaar overlappen, en voordeel te halen uit de complementariteit daarvan.

De Europese Unie neemt zich sedert desbetreffende Raadsconclusies van 2008 voor om via de GBVB-begroting en het Stabiliteitsinstrument tot 25 miljoen euro bij te dragen aan de bank voor laagverrijkt uranium (LEU Bank) van de IAEA. Zij heeft ook meer dan 5 miljoen euro uitgetrokken voor het internationaal project ter uitbreiding en modernisering van de laboratoria van Seibersdorf. Deze bijdragen zijn als volgt geregeld: de eerste tranche voor de LEU Bank van de IAEA (10 miljoen EUR, op 8 december 2011 via het Stabiliteitsinstrument aan de IAEA betaald) zal worden aangevuld met een tweede tranche van 10 miljoen EUR uit het Stabiliteitsinstrument. Een verdere bijdrage zal uit de GBVB-begroting worden verstrekt, op basis van een besluit van de Raad dat naar verwacht begin 2013 door de Raad zal worden goedgekeurd. De eerste tranche voor de laboratoria van Seibersdorf (4,75 miljoen EUR, op 2 december 2011 via het Stabiliteitsinstrument aan de IAEA betaald) zal in 2012 met een extra bijdrage worden aangevuld. De EU is op het gebied van nucleaire waarborgen belangrijke technische steun aan de IAEA blijven verlenen in het kader van het coöperatieve steunprogramma van de Europese Commissie, De EU heeft haar diverse instrumenten benut om het vreedzame gebruik van nucleaire technologie in derde landen op veilige en beveiligde wijze mogelijk te maken, onder meer via de IAEA.

1.3 CTBT

De EU heeft zich actief ingezet voor een spoedige inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), op basis van de betrokken besluiten van de Raad ter ondersteuning van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) en door de hand uit te steken naar de resterende negen bijlage II-landen, die het verdrag moeten bekrachtigen voordat het in werking kan treden. De EU heeft haar interne richtsnoeren ter ondersteuning van de inwerkingtreding van het CTBT geactualiseerd; op basis daarvan zal het CTBT verder onder de aandacht worden gebracht in verschillende contexten, ook in bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog, teneinde de ratificatie van het verdrag een nieuw elan te geven.

De EU heeft zich actief ingezet voor de uitvoering van Besluit 2008/588/GBVB van de Raad van 15 juli 2008 en Besluit 2010/461/GBVB van de Raad van 26 juli 2010. Op 30 juni 2012 was de uitvoering van Besluit 2008/588/GBVB van de Raad een feit. Door onvoorziene vertragingen bij de aanschaf van uitrusting heeft het voorlopig technisch secretariaat van de CTBTO om een verlenging met twee jaar verzocht van de periode voor de uitvoering van Besluit 2010/461/GBVB van de Raad, die oorspronkelijk op 16 mei 2012 zou aflopen. De EU is besprekingen begonnen over eventuele extra steun voor de werkzaamheden van het voorlopig technisch secretariaat van de CTBTO (een ontwerp van een nieuw Raadsbesluit als aanvulling op Besluit 2010/461/GBVB is door CONOP bekrachtigd en zal naar verwacht in 2012 door de Raad worden aangenomen).

1.4 Conferentie over ontwapening

De EU is erop blijven om de onderhandelingen over een splijtstofproductiestopverdrag (FMCT) onverwijld te openen. Daarnaast heeft de EU telkens weer verklaard bereid te zijn om over alle andere agendapunten van de ontwapeningsconferentie te praten, met name over nucleaire ontwapening, het voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte en over negatieve veiligheidsgaranties. Voorts heeft de EU haar constructieve werkzaamheden voor de uitbreiding van de ontwapeningsconferentie opgevoerd. De EU zal in 2012 elke gelegenheid blijven aangrijpen om de internationale besprekingen over een spoedige opening van de FMCT-onderhandelingen vooruit te helpen en zij zal zich hierop intern voorbereiden en tevens deelnemen aan desbetreffende evenementen, waaronder die welke worden georganiseerd in het kader van het initiatief inzake non-proliferatie en ontwapening (NPDI).

1.5 Regionaal (Iran, DVK)

De EU blijft ten volle inzetten op de huidige inspanningen om tot een diplomatieke oplossing van het Iraanse nucleaire probleem te komen via onderhandelingen, op basis van het NPV en de volledige uitvoering van alle desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de Raad van Beheer van de IAEA. De EU heeft er bij Iran op aangedrongen concrete en praktische stappen te zetten om vertrouwen in de louter vreedzame aard van het Iraanse kernprogramma te scheppen, en aan al zijn internationale verplichtingen te voldoen, zodat de ernstige bezorgdheid van de internationale gemeenschap kan worden weggenomen. Iran moet volledig samenwerken met de IAEA om de resterende vraagstukken op te lossen, onder meer die in verband met mogelijke militaire dimensies. De hoge vertegenwoordiger van de EU heeft samen met de E3 + 3 verdere inspanningen geleverd om besprekingen met Iran aan te knopen over de inhoud van de voorstellen voor eerste vertrouwenwekkende stappen om de voornaamste bezorgdheid in verband met de verrijking tot 20 % aan te pakken, zoals onlangs nog tijdens de gespreksronde met Iran op 18 en 19 juni 2012 in Moskou. De EU betreurt het dat Iran nog niet formeel heeft ingestemd met het document betreffende een gestructureerde aanpak, dat op 8 juni 2012 eveneens met de IAEA is besproken en dat de regels voor het oplossen van de resterende kwesties, waaronder die betreffende mogelijke militaire dimensies, in verband met het kernprogramma van Iran zou bevatten.

Wat de DVK betreft, heeft de EU de lanceringspoging van 13 april 2012 streng veroordeeld, die een duidelijke schending vormt van Resoluties 1695, 1718 en 1874 van de VN-Veiligheidsraad, en is zij bij de DVK sterk blijven aandringen om op volledige, verifieerbare en onomkeerbare wijze af te zien van haar bestaande programma's voor kern- en ballistische raketten. De EU is de DVK blijven oproepen om de controleverplichtingen van het NPV en de IAEA volledig na te komen, en de IAEA de gevraagde toegang tot personen, documentatie, apparatuur en faciliteiten te verstrekken. De EU is de hervatting van de zespartijengesprekken blijven steunen. De uitvoering van Resoluties 1718 en 1874 van de VN-Veiligheidsraad door de EU is met nog meer kracht ter hand genomen. De EU heeft de uitvoering van haar autonome beperkende maatregelen nog verder aangescherpt. In juni 2012 heeft zij de DVK met aandrang verzocht het CTBT te ratificeren en geen verdere provocerende handelingen te stellen, met name in de vorm van nieuwe kernproeven.

2. CHEMISCHE WAPENS

Er is een nieuw Raadsbesluit ter ondersteuning van OPCW-activiteiten door de Raad aangenomen. De Commissie en het technisch secretariaat van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) hebben goede vooruitgang gemaakt met hun financiële onderhandelingen en er zou spoedig een aanvang moeten worden gemaakt met de uitvoering van het nieuwe Raadsbesluit. De delegaties in Den Haag hebben het standpunt van de EU over de toekomstige rol van de organisatie besproken, aangezien de termijn voor de vernietiging van alle resterende voorraden chemische wapens (29 april 2012) verstreken en niet meer verlengbaar is. Er zijn vier prioriteiten vastgesteld: i) de vernietiging van bestaande voorraden voltooien; ii) de universele gelding van het CWC bevorderen (acht staten zijn nog geen partij); iii) het accent verleggen naar inspanningen op het gebied van non-proliferatie; iv) capaciteitsopbouw inzake veiligheid en beveiliging in de chemische industrie van ontwikkelingslanden bevorderen, overeenkomstig artikel XI, en een antwoord formuleren op het gebruik van chemische wapens, op grond van artikel X. De coördinatie tussen de EDEO en de delegaties in Den Haag is van start gegaan met het oog op de opstelling van een gemeenschappelijk standpunt van de EU voor de derde toetsingsconferentie van de OPCW (april 2013).

De EU heeft tevens de situatie in Libië op de voet gevolgd, waar de OPCW de integriteit van de voorraden chemische wapens van het voormalige Libische programma voor chemische wapens moest verzekeren.

3. BIOLOGISCHE WAPENS

Na de 7de toetsingsconferentie van het BTWC (Genève, december 2011) is de EU begonnen met de voorbereiding van het intersessionele proces. De rol van de EU is op werkgroepniveau besproken en er is overeengekomen een gemeenschappelijk standpunt op te stellen ter ondersteuning van de besluiten en aanbevelingen van de 7e toetsingsconferentie. Dat omvatte projecten betreffende de volgende vaste agendapunten: 1) internationale samenwerking en bijstand; 2) versterking van de nationale implementatie; 3) capaciteitsopbouw inzake bioveiligheid en -beveiliging.

Er zijn op werkgroepniveau nieuwe Raadsbesluiten ter ondersteuning van het BTWC en van de activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van de bioveiligheid en -beveiliging in laboratoria opgesteld en goedgekeurd met het oog op de aanneming ervan door de Raad in, respectievelijk, de maand juli en het najaar.

4. RAKETTEN

De werkzaamheden van de EU op het gebied van non-proliferatie van raketten, met als speerpunt de steun aan de Haagse Gedragscode (HCoC), zijn opgevoerd. Besluit 2008/974/GBVB van de Raad van 18 december 2008, waarvan de uitvoeringstermijn op 1 juli 2011 is verstreken, maakte het mogelijk een reeks activiteiten uit te voeren met betrekking tot drie belangrijke aspecten van de code: universele gelding, uitvoering en sterkere en betere werking van de code.

De EDEO heeft, op basis van activiteiten in het verleden en van in de Groep non-proliferatie besproken voorstellen, voorgesteld het toepassingsgebied van het volgende Raadsbesluit te verruimen zodat de steun voor de HCoC kan worden voortgezet en er EU-activiteiten ter ondersteuning van de non-proliferatie van raketten in het algemeen kunnen worden ontplooid. Het Raadsbesluit is in april 2012 door CONOP bekrachtigd. De Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) (stichting voor strategisch onderzoek) is na overleg met de lidstaten als uitvoerende instantie gekozen. De EU heeft actief deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Haagse Gedragscode betreffende de non-proliferatie van ballistische raketten in Wenen op 31 mei en 1 juni 2012, waar de verklaring van de EU een solide politieke clausule inzake aanpassing van derde landen bevatte, en zal de herdenking van het tienjarig bestaan van de Haagse Gedragscode later dit jaar voorbereiden. Het nieuwe Raadsbesluit is bij deze gelegenheid gepresenteerd.

In 2012 zijn de EU en haar lidstaten de activiteiten van het Roemeense voorzitterschap van de HCoC blijven steunen, onder andere om het huidige positieve politieke elan van de Code te consolideren en de code wereldwijd beter bekend te maken. Tijdens het HCoC-seminar „Tien jaar internationale samenwerking”, dat op 26 en 27 april in Boekarest werd georganiseerd als bijdrage aan de herdenking van het tienjarig bestaan van de Code, werd een presentatie gegeven van het observatiebezoek dat in 2011 aan Kourou (Frans-Guyana), een vorige financieringsactiviteit van de EU, werd gebracht.

5. BEPERKING VAN CBRN-RISICO'S

De EU heeft de uitvoering van haar in 2009 aangenomen CBRN-actieplan (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair actieplan) versterkt, op basis van relevante hulpprogramma's in het kader van instrumenten van de Europese Gemeenschap (met name het Stabiliteitsinstrument) en in het licht van de resolutie van het Europees Parlement van 14 december 2010 (A7-0349/2010/P7_TA(2010)0467). In dit verband is de EU begonnen met de oprichting van een opleidingscentrum voor nucleaire veiligheid in het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie. Hiermee is een eerste investering van 2,4 miljoen EUR gemoeid.

Het initiatief betreffende de „CBRN-kenniscentra van de EU” is door de EU in mei 2010 gelanceerd. Deze centra worden opgericht omdat is onderkend dat verscheidene landen over onvoldoende institutionele capaciteit beschikken om CBRN-risico's te beperken: criminele activiteiten (proliferatie van CBRN of terrorisme), natuurlijke rampen (varkensgriep) en rampen door ongevallen (Bhopal of Fukushima). Zij hebben ten doel op nationaal en regionaal niveau een CBRN-beleid voor alle mogelijke risico's te ontwikkelen om op die risico's te kunnen anticiperen en reageren. Kortom, het gaat om structurele maatregelen om landen minder kwetsbaar te maken voor CBRN-incidenten in het wederzijdse belang van de regio's en de veiligheid in de EU.

Om dit doel te bereiken, moet de oprichting worden gesteund van regionale netwerken van expertise in juridische, regelgevende, technische, controle- en handhavingsaangelegenheden met betrekking tot de beperking van CBRN-risico's.

Er worden momenteel vijf regionale centra gevestigd in Noord-Afrika, aan de Atlantische zijde van Afrika, in het Midden-Oosten, Zuidoost-Europa - de Zuidelijke Kaukasus - Moldavië - Oekraïne en Zuidoost-Azië, die nu met hun werkzaamheden zullen beginnen. In een volgende fase zullen regionale secretariaten worden geopend in Sub-Sahara Afrika, Centraal-Azië en de Golfstaten. Er zijn reeds drieëndertig projecten ten bedrage van bijna 26 miljoen EUR in verschillende stadia van uitvoering: aanbiedingen onder beoordeling of projecten in de ontwerpfase.

De kenniscentra dragen samen met andere middelen van de EU, die worden verstrekt via de GBVB-begroting (zie punt 7) bij tot de doelstellingen van Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de bestrijding van illegale handel in of het criminele gebruik van CBRN-materiaal. De kenniscentra steunen op het verplichte karakter van de uitvoering van Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad en gaan een stap verder in die mate dat zij een uitgebreid pakket aanbieden voor het bestrijden van risico's, ongeacht hun oorsprong.

6. DENKTANKS

Op grond van Besluit 2010/430/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 is het werk van de EU in het kader van haar strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens actief ondersteund door het EU-consortium voor non-proliferatie, dat in januari 2011 zijn werkzaamheden is begonnen. Na de eerste raadgevende vergadering (startvergadering) van het Europees netwerk van onafhankelijke denktanks inzake non-proliferatie (23 en 24 mei 2011) en het EU-seminar ter ondersteuning van een MVW-vrije zone in het Midden-Oosten (6 en 7 juli 2011) is op 3 en 4 februari 2012 met succes een eerste jaarlijkse bijeenkomst met als titel „EU-conferentie inzake non-proliferatie en ontwapening” gehouden die bijna 200 deelnemers uit de EU en derde landen telde. Een volgende conferentie is gepland voor 2014. In de tussentijd blijft het Consortium in samenwerking met andere Europese denktanks ter zake werkdocumenten opstellen die van belang zijn voor de uitvoering van de MVW-strategie en die voor het publiek beschikbaar zijn op de website van het Consortium: <http://www.nonproliferation.eu/>.

7. RESOLUTIE 1540 VAN DE VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES EN UITVOERCONTROLES

De EU had haar reeds lang bestaande engagement voor de uitvoering van de Resoluties 1540 en 1977 tot uitdrukking gebracht door in de marge van de 66e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (New York, 19 oktober 2011) samen met de VS een verklaring te ondertekenen.

De EU heeft daarom haar steun aan derde landen opgevoerd om hen te helpen voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad, en om hun ambtenaren competenter te maken bij de uitvoercontrole, door samen met het UNODA en Comité 1540 een aantal regionale workshops te organiseren en bilaterale bezoeken af te leggen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw Raadsbesluit ter uitvoering van Resolutie 1540 dat gericht is op de inspanningen inzake nationale implementatie en dat in samenwerking met het UNODA zal worden uitgevoerd ter ondersteuning van het werk van het Comité 1540, waarvan het mandaat met 10 jaar is verlengd bij de in april 2011 aangenomen Resolutie 1977.

De controleregeling van de EU voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik is verder aangescherpt bij Verordening 1232/2011, aangenomen op 16 november 2011, en Verordening 388/2012, aangenomen op 19 april 2012.

De EU heeft ook een uitgebreid programma voor technische bijstand inzake uitvoercontrole opgestart dat in een eerste fase op buurlanden is toegespitst en geleidelijk naar Zuidoost-Azië en het Middellandse Zeegebied zal worden uitgebreid. In dit verband was de EU-medeorganisator van een „Conferentie van internationale, regionale en subregionale brancheorganisaties over Resolutie 1540 (2004) van de VN-Veiligheidsraad” in Wiesbaden (Duitsland) van 23 tot en met 25 april 2012 en - samen met de VS - van de 13e internationale conferentie over uitvoercontrole in Portorož (Slovenië) van 7 tot en met 9 mei 2012.

8. RUIMTE

Op basis van de Raadsconclusies van 27 september 2010 waarin een herzien ontwerp voor een gedragscode voor activiteiten in de kosmische ruimte is vervat, heeft de EU een reeks landen die zich met ruimtethema's bezighouden of zullen gaan bezighouden, over deze voorgestelde code geraadpleegd en naar hun standpunten ter zake gevraagd. De EU heeft op basis van die raadpleging een herzien ontwerp opgesteld, dat op 5 juni 2012 in Wenen is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met 110 deelnemers uit meer dan 40 landen. Bij die gelegenheid is het multilaterale diplomatieke proces voor het afronden van de code officieel gestart. De eerste multilaterale deskundigenvergadering ter bespreking van de ontwerp-code zal plaatsvinden in oktober 2012 en alle landen zullen hieraan kunnen deelnemen. Er zal meer dan één multilaterale deskundigenvergadering nodig zijn om de code af te werken. Die vergaderingen zullen ter voorbereiding dienen van de volgende diplomatieke stappen, waaronder een ad-hoc diplomatieke conferentie, waar de code voor ondertekening zal worden opengesteld.

9. MVW-CLAUSULES

De EU is conform haar MVW-strategie voortgegaan met het integreren van non-proliferatie van MVW in haar contractuele betrekkingen met derde landen.

Er zijn verdere vorderingen gemaakt in de onderhandelingen over MVW-clausules in de overeenkomsten ter zake tussen de EU en derde landen, in het bijzonder met de Mercosur, Afghanistan, Australië, Azerbeidzjan, Canada, Kazachstan en Maleisië.

10. MULTILATERALE FORA

— G8

De EU heeft tijdens verschillende vergaderingen van de directeuren voor non-proliferatie en ontwapening van de G8 een actieve rol gespeeld in de aanloop naar de G8-top in Camp David en bij de opstelling van de verklaring van de G8-top over non-proliferatie, en zij heeft bijgedragen aan de uitvoering van verscheidene demarches met betrekking tot het aanvullend protocol van de IAEA, in samenwerking met het VS-voorzitterschap.

Het mondiale partnerschap (MP), dat negen jaar geleden in 2002 is opgericht, beperkt zich niet langer tot de G8 maar is nu een platform voor coördinatie en samenwerking dat 15 extra partners telt. Tijdens de top van mei 2011 te Deauville zijn de leiders overeengekomen de biologische veiligheid, de uitvoering van Resolutie 1540 en de nucleaire veiligheid verder aan te scherpen. De VS, die in 2012 als voorzitter van de G8 fungeerde, heeft verder gewerkt op deze agenda, met name door een MP-subwerkgroep bioveiligheid op te richten onder de MP-werkgroep. De deelname van (andere) regionale organisaties alsook het versterken van regionaal ownership waren belangrijke gespreksthema's. De kenniscentra van de EU hebben binnen de G8 en het MPG8 een nieuw elan gekregen, met name als instrument om de uitwisseling van informatie regionaal vlotter te laten verlopen en eventueel overlappingen tussen donoren te voorkomen.

— Regionaal Forum van de ASEAN

De EU heeft haar deelname aan de activiteiten van het Regionaal Forum van de ASEAN (ARF) voortgezet. De EU heeft met name deelgenomen aan de intersessionele bijeenkomst over non-proliferatie en ontwapening van het Regionaal Forum van de ASEAN in Sydney op 8 en 9 maart 2012. De EU heeft haar steun uitgesproken voor de aanneming van het ontwerpwerkplan inzake non-proliferatie en ontwapening, en zij heeft informatie verstrekt over de bijstand van de EU op het gebied van exportcontrole in verband met MVW's en haar op Zuidoost-Azië gerichte initiatief „CBRN-kenniscentra”. Na vier jaar werken aan het ontwerpwerkplan heeft de intersessionele bijeenkomst van het ARF inzake non-proliferatie en ontwapening uiteindelijk het ontwerp goedgekeurd met het oog op de uiteindelijke aanneming ervan door de ministers tijdens de ARF-bijeenkomst in juli 2012. De intersessionele bijeenkomst van het ARF over non-proliferatie en ontwapening zal in 2013 opnieuw plaatsvinden op de Filipijnen, met „vreedzaam gebruik” als thema, en in 2014 in Japan, met „ontwapening” als thema.

11. VERGADERINGEN IN HET KADER VAN DE POLITIEKE DIALOOG

In het kader van de politieke dialoog zijn er op werkgroepniveau vergaderingen over non-proliferatie en ontwapening gehouden met Zuid-Afrika (Wenen, 8 mei 2012) en Argentinië (Wenen, 9 mei 2012). Er heeft informeel overleg over non-proliferatie en ontwapening plaatsgevonden met o.a. India (Brussel, 29 maart 2012), Brazilië, Egypte, de Russische Federatie, de VS, het VN-Bureau voor ontwapeningszaken (Wenen, 30 april 2012) en Japan (Wenen, 11 mei 2012).


BIJLAGE I

ANNEX TO THE SIX-MONTHLY WMD PROGRESS REPORT

Overview of EU Council, Joint Actions and Council Decisions in the framework of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Title

Objective and implementing entity

Budget and duration

Council Decision 2012/281/CFSP of 29 May 2012 in the framework of the European Security Strategy in support of the Union proposal for an international Code of Conduct on outer-space activities.

The objectives are:

consultations with States, active or not yet active on space issues to discuss the proposal and to gather their views,

gathering expert support for the process of developing an international Code of Conduct for outer-space activities.

Implementing entity: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Budget: EUR 1 490 000

Official Journal: L 140 – 30.5.2012

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Decision 2012/166/CFSP of 23 March 2012 in support of activities of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the CWC,

to enhance the preparedness of States Parties to prevent and respond to attacks involving toxic chemicals,

to enhance international cooperation in the field of chemical activities,

to support the ability of the OPCW to adapt to developments in the field of science and technology,

to promote universality by encouraging States not Parties to join the CWC.

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Budget: EUR 2 140 000

Official Journal: L 87 – 24.3.2012

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Decision 2010/585/CFSP of 27 September 2010 on support for IAEA activities in the areas of nuclear security and verification and in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification, including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive materials,

strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear and other radioactive materials.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

Budget: EUR 9 966 000

Official Journal: L 302 – 1.10.2010

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Decision 2010/430/CFSP of 26 July 2010 establishing a European network of independent non-proliferation think tanks in support of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

The objective of this network of independent non-proliferation think tanks is to encourage political and security-related dialogue and the long-term discussion of measures to combat the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their delivery systems within civil societies, and more particularly among experts, researchers and academics. It will constitute a useful stepping stone for non-proliferation action by the Union and the international community.

The Union wishes to support this network as follows:

through organising a kick-off meeting and an annual conference with a view to submitting a report and/or recommendations to the representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR),

through creating an Internet platform to facilitate contacts and foster research dialogue among the network of non-proliferation think tanks.

Implementing entity: EU Non-Proliferation Consortium.

Budget: EUR 2 182 000

Official Journal: L 205 – 4.8.2010

Estimated duration of the action: 36 months.

Council Decision 2010/461/CFSP of 26 July 2010 on support for activities of the Preparatory Commission of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO) in order to strengthen its monitoring and verification capabilities and in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

The Union will support four projects, the objectives of which are the following:

(a)

to improve the operation and sustainability of the auxiliary seismic stations network of the CTBT’s International Monitoring System;

(b)

to improve the CTBT verification system through strengthened cooperation with the scientific community;

(c)

to provide technical assistance to States Signatories in Africa and in the Latin American and Caribbean Region so as to enable them to fully participate in and contribute to the implementation of the CTBT verification system;

(d)

to develop an OSI noble gas capable detection system.

Implementing entity: The Preparatory Commission of the CTBTO.

Budget: EUR 5 280 000

Official Journal: L 219 – 20.8.2010

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Decision 2009/569/CFSP of 27 July 2009 – OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention (CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implementation of the CWC by the States Parties. Objectives are:

to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the Convention, and

to promote universality.

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.

Budget: EUR 2 110 000

Official Journal: L 197 – 29.7.2009

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Decision 2008/974/CFSP of 18 December 2008 in support of HCoC.

The EU supports three aspects of the Code as follows:

Universality of the Code,

Implementation of the Code,

Enhancement and improved functioning of the Code.

Implementing entity: Fondation pour le Recherche Stratégique.

Budget: EUR 1 015 000

Official Journal: L 345 – 23.12.2008

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 10 November 2008 in support of BTWC.

The overall objective is:

to support the universalisation of the BTWC,

to enhance the implementation of the BTWC, including the submission of CBM declarations, and

to support the best use of the Inter-Sessional Process 2007-2010 for the preparation of the 2011 Review Conference.

Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) – Geneva.

Budget: EUR 1 400 000

Official Journal: L 302 – 13.11.2008

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 15 July 2008 in support of CTBTO.

The EU supports the development of capacity of the Preparatory Commission of the CTBTO in the area of Verification by:

Noble gas monitoring: radio-xenon measurements and data analysis,

Integrating States Signatories in Africa to fully participate in and contribute to the implementation of the CTBTO monitoring and verification system.

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Budget: EUR 2 316 000

Official Journal: L 189 – 17.7.2008

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2008/368/CFSP of 14 May 2008 in support of the implementation of UNSCR 1540.

The projects in support of the implementation of UNSCR 1540 will take the form of six workshops aiming at enhancing the capacity of officials responsible for managing the export control process in six sub regions (Africa, Central America, Mercosur, the Middle East and Gulf Regions, Pacific Islands and South-East Asia), so that they can at a practical level undertake implementation efforts of UNSCR 1540. The proposed workshops will be specifically tailored for border, customs and regulatory officials and will comprise the main elements of an export control process including applicable laws (including national and international legal aspects), regulatory controls (including licensing provisions, end-user verification and awareness-raising programmes) and enforcement (including commodity identification, risk-assessment and detection methods).

Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA).

Budget: EUR 475 000

Official Journal: L 127 – 15.5.2008

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Joint Action 2008/314/CFSP of 14 April 2008 on support for IAEA activities in the areas of nuclear security and verification – IAEA IV.

The objectives are:

strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification, including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive materials,

strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear and other radioactive materials.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

Budget: EUR 7 703 000

Official Journal: L 107 – 17.4.2008

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Joint Action 2008/307/CFSP of 14 April 2008 in support of the World Health Organisation activities in the area of laboratory bio-safety and bio-security.

The overall objective is to support, the implementation of the BTWC, in particular those aspects that relate to the safety and security of microbial or other biological agents and toxins in laboratories and other facilities, including during transportation as appropriate, in order to prevent unauthorised access to and removal of such agents and toxins.

Promotion of bio-risk reduction management through regional and national outreach,

Strengthening the security and laboratory management practices against biological risks.

Implementing entity: The World Health Organisation.

Budget: EUR 2 105 000

Official Journal: L 106 – 16.4.2008

Estimated duration of the action: 24 months.

Council Joint Action 2007/753/CFSP of 19 November 2007 in support of IAEA monitoring and verification activities in the DPRK.

Objective:

to contribute to the implementation of monitoring and verification activities in the DPRK, in accordance with the Initial Actions of 13 February 2007, as agreed in the framework of the six-party-talks.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA Department of Safeguards)

Budget: EUR 1 780 000

Official Journal: L 304 – 22.11.2007

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2007/468/CFSP of 28 June 2007 – CTBTO II.

The objective is to support the early entry into force of the Treaty, and need to the rapid buildup of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) verification regime via:

Improvement of the knowledge of Provisional Technical Secretariat noble gas measurements;

Support to on-Site Inspection via the support for the Preparations for the Integrated Field Exercise 2008.

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Budget: EUR 1 670 000

Official Journal: L 176 – 6.7.2007

Estimated duration of the action: 15 months.

Council Joint Action 2007/185/CFSP of 19 March 2007 – OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention (CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implementation of the CWC by the States Parties.

promotion of universality of the CWC,

support for full implementation of the CWC by States Parties,

international cooperation in the field of chemical activities, as accompanying measures to the implementation of the CWC,

support for the creation of a collaborative framework among the chemical industry, OPCW and national authorities in the context of the 10th anniversary of the OPCW.

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.

Budget: EUR 1 700 000

Official Journal: L 85 – 27.3.2007

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2007/178/CFSP of 19 March 2007 – Russian Federation IV.

The objective is to assist the Russian Federation in destroying some of its chemical weapons, towards fulfilment of Russia’s obligations under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction.

This Joint Action supported the completion of the electricity supply infrastructure at Shchuch’ye chemical weapon destruction facility, in order to provide a reliable power supply for the operation of the chemical weapon destruction facility.

Implementing entity: The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Budget: EUR 3 145 000

Official Journal: L 81 – 22.3.2007

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2006/418/CFSP of 12 June 2006 – IAEA III.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU assistance such as:

Legislative and Regulatory Assistance;

Strengthening the Security and Control of Nuclear and other Radioactive Materials;

Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency

Budget: EUR 6 995 000

Official Journal: L 165 – 17.6.2006.

Estimated duration: the action expired on 12.9.2007.

Council Joint Action 2006/419/CFSP of 12 June 2006 – UNSCR 1540.

The action aimed at addressing three aspects of the implementation

awareness-raising of requirements and obligations under the Resolution,

contributing to strengthening national capacities in three target regions (Africa, Latin America and Caribbean, Asia-Pacific) in drafting national reports on the implementation of UNSC Resolution 1540 (2004) and

sharing experience from the adoption of national measures required for the implementation of the Resolution.

Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA - formerly the Department for Disarmament Affairs).

Budget: EUR 195 000

Official Journal: L 165 – 17.6.2006.

Estimated duration: the action expired on 12.6.2008.

Council Joint Action 2006/243/CFSP of 20 March 2006 – CTBTO I.

The objective is to improve the capacity of CTBT Signatory States to fulfil their verification responsibilities under the CTBT and to enable them to fully benefit from participation in the treaty regime by a computer-based training/self-study.

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Budget: EUR 1 133 000

Official Journal: L 88 – 25.3.2006

Estimated duration of the action: 15 months.

Council Joint Action 2006/184/CFSP of 27 February 2006 – BTWC.

Overall objective: to support the universalisation of the BTWC and, in particular, to promote the accession to the BTWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States) and to support the implementation of the BTWC by the States Parties.

Promotion of the universality of the BTWC;

Support for implementation of the BTWC by the States Parties.

Implementing entity: The Graduate Institute of International Studies, Geneva.

Budget: EUR 867 000

Official Journal: L 65 – 7.3.2006

Estimated duration of the action: 18 months.

Council Joint Action 2005/913/CFSP of 12 December 2005 – OPCW II.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States) and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Promotion of universality of the CWC;

Support for implementation of the CWC by the States Parties;

International cooperation in the field of chemical activities.

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.

Budget: EUR 1 697 000

Official Journal: L 331 – 17.12.2005

Estimated duration of the action: 12 months.

Council Joint Action 2005/574/CFSP of 18 July 2005 – IAEA II.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU assistance such as:

Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;

Strengthening of States’ Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking;

Legislative Assistance for the Implementation of States’ Obligations under IAEA Safeguards Agreements and Additional Protocols.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.

Budget: EUR 3 914 000

Official Journal: L 193 – 23.7.2005

Estimated duration of the action: 15 months.

Council Joint Action 2004/797/CFSP of 22 November 2004 – OPCW I.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States) and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Promotion of universality of the CWC;

Support for implementation of the CWC by the States Parties;

International cooperation in the field of chemical activities.

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.

Budget: EUR 1 841 000

Official Journal: L 349 – 25.11.2004

Estimated duration of the action: 12 months.

Council Joint Action 2004/796/CFSP of 22 November 2004 – Russian Federation III.

The objective is to contribute to reinforcing the physical protection of nuclear sites in Russia, so as to reduce the risk of theft of nuclear fissile material and of sabotage by improving the physical protection for fissile materials at the Bochvar Institute in Moscow (VNIINM) of the Russian Federal Agency for Atomic Energy FAAE (formerly MINATOM).

Implementing entity: The Federal Republic of Germany.

Budget: EUR 7 730 000

Official Journal: L 349 – 25.11.2004

Estimated duration of the action: 36 months.

Council Joint Action 2004/495/CFSP of 17 May 2004 – IAEA I.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU assistance such as:

Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;

Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.

Budget: EUR 3 329 000

Official Journal: L 182 – 19.5.2004

Estimated duration of the action: 15 months.

Council Joint Action 2003/472/CFSP of 24 June 2003 – Russian Federation II.

This Joint Action aims at financing a unit of experts under the cooperation programme for non-proliferation and disarmament in the Russian Federation.

Budget: EUR 680 000

Official Journal: L 157 – 26.6.2003

Duration: shall expire on the date of expiry of European Union Common Strategy 1999/414/CFSP on Russia.

Council Joint Action 1999/878/CFSP of 17 December 1999 – Russian Federation I.

The project contributed to:

a chemical weapons pilot destruction plant situated in Gorny, Saratov region, Russia;

a set studies and experimental studies on plutonium transport, storage and disposition.

Budget: EUR 8 900 000

Official Journal: L 331 – 23.12.1999

Duration: shall expire on the date of expiry of the European Union Common Strategy 1999/414/CFSP on Russia.


BIJLAGE II

ANNEX TO THE SIX-MONTHLY WMD PROGRESS REPORT

Overview of instrument for stability, priority 1

‘Risk mitigation and preparedness relating to chemical, biological, radiological and nuclear materials or agents’

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

n.a.

Retraining former weapon scientists and engineers through support for International Science and Technology Centre (ISTC, Moscow) and Science and Technology Centre (STCU, Kiev).

The main objective of the Centres is to redirect scientists/engineers' talents to civilian and peaceful activities through science and technological cooperation.

ISTC/STCU

TACIS

EUR 235 million

1997-2006

IFS

EUR 15 million

2007

EUR 8 million

2008

EUR 7,5 million

2009

EUR 5,0 million

2010

EUR 4,5 million

2011

EUR 4,0 million

2012


AAP 2007 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2008/145-156

Combating illicit trafficking of nuclear and radioactive materials in FSU countries (Russian Federation, Ukraine, Armenia, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Belarus).

The purpose of the action is to supply equipment for detection of NRM at border check points as it was identified in the previous phase of the activity financed by TACIS Nuclear Safety programme, contributing thus to reduce nuclear and radiation terrorism threat.

JRC

EUR 5 million

11.7.2008 – 12.4.2013

IFS/2008/145-130

Assistance in export control of dual-use goods.

The specific objective is to support the development of the legal framework and institutional capacities for the establishment and enforcement of effective export controls on dual-use items, including measures for regional cooperation with a view of contributing to the fight against the proliferation of WMD and related materials, equipment and technologies.

BAFA (D)

~ EUR 5 million

19.3.2008 – 31.12.2010

IFS/2008/145-132

Knowledge Management System on CBRN Trafficking.

The overall objective of the activity is to improve capabilities of participating states, neighbouring countries of the EU in South-East Europe and possibly Caucasus, to combat the illicit trafficking and criminal use of CBRN materials (preparation phase to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

UNICRI

EUR 1 million

31.1.2008 – 1.8.2010


AAP 2008 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2009/200-523

Knowledge management system on CBRN trafficking in North Africa and selected countries in the Middle East.

The aim of the project would be to develop a durable co-operation legacy in the area of trafficking of CBRN materials (preparation phase to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

UNICRI

EUR 1 million

16.3.2009 – 15.7.2011

IFS/2009/217-540

Strengthening bio-safety and bio-security capabilities in Central Asian countries.

The project will address shortcomings in the safety/security practices of key biological facilities in selected countries of Central Asia. The main objectives of the project are to raise the skills of the personnel working at facilities (laboratories) handling dangerous biological agents or supervising those facilities, and to provide additional equipment, as needed, to ensure an adequate level of bio-safety and security.

ISTC

EUR 6,8 million

21.9.2009 – 21.9.2014

IFS/2009/219-636

Combating illicit trafficking of nuclear and radioactive materials in selected FSU and Mediterranean Basin countries and preparation of border management activities in the ASEAN region.

The overall objective of this project is to reduce the threat of nuclear and radiation terrorism. For this purpose the assistance will be provided to the partner countries in the improvement of the technical and organisational measures for detection of nuclear and radioactive materials (NRM) illicit trafficking.

JRC

EUR 6,7 million

2.12.2009 – 1.12.2014

IFS/2009/216-327

Awareness raising of exporters export Control of dual-use goods.

The overall objective of the project is to enhance the effectiveness of export control of dual use items in the Russian Federation, with a view to contribute to the fight against the proliferation of WMD. The specific objectives will be achieved through information exchange with EU exporters, support industry and researchers for awareness raising, organisation of seminars for exporters in the regions of the Russian Federation.

Russian independent non-profit organisation for professional advancement ‘Export Control Training Center’.

EUR 1 million

1.9.2009 – 1.3.2011


AAP 2009 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2010/239-471 (UNICRI main) – IFS/2010/239-481 (JRC main) – IFS/2010/253-483 and IFS/2010/253-485 (pilot projects JRC and Univ. Milan)/IFS/2010/250-984 (UNICRI establishment of 2 Secretariats).

CBRN Centre of Excellence – First Phase.

To set up a mechanism contributing to strengthen the long-term national and regional capabilities of responsible authorities and to develop a durable cooperation legacy in the fight against the CBRN threat.

UNICRI/JRC main contracts/2 pilot projects in South East Asia/first stup (2 Secretariats in Caucasus and South East Asia).

EUR 5 million

May 2010 – May 2012

IFS/2010/235-364

Border monitoring activities in the Republic of Georgia, Central Asia and Afghanistan.

To enhance the detection of radioactive and nuclear materials at identified borders crossing and/or nodal points in the Republic of Georgia, at Southern borders of selected Central Asian countries with Afghanistan and at the airport of Kabul.

JRC

EUR 4 million

4.5.2010 – 4.5.2013

IFS/2010/238-194

EpiSouth: a network for the control of health and security threats and other bio-security risks in the Mediterranean Region and South-East Europe.

To increase through capacity building the bio security in the Mediterranean region and South-East Europe (10 EU + 17 non EU countries).

Istituto Superiore di Sanità, Rome (Italy).

EUR 3 million

15.10.2010 – 15.4.2013

IFS/2010/247-264 (service)

IFS/2010/248-064 + IFS/2010/258-635 (supply)

Redirection of former Iraqi WMD scientists through capacity building for decommissioning of nuclear facilities, including site and radioactive waste management.

To assist Iraq with redirection of scientists and engineers possessing WMD-related skills and dual-use knowledge through their engagement in a comprehensive decommissioning, dismantling and decontamination of nuclear facilities.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (service) – CANBERRA + NNL (supplies)

EUR 2,5 million (1,5 M for service + 1,5 M for supplies)

August 2010 – August 2013

IFS/2010/253-484

Knowledge Management System on CBRN risk mitigation – Evolving towards CoE ‘Mediterranean Basin’.

To integrate the existing Knowledge Management Systems, namely for South East Europe and for North Africa, and to prepare the evolution towards a Centre of Excellence in the Mediterranean Basin dealing with CBRN risk mitigation (preparation phase to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

UNICRI

EUR 0,5 million

25.11.2010 – 30.4.2012

IFS/2010/254-942

Bio-safety and bio-security improvement at the Ukrainian anti-plague station (UAPS) in Simferopol.

To contribute to full implementation of the BTWC (Biological and Toxin Weapons Convention) in Ukraine, which includes the prevention of illicit access to pathogens by terrorists and other criminals.

STCU

EUR 4 million

22.11.2010 – 21.8.2014

IFS/2010/256-885

Assistance in export control of dual-use goods.

Continuation of the on-going activities in this field in the already covered countries, with possible extension to other regions/countries.

BAFA (D)

EUR 5 million

21.12.2010 – 1.7.2013


AAP 2010 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2011/263-555 (set-up)

IFS/2011/273-506 (actions)

CBRN Centres of Excellence – Second phase.

Set-up of three to four new Centres in the Middle East and, possibly, Gulf region, Mediterranean Basin, Central Asia and Southern Africa and extension of the projects in South East Asia and in Ukraine/South Caucasus and implementation of thematic projects in all project areas of priority 1.

UNICRI

EUR 4,5 million

EUR 16,3 million

23.8.2011 – 28.2.2013

IFS/2011/273-571

Enhancing the capability of the IAEA Safeguards Analytical Service (ECAS) – EU contribution to the new Nuclear Material Laboratory (NML).

To ensure that the IAEA has a strong independent analytical capability for safeguards in the decades to come by means of expansion and modernisation of the IAEA Safeguards Analytical Services.

IAEA

EUR 5 million

30.11.2011 – 30.11.2015

IFS/2011/272-372 (service) and IFS/2011/272-424 (supplies)

Establishment of Mobile Laboratories for Pathogens up to Risk Group 4 in combination with CBRN Capacity Building in Sub-Saharan Africa.

Implementation of two units of mobile labs to be used to perform diagnosis of up to group 4 infectious agents in sub-Saharan Africa and one ‘stand-by’ unit based in EU for training purposes and to be deployed in other countries outside EU where these agents are endemic or outbreaks occur.

BERNHARD-NOCHT-INSTITUT FUR TROPENMEDIZIN (service) – supply under evaluation.

EUR 3,5 million

15.12.2011 – 14.12.2015

IFS/2011/273-572

Strengthening bio-safety and bio-security capabilities in South Caucasus and in Central Asian Countries.

To raise the capabilities of State organisations in target countries responsible for bio-safety and bio-security in a way that will result in a substantial improvement of the countries’ bio-safety/security situations.

UNICRI

EUR 5 million

1.1.2012 – 31.12.2015


AAP 2011 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2011/278-349

Multilateral Nuclear Assurances - EU contribution to the Low Enriched Uranium bank under the supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

The IfS contribution (EUR 20 million) will be dedicated to the purchase of a quantity of Low Enriched Uranium.

IAEA

EUR 20 million

30.11.2011 – 30.11.2013

Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) Centres of Excellence – Third Phase.

(1) to extend existing activities (management contracts with JRC and UNICRI) till the end of 2014 with the aim of improving national CBRN policies and defining comprehensive tailored assistance packages, in a coherent and effective combination of national and regional dimensions [EUR 5,5 million], (2) to improve national CBRN policies through the implementation of concrete actions in the areas of export control of dual-use goods, illicit trafficking of CBRN materials, bio-safety and bio-security, scientists' engagement [EUR 9,2 million] including governance.

EUR 14,7 million

To be signed in 2012.

Border monitoring activities in the Democratic Republic of the Congo, Russian Federation, Ukraine and South East Asia.

To counteract nuclear and radiation terrorism threat. For this purposes the assistance should be provided to the identified countries in the improvement of the technical and organisational measures for detection of Nuclear and Radioactive Materials (NRM) illicit trafficking, including training and establishment of an expert network.

EUR 5,8 million

To be signed in 2012.

Co-operation in export control of dual-use goods.

To strengthen the export control systems of partner countries, with a strong link with the Regional Centres of Excellence activities, by aligning them to the standard of the international export control regimes and treaties and therefore meeting the requirements of the UNSCR 1540 (2004).

EUR 3 million

To be signed in 2012.


AAP 2012 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

Enhancing the Capability of the IAEA Safeguards Analytical Service (ECAS).

Support international cooperation on technological infrastructure and networks necessary to verify the non-diversion of declared nuclear material but also the absence of illicit nuclear material and activities.

IAEA

EUR 5 million

To be signed in 2012/13.

Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) Centres of Excellence – Fourth Phase.

(1) To extend existing activities (management contracts with JRC and UNICRI) until the end of 2014 with the aim of improving national CBRN policies and defining comprehensive tailored assistance packages, in a coherent and effective combination of national and regional dimensions [EUR 5,5 million], (2) to improve national CBRN policies through the implementation of concrete actions in the areas of export control of dual-use goods, illicit trafficking of CBRN materials, bio-safety and bio-security, scientists' engagement [EUR 9,2 million] including governance.

JRC

UNICRI

Consortia (EU MS)

To be signed in 2012 and 2013.